Документ z1385-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.12.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.12.2007 N 75
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2007 р.
за N 1385/14652

Про затвердження форм звітності N 6-НК
"Звіт про діяльність державних, публічних
бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС),
що віднесені до сфери управління Міністерства культури
і туризму України", N 80-а-рвк "Зведена звітність,
державних, публічних та інших бібліотек"
та Інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до статей 1 та 16 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) і статей 19 та 19-1 Закону України "Про
інформацію" ( 2657-12 ) та з метою приведення нормативно-правових
актів у відповідність до законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми звітності N 6-НК "Звіт про діяльність
державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних
систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства
культури і туризму України" (далі - звіт за формою N 6-НК),
N 80-а-рвк "Зведена звітність державних, публічних та інших
бібліотек" (далі - звіт за формою N 80-а-рвк) та Інструкцій щодо
їх заповнення ( z1386-07 ), що додаються.
2. Поширити звіт за формами N 6-НК, N 80-а-рвк та Інструкції
щодо їх заповнення ( z1386-07 ) на державні, публічні та інші
бібліотеки незалежно від підпорядкування.
3. Увести форми N 6-НК та N 80-а-рвк у дію, починаючи зі
звіту за 2007 рік.
4. Установити такий порядок подання звіту за формами N 6-НК,
N 80-а-рвк:
4.1. Відділам культури і туризму районних державних
адміністрацій: - ЦБС (зведену інформацію по системі), у тому числі
бібліотеки, що не входять до складу ЦБС, подають звітність за
формою N 6-НК; - публічні, спеціалізовані, спеціальні та інші бібліотеки,
які не належать до сфери управління Міністерства культури і
туризму України, подають звітність за формою N 80-а-рвк.
4.2. Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки
Крим, Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської
державної адміністрації, управлінням культури і туризму обласних
та Севастопольської міської державних адміністрацій: - відділи культури і туризму районних державних адміністрацій
зведену інформацію по району (місту) та окремо по сільській
місцевості подають звіт за формами N 6-НК, N 80-а-рвк; - республіканські, обласні бібліотеки, центральні міські
бібліотеки міст Києва та Севастополя подають звіт за формами
N 6-НК, N 80-а-рвк.
4.3. Міністерству культури і туризму України та головним
управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях,
місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі: - Міністерство культури і мистецтв Автономної Республіки
Крим, Головне управління культури і мистецтв Київської міської
державної адміністрації, управління культури і туризму обласних та
Севастопольської міської державних адміністрацій подають звіт за
формами N 6-НК, N 80-а-рвк; - національні, державні бібліотеки, що перебувають у сфері
управління Міністерства культури і туризму України, подають
звітність за формою N 6-НК.
4.4. Міністерство культури і туризму України подає Державному
комітету статистики України звіт за формами: N 6-НК зведену інформацію про заклади системи Міністерства
культури і туризму України та регіонах, окремо по сільській
місцевості; N 80-а-рвк зведену інформацію по Україні та регіонах.
5. Управлінню фінансування, обліку та звітності (Жук В.В.)
довести наказ "Про затвердження форм звітності N 6-НК "Звіт про
діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих
бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління
Міністерства культури і туризму України", N 80-а-рвк "Зведена
звітність державних, публічних та інших бібліотек" та Інструкцій
щодо їх заповнення" до відома Міністерства культури і мистецтв
Автономної Республіки Крим, Головного управління культури і
мистецтв Київської міської державної адміністрації, управлінь
культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних
адміністрацій, національних, державних бібліотек, Національної
академії наук України, центральних органів виконавчої влади.
6. Управлінню фінансування, обліку та звітності (Жук В.В.)
спільно з управлінням нормативно-правової та кадрової роботи
(Петасюк Л.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно
до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади".
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Богомолова А.Г.
Міністр Ю.П.Богуцький
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко

ЗВІТ
про діяльність державних, публічних
бібліотек, централізованих бібліотечних
систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління
Міністерства культури і туризму України

----------------------------------------------- | Подають | Термін | | | подання | |---------------------------------+-----------| Форма N 6-НК |Бібліотеки централізованої |до 20 січня| |бібліотечної системи - ЦРБ, | | ЗАТВЕРДЖЕНО |бібліотеки, що не входять до | | Наказ Міністерства |складу ЦБС, - відділам культури | | культури і туризму |і туризму районних державних | | України |адміністрацій | | 05.12.2007 N 75 |---------------------------------+-----------| за погодженням |Відділи культури і туризму |до 1 лютого| з Держкомстатом |районних державних адміністрацій | | України |зведену інформацію по району | | |(місту) - Міністерству культури | | |і мистецтв Автономної Республіки | | |Крим, Головному управлінню | | |культури і мистецтв Київської | | |міської державної адміністрації, | | |управлінню культури і туризму | | |обласних та Севастопольської | | |міської державних адміністрацій | | |---------------------------------+-----------| |Республіканські, обласні |до 1 лютого| |бібліотеки, центральні міські | | |бібліотеки міст Києва та | | |Севастополя - Міністерству | | |культури і мистецтв Автономної | | |Республіки Крим, Головному | | |управлінню культури і мистецтв | | |Київської міської державної | | |адміністрації, управлінню | | |культури і туризму обласних | | |та Севастопольської міської | | |державних адміністрацій | | |---------------------------------+-----------| |Національні, державні | до | |бібліотеки, Міністерство | 10 лютого | |культури і мистецтв Автономної | | |Республіки Крим, Головне | | |управління культури і мистецтв | | |Київської міської державної | | |адміністрації, управління | | |культури і туризму обласних | | |та Севастопольської міської | | |державних адміністрацій зведену | | |інформацію по регіонах - | | |Міністерству культури і туризму | | |України та головним управлінням | | |статистики в Автономній | | |Республіці Крим, областях, | | |місті Києві та Управлінню | | |статистики в місті Севастополі | | |---------------------------------+-----------| |Міністерство культури і туризму | до | |України зведену інформацію про |15 березня | |заклади системи Міністерства | | |культури і туризму України та | | |по регіонах - Державному | | |комітету статистики України | | -----------------------------------------------
Респондент
Найменування ____________________________________________________
Місцезнаходження ________________________________________________
(поштовий індекс, область/АР Крим, район,
населений пункт, вулиця/провулок, _________________________________________________________________
N будинку / корпусу)
I. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Код |Загальна| У т.ч. |Кількість|Кіль-| Характеристика приміщення | Кількість технічних | Засоби зв'язку | Кіль- | |ряд-| площа | | пунктів |кість| бібліотеки (од.) | засобів (од.) | | кість | | ка | примі- | | бібліо- |місць|-------------------------------+------------------------+--------------------------------| транс-| | | щень | | течного | | майнова | технічна | оргтехніка |мульти-| кіль- |кіль- |кіль- |кількість |портних| | | бібліо-|---------------| обслуго-| |---------------+---------------+----------------|медійне| кість |кість |кість | комп'ю- |засобів| | | теки | для | для | вування | |на праві| орен-|потребує | ава-|комп'ю-| копію- | облад-| теле- |факсів|елект-| терів, | | | | (кв.м) |збері-|обслуго-| (од.) | | опера- |доване|капіталь-|рійне| тери | вально-| нання |фонних | |ронних| які | | | | |гання |вування | | |тивного | | ного | | | розмно-| |номерів| |адрес | мають | | | | |фондів| корис- | | | управ- | | ремонту | | |жувальна| | | | | доступ | | | | | |тувачів | | | ління | | | | | техніка| | | | |до мережі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Інтернету | | |----+--------+------+--------+---------+-----+--------+------+---------+-----+-------+--------+-------+-------+------+------+----------+-------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |----+--------+------+--------+---------+-----+--------+------+---------+-----+-------+--------+-------+-------+------+------+----------+-------| | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. КОРИСТУВАЧІ, ВІДВІДУВАННЯ, ЗВЕРНЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ
(тис. осіб з одним знаком після коми)
------------------------------------------------------------------------------------------ | Код |Кількість| Кількість | Кількість зареєстрованих |Кількість| У т.ч. | Кіль- | |рядка|користу- |зареєстрованих| користувачів за віком | відві- | | кість | | | вачів |користувачів, |---------------------------| дувань |----------| відві- | | |протягом | згідно з | до | у |15-17|18-| від | бібліо- |кількість |дувань | | | року | єдиною | 15 |т.ч. |років|21 | 22 | теки | звернень |масових | | |(усього) |реєстраційною |років| до | |рік|років|протягом | на веб- |заходів,| | | | картотекою | | 7 | | | | року | сайт |органі- | | | | (протягом | |років| | | |(усього) |бібліотеки|зованих | | | | року) | | | | | | | |бібліо- | | | | | | | | | | | | текою | |-----+---------+--------------+-----+-----+-----+---+-----+---------+----------+--------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+---------+--------------+-----+-----+-----+---+-----+---------+----------+--------| | 01 | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
III. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ
(тис. примірників з двома знаками після коми)
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва | Код | Усього | Із загальної кількості примірників | | |рядка| документів |-------------------------------------------------------------------| | | |бібліотечного| за видами | за мовами | | | | фонду (сума |-------------------------------|-----------------------------------| | | | гр. 2-5) |книги| періо-| аудіові-| елект-| укра-|росій-| мовами |інозем-| | | | | | дичні | зуальні | ронні |їнською|ською |національних| ними | | | | | |видання|матеріали|видання| | | меншин |мовами | | | | | | | | | | | (указати) | | | | | | | | | | | |------------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+-------------+-----+-------+---------+-------+-------+------+---+---+----+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----------+-----+-------------+-----+-------+---------+-------+-------+------+---+---+----+-------| |Надійшло | 01 | | | | | | | | | | | | |примірників| | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+-------------+-----+-------+---------+-------+-------+------+---+---+----+-------| |Вибуло | 02 | | | | | | | | | | | | |примірників| | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+-------------+-----+-------+---------+-------+-------+------+---+---+----+-------| |На кінець | 03 | | | | | | | | | | | | |звітного | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | |(усього) | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+-------------+-----+-------+---------+-------+-------+------+---+---+----+-------| |Видано | 04 | | | | | | | | | | | | |примірників| | | | | | | | | | | | | |(усього) | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+-------------+-----+-------+---------+-------+-------+------+---+---+----+-------| |з них дітям| 05 | | | | | | | | | | | | |до 15 років| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ.
ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.
МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ
------------------------------------------------------------------------------------------ |Код |Електронні ресурси|Інформаційне обслуговування | Міжбібліотечний абонемент | |ряд-|------------------+----------------------------+-----------------------------------| | ка | обсяг | з них | загальна| з них |загальна | кількість | кількість |кількість | | | власних |записів |кількість| індиві-|кількість|користувачів| виданих |отриманих | | | елект- |у елект-| користу-|дуальних|звернень | міжбібліо- |документів |документів| | | ронних |ронному | вачів | | | течного | іншим | з інших | | |баз даних|каталозі| (усього | | | абонементу |бібліотекам|бібліотек | | | (тис. | | осіб) | | | | | | | |записів) | | | | | | | | |----+---------+--------+---------+--------+---------+------------+-----------+----------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----+---------+--------+---------+--------+---------+------------+-----------+----------| | 01 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
V. ПЕРСОНАЛ БІБЛІОТЕКИ
-------------------------------------------------------------------------------------------- |Код | Загальна| Кіль- | 3 них мають освіту | Кількість працівників | Із загальної | |ряд-|кількість| кість |--------------------------| бібліотек, які мають | кількості | | ка | праців- |праців-|повну|у т.ч.|базову|у т.ч.| стаж бібліотечної | працівників | | | ників | ників |вищу | вищу | вищу |спеці-| роботи | бібліотек | | | (осіб) |бібліо-| |спеці-| |альну | | (гр. 2) | | | | теки | |альну | | | | працюють | | | | | | | | |-----------------------+----------------| | | | | | | | |до 3 | 3-9 |10-20|понад|повний |неповний| | | | | | | | |років|років|років| 20 |робочий|робочий | | | | | | | | | | | |років| день | день | |----+---------+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+--------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |----+---------+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+--------| | 01 | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
VI. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
(тис.грн з одним знаком після коми)
---------------------------------------------------------------------------------------- |Код | Загальна | У т.ч. | |ряд-| сума |----------------------------------------------------------------------| | ка |надходжень| кошти загального фонду | кошти спеціального фонду | | | за рік |-------------------------------------------+--------------------------| | |(гр. 2-7) |усьо-| з них |усьо-| з них | | | | го |-------------------------------------| го |--------------------| | | | | на | на | на | на | |надання| благо-|інші| | | | |оплату|комплек-|поточний і |придбання| |платних| дійні,|дже-| | | | |праці |тування |капітальний|основних | |послуг | спон- |рела| | | | | | фондів | ремонти | засобів | | |сорські| | | | | | | | | | | |внески | | |----+----------+-----+------+--------+-----------+---------+-----+-------+-------+----| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----+----------+-----+------+--------+-----------+---------+-----+-------+-------+----| | 01 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- | Викорис-| З них | Залишок | | тання |-----------------------------------------------------------------| коштів | | коштів | на | на |у т.ч. за|на поточ-|у т.ч. за| на |у т.ч. за| спеці- | |(тис.грн)|оплату|комплек-| рахунок |ний і ка-| рахунок |придбання| рахунок | ального | | |праці |тування | коштів |пітальний| коштів |основних | коштів | фонду | | | | фонду | загаль- | ремонти | загаль- | засобів | загаль- |на кінець| | | | | ного | | ного | | ного | року | | | | | фонду | | фонду | | фонду |(тис.грн)| |---------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |---------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Розділ VI не заповнюють бібліотеки-філії ЦБС.
Керівник ___________________ (П.І.Б.) Підпис
Виконавець _________________ (П.І.Б.) (дата складання документа)
М.П.
Начальник управління
фінансування, обліку
та звітності В.В.Жук

ЗВЕДЕНА ЗВІТНІСТЬ
державних, публічних та інших бібліотек

----------------------------------------------- | Подають | Термін | | | подання | Форма N 80-а-рвк |-------------------------------+-------------| (зведена річна) |Публічні, спеціалізовані, | до 20 січня | |спеціальні та інші бібліотеки, | | ЗАТВЕРДЖЕНО |які не належать до сфери | | Наказ Міністерства |управління Міністерства | | культури і туризму |культури і туризму України, - | | України |відділам культури і туризму | | 05.12.2007 N 75 |районних державних | | за погодженням |адміністрацій | | з Держкомстатом |-------------------------------+-------------| України |Бібліотеки навчальних | до 1 лютого | |закладів - відділам культури | | |і туризму районних державних | | |адміністрацій | | |-------------------------------+-------------| |Відділи культури і туризму | до 10 лютого| |районних державних | | |адміністрацій - Міністерству | | |культури і мистецтв Автономної | | |Республіки Крим, Головному | | |управлінню культури і мистецтв | | |Київської міської державної | | |адміністрації, управлінням | | |культури і туризму обласних | | |та Севастопольської міської | | |державних адміністрацій | | |-------------------------------+-------------| |Республіканські, обласні, | до 10 лютого| |центральні міські бібліотеки | | |міст Києва та Севастополя - | | |Міністерству культури і | | |мистецтв Автономної Республіки | | |Крим, Головному управлінню | | |культури і мистецтв Київської | | |міської державної | | |адміністрації, управлінням | | |культури і туризму обласних | | |та Севастопольської міської | | |державних адміністрацій | | |-------------------------------+-------------| |Міністерство культури і | до 25 лютого| |мистецтв Автономної Республіки | | |Крим, Головне управління | | |культури і мистецтв Київської | | |міської державної | | |адміністрації, управління | | |культури і туризму обласних | | |та Севастопольської міської | | |державних адміністрацій, | | |зведена звітність - | | |Міністерству культури і туризму| | |України та головним управлінням| | |статистики в Автономій | | |Республіці Крим, областях, | | |місті Києві та Управлінню | | |статистики в місті Севастополі | | |-------------------------------+-------------| |Міністерство культури і туризму|до 30 березня| |України зведену інформацію по | | |Україні та регіонах - | | |Державному комітету статистики | | |України | | -----------------------------------------------
Респондент:
Найменування ____________________________________________________
Місцезнаходження ________________________________________________
(поштовий індекс, область/АР Крим, район, _________________________________________________________________
населений пункт, вулиця/провулок, N будинку/корпусу/офісу)
-------------------------------------------------------------------------- | Види бібліотек | Код |Кількість| З них | | |рядка|бібліотек|-------------------------| | | |на кінець| потребують | перебувають| | | | року |капітального|в аварійному| | | |(усього | ремонту | стані | | | |одиниць) | | | |------------------------------+-----+---------+------------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |------------------------------+-----+---------+------------+------------| |Публічні, спеціалізовані | 01 | | | | |і спеціальні бібліотеки | | | | | |незалежно від | | | | | |підпорядкування | | | | | |------------------------------+-----+---------+------------+------------| |Бібліотеки навчальних | 02 | | | | |закладів (усього) | | | | | |з них: | | | | | |------------------------------+-----+---------+------------+------------| |загальноосвітніх | 03 | | | | |навчальних закладів | | | | | |------------------------------+-----+---------+------------+------------| |професійно-технічних | 04 | | | | |навчальних закладів | | | | | |------------------------------+-----+---------+------------+------------| |вищих навчальних закладів | 05 | | | | |------------------------------+-----+---------+------------+------------| |Республіканські, обласні, | 06 | | | | |центральні міські бібліотеки | | | | | |міст Києва та Севастополя | | | | | |------------------------------+-----+---------+------------+------------| |Із загальної кількості | | | | | |бібліотек - | | | | | |------------------------------+-----+---------+------------+------------| |для дітей | 07 | | | | |------------------------------+-----+---------+------------+------------| |для юнацтва | 08 | | | | |------------------------------+-----+---------+------------+------------| |Разом (сума рядків 01, 02, 06)| 09 | | | | --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- |Код |Бібліотечні| За видами | За мовами | Надійшло | |ряд-| фонди |----------------------+-------------------------------------|документів | | |(тис. прим.|друко-|аудіові-|елект-| укра- |росій-| мовами | іншими | за рік | | | з одним | вані |зуальні |ронні |їнською|ською |національних| мовами |(тис. прим.| | |десятковим | | | | | | меншин |(указати)| з одним | | | знаком) | | | | | |------------+---------|десятковим | | |(усього на | | | | | | | | | | | знаком) | | | кінець | | | | | | | | | | | | | | року) | | | | | | | | | | | | |----+-----------+------+--------+------+-------+------+--+----+----+----+----+-----------| | Б | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |----+-----------+------+--------+------+-------+------+--+----+----+----+----+-----------| | 01 | | | | | | | | | | | | | |----+-----------+------+--------+------+-------+------+--+----+----+----+----+-----------| | 02 | | | | | | | | | | | | | |----+-----------+------+--------+------+-------+------+--+----| |----+----+-----------| | 03 | | | | | | | | | | | | | |----+-----------+------+--------+------+-------+------+--+----+----+----+----+-----------| | 04 | | | | | | | | | | | | | |----+-----------+------+--------+------+-------+------+--+----+----+----+----+-----------| | 05 | | | | | | | | | | | | | |----+-----------+------+--------+------+-------+------+--+----+----+----+----+-----------| | 06 | | | | | | | | | | | | | |----+-----------+------+--------+------+-------+------+--+----+----+----+----+-----------| | 07 | | | | | | | | | | | | | |----+-----------+------+--------+------+-------+------+--+----+----+----+----+-----------| | 08 | | | | | | | | | | | | | |----+-----------+------+--------+------+-------+------+--+----+----+----+----+-----------| | 09 | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- |Код | Видано | Кількість | У т.ч.| Кількість | З них | |ряд-|(тис. прим.| зареєстрованих | корис-|працівників|-----------------------| | ка | з одним |користувачів на |тувачів|бібліотеки | з повною | з базовою | | |десятковим |основі облікової| віком | на кінець | вищою | вищою | | | знаком) | документації | до 18 |року (осіб)|спеціальною|спеціальною| | | |(протягом року) | років | | освітою | освітою | |----+-----------+----------------+-------+-----------+-----------+-----------| | Б | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |----+-----------+----------------+-------+-----------+-----------+-----------| | 01 | | | | | | | |----+-----------+----------------+-------+-----------+-----------+-----------| | 02 | | | | | | | |----+-----------+----------------+-------+-----------+-----------+-----------| | 03 | | | | | | | |----+-----------+----------------+-------+-----------+-----------+-----------| | 04 | | | | | | | |----+-----------+----------------+-------+-----------+-----------+-----------| | 05 | | | | | | | |----+-----------+----------------+-------+-----------+-----------+-----------| | 06 | | | | | | | |----+-----------+----------------+-------+-----------+-----------+-----------| | 07 | | | | | | | |----+-----------+----------------+-------+-----------+-----------+-----------| | 08 | | | | | | | |----+-----------+----------------+-------+-----------+-----------+-----------| | 09 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Керівник _____________________ Головний бухгалтер _______________
Прізвище, номер телефону виконавця ______________________________
М.П.
Начальник управління
фінансування, обліку
та звітності В.В.Жук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
05.12.2007 N 75
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2007 р.
за N 1385/14652

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту N 6-НК
"Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек,
централізованих бібліотечних систем (ЦБС),
що віднесені до сфери управління
Міністерства культури і туризму України"

1. Загальні положення
1.1. Звіт за формою N 6-НК (річна) складають національні,
державні; республіканські (Автономної Республіки Крим), обласні,
міські (міст Києва та Севастополя) бібліотеки, бібліотеки
централізованих бібліотечних систем (ЦБС) та бібліотеки, що не
входять до складу ЦБС, віднесені до сфери управління Міністерства
культури і туризму України.
1.2. Звіт складається на районному та обласному рівнях в
цілому по регіону та по сільській місцевості.
1.3. Бібліотеки, які на дату заповнення звіту були тимчасово
закриті для користувачів із різних причин (ремонт, рішення
санепідемстанції, органів пожежної охорони тощо), заповнюють
відповідні показники за період своєї діяльності до дати закриття
бібліотеки.
2. Порядок та терміни подання звіту
2.1. Звіт складається відповідно до цієї Інструкції. При
заповненні форми N 6-НК використовуються дані, отримані всіма
структурними підрозділами бібліотеки протягом року згідно з
обліковими документами. У разі, якщо відсутній який-небудь
показник, проставляється прочерк. Текстова частина звіту
заповнюється державною мовою.
2.2. Виправлення не допускаються. Форма має бути заповнена
чітко, статистичні дані представлені в одиницях виміру, що вказані
у формі N 6-НК.
2.3. Звіт підписують керівник бібліотеки та бухгалтер. При
цьому вказується прізвище виконавця, номер телефону, факсу, за
наявності - адреса електронної пошти.
2.4. Звіт скріплюється печаткою закладу.
3. Порядок складання звіту
3.1. В адресній частині звіту вказується офіційне
найменування бібліотеки без скорочень.
3.2. У рядку "Місцезнаходження" вказується індекс відділення
зв'язку та поштова адреса бібліотеки, телефон. За наявності
електронної пошти - її адреса, номер факсу та адреса
інтернет-сайту.
4. Розділ I. Матеріально-технічна база
4.1. У графі 1 наводяться відомості про загальну площу всіх
приміщень бібліотеки - основних, службових та допоміжних, які
перебувають в оперативному управлінні бібліотеки або орендовані,
незалежно від того, знаходяться вони за однією адресою чи в різних
приміщеннях.
4.2. У графі 2 вказується площа бібліотеки, яка
використовується як книгосховище та допоміжне приміщення, а в
графі 3 - площа бібліотеки, що призначена для обслуговування
користувачів.
4.3. У графі 4 вказується кількість стаціонарних пунктів
бібліотечного обслуговування, призначених для обслуговування
користувачів.
4.4. У графі 5 вказується загальна кількість місць, наданих
користувачам. У цій графі враховуються місця, обладнані для
користувачів у читальних залах, у довідково-інформаційних службах,
біля каталогів, місця в приміщеннях для роботи з аудіовізуальними
засобами та автоматизовані робочі місця. Кількість місць в
аудиторіях, лекційних та інших залах не зазначається.
4.5. У графах 6, 7 надається майнова характеристика
приміщень, що перебувають в оперативному управлінні, і (або)
приміщень, які орендовані бібліотекою.
4.6. У графах 8, 9 надається технічна характеристика
приміщень, що потребують капітального ремонту або перебувають в
аварійному стані.
4.7. У графах 10, 11 вказується наявність засобів
оргтехніки - кількість комп'ютерів та копіювально-розмножувальної
техніки (сканерів, принтерів, ризографів та ін.).
4.8. У графі 12 вказується кількість одиниць мультимедійного
обладнання (телевізори, аудіомагнітофони, відеомагнітофони,
музичні центри, проектори та ін., що використовуються при
обслуговуванні користувачів та навчанні персоналу).
4.9. У графах 13-16 наводяться дані про засоби зв'язку, що є
в бібліотеці: кількість телефонних номерів, факсів, адрес
електронної пошти, комп'ютерів, що мають доступ до мережі
Інтернет.
4.10. У графі 17 вказується кількість транспортних засобів
(автотранспорт), що перебувають на балансі бібліотеки.
5. Розділ II. Користувачі, відвідування,
звернення до бібліотеки
5.1. У графі 1 вказується загальна кількість користувачів,
яким надавались послуги всіма структурними підрозділами
бібліотеки, на основі даних підсумків роботи за рік.
5.2. У графі 2 вказується загальна кількість зареєстрованих
користувачів (фізичних осіб) згідно з єдиною реєстраційною
картотекою (ЄРК) на основі облікової документації, прийнятої в
бібліотеці. У тому числі подається кількість зареєстрованих
користувачів за віковою ознакою (графи 3-7).
5.3. У графі 8 вказується загальна кількість відвідувань
бібліотеки за рік, у тому числі в графі 9 - кількість звернень на
веб-сайт бібліотеки, а в графі 10 - кількість відвідувань масових
заходів, організованих бібліотекою.
6. Розділ III. Формування і використання
бібліотечних фондів
6.1. У графі 1 подаються дані про загальну кількість
документів (усього). У графах 2-5 рядка 01 зазначається кількість
документів усіх друкованих видань, електронних, аудіовізуальних
видань, що надійшли до бібліотеки протягом звітного року.
6.2. У графах 2-5 рядка 02 зазначається кількість документів
усіх друкованих видань, електронних видань, аудіовізуальних, що
вибули з бібліотеки протягом звітного року.
6.3. У графах 2-5 рядка 03 вказується загальна кількість
документів за видами, що є в фонді бібліотеки на кінець звітного
періоду. Виняток становлять дані обмінно-резервного фонду, що не
вносяться у звіт за формою N 6-НК.
6.4. У графах 2-5 рядка 04 подаються відомості про загальну
кількість виданих документів. Видачу користувачам видань,
отриманих за внутрішньо-системним (далі - ВСО) та міжбібліотечним
обміном, бібліотеки враховують на загальних підставах. При видачі
видань одного структурного підрозділу бібліотеки в інший, у тому
числі за ВСО, облік видачі здійснюється лише тим структурним
підрозділом, який безпосередньо видає документи користувачеві.
Графи заповнюються на основі підсумків роботи відповідних
структурних підрозділів бібліотеки, у т.ч. бібліотечних пунктів та
міжбібліотечного абонемента (дала - МБА), які ведуть облік видачі
за кількістю виданих документів, зареєстрованих у читацькому
формулярі, листках читацьких вимог, бланках-замовленнях по МБА,
книжкових формулярах, а також в електронній базі даних (БД).
6.5. У графах 2-5 рядка 05 подаються дані про видачу
документів за визначеною віковою категорією - дітям до 15 років.
6.6. У графах 6-11 рядків 01-05 відображаються дані про
формування та використання бібліотечних фондів за мовами:
українською, російською, мовами національних меншин, що найбільш
представлені у фонді, загальна кількість документів іноземними
мовами.
7. Розділ IV. Електронні ресурси.
Довідково-інформаційне обслуговування.
Міжбібліотечний абонемент
7.1. У графі 1 відображається обсяг електронних баз даних,
створених бібліотекою у тисячах записів з одним десятковим знаком,
з них у графі 2 - кількість тисяч записів в електронному каталозі.
7.2. У графі 3 вказується загальна кількість користувачів,
яким були надані інформаційні послуги протягом звітного періоду, з
них у графі 4 вказується кількість індивідуальних користувачів
інформаційного обслуговування.
7.3. У графі 5 подається загальна кількість звернень
(запитів, консультацій), що надійшли до бібліотеки, зареєстрованих
у відповідних розділах щоденників обліку роботи структурних
підрозділів бібліотеки.
7.4. У графах 6-8 вказується кількість користувачів МБА, а
також кількість виданих документів іншим бібліотекам та кількість
отриманих документів з інших бібліотек.
8. Розділ V. Працівники бібліотеки
8.1. У графі 1 вказується загальна кількість штатних
працівників (адміністративний, технічний і обслуговувальний
персонал) на кінець звітного періоду.
8.2. У графі 2 із загальної кількості працівників вказується
кількість працівників бібліотек.
8.3. У графі 3 наводяться дані про кількість працівників
бібліотек, які мають повну вищу освіту, з них вищу спеціальну
освіту в графі 4.
8.4. У графі 5 зазначається кількість працівників бібліотек,
які мають базову вищу (середню спеціальну) освіту (закінчили
училища, коледжі, технікуми), з них спеціальну освіту в графі 6.
8.5. У графах 7-10 вказується кількість працівників
бібліотек, які мають стаж бібліотечної роботи.
8.6. У графах 11, 12 надаються відомості про працівників
бібліотек, які працюють повний та неповний робочий день (у графі
12 не вказуються дані про працівників, які працюють за
сумісництвом).
9. Розділ VI. Надходження та використання коштів
9.1. Розділ VI заповнюють тільки самостійні бібліотеки, у
т.ч., що вийшли з ЦБС.
9.2. У графі 1 зазначається загальна сума надходжень за рік,
що складається з загального та спеціального фондів.
9.3. У графі 2 вказуються надходження із загального фонду, з
них у графі 3 - на оплату праці, у графі 4 - на комплектування
фондів, у графі 5 - на проведення поточного та капітального
ремонту приміщень бібліотеки, у графі 6 - на придбання основних
засобів.
9.4. У графі 7 вказується надходження до спеціального фонду,
з них у графі 8 - від надання платних послуг, які надаються
бібліотекою, у графі 9 - від благодійних, спонсорських внесків, у
графі 10 - з інших джерел, не заборонених законодавством.
9.5. У графі 11 вказується загальна сума коштів, використаних
бібліотекою протягом звітного періоду. З них у графі 12 - на
оплату праці, у графах 13, 14 - на комплектування фондів,
у графах 15, 16 - на поточний та капітальний ремонти приміщень
бібліотеки, у графах 17, 18 - на придбання основних засобів.
9.6. У графі 19 вказується залишок коштів спеціального фонду
бібліотеки на кінець року.
Начальник управління
фінансування, обліку
та звітності В.В.Жуквгору