Документ z1400-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.12.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2018  № 940


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2018 р.
за № 1400/32852

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, що додаються.

2. Типову форму фінансової звітності № 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності", затверджену наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2017 року № 977, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2017 року за № 1539/31407, викласти в новій редакції, що додається.

3. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики УкраїниІ. ВернерЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27 листопада 2018 року № 940


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2018 р.
за № 1400/32852

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

1. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629):

у пункті 4 розділу I:

абзаци четвертий, п'ятий викласти в такій редакції:

"витрати - зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками);

власний капітал - різниця між активами і зобов'язаннями суб'єкта державного сектору;";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"доходи - збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників);";

в абзаці вісімнадцятому слова "державні цільові фонди" замінити словами "фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - державні цільові фонди)";

абзац двадцять другий після слів "суб'єктом державного сектору для" доповнити словами "ведення бухгалтерського обліку,";

абзац тридцять п'ятий викласти в такій редакції:

"фінансова звітність - звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності суб'єкта державного сектору.";

у розділі III:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Фінансова звітність формується з дотриманням таких принципів:

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

автономності суб'єкта державного сектору, за яким кожний суб'єкт державного сектору, наділений відповідними повноваженнями щодо використання бюджетних коштів, розглядається відокремленим від суб'єкта державного сектору, який його утворив;

послідовності, який передбачає постійне (з року в рік) застосування суб'єктом державного сектору обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, і має бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;

безперервності, який передбачає, що оцінка активів та зобов'язань суб'єкта державного сектору здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність триватиме й надалі;

нарахування, за яким доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

превалювання сутності над формою, за яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій суб'єкта державного сектору у фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.";

абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"Проміжна звітність, яка охоплює певний період (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), складається наростаючим підсумком з початку звітного року.";

у розділі VI:

у пункті 9 слова "попередній звітний період" замінити словами "аналогічний період попереднього року";

абзаци перший, другий пункту 10 викласти в такій редакції:

"10. У розділі III звіту про фінансові результати наводиться інформація про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету та економічної класифікації видатків і кредитування бюджету порівняно із затвердженими показниками плану на звітний рік (за загальним фондом) та плану на звітний рік з урахуванням змін (за спеціальним фондом).

У цьому звіті визначаються різниці між фактичними сумами виконання бюджету (кошторису) (касовими видатками), затвердженими показниками плану на звітний рік (за загальним фондом) та показниками плану на звітний рік з урахуванням змін (за спеціальним фондом).";

додатки 1-3 викласти в новій редакції, що додаються.

2. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 87/18825 (зі змінами):

у розділі I:

в абзаці першому пункту 3 слова та цифри "Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.07.99 № 176, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.08.99 за № 553/3846" замінити словами та цифрами "Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року № 628, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за № 1223/23755 (зі змінами)";

в абзаці четвертому пункту 4 слова ", яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів" виключити;

перше речення абзацу першого пункту 3 розділу II після слів "контролюючого суб'єкта державного сектору" доповнити словами ", а також взаємовиключення окремих показників, що не підлягають консолідації";

пункт 3 розділу III після слів "державного сектору та бюджетів" доповнити словами ", а також взаємовиключення окремих показників, що не підлягають консолідації";

додатки 1-4 викласти в новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету
та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк


Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
в державному секторі 101
"Подання фінансової звітності"

БАЛАНС
Форма № 1-дс


Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
в державному секторі 101
"Подання фінансової звітності"

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Форма № 2-дс


Додаток 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
в державному секторі 101
"Подання фінансової звітності"

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Форма № 3-дсДодаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
в державному секторі 102
"Консолідована фінансова звітність"

КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС
Форма № 1-кдс


Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
в державному секторі 102
"Консолідована фінансова звітність"

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Форма № 2-кдс


Додаток 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
в державному секторі 102
"Консолідована фінансова звітність"

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Форма № 3-кдс


Додаток 4
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
в державному секторі 102
"Консолідована фінансова звітність"

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Форма № 4-кдсЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29 листопада 2017 року № 977
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 27 листопада 2018 року № 940)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Форма № 5-дс

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету
та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюквгору