Document z1381-05, previous version — Revision on April 28, 2008, on the basis - z0325-08
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.10.2005 N 688
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2005 р.
за N 1381/11661

Про затвердження Нормативів розвитку
та розміщення у містах і сільській місцевості
мережі об'єктів поштового зв'язку та поштових
скриньок національного оператора поштового зв'язку
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку
N 388 ( z0325-08 ) від 04.04.2008 }
З метою удосконалення порядку надання послуг поштового
зв'язку та приведення нормативно-правових актів, що застосовуються
у сфері надання послуг поштового зв'язку, у відповідність до
статті 15 Закону України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ),
пункту 9 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.02 N 1155
( 1155-2002-п ), актів Всесвітнього поштового союзу, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Нормативи розвитку та розміщення у містах і
сільській місцевості мережі об'єктів поштового зв'язку та поштових
скриньок національного оператора поштового зв'язку, що додаються.
2. Виконуючому обов'язки директора Державного департаменту з
питань зв'язку та інформатизації (Яцук П.П.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України;
2.2. Довести цей наказ до відома зацікавлених підприємств,
установ, організацій, фізичних осіб та забезпечити контроль за
його виконанням.
3. Уважати таким, що не застосовується на території України,
наказ Міністерства зв'язку СРСР від 27.04.81 N 178 "О введении
нормативов развития и размещения в городах и сельской местности
сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи
СССР".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Гандабуру В.Т.
Міністр В.Бондар
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
Голова Антимонопольного
комітету України О.Костусєв
Заступник Голови
Держспоживстандарту України Н.Глинська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
28.10.2005 N 688
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2005 р.
за N 1381/11661

НОРМАТИВИ
розвитку та розміщення у містах і сільській
місцевості мережі об'єктів поштового зв'язку
та поштових скриньок національного оператора
поштового зв'язку
Загальні положення
1. Нормативи розвитку та розміщення у містах і сільській
місцевості мережі об'єктів поштового зв'язку та поштових скриньок
національного оператора поштового зв'язку (далі - нормативи)
розроблено відповідно до вимог Закону України "Про поштовий
зв'язок" ( 2759-14 ), актів Всесвітнього поштового союзу, Правил
надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 17.08.2002 N 1155 ( 1155-2002-п ), та інших
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері надання
універсальних послуг поштового зв'язку.
2. Дія цих нормативів поширюється на національного оператора
поштового зв'язку, який згідно із статтею 15 Закону України "Про
поштовий зв'язок" ( 2759-14 ) забезпечує надання на всій території
України універсальних послуг поштового зв'язку.
3. У цьому нормативно-правовому акті поняття вживаються у
такому значенні: відділення поштового зв'язку - об'єкт поштового зв'язку, який
надає користувачам послуги поштового зв'язку з пересилання
поштових відправлень та поштових переказів, а також інші послуги
згідно із законодавством; доставна дільниця - територія, яка закріплюється для
обслуговування за одним листоношею; користувач послуг поштового зв'язку (користувач) - фізична
або юридична особа, яка користується послугами поштового зв'язку; національний оператор поштового зв'язку (національний
оператор) - оператор, який у встановленому законодавством порядку
надає універсальні послуги поштового зв'язку на всій території
України та якому надаються виключні права на провадження певних
видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку; об'єкт поштового зв'язку - підрозділ національного оператора
поштового зв'язку, задіяний у єдиному виробничо-технологічному
процесі з надання послуг поштового зв'язку; пересувне відділення поштового зв'язку - відділення поштового
зв'язку, організоване на спеціально обладнаному автомобілі для
обслуговування користувачів, а також для перевезення та
моторизованої доставки поштових відправлень, поштових переказів,
повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень та
поштових переказів; поштова скринька - скринька, виготовлена за встановленим
стандартом, оснащена засобами для запобігання несанкціонованому
доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для
збирання простих листів і поштових карток відправників; пункт поштового зв'язку - спеціально обладнаний підрозділ,
який є об'єктом поштового зв'язку, організований для надання
користувачам окремих видів послуг поштового зв'язку; сезонне відділення поштового зв'язку - відділення поштового
зв'язку, організоване для обслуговування санаторно-курортних,
оздоровчих установ тощо упродовж певного періоду року; стаціонарне відділення поштового зв'язку - відділення
поштового зв'язку, організоване в певному населеному пункті з
визначеною територією обслуговування; сельбищна територія - територія, до якої входять ділянки
житлових будинків, громадських установ, будинків і споруд, у тому
числі навчальних, проектних, науково-дослідних та інших інститутів
без дослідних виробництв, внутрішньосельбищна вулично-дорожна і
транспортна мережа, а також площі, парки, сади, сквери, бульвари,
інші об'єкти зеленого будівництва й місця загального користування; універсальні послуги поштового зв'язку - набір послуг
поштового зв'язку загального користування встановленого рівня
якості, які надаються усім користувачам на всій території України
за тарифами, що регулюються державою.
4. Для забезпечення доступу до послуг поштового зв'язку
національний оператор поштового зв'язку створює мережу об'єктів
поштового зв'язку загального користування та розміщує поштові
скриньки відповідно до цих нормативів. При виборі способу
обслуговування користувачів також враховується економічна
доцільність функціонування відповідного типу об'єкта поштового
зв'язку.
5. Мережа об'єктів поштового зв'язку включає відділення та
пункти поштового зв'язку, які розташовані в містах і сільській
місцевості.
6. Залежно від умов обслуговування відділення поштового
зв'язку поділяються на такі типи: стаціонарні, пересувні, сезонні.
7. У разі закриття об'єкта поштового зв'язку національний
оператор поштового зв'язку інформує уповноважений центральний
орган виконавчої влади в галузі зв'язку про причини закриття та
організацію надання послуг поштового зв'язку у відповідному
населеному пункті.
8. Національний оператор поштового зв'язку щоквартально надає
уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі
зв'язку інформацію про стан мережі об'єктів поштового зв'язку
загального користування та розміщення поштових скриньок у цілому в
підприємстві та у розрізі філіалів.
Нормативи мережі об'єктів поштового
зв'язку в містах
9. Відділення поштового зв'язку розміщуються на всій
території міста в найбільш доступних і багатолюдних місцях.
10. Загальна необхідна кількість відділень поштового зв'язку
визначається шляхом поділу показників чисельності населення на
установлений норматив чисельності населення, що обслуговується
одним відділенням поштового зв'язку. Для уточнення необхідної кількості об'єктів поштового зв'язку
необхідно враховувати радіус обслуговування одним об'єктом
поштового зв'язку до 2,5 км. { Абзац другий пункту 10 в редакції
Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 388 ( z0325-08 ) від
04.04.2008 }
11. Нормативні показники чисельності населення, що
обслуговується одним відділенням поштового зв'язку, залежать від
групи поселення і щільності населення і наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Нормативні показники чисельності
населення, що обслуговується одним
відділенням поштового зв'язку

------------------------------------------------------------------ | Групи |Кількість населення,|Щільність населення,|Норматив, | | поселень | тис. чол. | тис. чол/квад.км |тис. чол. | | | | | | |-----------+--------------------+--------------------+----------| |найзначніші|понад 1000 |понад 3 |20-30 | | | |до 3 |15-25 | |-----------+--------------------+--------------------+----------| |значніші |понад 500 |понад 3 |20-30 | | |до 1000 |до 3 |15-25 | |-----------+--------------------+--------------------+----------| |великі |понад 250 |понад 2 |15-25 | | |до 500 |до 2 |10-20 | |-----------+--------------------+--------------------+----------| |середні |понад 100 |понад 2 |12,5-20 | | |до 250 |до 2 |7,5-15 | |-----------+--------------------+--------------------+----------| |найзначніші|понад 50 |понад 2 |10-17,5 | | |до 100 |до 2 |7,5-15 | |-----------+--------------------+--------------------+----------| |малі |понад 20 |понад 2 |7,5-15 | | |до 50 |до 2 |6-10 | | |--------------------+--------------------+----------| | | |понад 2 |6-10 | | |до 20 |до 2 |до 6 | ------------------------------------------------------------------
Щільність населення розраховується шляхом поділу чисельності
населення на загальну площу території міста, на якій воно
проживає.
12. В мікрорайонах з садибною забудовою відділення поштового
зв'язку відкриваються за умови достатнього обсягу роботи, при
передбачуваній рентабельності, що визначається національним
оператором поштового зв'язку.

{ Абзац другий пункту 12 виключено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 388 ( z0325-08 ) від
04.04.2008 }

13. При залізничних, авіа-, авто-, річкових і морських
вокзалах міські відділення поштового зв'язку відкриваються понад
кількості, що установлені нормативами, за умови рентабельності, що
визначається національним оператором поштового зв'язку.
14. Відділення та пункти поштового зв'язку, за умови
рентабельності, що визначається національним оператором поштового
зв'язку, рекомендується також відкривати при готелях, лікарнях,
підприємствах, організаціях, установах тощо.
15. При плануванні розвитку мережі відділень поштового
зв'язку в селищах міського типу слід керуватись нормативними
показниками чисельності населення, що обслуговується одним
відділенням поштового зв'язку, установленими для малих груп
поселень і наведеними у таблиці 1.
Нормативи мережі об'єктів поштового зв'язку
в сільській місцевості
16. Стаціонарні відділення поштового зв'язку відкриваються в
сільських поселеннях адміністративно-територіальної одиниці
(району), які мають найбільш зручне сполучення з іншими населеними
пунктами зони обслуговування.
17. Для сільських населених пунктів з чисельністю жителів
понад 2000 чоловік встановлюється нормативний показник не менше
одного стаціонарного відділення поштового зв'язку. { Пункт 17 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 388 ( z0325-08 ) від 04.04.2008 }
Таблиця 2. Нормативні показники середньої
чисельності населення, що обслуговується одним
стаціонарним відділенням поштового зв'язку
в сільській місцевості

------------------------------------------------------------------ | Групи | Щільність населення, | Норматив, чол. | | адміністративно- | чол./квад. км | | |територіальних одиниць| | | | (районів) | | | |----------------------+-----------------------+-----------------| |I |до 20 |800 - 1300 | |----------------------+-----------------------+-----------------| |II |20 - 40 |1000 - 1600 | |----------------------+-----------------------+-----------------| |III |40 - 60 |1400 - 2000 | |----------------------+-----------------------+-----------------| |IV |понад 60 |1800 - 3000 | ------------------------------------------------------------------
18. Стаціонарні відділення поштового зв'язку також можуть
відкриватися в населених пунктах з чисельністю населення, меншою
за нормативний показник, зазначений у пункті 17, за умови
достатнього обсягу робіт при передбачуваній рентабельності, що
визначається національним оператором поштового зв'язку. { Пункт 18 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 388 ( z0325-08 ) від 04.04.2008 }
19. Закриття сільських відділень поштового зв'язку
здійснюється за умови забезпечення надання послуг поштового
зв'язку населенню встановленого рівня якості відповідно до вимог
законодавства про поштовий зв'язок, інших нормативно-правових
актів та встановлених нормативів. { Пункт 19 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 388 ( z0325-08 ) від 04.04.2008 }
20. Для забезпечення доступу користувачів до послуг поштового
зв'язку національний оператор поштового зв'язку створює пункти
поштового зв'язку, пересувні відділення поштового зв'язку або
забезпечує надання послуг поштового зв'язку листоношами при роботі
на доставних дільницях. { Пункт 20 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 388 ( z0325-08 ) від 04.04.2008 }
21. Пункти поштового зв'язку можуть організовуватися в
сільських населених пунктах, розташованих на відстані понад 3 км
від найближчого стаціонарного відділення поштового зв'язку. { Пункт 21 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 388 ( z0325-08 ) від 04.04.2008 }
22. Обслуговування пересувним відділенням поштового зв'язку
організовується у сільських поселеннях за умови транспортної
доступності протягом року. При необхідності на маршруті пересувного відділення поштового
зв'язку може організовуватися пункт поштового зв'язку.
Нормативи розміщення мережі поштових скриньок
23. Поштові скриньки, призначені для збирання від
відправників простих листів і поштових карток та подальшого їх
пересилання за призначенням, розміщуються національним оператором
поштового зв'язку у зручних місцях: біля входу до об'єктів
поштового зв'язку, на стоянках пересувних відділень поштового
зв'язку, а також за погодженням з місцевим органом виконавчої
влади або органом місцевого самоврядування - на залізничних
станціях, в аеропортах, морських і річкових портах, на пристанях,
автовокзалах, автостанціях, на житлових масивах та в інших
доступних для користувачів місцях.
24. У містах кількість поштових скриньок у цілому
визначається, виходячи з розрахунку одна-дві поштові скриньки на 1
квад. км сельбищної території.
25. У сільських поселеннях із чисельністю населення понад
500 чоловік розміщується не менше однієї поштової скриньки. { Пункт 25 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 388 ( z0325-08 ) від 04.04.2008 }
Начальник Управління
поштового зв'язку
Держзв'язку Н.Г.Гавришon top