Документ z1388-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.11.2018, підстава - v1280874-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

30.09.2015  № 2517


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2015 р.
за № 1388/27833

Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 2845 від 26.11.2015
№ 1280 від 30.10.2018}

Відповідно до статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та абзацу п’ятого підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Методику визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
30.09.2015  № 2517


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2015 р.
за № 1388/27833

МЕТОДИКА
визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання

{У тексті Методики слова "для споживачів України" замінено словами "для внутрішніх точок" згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1280 від 30.10.2018}

І. Загальні положення

1. Ця Методика розроблена відповідно до Законів України «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про ціни і ціноутворення», «Про трубопровідний транспорт» та Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

2. Дія цієї Методики поширюється на суб’єктів господарювання (далі - газотранспортне підприємство, ліцензіат), що здійснюють діяльність з транспортування природного газу газотранспортною системою (далі - транспортування природного газу).

3. Ця Методика установлює механізм формування тарифів на послуги транспортування природного газу від точки (точок) входу до точки (точок) виходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий період дії для цілей стимулюючого регулювання та забезпечення:

отримання необхідного доходу та прибутку на регуляторну базу активів;

дотримання регуляторної бази активів та регуляторної норми доходу.

4. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:

амортизація - систематичний розподіл вартості регуляторної бази активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації) для здійснення діяльності з транспортування природного газу;

базовий рік - рік, що передує першому року регуляторного періоду;

виробничо-технологічні витрати та нормовані втрати природного газу (далі - технологічні витрати та нормовані втрати) - витрати та втрати природного газу, пов'язані з технологічним процесом транспортування природного газу;

{Абзац четвертий пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1280 від 30.10.2018}

встановлення тарифів - затвердження (перегляд, уточнення, коригування) для ліцензіата тарифів, розрахованих відповідно до цієї Методики, згідно з рішенням, яке приймається на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

довгострокові параметри регулювання - параметри регулювання необхідного доходу ліцензіата, що мають довгостроковий період дії і залишаються незмінними протягом регуляторного періоду;

загальний показник ефективності - цільове галузеве завдання щодо щорічного скорочення операційних контрольованих витрат у відсотках;

інвестиційна програма - окремий розділ плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років, що затверджується НКРЕКП, яким передбачено план використання коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи активів та містить комплекс зобов'язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку підприємства, покращення показників якості надання послуг споживачам з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, що підтверджують доцільність здійснення інвестиційної діяльності, джерела її фінансування та графік виконання;

коригування тарифів - встановлення тарифів на кожен рік регуляторного періоду на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням фактичних даних за попередній рік;

необхідний дохід - дохід, що визначається на підставі параметрів регулювання, що мають довгостроковий період дії згідно з цією Методикою, та має забезпечувати здійснення діяльності з транспортування природного газу у кожному році регуляторного періоду;

операційні витрати - витрати, пов’язані з операційною діяльністю (транспортуванням природного газу) ліцензіата;

операційні контрольовані витрати - операційні витрати, розмір яких залежить від управлінських рішень ліцензіата;

операційні неконтрольовані витрати - операційні витрати, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу (податки, збори, обов’язкові платежі, розмір яких установлюється відповідно до законодавства України);

перегляд тарифів - встановлення тарифів на підставі розрахованого необхідного доходу на наступний регуляторний період з урахуванням зміни довгострокових параметрів регулювання;

прогнозні значення (рівень) - значення величини (витрат, обсягів тощо), що враховуються при розрахунку тарифів на наступний рік до його початку;

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами тарифів та змінами параметрів регулювання, що мають довгостроковий період дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду, який установлюється окремим рішенням НКРЕКП;

тариф на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу (далі - тариф для точок входу, тариф для точок виходу) - виражена у грошовій формі вартість забезпечення у планованому періоді замовнику обсягу замовленої потужності, вираженої в 1000 м-3 (одиницях енергії) до одиниці часу в точках входу в газотранспортну систему та точках виходу з газотранспортної системи;

точка виходу з газотранспортної системи (точка виходу) - визначена точка у газотранспортній системі, в якій оператор газотранспортної системи доставляє природний газ, що знаходиться у газотранспортній системі, до іншої газотранспортної або газорозподільної системи, газосховища, установки LNG або споживача, приєднаного до газотранспортної системи, або до об'єкта, пов'язаного із видобутком природного газу;

точка входу до газотранспортної системи (точка входу) - визначена точка у газотранспортній системі, в якій природний газ надходить до газотранспортної системи від об'єктів, пов'язаних із видобутком природного газу, газосховища, установки LNG, а також від інших газотранспортних або газорозподільних систем;

уточнення тарифів - встановлення тарифів на кожен рік регуляторного періоду, крім першого, на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням уточнених прогнозованих значень індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції, індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати, інвестиційної програми на цей рік тощо.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про ринок природного газу», «Про природні монополії».

5. Початок першого регуляторного періоду відповідає даті запровадження НКРЕКП стимулюючого регулювання.

6. Розрахунок прогнозованого необхідного доходу від здійснення діяльності з транспортування природного газу здійснюється щорічно до початку кожного року регуляторного періоду на цей та всі наступні роки цього регуляторного періоду з урахуванням:

1) встановлених НКРЕКП параметрів регулювання, що мають довгостроковий період дії та є незмінними протягом цього регуляторного періоду:

регуляторної норми доходу для регуляторної бази активів, яка визначена на дату переходу до стимулюючого регулювання;

регуляторної норми доходу для частини регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання;

загального показника ефективності для контрольованих операційних витрат;

загальний показник ефективності для обсягів ВТВ газу.

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 6 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1280 від 30.10.2018}

2) прогнозованих значень параметрів розрахунку необхідного доходу відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку України, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних напрямів бюджетної політики:

індексу споживчих цін;

індексу цін виробників промислової продукції;

індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати.

У разі відсутності зазначених прогнозованих значень на дату встановлення тарифів до розрахунку приймаються їх фактичні значення за останні 12 місяців;

3) інвестиційної програми ліцензіата.

7. Протягом регуляторного періоду щороку за фактичними даними попереднього року проводиться коригування необхідного доходу на поточний рік, яке враховує:

фактичні значення індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції, індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати;

зміни в чинному законодавстві України в частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових платежів;

зміну обсягів замовлених потужностей;

зобов’язання щодо витрат, пов’язаних із приєднанням, тощо.

ІІ. Визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з транспортування природного газу

1. Прогнозований необхідний дохід від здійснення діяльності з транспортування природного газу на рік t розраховується на основі плати за пропускну потужність за формулою

(1)

де:

-

прогнозовані операційні контрольовані витрати з транспортування природного газу на рік t, примірний перелік яких наведено в додатку 1 до цієї Методики, тис. грн;


-

прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з транспортування природного газу на рік t, примірний перелік яких наведено в додатку 2 до цієї Методики, тис. грн;


-

прогнозовані витрати ліцензіата, пов’язані із закупівлею природного газу, що використовується для забезпечення виробничо-технологічних витрат, нормованих втрат природного газу на рік t, тис. грн;


-

прогнозована амортизація на рік t, тис. грн;


-

прогнозована рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, визначена відповідно до Податкового кодексу України, тис. грн;


-

прогнозований прибуток на регуляторну базу активів на рік t після оподаткування, тис. грн;


-

прогнозований податок на прибуток на рік t, тис. грн.

2. Прогнозовані операційні контрольовані витрати з транспортування природного газу розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою

(2)

де:

-

прогнозовані операційні контрольовані витрати у році t-1, тис. грн;


-

прогнозований фонд оплати праці у році t-1, що визначається відповідно до пункту 3 цього розділу, тис. грн;


-

прогнозований фонд оплати праці у році t, що визначається відповідно до пункту 3 цього розділу, тис. грн;


-

прогнозований індекс цін виробників промислової продукції для року t, %;


-

встановлений НКРЕКП загальний показник ефективності для операційних контрольованих витрат, %.

Базові рівні операційних контрольованих витрат для першого регуляторного періоду (ОКВ0) установлюються на рівні відповідних витрат, затверджених структурою тарифів на базовий рік.

Економія операційних контрольованих витрат протягом регуляторного періоду залишається у розпорядженні ліцензіата.

Базові рівні контрольованих операційних витрат на другий та наступні регуляторні періоди встановлюються з урахуванням частини економії контрольованих операційних витрат попереднього регуляторного періоду за формулою

(3)

де:

-

прогнозовані операційні контрольовані витрати в останньому році попереднього регуляторного періоду, тис. грн;


-

економія операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), що розраховується за формулою

(4)

де:

-

прогнозовані операційні контрольовані витрати у році t, тис. грн;


-

фактичні операційні контрольовані витрати у році t, тис. грн;


-

кількість років у попередньому періоді регулювання.

3. Визначення прогнозованого ФОП для року t здійснюється за формулою

(5)

де:

-

прогнозований фонд оплати праці на рік t, тис. грн;


-

прогнозований фонд оплати праці на рік t-1, тис. грн;


-

прогнозований індекс зростання номінальної середньомісячної заробітної плати в Україні для року t, %.

4. До складу прогнозованих операційних неконтрольованих витрат мають бути включені тільки ті операційні неконтрольовані витрати, що безпосередньо пов'язані зі здійсненням ліцензованої діяльності з транспортування природного газу:

1) прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з транспортування природного газу на рік t (ОНВnt) визначаються за формулою

(6)

де:

-

фактичний рівень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останній звітний рік, що передує року t, у відносних одиницях;


-

прогнозований індекс споживчих цін для року t, %;


-

частка сплаченого (нарахованого) податку на додану вартість у році t під час придбання (ввезення) природного газу, що використовується на технологічні витрати та нормативні втрати, яка відповідає частці використання таких товарів, послуг у неоподатковуваних податком на додану вартість операціях з транспортування трубопроводами природного газу територією України від точок входу до точок виходу, визначена відповідно до норм Податкового кодексу України, тис. грн;

2) за базові рівні неконтрольованих операційних витрат для першого регуляторного періоду (ОНВ-0) приймаються витрати, затверджені структурою тарифів на базовий рік;

3) НФОП переглядається в разі зміни законодавчо встановленого рівня єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

При збільшенні (зменшенні) рівня операційних неконтрольованих витрат базовий рівень операційних неконтрольованих витрат переглядається.

Підставою для перегляду базового рівня операційних неконтрольованих витрат є зміни у чинному законодавстві України в частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових платежів.

5. Прогнозовані витрати ліцензіата, пов’язані із закупівлею природного газу, що використовується для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу (ВТВnt), визначаються перед початком регуляторного періоду на рік t за формулою

(7)

де:

-

прогнозовані обсяги виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу на рік t, 1000 м-3, визначаються за формулою

(8)

де:

-

ціна природного газу, що використовується на виробничо-технологічні витрати та нормовані втрати у році t, грн за 1000 м-3;


-

коефіцієнт, що враховує невідшкодований податок на додану вартість, який визначається з урахуванням норм пунктів 199.2-199.4 статті 199 Податкового кодексу України;


-

встановлений НКРЕКП загальний показник ефективності для обсягів виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу, %. Для першого регуляторного періоду показник ефективності для обсягів виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу дорівнює 0.

Прогнозовані обсяги виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу визначаються перед початком регуляторного періоду як базові рівні обсягів виробничо-технологічних витрат та нормативних втрат природного газу (V-0ВТВt) та не змінюються протягом регуляторного періоду.

За базові рівні обсягів виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу (V-0ВТВt) для першого регуляторного періоду приймаються питомі витрати, прийняті до розрахунку структури тарифів на базовий рік.

6. Ціна природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу у році t визначається за формулою

(9)

де:

-

прогнозована ціна закупівлі природного газу у році t, грн за 1000 м-3;


-

коефіцієнт, що враховує ставку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється на обсяги природного газу, що постачаються для промислових та інших суб’єктів господарювання, у році t, установлений відповідно до Податкового кодексу України, у відносних одиницях.

7. Амортизація у році t регуляторного періоду визначається відповідно до розділів IV та V цієї Методики, окремо на активи, що створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, та активи, створені після переходу на стимулююче регулювання, активи, що були отримані ліцензіатами на безоплатній основі, та активи, що були створені за рахунок отримання плати за приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників до газопроводів газотранспортного підприємства, за формулою

(10)

де:

-

річна амортизація на активи, що визначені на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;


-

річна амортизація у році t на активи, що створені після переходу на стимулююче регулювання, відповідно до інвестиційної програми, тис. грн;


-

річна амортизація на активи, що були отримані ліцензіатами на безоплатній основі після переходу до стимулюючого регулювання, крім активів (будівлі адміністративного призначення, транспортні засоби, меблі, інвентар, програмне забезпечення та інші активи) відповідно до розділу IV цієї Методики, тис. грн;


-

річна амортизація на активи, що були створені за рахунок отримання плати за приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників до газопроводів газотранспортного підприємства, тис. грн;вгору