Документ z1388-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.04.2011, підстава - z0412-11

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.09.2004 N 571
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2004 р.
за N 1388/9987
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 113 ( z0412-11 ) від 28.02.2011 }
Про затвердження форми Звіту про результати
спільної діяльності на території України
без створення юридичної особи, Порядку його
складання та Порядку ведення податкового
обліку результатів спільної діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації
N 208 ( z0403-07 ) від 03.04.2007 }
Керуючись підпунктом 7.7.7 пункту 7.7 статті 7 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) та статтею
8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Звіту про результати спільної діяльності
на території України без створення юридичної особи та Порядок
складання Звіту про результати спільної діяльності на території
України без створення юридичної особи (додаються).
2. Затвердити Порядок ведення податкового обліку результатів
спільної діяльності на території України без створення юридичної
особи (додається) ( z1389-04 ).
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної
податкової адміністрації України від 11 липня 1997 року N 234
( z0308-97 ) "Про затвердження Порядку ведення податкового обліку
та складання податкової звітності результатів спільної діяльності
на території України без створення юридичної особи",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 року
за N 308/2112.
4. Департаменту методології (Піхоцький В.Ф.):
4.1) подати цей наказ на узгодження до Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів і банківської діяльності;
4.2) після узгодження з Комітетом Верховної Ради України з
питань фінансів і банківської діяльності подати цей наказ до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ДПА України Воссіна О.І.
Голова Ф.О.Ярошенко
УЗГОДЖЕНО:
Рішення Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів
і банківської діяльності
24 вересня 2004 р. N 06-10/10-1082 С.Буряк
ПОГОДЖЕНО:
Державний комітет України
з питань регуляторної
політики та підприємництва
Голова Ю.А.Авксентьєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПА України
30.09.2004 N 571

----------------------- УЗГОДЖЕНО. Рішення Комітету |Відмітка про | Верховної Ради України з питань |одержання (штамп ДПІ)| фінансів і банківської ----------------------- діяльності
----------------------------------------------------------------------- |1 | Звіт про результати спільної діяльності | | Звітна | | | на території України без створення |-----+------------------| | | юридичної особи | | Звітна нова | -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- |2 |Звітний рік | 2 | 0 | | | | |1 квартал | | |Півріччя | | |3 квартали | | | Рік | --------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |3 |Повна назва уповноваженого платника | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |4 |Ідентифікаційний | | | | | | | | | | Код виду економічної | | | | | | | | | |код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | діяльності (КВЕД) | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |5 |Місцезнаходження платника податку | Поштовий індекс | | | | | | | |-----------------------------------------------------+------------------------------------------| | | | Телефон | | | |-----------------------------------------------------+----------+-------------------------------| | | | Факс* | | | |-----------------------------------------------------+----------+-------------------------------| | | | Е-mail* | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |6 |Договір про спільну діяльність від _____________ N ___________ | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |7 |До державної податкової інспекції (адміністрації) в | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________
* На бажання платника податку.

Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами --------------------------------------------------------------------------------------------- | ПОКАЗНИКИ |Код рядка| Сума | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| | 1 | 2 | 3 | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |Дохід від здійснення спільної діяльності, у тому числі: |01 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |доходи від продажу товарів (робіт, послуг) |01.1 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |приріст балансової вартості запасів |01.2 К1 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |доходи від виконання довгострокових договорів |01.3 К2 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |прибуток від операцій з цінними паперами та деривативами |01.4 К3 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |прибуток від операцій із землею |01.5 К1 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |інші доходи, крім визначених у 01.1 - 01.5 |01.6 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |Коригування доходів, у тому числі : (+- 02.1 +- 02.2 + 02.3) |02 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) |02.1 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових |02.2 | | |періодів | | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості |02.3 К4 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |Скоригований дохід від спільної діяльності (01 +- 02) |03 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |Витрати у зв'язку з проведенням спільної діяльності, у тому числі:|04 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у |04.1 | | |04.10 | | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |убуток балансової вартості запасів |04.2 К1 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |витрати на оплату праці |04.3 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |сума податків, зборів (обов'язкових платежів) |04.4 Р1 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів |04.5 К2 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |збитки від спільної діяльності попереднього податкового періоду |04.6 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин |04.7 К1 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних в |04.8 Р2 | | |офшорних нерезидентів | | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |інші витрати, крім визначених у 04.1 - 04.8 |04.9 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |сума амортизаційних відрахувань |04.10 К1 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |Коригування витрат, у тому числі: (+- 05.1 +- 05.2 + 05.3) |05 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) |05.1 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових |05.2 | | |періодів | | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості |05.3 К4 | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |Скориговані витрати у зв'язку з проведенням спільної діяльності |06 | | |(04 +- 05) | | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |Результат спільної діяльності (прибуток (+) збитки (-)) (+-03 - |07 | | |- ( +-06)) | | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |Прибуток від спільної діяльності, який розподілено між учасниками |08 | | |протягом звітного періоду | | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |Прибуток від спільної діяльності, який не розподілено між |09 | | |учасниками протягом звітного періоду (позитивне значення 07-08) | | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |Податкове зобов'язання з податку на прибуток від спільної |10 | | |діяльності ((08+09) х 0,25) | | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |Податкове зобов'язання з податку на прибуток від спільної |11 | | |діяльності за попередній податковий період поточного року | | | |------------------------------------------------------------------+---------+--------------| |Податкове зобов'язання з податку на прибуток від спільної |12 | | |діяльності до сплати (позитивне значення 10-11) | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
До звіту додаються (потрібне позначити):
------------------------------------------------------------------------------------- |Додатки | К1/1 | К1/2 | К2 | К3 | К4 | Р1 | Р2 | | | | | | |до рядків| | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- | |Пояснення (розкриття) окремих результатів | |аркуші| | |фінансово-господарської діяльності на | |(ах) | -------------------------------------------------------------------------------------
Інформація, наведена у звіті, додатках, поясненнях (розкриттях),
є достовірною.
-------------------------------------------------------- | | | . | | | . | 2 | 0 | | | р. | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------- Дата заповнення звіту (дд.мм.рррр)
Керівник підприємства --------------------------------------------------- ______________________ _________ | | | | | | | | | | | ініціали та прізвище підпис | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------- Ідентифікаційний номер (згідно з ДРФО)
М.П
Головний бухгалтер --------------------------------------------------- ______________________ _________ | | | | | | | | | | | ініціали та прізвище підпис | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------- Ідентифікаційний номер (згідно з ДРФО)

Ця частина податкового звіту заповнюється службовими особами
органу державної податкової служби України
--------------------------------------------------------------------------------------- | | Відмітка про внесення даних до електронної "______" ____________ 20___ року | | | бази податкової звітності. | |----- | | ----------------------------------------------------------------------------------| | службова особа органу державної податкової служби України (підпис, прізвище) | |-------------------------------------------------------------------------------------| | За результатами камеральної перевірки звіту (потрібне позначити): | |-------------------------------------------------------------------------------------| | |порушень (помилок) | | | складено акт від "_____" _________ 20___ року N __| | |не виявлено | | | | |------------------------- ---------------------------------------------------------| | | | __________________________________________________ | |"______" ____________ 20___ року службова особа органу державної податкової служби | | України (підпис, прізвище) | ---------------------------------------------------------------------------------------
{ Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 208 ( z0403-07 ) від 03.04.2007 }
Заступник Голови Комітету
Верховної Ради України з питань
фінансів і банківської діяльності С.Терьохін
Заступник директора Департаменту
методології О.Задорожний

Додаток К1/1
до рядків 01.2, 01.5, 04.2,
04.7 та 04.10 звіту

------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Податковий період 20__ року | |-----------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |1 квартал| | |Півріччя | | |3 квартали| | | Рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------
Таблиця 1. Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості
запасів
------------------------------------------------------------------------------------ | Показники | Код | На |Запаси, | На |Приріст "-" | | | рядка|початок |використа-| кінець |Убуток "+" | | | |звітного|ні не в |звітного |(3 - 4 - 5) | | | | року |господар- |періоду | | | | | | ській | | | | | | |діяльності| | | |-------------------------------+------+--------+----------+---------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------------------+------+--------+----------+---------+-------------| |Балансова вартість запасів, | А | | | | | |усього, у тому числі: (сума | | | | | | |рядків А1 - А7 відповідної | | | | | | |графи) | | | | | | |-------------------------------+------+--------+----------+---------+-------------| |на складах (місцях зберігання) | А1 | | | | | |-------------------------------+------+--------+----------+---------+-------------| |у незавершеному виробництві | А2 | | | | | |-------------------------------+------+--------+----------+---------+-------------| |у готовій продукції | А3 | | | | | |-------------------------------+------+--------+----------+---------+-------------| |малоцінні та швидкозношувані | А4 | | | | | |предмети на складах | | | | | | |-------------------------------+------+--------+----------+---------+-------------| |на оптових складах (місцях | А5 | | | | | |зберігання) | | | | | | |-------------------------------+------+--------+----------+---------+-------------| |у роздрібній торгівлі | А6 | | | | | |-------------------------------+------+--------+----------+---------+-------------| |матеріальні цінності, що | А7 | | | | | |використовуються у | | | | | | |господарській діяльності | | | | | | |більше 365 календарних днів та | | | | | | |вартість яких не перевищує | | | | | | |1000 грн. | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Метод (методи) оцінки убутку запасів (потрібне позначити):
------------------------------------------------------------------------------------ | |ідентифікованої вартості | |вартості запасів перших за часом надходжень| | |відповідної одиниці запасів | |(ФІФО) | |--+-------------------------------------------------------------------------------| | |середньозваженої вартості | |нормативних | |ціни продажу запасів | | |однорідних запасів | |затрат | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Розрахунок амортизаційних відрахувань
------------------------------------------------------------------------------------ | Код | Показники |Балансова | Амортизаційні відрахування | |рядка| | вартість |----------------------------| | | |на початок|розрахун- | звітний період | | | |розрахун- | ковий | наростаючим | | | | кового | квартал | підсумком | | | | кварталу | | | |-----+------------------------------------+----------+----------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----+------------------------------------+----------+----------+-----------------| | Б1 |Основні фонди групи 1 з нормою | | | | | |амортизації 2 відсотки | | | | |-----+------------------------------------+----------+----------+-----------------| | Б2 |Основні фонди групи 2 з нормою | | | | | |амортизації 10 відсотків | | | | |-----+------------------------------------+----------+----------+-----------------| | Б3 |Основні фонди групи 3 з нормою | | | | | |амортизації 6 відсотків | | | | |-----+------------------------------------+----------+----------+-----------------| | Б4 |Основні фонди групи 4 з нормою | | | | | |амортизації 15 відсотків | | | | |-----+------------------------------------+----------+----------+-----------------| | Б5 |Основні фонди групи 1 з нормою | | | | | |амортизації нижче 2 відсотків | | | | |-----+------------------------------------+----------+----------+-----------------| | Б6 |Основні фонди групи 2 з нормою | | | | | |амортизації нижче 10 відсотків | | | | |-----+------------------------------------+----------+----------+-----------------| | Б7 |Основні фонди групи 3 з нормою | | | | | |амортизації нижче 6 відсотків | | | | |-----+------------------------------------+----------+----------+-----------------| | Б8 |Основні фонди групи 4 з нормою | | | | | |амортизації нижче 15 відсотків | | | | |-----+------------------------------------+----------+----------+-----------------| | В |Нематеріальні активи | | | | |-----+----------------------------------------------------------+-----------------| |04.10|Загальна сума амортизаційних відрахувань, що | | | |відображається у рядку 04.10 звіту (сума рядків Б1, Б2, | | | |Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, В графи 5) | | ------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Витрати на поліпшення основних фондів
------------------------------------------------------------------------------------ | Об'єкти | Код | Сукупна |Сума на|Фактичні обсяги поліпшень наростаючим | | поліпшення |рядка|балансова|звітний| підсумком | | | |вартість | рік | | | | | на |(ліміт)| | | | | початок | | | | | |звітного | |-----------------------------------------| | | | року | |1 квартал | півріччя | 3 квартали | рік | |----------------+-----+---------+-------+----------+----------+------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------------+-----+---------+-------+----------+----------+------------+------| |Основні фонди |04.7 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4. Прибуток від продажу землі
------------------------------------------------------------------------------------ | Показники | Код | Сума | | | рядка | | |----------------------------------------------------+--------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------+--------+--------------------| |Прибуток від продажу землі, у тому числі: | 01.5 | | |( 01.5.1 - 01.5.2 х 01.5.3) | | | |----------------------------------------------------+--------+--------------------| |сума доходу, отримана при продажу землі | 01.5.1 | | |----------------------------------------------------+--------+--------------------| |сума витрат, пов'язана з купівлею землі | 01.5.2 | | |----------------------------------------------------+--------+--------------------| |коефіцієнт індексації витрат, визначений за нормами | 01.5.3 | | |підпункту 8.3.3 Закону України "Про оподаткування | | | |прибутку підприємств" | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Наведена інформація є достовірною.
Керівник підприємства ___________________ ____________________
(підпис) (прізвище)
М.П. Головний бухгалтер ___________________ ____________________
(підпис) (прізвище)

{ Додаток К1/1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 208 ( z0403-07 ) від 03.04.2007 }
Додаток К1/2
до рядків 04.7
та 04.10 звіту

------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Податковий період 20 __ року | |-----------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |1 квартал| | |Півріччя | | |3 квартали| | | Рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------
Таблиця 1. Розрахунок амортизації витрат, пов'язаних з
видобутком корисних копалин
---------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Показники | Первісна | Амортизаційні | |рядка | | вартість | відрахуваня | | | | | звітного періоду | | | | | наростаючим | | | | | підсумком | |------+------------------------------------------------+----------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------+------------------------------------------------+----------+-------------------| | 1 |Витрати, пов'язані з видобутком корисних | X | | | |копалин, крім нафтогазових свердловин | | | | |(надаються довідкові відомості) | | | |------+------------------------------------------------+----------+-------------------| | 2 |Витрати, пов'язані з видобутком корисних | X | | | |копалин з нафтогазових свердловин (надаються | | | | |довідкові відомості) (2.1 + 2.2 +....+ 2.n) | | | |------+------------------------------------------------+----------+-------------------| | 2.1 |Свердловина (реквізити свердловини зазначаються | | | | |платником податку за даними обліку) | | | |------+------------------------------------------------+----------+-------------------| | 2.2 | | | | |------+------------------------------------------------+----------+-------------------| | | | | | |------+------------------------------------------------+----------+-------------------| | 2. n | | | | |------+-----------------------------------------------------------+-------------------| |04.10 |Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається| | | |у рядку 04.10 звіту (сума рядків 1 - 2 графи 4) | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Витрати на поліпшеня нафтогазових свердловин
---------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Об'єкти поліпшення | Сума на |Фактичні обсяги поліпшень наростаючим | |рядка| | звітний | підсумком | | | | рік (ліміт) |---------------------------------------| | | | |1 квартал | півріччя | 3 квартали | рік| |-----+--------------------------+-------------+----------+----------+------------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+--------------------------+-------------+----------+----------+------------+----| | 1 |Свердловина (реквізити | | | | | | | |свердловини зазначаються | | | | | | | |платником податку за | | | | | | | |даними обліку) | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+----------+----------+------------+----| | 2 | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+----------+----------+------------+----| | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+----------+----------+------------+----| | n | | | | | | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+------------+----| | 04.7| Загальна сума поліпшень, що | | | | | | | включається до рядка 04.7 декларації | | | | | | | (сума рядків 1 - n відповідної графи) | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Довідкові відомості (у розрізі окремого родовища,
окремої шахти, свердловини, крім нафтогазової)
---------------------------------------------------------------------------------------- |Код | Окремий об'єкт групи | Балансова вартість| Обсяг фактично | Загальний | |рядка |(родовище, кар'єр, шахта, | об'єкта групи на | видобутих корис-|розрахунковий | | | свердловина) | початок звітного | них копалин за |обсяг родовища| | | | року | звітний період | (тонн) | | | | | (тонн) | | |------+--------------------------+-------------------+-----------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+--------------------------+-------------------+-----------------+--------------| | 1 | | | | | |------+--------------------------+-------------------+-----------------+--------------| | 2 | | | | | |------+--------------------------+-------------------+-----------------+--------------| | | | | | | |------+--------------------------+-------------------+-----------------+--------------| | | | | | | |------+--------------------------+-------------------+-----------------+--------------| | n | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Наведена інформація є достовірною.
Керівник підприємства ___________________ ____________________
(підпис) (прізвище)
М.П. Головний бухгалтер ___________________ ____________________
(підпис) (прізвище)

Додаток К2
до рядків 01.3
та 04.5 звіту

------------------------------------- ------------------------------------------------------------- | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Податковий період 20 __ року | |-----------------------------------| |-----------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |1 квартал| | |Півріччя | | |3 квартали| | | Рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------- -------------- -------------- --------------- ------------
Таблиця 1. Доходи та витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів
---------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | 1 квартал | Півріччя | 3 квартали | Рік | | | рядка | | | | | |------------------------------------+-------+-----------+----------+------------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------------------------+-------+-----------+----------+------------+-----| |Доходи від виконання довгострокових | 01.3 | | | | | |договорів, у тому числі: (01.3.1 +- | | | | | | |01.3.2) | | | | | | |------------------------------------+-------+-----------+----------+------------+-----| |сума доходу, нарахованого у зв'язку |01.3.1 | | | | | |з виконанням довгострокових | | | | | | |договорів | | | | | | |------------------------------------+-------+-----------+----------+------------+-----| |сума збільшення (+) або зменшення |01.3.2 | | | | | |(-) доходів у зв'язку з перерахунком| | | | | | |податкових зобов'язань за | | | | | | |завершеними довгостроковими | | | | | | |договорами | | | | | | |------------------------------------+-------+-----------+----------+------------+-----| |Сума фактичних витрат, пов'язаних із| 04.5 | | | | | |виконанням довгострокових договорів | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Додаткова інформація
---------------------------------------------------------------------------------------- |Сума авансів або передплат, | 1 | | | | | |не віднесених для цілей | | | | | | |оподаткування до складу доходу | | | | | | |звітного періоду | | | | | | |------------------------------------+-------+-----------+----------+------------+-----| |Кількість договорів, за якими | 2 | | | | | |провадився розрахунок доходів та | | | | | | |витрат (шт.), у тому числі договори:| | | | | | |------------------------------------+-------+-----------+----------+------------+-----| |за якими продовжується їх | 2.1 | | | | | |виконання (шт.) | | | | | | |------------------------------------+-------+-----------+----------+------------+-----| |виконання яких завершено (шт.) | 2.2 | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Наведена інформація є достовірною.
Керівник підприємства ___________________ ____________________
(підпис) (прізвище)
М.П. Головний бухгалтер ___________________ ____________________
(підпис) (прізвище)

Додаток К3
до рядка 01.4 звіту

------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Податковий період 20 __ року | |-----------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |1 квартал| | |Півріччя | | |3 квартали| | | Рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------
Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними
паперами та деривативами
----------------------------------------------------------------------------------------- | ПОКАЗНИКИ | Код | Сума | | | рядка | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |Прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними | 01.4 | | |деривативами, у тому числі: (сума позитивних значень рядків 1, 2, 3, 4,| | | |5, 6, 7, 8) | | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з акціями та іншими, ніж цінні| 1 | | |папери, корпоративними правами, у тому числі: (1.1 - 1.2 - 1.3) | | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |доходи звітного періоду | 1.1 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |витрати звітного періоду | 1.2 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року | 1.3 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями, у тому числі: | 2 | | | (2.1 - 2.2 - 2.3) | | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |доходи звітного періоду | 2.1 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |витрати звітного періоду | 2.2 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року | 2.3 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями, у тому числі: | 3 | | | (3.1 - 3.2 - 3.3) | | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |доходи звітного періоду | 3.1 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |витрати звітного періоду | 3.2 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року | 3.3 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з деривативами, у тому числі: | 4 | | | (4.1 - 4.2 - 4.3) | | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |доходи звітного періоду | 4.1 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |витрати звітного періоду | 4.2 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року | 4.3 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іпотечними сертифікатами | 5 | | |участі, у тому числі: (5.1 - 5.2 - 5.3) | | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |доходи звітного періоду | 5.1 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |витрати звітного періоду | 5.2 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року | 5.3 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іпотечними сертифікатами з | 6 | | |фіксованою дохідністю, у тому числі: (6.1 - 6.2 - 6.3) | | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |доходи звітного періоду | 6.1 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |витрати звітного періоду | 6.2 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року | 6.3 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |Прибуток (+) або збиток (-) від операцій із сертифікатами фондів | 7 | | |операцій з нерухомістю, у тому числі: (7.1 - 7.2 - 7.3) | | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |доходи звітного періоду | 7.1 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |витрати звітного періоду | 7.2 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року | 7.3 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими цінними паперами, у | 8 | | |тому числі: (8.1 - 8.2 - 8.3) | | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |доходи звітного періоду | 8.1 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |витрати звітного періоду | 8.2 | | |-----------------------------------------------------------------------+--------+------| |від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року | 8.3 | | -----------------------------------------------------------------------------------------
Наведена інформація є достовірною.
Керівник підприємства ___________________ ____________________
(підпис) (прізвище)
М.П. Головний бухгалтер ___________________ ____________________
(підпис) (прізвище)

Додаток К4
до рядків 02.3 та 05.3 звіту

------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Податковий період 20 року | |-----------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |1 квартал| | |Півріччя | | |3 квартали| | | Рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------
Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості
---------------------------------------------------------------- | Показники коригування | Код | Сума | | | рядка | | |--------------------------------------------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | |--------------------------------------------+-------+---------| |Сума збільшення доходів | 02.3 | | |--------------------------------------------+-------+---------| |Сума збільшення витрат | 05.3 | | |--------------------------------------------+-------+---------| |Пеня, нарахована у зв'язку з коригуванням | | | ----------------------------------------------------------------
Коригування здійснюється у зв'язку:
з невиконанням умов договору від "_________" _______________________________ 20 ___ року, N ___, укладеного з: __________________________________________________________________
(назва сторони (для фізичної особи - П.І.Б.),
з якою укладено договір)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної (місце проживання фізичної)
особи - сторони, з якою укладено договір)
_________________________________________________________________,
---------------- --------------- потрібне у якому декларант є |Продавцем| | |Покупцем| | позначити ---------------- ---------------
Коригування здійснюється на підставі: таких положень підпунктів 12.1.1, 12.1.2, 12.1.5 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств": __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
таких первинних документів, які підтверджують наявність
дебіторсько-кредиторської заборгованості:_________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Наведена інформація є достовірною.
Керівник підприємства _________________ ___________________
(підпис) (прізвище)
М.П.
Головний бухгалтер _________________ ___________________
(підпис) (прізвище)

Додаток Р1
до рядка 04.4 звіту

-------------------------------------------------------------------- ------------------------ |Ідентифікаційний код | | | | | | | | | | |Звітний рік|20__ р. | |за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------- ------------------------

СУМИ НАРАХОВАНИХ ПОДАТКІВ,
зборів (обов'язкових платежів),
що включаються до валових витрат

---------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники |Код рядка| Сума | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових |4.4 | | |платежів), у тому числі: | | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |акцизний збір |4.4.1 | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |мито |4.4.2 | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |державне мито |4.4.3 | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |плата за землю (земельний податок, а також орендна плата |4.4.4 | | |за земельні ділянки державної і комунальної власності) | | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |рентні платежі |4.4.5 | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |податок з власників транспортних засобів, самохідних |4.4.6 | | |машин і механізмів | | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу |4.4.7 | | |на електричну та теплову енергію | | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу |4.4.8 | | |на природний газ для споживачів усіх форм власності | | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок |4.4.9 | | |державного бюджету | | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |збір за спеціальне використання природних ресурсів |4.4.10 | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |збір за забруднення навколишнього природного середовища |4.4.11 | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства|4.4.12 | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через |4.4.13 | | |державний кордон України | | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |збір за використання радіочастотного ресурсу України |4.4.14 | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з |4.4.15 | | |вартості продажу нерухомого майна | | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з |4.4.16 | | |операцій купівлі - продажу безготівкової іноземної | | | |валюти | | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |збір на обов'язкове державне пенсійне страхування |4.4.17 | | |з вартості продажу ювелірних виробів | | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |збір на обов'язкове державне пенсійне страхування |4.4.18 | | |з вартості продажу легкових автомобілів | | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |збір на обов'язкове державне пенсійне страхування |4.4.19 | | |з вартості послуг стільникового зв'язку | | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |збір за проведення гастрольних заходів |4.4.20 | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |судовий збір |4.4.21 | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |податок з реклами |4.4.22 | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |комунальний податок |4.4.23 | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |ринковий збір |4.4.24 | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |збір за право використання місцевої символіки |4.4.25 | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |збір за право проведення кіно і телезйомок |4.4.26 | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного |4.4.27 | | |розпродажу і лотерей | | | |---------------------------------------------------------+---------+------------------------| |збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі |4.4.28 | | |та сфери послуг | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Наведена інформація є достовірною.
Керівник підприємства ____________ ____________________
(підпис) (прізвище)
М.П. Головний бухгалтер ____________ ____________________
(підпис) (прізвище)
{ Додаток Р1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 208 ( z0403-07 ) від 03.04.2007 }
Додаток Р2
до рядка 04.8 звіту

-------------------------------------------------------------------- ------------------------ |Ідентифікаційний код | | | | | | | | | | |Звітний рік| 20__ р. | |за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------- ------------------------
Розрахунок витрат при здійсненні операцій
з офшорними нерезидентами
----------------------------------------------------------------------------------------------- |Код | Реквізити договору (контракту), назва | Загальні витрати | Витрати, які | |рядка | та місцезнаходження офшорного | з придбання товарів | включаються до | | | нерезидента | (робіт, послуг) в | витрат покупця | | | |офшорного нерезидента | (гр.3 х 0,85) | |------+-----------------------------------------+----------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------+-----------------------------------------+----------------------+---------------------| | | | | | | |-----------------------------------------| | | | 1 | | | | | |-----------------------------------------| | | | | | | | | |-----------------------------------------| | | | | | | | |------+-----------------------------------------+----------------------+---------------------| | | | | | | |-----------------------------------------| | | | | | | | | 2 |-----------------------------------------| | | | | | | | | |-----------------------------------------| | | | | | | | |------+-----------------------------------------+----------------------+---------------------| | | | | | | |-----------------------------------------| | | | | | | | | 3 |-----------------------------------------| | | | | | | | | |-----------------------------------------| | | | | | | | |------+-----------------------------------------+----------------------+---------------------| | | | | | | |-----------------------------------------| | | | | | | | | |-----------------------------------------| | | | | | | | | |-----------------------------------------| | | | | | | | |------+-----------------------------------------+----------------------+---------------------| | | | | | | |-----------------------------------------| | | | | | | | | n |-----------------------------------------| | | | | | | | | |-----------------------------------------| | | | | | | | |------+----------------------------------------------------------------+---------------------| |04.8 |Частина вартості товарів (робіт, послуг), що | | | |відображається у рядку 04.8 звіту (сума рядків 1 - n гр.4) | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Наведена інформація є достовірною.
Керівник підприємства ___________________ ____________________
(підпис) (прізвище)
М.П. Головний бухгалтер ___________________ ____________________
(підпис) (прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПА України
30.09.2004 N 571
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2004 р.
за N 1388/9987

ПОРЯДОК
складання Звіту про результати спільної діяльності
на території України без створення юридичної особи

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено згідно з підпунктом 7.7.7 пункту
7.7 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон N 334).
1.2. Цей Порядок застосовується особою, яка уповноважена
іншими сторонами згідно з умовами договору про спільну діяльність
вести облік результатів спільної діяльності (далі - уповноважений
платник).
1.3. Уповноважений платник подає до податкового органу за
своїм місцем реєстрації Звіт про результати спільної діяльності на
території України без створення юридичної особи.
1.4. Податкові органи ведуть облік договорів на підставі
завірених уповноваженим платником копій цих договорів, які після
їх укладення направляються уповноваженим платником до державного
податкового органу за його місцезнаходженням.
1.5. У разі внесення змін до договору відповідні документи
подаються уповноваженим платником до державного податкового органу
за його місцезнаходженням протягом 10 календарних днів від дня
такого внесення.
2. Порядок складання Звіту
2.1. Звіт та додатки до нього подаються уповноваженим
платником незалежно від того, чи виникло у звітному періоді у
такого платника податкове зобов'язання чи ні.
2.2. Звіт заповнюється за квартал, півріччя, три квартали та
рік наростаючим підсумком з початку звітного року та подається
уповноваженим платником до державного податкового органу для
реєстрації у терміни, установлені для подання декларації з податку
на прибуток підприємства.
2.3. У разі, якщо договір береться на облік податковим
органом усередині податкового періоду, то перший звітний
податковий період починається з дати, на яку припадає початок
такого обліку, та закінчується останнім календарним днем
наступного податкового періоду.
2.4. Якщо строк дії договору закінчується (у тому числі до
закінчення першого звітного податкового періоду), останнім
податковим вважається період, на який припадає дата такого
закінчення.
2.5. Починаючи з податкового періоду - перший квартал 2007
року, звіт заповнюється в гривнях, без копійок, з відповідним
округленням за загальновстановленими правилами. { Пункт 2.5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 208 ( z0403-07 ) від 03.04.2007 }
2.6. У звіті зазначаються усі передбачені в ньому показники.
Якщо будь-який рядок звіту не заповнюється через відсутність
операції (суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків,
прямо визначених у звіті.
2.7. Дані, наведені в звіті, повинні підтверджуватись
первинними документами обліку та відповідати податковому обліку
(звітності).
2.8. Достовірність даних підтверджується підписами керівника
і головного бухгалтера та засвідчується печаткою підприємства.
2.9. Оригінал звіту з відповідними додатками подається
уповноваженим платником на одному двосторонньому аркуші форматом
А-4 з відповідними додатками на односторонніх аркушах форматом
А-4. Подання копій звіту та додатків не дозволяється. Звіт та
додатки до нього не підлягають обов'язковому скріпленню між собою
(прошнуровуванню).
2.10. Звіт заповнюється таким чином, що забезпечує вільне
читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом
установленого строку зберігання звітності (друкованим способом,
чорнильними або кульковими ручками в синьому або чорному кольорі).
Заповнення олівцем не дозволяється.
2.11. У звіті не повинно бути підчисток, помарок, виправлень,
дописок і закреслень (крім передбачених формою звіту). У звіті не
повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати
внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи
іншою рідиною.
2.12. Звіт може бути наданий податковому органу за
добровільним рішенням уповноваженого платника в електронній формі
за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.
2.13. Звіт складається із заголовної та основної частин і
шести додатків, з яких чотири (К1-К4) подаються щокварталу, у тому
числі за рік, а два (Р1, Р2) подаються виключно за рік. Додаток К1
складається з двох частин - К1/1 та К1/2. Частина К1/2
заповнюється уповноваженим платником, який нараховує амортизаційні
відрахування на суму витрат, пов'язаних з видобутком корисних
копалин. У разі, якщо окремі рядки звіту не заповнюються через
відсутність відповідних операцій, уповноважений платник не подає
податковому органу передбачені відповідним рядком звіту додатки.
2.14. У заголовній частині звіту відображаються повна назва
уповноваженого платника (відповідно до установчих документів),
зареєстрованого в установленому порядку, ідентифікаційний код, код
виду економічної діяльності, місцезнаходження, номер телефону
платника (факс, електронна адреса - за бажанням), реквізити (дата
та номер) договору про спільну діяльність.
2.15. В основній частині звіту та в додатках до нього
показники відображаються на підставі норм, установлених Законом
N 334 ( 334/94-ВР ).
------------------------------------------------------------------ |Код рядка | Положення Закону N 334 ( 334/94-ВР ), якими слід | | звіту | керуватися при заповненні рядків звіту | |----------+-----------------------------------------------------| |01 |стаття 4, пункт 5.9 статті 5 | |----------+-----------------------------------------------------| |01.1 |підпункт 4.1.1 пункту 4.1 статті 4 | |----------+-----------------------------------------------------| |01.2 |пункт 5.9 статті 5. У разі заповнення цього рядка | | |складається таблиця 1 додатка К1/1. Показник із | | |знаком "-" рядка А графи 6 зазначеної таблиці | | |переноситься у рядок 01.2 звіту без цього знака | |----------+-----------------------------------------------------| |01.3 |пункт 7.10 статті 7 | |----------+-----------------------------------------------------| |01.4 |пункт 7.6 статті 7 | |----------+-----------------------------------------------------| |01.5 |пункт 8.9 статті 8 | |----------+-----------------------------------------------------| |01.6 |підпункти 4.1.2 - 4.1.6, крім підпункту 4.1.5, пункту| | |4.1 статті 4, пункт 7.3 статті 7 | |----------+-----------------------------------------------------| |02 |згідно з формулою | |----------+-----------------------------------------------------| |02.1 |пункт 5.10 статті 5 | |----------+-----------------------------------------------------| |02.2 |підпункт 4.1.5 пункту 4.1 статті 4 | |----------+-----------------------------------------------------| |02.3 |стаття 12, з урахуванням пунктів 5 і 10 "Перехідних | | |положень" Закону України від 24.12.2002 N 349 | | |( 349-15) "Про внесення змін до Закону України "Про | | |оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон | | |N 349) | |----------+-----------------------------------------------------| |03 |згідно з формулою | |----------+-----------------------------------------------------| |04 |стаття 5 | |----------+-----------------------------------------------------| |04.1 |пункт 5.1, підпункт 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 | |----------+-----------------------------------------------------| |04.2 |пункт 5.9 статті 5. У разі заповнення цього рядка | | |складається табл. 1 додатка К1/1. Показник із знаком | | |"+" рядка А графи 6 зазначеної таблиці переноситься у| | |рядок 04.2 звіту без цього знака | |----------+-----------------------------------------------------| |04.3 |пункт 5.6 статті 5, крім абз. 2-3 підпункту 5.6.2 | |----------+-----------------------------------------------------| |04.4 |підпункт 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 | |----------+-----------------------------------------------------| |04.5 |пункт 7.10 статті 7 | |----------+-----------------------------------------------------| |04.6 |стаття 6, підпункт 7.7.5 пункту 7.7 статті 7 | |----------+-----------------------------------------------------| |04.7 |підпункт 5.2.10 пункту 5.2 статті 5, підпункт 8.7.1 | | |пункту 8.7 статті 8, абзац тринадцятий пункту 9.5 | | |статті 9. У разі одночасного заповнення додатків К1/1| | |та К1/2 у цей рядок переноситься сума рядка 04.7 | | |табл. 3 додатка К1/1 та рядка 04.7 табл. 2 додатка | | |К1/2 за відповідний звітний період. При визначенні | | |значень граф рядків 04.7 цих таблиць, які | | |переносяться у рядок 04.7 звіту, обирається найменша:| | |або сума ліміту витрат на поліпшення, що включається | | |до витрат, або сума фактичних поліпшень, розрахованих| | |наростаючим підсумком з початку року | |----------+-----------------------------------------------------| |04.8 |пункт 18.3 статті 18 | |----------+-----------------------------------------------------| |04.9 |стаття 5; стаття 7; підпункт 8.1.4 пункту 8.1, | | |підпункт 8.3.7 пункту 8.3, підпункти 8.4.3, 8.4.7, | | |8.4.8 і 8.4.10 пункту 8.4, підпункт 8.9.4 пункту 8.9 | | |статті 8; пункти 9.5 та 9.6 статті 9 | |----------+-----------------------------------------------------| |04.10 |підпункт 7.9.4 пункту 7.9 статті 7, стаття 8, стаття | | |9. У разі заповнення цього рядка складається табл. 2 | | |додатка К1/1 та/або табл. 1 додатка К1/2. У разі | | |одночасного заповнення додатків К1/1 та К1/2 у цей | | |рядок переноситься сума рядка 04.10 табл. 2 додатка | | |К1/1 та рядка 04.10 табл. 1 додатка К1/2 | |----------+-----------------------------------------------------| |05 |згідно з формулою | |----------+-----------------------------------------------------| |05.1 |пункт 5.10 статті 5 | |----------+-----------------------------------------------------| |05.2 |підпункт 5.2.7 пункту 5.2 статті 5 | |----------+-----------------------------------------------------| |05.3 |стаття 12 з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних | | |положень Закону N 349 ( 349-15 ) | |----------+-----------------------------------------------------| |06 |згідно з формулою | |----------+-----------------------------------------------------| |07 |згідно з формулою | |----------+-----------------------------------------------------| |08 |підпункт 7.7.3 пункту 7.7 статті 7 | |----------+-----------------------------------------------------| |09 |згідно з формулою | |----------+-----------------------------------------------------| |10 |згідно з формулою | |----------+-----------------------------------------------------| |11 |п. 16.4 ст. 16 | |----------+-----------------------------------------------------| |12 |згідно з формулою | ------------------------------------------------------------------ { Таблиця пункту 2.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 208 ( z0403-07 ) від
03.04.2007 }
Порядок заповнення додатків К2, К4, Р1, Р2 визначаються
формами цих додатків. Показники, відображені в звіті та у
відповідних додатках з однаковим кодом рядків, повинні збігатися.
Особливості використання показників додатка К1 визначено в рядках
таблиці цього розділу з кодами 01.2, 04.2, 04.7, 04.10, а додатка
К3 - у рядку з кодом 01.4.
3. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок
3.1. Якщо вповноваженим платником самостійно виявлено
помилки, що містяться у раніше поданому ним звіті, то відповідно
до пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон N 2181), з
урахуванням строків давності, такий платник має право надати
уточнюючий розрахунок. Уповноважений платник має право не подавати такий розрахунок,
якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі звіту за
будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки
були самостійно виявлені.
3.2. Якщо після подачі звіту за звітний період уповноважений
платник подає новий звіт з виправленими показниками до закінчення
граничного терміну подання звіту за такий самий звітний
(податковий) період, то такий звіт не вважається уточнюючим, а
штрафи, визначені в пункті 17.2 статті 17 Закону N 2181
( 2181-14 ), не застосовуються.
3.3. Уповноважений платник, який до початку його перевірки
податковим органом самостійно виявляє факт заниження податкового
зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний: а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої
недоплати та штраф, нарахований відповідно до пункту 17.2 статті
17 Закону N 2181 ( 2181-14 ). Уточнюючий розрахунок, який
відображає виправлені показники, складається за формою, що
додається до цього Порядку; б) або відобразити суму такої недоплати в складі звіту, що
подається за наступний податковий період, збільшену на суму
штрафу, нарахованого відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону
N 2181 ( 2181-14 ), з відповідним збільшенням загальної суми
податкового зобов'язання з податку. При цьому виправлення помилок
здійснюється шляхом відображення сум раніше занижених (завищених)
показників звітів (доходів та витрат) у складі доходу (рядок 02.2)
та витрат (рядок 05.2) того податкового періоду, за який подається
звіт.
Заступник Голови Комітету
Верховної Ради України з питань
фінансів і банківської діяльності С.Терьохін
Заступник директора Департаменту
методології О.Задорожний

Додаток
до Порядку складання Звіту
про результати спільної
діяльності на території
України без створення
юридичної особи

----------------------------------------------------------------------------------------------------- |1 |Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань за спільною діяльністю у зв'язку з виправленням | | | самостійно виявлених помилок | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |2 | Звітний період, за який виправляються помилки (потрібне позначити) | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2 | 0 | | |рік | | |1 квартал | | |Півріччя | | |3 квартали| | | Рік | ------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |3 | Повна назва уповноваженого платника | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |4 | Ідентифікаційний | | | | | | | | | | Код виду економічної | | | .| | | .| | | | код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | діяльності (КВЕД) | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |5 | Місцезнаходження платника податку | Поштовий індекс | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------+-------------------+--------------| | | | Телефон | | | |-------------------------------------------------------------+-------------------+--------------| | | | Факс* | | | |-------------------------------------------------------------+-------------------+--------------| | | | Е-mail* | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |6 |Договір про спільну діяльність від ____________ N ______________ | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |7 |До державної податкової інспекції (адміністрації) в | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________
* На бажання платника податку.

Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами
------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | Загальна сума | | |рядка| | |---------------------------------------------------------------+-----+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------------------------------------------------+-----+-------------------| |Доходи, не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні | | | |доходу попереднього звітного періоду, у тому числі за кодами | | | |рядків звіту, у якому було допущено помилки (коди рядків із | | | |сумами виявлених помилок уписуються платником податку | 1 | | |самостійно) | | | |---------------------------------------------------------------| | | |код | | | | | | | | | | | | |---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | | |сума (+-)| | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-----+-------------------| |Витрати, не враховані (+), зайво враховані (-) в обчислені | | | |витрат попереднього звітного періоду, у тому числі за кодами | | | |рядків звіту, у якому було допущено помилки (коди рядків із | | | |сумами виявлених помилок вписуються платником податку | | | |самостійно) | 2 | | |---------------------------------------------------------------| | | |код | | | | | | | | | | | | |---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | | |сума (+-)| | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-----+-------------------| |Сума заниженого (+) або завищеного (-) об'єкта оподаткування | 3 | | | р.1 - р.2 | | | |---------------------------------------------------------------+-----+-------------------| |Ставка оподаткування, що діяла на момент допущення помилки, у | 4 | | |відсотках | | | |---------------------------------------------------------------+-----+-------------------| |Сума недоплати (+) або переплати (-), нарахованої у зв'язку з | 5 | | |виправленням помилки р.4 х р.5 або р.6.2 - р.6.1 | | | |---------------------------------------------------------------+-----+-------------------| |Сума податкового зобов'язання звітного періоду, при розрахунку | 5.1 | | |якого виявлена помилка | | | |---------------------------------------------------------------+-----+-------------------| |Сума виправленого (достовірного) податкового зобов'язання | 5.2 | | |звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка | | | |---------------------------------------------------------------+-----+-------------------| |Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з | 6 | | |виправленням помилки (заповнюється у разі, якщо рядок 6 має | | | |позитивне значення) р.6 х 0,05 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- | Пояснення (розкриття) до уточнюючого розрахунку на | | аркушах | -------------------------------------------------------------------------------------------
Зворотний бік форми розрахунку

Інформація, наведена в уточнюючому розрахунку та поясненнях
(розкриттях), є достовірною.
-------------------------------------------------------- | | | . | | | . | 2 | 0 | | | р. | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------- Дата заповнення звіту (дд.мм.рррр)
Керівник підприємства --------------------------------------------------- ________________________________ | | | | | | | | | | | (ініціали та прізвище) (підпис) | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------- Ідентифікаційний номер (згідно з ДРФО)
М.П Головний бухгалтер --------------------------------------------------- ________________________________ | | | | | | | | | | | (ініціали та прізвище) (підпис) | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------- Ідентифікаційний номер (згідно з ДРФО)

Ця частина заповнюється службовими особами органу державної
податкової служби України
--------------------------------------------------------------------------------------- | | Відмітка про внесення даних до електронної "______" ____________ 20___ року | | | бази податкової звітності | |----- | | ----------------------------------------------------------------------------------| | службова особа органу державної податкової служби України (підпис, прізвище) | |-------------------------------------------------------------------------------------| | За результатами камеральної перевірки уточнюючого розрахунку (потрібне зазначити): | |-------------------------------------------------------------------------------------| | |порушень (помилок) | | складено акт від "______" ____________ 20___ року N __| | |не виявлено | | | |------------------------- --------------------------------------------------------| | | | __________________________________________________ | |"______" ____________ 20___ року (службова особа органу державної податкової служби | | України (підпис, прізвище) | ---------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 208 ( z0403-07 ) від 03.04.2007 }вгору