Документ z1401-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.11.2014. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
22.10.2014 N 424
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2014 р.
за N 1401/26178

Про внесення змін до деяких наказів
Міністерства аграрної політики України

Відповідно до Законів України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів
дозвільного характеру" ( 1193-18 ), "Про зерно та ринок зерна
в Україні" ( 37-15 ), Положення про Міністерство аграрної політики
та продовольства України, затвердженого Указом Президента України
від 23 квітня 2011 року N 500 ( 500/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства аграрної
політики України, що додаються.
2. Департаменту землеробства (Лазарь Т.І.) у встановленому
порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Дикуна А.Є.
Міністр І.О.Швайка
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра
інфраструктури України О.Л.Малін
Голова Державної інспекції
сільського господарства України М.С.Поєдинок
Т.в.о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва О.Ю.Потімков
Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України Валерій Пятницький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
22.10.2014 N 424
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2014 р.
за N 1401/26178

ЗМІНИ
до деяких наказів
Міністерства аграрної політики України

1. В Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із
зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та
зернопереробних підприємствах ( z1111-08 ), затвердженій наказом
Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року
N 661, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 18 листопада
2008 року за N 1111/15802: 1) у розділі II: у першому реченні пункту 2.16 слова "Сертифікований зерновий
склад (далі - СЗС)" замінити словами "зерновий склад"; у пункті 2.18 абревіатуру "СЗС" замінити словами "зерновому
складі"; 2) у главі 3 розділу IV: у підпункті 3.4.4 пункту 3.4 слова "(сертифіката якості
Держсільгоспінспекції)" виключити; пункт 3.9 виключити. У зв'язку з цим пункт 3.10 вважати пунктом 3.9; 3) абзаци п'ятий, шостий пункту 7.33 розділу VII виключити. У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно
абзацами п'ятим, шостим; 4) у розділі VIII: у главі 1: пункт 1.4 викласти в такій редакції: "1.4. Партії хлібопродуктів, зачищені безрезультатно,
оформлюються відомістю, яка підписується членами комісії із
зачистки та включається у звітність у такому самому порядку, як і
акти зачистки."; в абзаці п'ятому пункту 1.9 слова "сертифікатів якості
Держсільгоспінспекції," виключити; у пункті 1.10 слова "затвердження акта зачистки начальником
Держсільгоспінспекції" замінити словами "складання та затвердження
акта зачистки"; друге речення пункту 1.13 викласти в такій редакції:
"Списання втрат понад 0,2 % може бути проведено тільки з дозволу
керівника підприємства та згідно з висновком комісії із зачистки
партій зерна і продукції."; у пункті 1.18 слова "пред'являє їх держінспектору
Держсільгоспінспекції для перевірки і розгляду" замінити словами
"надає його на затвердження керівнику підприємства"; абзац другий пункту 1.39 викласти в такій редакції: "Акти зачистки (форма N 30а) складаються комісією із зачистки
партій зерна і продукції та затверджуються керівником
підприємства."; у пункті 1.40 слова "начальником Держсільгоспінспекції"
замінити словами "керівником підприємства"; у главі 2: пункт 2.4 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.5-2.16 вважати відповідно
пунктами 2.4-2.15; пункт 2.8 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.9-2.15 вважати відповідно
пунктами 2.8-2.14; пункт 2.8 викласти в такій редакції: "2.8. Не допускається зерновим складам проводити списання
убутку у масі зерна за рахунок покращення якості і норм убутку при
зберіганні без затвердження списання актом зачистки. Складений з дотриманням вимог цієї Інструкції акт зачистки є
єдиним документом для списання убутку зерна і продукції за рахунок
зниження вологості і смітної домішки та норм природного убутку при
зберіганні."; пункт 2.13 викласти в такій редакції: "2.13. Клопотання про перекриття нестач лишками та про
складання одного акта зачистки на декілька партій зерна можуть
порушуватися підприємствами перед Держсільгоспінспекцією
не пізніше 20-денного строку після затвердження останнього акта
зачистки, згідно з яким подано клопотання."; 5) додаток 5 до Інструкції виключити; 6) у додатку 7 до Інструкції слова та цифри "Державний
інспектор державної інспекції сільського господарства ___________________________________________
(Державна інспекція сільського господарства в Автономній Республіці
Крим/області/містах Києві та Севастополі)
"___" ____________ 20__ року" виключити.
2. У першому реченні підпункту 2.5.1 пункту 2.5 глави 2
Положення про обіг складських документів на зерно, затвердженого
наказом Міністерства аграрної політики України від 27 червня
2003 року N 198 ( z0605-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16 липня 2003 року за N 605/7926, слова
", позбавлення зернового складу сертифіката на відповідність
послуг із зберігання зерна" та слова "або позбавлення сертифіката"
виключити.
Директор
департаменту землеробства Т.І.Лазарьвгору