Про затвердження Кодексу газорозподільних систем
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Угода, Форма типового документа [...] від 30.09.20152494
Документ z1379-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.05.2019, підстава - v0691874-18

оператори суміжних газорозподільних систем;

газодобувні підприємства та виробники біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, які підключені (планують приєднатися) до ГРМ;

споживачі, які підключені до ГРМ;

постачальники природного газу, які планують чи здійснюють постачання природного газу споживачам, підключеним до газорозподільної системи Оператора ГРМ;

{Абзац шостий пункту 5 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

замовники приєднання власних об’єктів до ГРМ.

6. Рішення Оператора ГРМ повинні базуватися на принципах:

об’єктивності, яка полягає в обґрунтуванні прийнятих рішень;

прозорості, яка полягає в інформуванні суб’єктів ринку природного газу (у тому числі шляхом розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті) про відповідні правила та порядки взаємовідносин;

недискримінації, яка полягає в незастосуванні додаткових обмежень та заборон, не передбачених законодавством.

3. Основні засади доступу до газорозподільної системи

1. Доступ суб’єктів ринку природного газу до ГРМ, що на законних підставах знаходиться у власності чи користуванні (у тому числі в експлуатації) Оператора ГРМ, здійснюється на принципах:

забезпечення рівних прав доступу, у тому числі приєднання, до ГРМ відповідно до вимог цього Кодексу;

забезпечення Оператором ГРМ належної якості послуг доступу (приєднання) на договірних засадах;

забезпечення суб’єктами ринку природного газу критеріїв доступу, визначених розділами V та VI цього Кодексу, та належних розрахунків за надані послуги.

2. Оператор ГРМ зобов’язаний розміщувати на своєму веб-сайті інформацію про технічні та комерційні умови доступу (приєднання) до об’єктів газорозподільної системи, що на законних підставах перебувають в його власності чи користуванні (у тому числі експлуатації), а також методологію встановлення плати за приєднання до газорозподільної системи, затверджену Регулятором.

Оператор ГРМ не має права відмовити замовнику в доступі (приєднанні) до об’єктів газорозподільної системи, що на законних підставах перебувають в його власності чи користуванні (у тому числі експлуатації), за виключенням випадків, передбачених розділами V та VI цього Кодексу.

3. Для забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи та можливості розподілу (переміщення) належного споживачу (суміжному суб’єкту ринку природного газу) природного газу ГРМ обов’язковою умовою є наявність фізичного підключення об’єкта споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) до ГРМ.

Власники об’єктів будівництва або існуючих об’єктів (земельних ділянок), які фізично не підключені до ГРМ, для набуття права на цілодобовий доступ до ГРМ та розподіл (переміщення) природного газу ГРМ повинні здійснити заходи щодо підключення (приєднання) власних об’єктів до ГРМ у порядку, визначеному в розділі V цього Кодексу.

Споживачі, у тому числі побутові, та суміжні суб’єкти ринку природного газу, які фізично підключені до ГРМ, забезпечуються цілодобовим доступом до ГРМ та можливістю розподілу (переміщення) природного газу ГРМ у порядку, визначеному в розділі VІ цього Кодексу.

4. Виробники біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел мають право на отримання доступу до газорозподільної системи за умови дотримання технічних норм та стандартів безпеки відповідності до законодавства та за умови, що біогаз або інші види газу з альтернативних джерел за своїми фізико-хімічними характеристиками відповідають стандартам на природний газ та вимогам цього Кодексу.

5. Взаємовідносини, пов’язані із замовленням та наданням послуги приєднання (технічного доступу) об’єкта будівництва або існуючого об’єкта (земельної ділянки) замовника до газорозподільної системи, регулюються договором на приєднання між Оператором ГРМ та замовником, який укладається відповідно до вимог розділу V цього Кодексу.

Взаємовідносини Оператора ГРМ з газодобувними підприємствами та виробниками біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, об’єкти яких підключені до ГРМ, а також із суміжними Операторами ГРМ регулюються технічною угодою про умови приймання-передачі природного газу ГРМ, яка укладається з ними відповідно до вимог глави 2 розділу VІ цього Кодексу.

Взаємовідносини, пов’язані з розподілом природного газу споживачам, у тому числі побутовим споживачам, підключеним до/через ГРМ, включаючи забезпечення Оператором ГРМ цілодобового їх доступу до ГРМ для споживання (розподілу) належного їм (їх постачальникам) природного газу, регулюються договором розподілу природного газу, укладеним між Оператором ГРМ та споживачем відповідно до вимог глави 3 розділу VІ цього Кодексу.

6. На підставі укладеного договору розподілу природного газу Оператор ГРМ:

присвоює споживачу (точці комерційного обліку), у тому числі побутовому споживачу, персональний EIC-код суб’єкта ринку природного газу та передає його Оператору ГТС для ідентифікації споживача в інформаційній платформі Оператора ГТС, у тому числі для цілей закріплення споживача в Реєстрі споживачів відповідного постачальника та здійснення оперативних заходів при запровадженні процедури зміни його постачальника;

{Абзац другий пункту 6 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

надає послугу споживачу із забезпечення цілодобового доступу до ГРМ в межах приєднаної потужності його об’єкта для можливості споживання ним відповідних об’ємів природного газу, виділених постачальником природного газу;

забезпечує формування та передачу даних прогнозів відборів/споживання природного газу та обсягів фактичного споживання природного газу споживачем Оператору ГТС у порядку, визначеному Кодексом ГТС та цим Кодексом.

{Абзац четвертий пункту 6 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

7. Якість природного газу, що надходить до ГРМ, та якість природного газу, що передається Оператором ГРМ у пунктах призначення, має відповідати вимогам цього Кодексу.

Оператор ГРМ відповідає за якість природного газу з моменту його надходження в ГРМ до моменту його передачі в пунктах призначення.

II. Структура газорозподільної системи

1. Газорозподільна система є технологічним комплексом, що складається з організаційно і технологічно пов’язаних між собою об’єктів, призначених для розподілу природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам, тиск якого не може перевищувати 1,2 МПа.

Газові мережі, тиск яких менше 1,2 МПа та через які природний газ передається споживачам, є газорозподільною системою незалежно від їх власності та підпорядкування.

2. До складу ГРМ входять споруди і пристрої на газопроводах від місця надходження природного газу в ГРМ до пунктів призначення (об’єктів споживачів або суміжних Операторів ГРМ), зокрема, ГРМ включають:

1) газопроводи, зокрема підземні та/або надземні, високого, середнього та низького тиску;

2) обладнання для зниження тиску і підтримання його на заданому рівні, зокрема ГРП та ШРП;

3) установки електрохімічного захисту від корозії;

4) лінії технологічного зв’язку, споруди, обладнання автоматизованих систем контролю та управління технологічними процесами і установок електрохімічного захисту;

5) переходи через природні і штучні перешкоди (автомобільні дороги, залізниці, канали тощо);

6) будівлі та споруди для забезпечення експлуатації та оперативного обслуговування ГРМ;

7) споруди газорозподільних мереж, зокрема колодязі, запірна арматура, компенсатори, конденсатозбірники, контрольні трубки, контрольно-вимірювальні пункти, футляри, розпізнавальні і сигнальні знаки тощо.

3. Надходження природного газу до ГРМ здійснюється в місцях її фізичного з’єднання з:

газотранспортною системою;

суміжними газорозподільними системами;

мережами газодобувних підприємств та виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, об’єкти яких підключені до ГРМ.

4. Відбір природного газу з ГРМ здійснюється в місцях її фізичного з’єднання з:

об’єктами споживачів, у тому числі побутових споживачів;

суміжними газорозподільними системами.

III. Основні правила технічної експлуатації газорозподільної системи

1. Загальні умови

1. Експлуатацію газорозподільних систем здійснюють виключно Оператори ГРМ.

2. Власники газової мережі, яка згідно з розділом ІІ цього Кодексу кваліфікується як газорозподільна система (крім газорозподільної системи, що відноситься до державного майна), що не є Операторами ГРМ, та Оператор ГРМ, до мереж якого підключені належні власникам газорозподільні системи (або на території ліцензованої діяльності якого знаходяться споживачі, підключені до цих газорозподільних систем), зобов’язані укласти договір про експлуатацію таких газорозподільних систем, або договір господарського відання чи користування з передачею газорозподільних систем на баланс Оператору ГРМ, або оформити передачу належних власникам газорозподільних систем у власність зазначеному Оператору ГРМ (у тому числі шляхом купівлі-продажу).

Договори експлуатації, господарського відання та користування укладаються за формами, визначеними у додатках 3-5 цього Кодексу (крім газових мереж, що є державним майном).

Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирному будинку здійснюється на умовах договору, укладеного між співвласниками/особою, уповноваженою на це співвласниками, і суб’єктом, що має право на виконання таких робіт.

{Абзац третій пункту 2 глави 1 розділу III в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016, № 691 від 12.07.2018}

При цьому види робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках та здійснюються виключно Операторами ГРМ, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

{Абзац пункту 2 глави 1 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 691 від 12.07.2018}

Відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/27119 (далі - ПБСГ), у випадку незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирному будинку розподіл природного газу припиняється.

{Абзац пункту 2 глави 1 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 691 від 12.07.2018}

Взаємовідносини між власниками газорозподільних систем, які відносяться до державного майна, та Операторами ГРМ врегульовуються відповідно до вимог законодавства.

3. Оператори ГРМ зобов’язані мати:

у своєму складі аварійно-диспетчерські служби та інші виробничі підрозділи, у тому числі кваліфікований персонал, необхідні для належної експлуатації газорозподільних систем;

телефонний зв’язок екстреного виклику;

відповідні приміщення, транспортні засоби, обладнання та матеріали, необхідні для належної експлуатації газорозподільних систем.

4. Оператор ГРМ повинен забезпечити попереджувальні заходи безаварійної експлуатації газорозподільних систем, а саме комплекс робіт, що виконується на підставі результатів технічного огляду або технічного обстеження газорозподільних систем, з метою забезпечення її подальшого безаварійного експлуатування шляхом проведення технічного обслуговування, поточного або капітального ремонтів.

У разі виникнення аварійної ситуації Оператор ГРМ зобов’язаний вжити необхідних заходів, спрямованих на відновлення належної роботи газорозподільної системи.

5. При організації експлуатації газорозподільних систем та проведення робіт з технічного їх обслуговування і ремонту Оператор ГРМ повинен дотримуватися інструкцій і правил технічної експлуатації газорозподільних систем, правил безпеки систем газопостачання, державних стандартів, передбачених чинними нормативно-правовими актами України.

2. Організація аварійно-технічного обслуговування ГРМ

1. Оператор ГРМ повинен забезпечувати попереджувальні заходи для безаварійної експлуатації газорозподільних систем та локалізацію і ліквідацію аварійних ситуацій в газорозподільній системі.

2. Для локалізації і ліквідації аварійних ситуацій Оператором ГРМ організовуються підрозділи аварійно-диспетчерської служби (АДС) з цілодобовою роботою, включаючи вихідні та святкові дні.

3. Служби АДС повинні бути забезпечені зв’язком екстреного виклику, спеціальними аварійними автомобілями, зв’язком екстреного виклику з відповідними спецслужбами (надзвичайних ситуацій, швидкої допомоги тощо), засобами радіозв’язку і мати апаратуру для запису переговорів.

4. Діяльність аварійних бригад з локалізації і ліквідації аварійних ситуацій повинна обумовлюватися планом локалізації і ліквідації аварій та планом взаємодії служб екстреного виклику інших організацій, розробленими Оператором ГРМ з урахуванням місцевих умов.

5. Для локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій споживач невідкладно повинен повідомляти про них аварійно-диспетчерській службі Оператора ГРМ за номером екстреного виклику або іншим номером, зазначеним у договорі розподілу природного газу, укладеному з Оператором ГРМ.

3. Умови надійної та безпечної експлуатації ГРМ

1. Оператор ГРМ для забезпечення надійної та безпечної експлуатації газорозподільної системи:

забезпечує запобіжні заходи безаварійної експлуатації ГРМ;

розробляє та впроваджує плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

готує та узгоджує в рамках укладених договорів (технічних угод) з операторами суміжних систем, газодобувними підприємствами та виробниками біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, які підключені до ГРМ, план дій на випадок виникнення перебоїв в роботі суміжних систем;

підтримує та розширює автоматизовані системи контролю і управління технологічними процесами з метою можливості оперативного реагування на загрози, які можуть виникнути в газорозподільній системі;

підтримує технічний стан пристроїв, установок, мереж, а також системних об’єктів згідно з вимогами законодавства, провадить постійний експлуатаційний нагляд, а також забезпечує постійні чергування команд технічної допомоги, а у разі виникнення аварії негайно розпочинає дії, направлені на її усунення;

провадить оцінку технічного стану газорозподільної системи, підготовлює та впроваджує інвестиційні плани і плани ремонту газорозподільної системи.

4. Охоронні зони газорозподільної системи

1. Охоронна зона об’єктів ГРМ поширюється на газопроводи з надлишковим тиском природного газу не більше 1,2 МПа, ГРП, ШРП, вузли обліку природного газу, засоби захисту газопроводів від електрохімічної корозії, споруди і пристрої на газопроводах, розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження газопроводів і споруд на них, за винятком внутрішньобудинкових газових мереж.

2. Оператори ГРМ мають право на отримання відповідно до чинного законодавства від органів, що здійснюють ведення державного земельного кадастру, державну реєстрацію прав на нерухоме чи інше майно, інформації про власників, користувачів об’єктів нерухомого та іншого майна, кадастрові номери земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон об’єктів ГРМ.

3. Охоронні зони об’єктів ГРМ зазначаються в документації із землеустрою з дати надання земельної ділянки для будівництва об’єкта ГРМ.

4. Власники або користувачі земельної ділянки, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Оператори ГРМ вживають заходів щодо охорони земель та дотримання встановлених обмежень у використанні земель охоронних зон об’єктів ГРМ.

5. Земельні ділянки, що входять до охоронних зон, використовуються власниками, орендарями земельних ділянок, землевласниками та землекористувачами з обов’язковим дотриманням вимог цього Кодексу.

6. Сільськогосподарські роботи в охоронних зонах проводяться власниками, орендарями земельних ділянок, землевласниками та землекористувачами з попереднім повідомленням про їх початок Оператора ГРМ.

7. Проведення ремонтних будівельних  та/або земляних робіт в охоронній зоні ГРМ здійснюється відповідно до законодавства за письмовим погодженням Оператора ГРМ.

8. Письмове погодження, що надається Оператором ГРМ на право проведення ремонтних, будівельних  та земляних робіт поблизу ГРМ, має містити вимоги та умови, обов’язкові для виконавців при виконанні ремонтних, будівельних та земляних робіт. До погодження додається схема газопроводу та інженерних комунікацій, споруд (ГРП, ШРП, ВОГ, засобів електрозахисту тощо).

Видача погодження Оператора ГРМ, його переоформлення, видача дубліката та його анулювання здійснюються на безоплатній основі.

Оператор ГРМ протягом 10 робочих днів з дня реєстрації письмового звернення юридичної чи фізичної особи або фізичної особи-підприємця щодо погодження проведення ремонтних, будівельних та/або земляних робіт в охоронній зоні ГРМ має надати письмове погодження або письмову обґрунтовану відмову. Письмове погодження надається на безоплатній основі.

Погодження має містити вимоги та умови, обов’язкові для виконавців при виконанні ремонтних, будівельних та/або земляних робіт, а також схему газопроводу та інженерних комунікацій, споруд (ГРП, ШРП, ВОГ, засобів електрозахисту тощо).

Роботи з усунення наслідків аварій можуть бути розпочаті без погодження Оператора ГРМ, але за обов’язкової присутності представника Оператора ГРМ та за умови обов’язкового оформлення в подальшому погоджень, що передбачені цією главою.

9. Юридичні та фізичні особи, а також фізичні особи-підприємці для отримання погодження Оператора ГРМ на проведення ремонтних, будівельних та/або земляних робіт в охоронній зоні ГРМ повинні подати Оператору ГРМ для узгодження проект плану їх проведення, розроблений з урахуванням вимог будівельних, а за необхідності - інших норм і правил, що регламентують ці роботи, а також заяву (лист) на отримання погодження.

10. Юридичні та фізичні особи, а також фізичні особи-підприємці, які отримали письмове погодження Оператора ГРМ, зобов’язані керуватися порядком проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт і дотримуватись умов їх виконання з урахуванням вимог письмового погодження Оператора ГРМ.

11. Письмове погодження Оператора ГРМ на проведення ремонтних, будівельних та/або земляних робіт в охоронній зоні ГРМ оформляється у двох примірниках, один з яких зберігається в Оператора ГРМ протягом строку, визначеного законодавством.

12. Відмова в наданні письмового погодження на проведення робіт на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, надається Оператором ГРМ у разі, якщо:

проведення робіт заборонено цим Кодексом;

проведення робіт створить загрозу виникнення аварії (аварійної ситуації) на об’єктах ГРМ.

13. Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою видається відповідним виконавчим органом сільської, селищної, міської ради за місцем проведення робіт.

14. Підставою для отримання дозволу на порушення благоустрою для проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронній зоні є письмове погодження, видане Оператором ГРМ відповідно до вимог цієї глави.

15. До початку ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронній зоні наказом організації, що проводить роботи, з числа фахівців призначається особа, відповідальна за проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт (керівник робіт).

16. Юридичні та фізичні особи, а також фізичні особи-підприємці, що проводять ремонтні, будівельні та земляні роботи в охоронних зонах, зобов’язані не пізніше ніж за добу до початку робіт повідомити представника Оператора ГРМ щодо проведення робіт.

17. Фізична особа або персонал юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, залучені для проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронних зонах, повинні бути ознайомлені (проінструктовані) представником Оператора ГРМ з інформацією про місцезнаходження газопроводу і споруд на ньому, їх позначення на місцевості, можливі аварійні ситуації і дії при їх виникненні.

18. Межі охоронних зон газорозподільної системи визначаються відповідно до Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/27119 (далі - ПБСГ).

{Глава 4 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 691 від 12.07.2018}

5. Порядок визначення межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності

1. Межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності між Оператором ГРМ та споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) визначається в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що є невід’ємною частиною договору розподілу природного газу (або у передбачених цим Кодексом випадках технічній угоді про умови приймання-передачі газу ГРМ).

Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін в обов’язковому порядку має містити схему газопроводів з визначенням на них межі балансової належності, точки вимірювання (місця встановлення вузла обліку) та напрямів потоків природного газу.

За відсутності акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін за об’єктами суміжних суб’єктів ринку природного газу (включаючи споживачів) Оператор ГРМ, до/через ГРМ якого підключені зазначені об’єкти, зобов’язаний в установлені законодавством строки здійснити заходи з укладання з їх власниками акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

Власники (балансоутримувачі, управителі, інші особи), на балансі чи в управлінні яких знаходяться багатоквартирні будинки чи гуртожитки (незалежно від того, є вони споживачами природного газу чи ні), укладають з Оператором ГРМ, до об’єктів газорозподільної системи якого підключені зазначені будинки/гуртожитки, акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відносно їх внутрішньобудинкових систем газопостачання.

2. Межа балансової належності визначається за ознаками права власності на газові мережі чи окремі її елементи. Межа експлуатаційної відповідальності встановлюється на межі балансової належності, але за домовленістю сторін може не збігатися з межею балансової належності, про що має бути зазначено в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

3. Власники газових мереж, у тому числі побутові споживачі та співвласники/особа, уповноважена на це співвласниками, внутрішньобудинкових систем газопостачання, які згідно з актом розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відповідають за експлуатацію цих мереж та їх складових, забезпечують належну їх експлуатацію згідно з чинним законодавством, у тому числі ПБСГ, зокрема укладають відповідний договір із суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт.

{Абзац перший пункту 3 глави 5 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 691 від 12.07.2018}

Оператор ГРМ не має права здійснювати перевірку наявності у споживачів/балансоутримувачів/власників газових мереж договорів на обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, які не є ГРМ, крім випадків, передбачених ПБСГ.

{Пункт 3 глави 5 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

{Пункт 3 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

4. Якщо до ГРМ підключені газові мережі, які не належать жодній особі та через які природний газ розподіляється суб’єктам ринку природного газу, такі газові мережі в установленому законодавством порядку мають бути передані в користування Оператору ГРМ, до газорозподільних систем якого підключені зазначені газові мережі.

5. Оператор ГРМ має право безперешкодного та безкоштовного доступу до земельних ділянок та інших об’єктів всіх форм власності, на яких розташована газорозподільна система, для виконання службових обов’язків, передбачених законодавством.

Для належного виконання Оператором ГРМ функцій щодо забезпечення гарантованого рівня надійності, безпеки, якості та величини тиску газу, запобігання можливим витокам газу та недопущення аварійних ситуацій споживач зобов’язаний забезпечити доступ на власні об’єкти представникам Оператора ГРМ за їх службовими посвідченнями для виконання службових обов’язків, зокрема, для:

перевірки, локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій;

перевірки, повірки та/або експертизи комерційного вузла обліку (лічильника газу), а також перевірки показань лічильників газу;

виконання робіт з припинення та відновлення газопостачання.

6. Локалізація та ліквідація аварійних ситуацій внутрішньобудинкової системи газопостачання та дворових газопроводів побутового споживача, які можуть призвести до нещасного випадку, здійснюються аварійно-диспетчерськими службами Оператора ГРМ цілодобово та за його рахунок.

6. Визначення втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ

{Назва глави 6 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1953 від 07.11.2016}

1. З урахуванням специфіки переміщення природного газу газорозподільною системою, що пов’язана з умовною нормативною герметичністю газопроводів, з’єднувальних деталей, арматури, компенсаторів, газового обладнання, інших приладів та обладання (тобто стан, за якого можливий витік газу, що не може бути зафіксований органолептичним методом) та витоками газу під час технічного огляду чи обслуговування, поточного ремонту, заміни арматури, приладів, обладнання, устаткування, Оператор ГРМ укладає договір (договори) на закупівлю природного газу для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ для забезпечення фізичного балансування ГРМ та власної господарської діяльності.

2. Очікувані річні об’єми (обсяги) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ на 2017 рік визначаються НКРЕКП на рівні передбачених об'ємів (обсягів) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ у тарифі на послуги з розподілу природного газу на 2016 рік відповідного Оператора ГРМ.

{Абзац перший пункту 2 глави 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2845 від 26.11.2015; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1953 від 07.11.2016}

Очікувані річні об'єми (обсяги) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ на наступні роки (після 2017 року) визначаються НКРЕКП на рівні передбачених об'ємів (обсягів) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ у тарифі на послуги з розподілу природного газу поточного року, зменшених на показник ефективності, який встановлюється НКРЕКП щороку до 31 грудня і не може перевищувати 5 %.

{Абзац пункту 2 глави 6 розділу ІІІ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1953 від 07.11.2016}

Місячні очікувані об’єми (обсяги) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ визначаються Оператором ГРМ, виходячи з потреб власної господарської діяльності, зокрема для забезпечення місячного фізичного балансування ГРМ.

3.{Абзац перший пункту 3 глави 6 розділу ІІІ виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1953 від 07.11.2016}

Оператор ГРМ у порядку, встановленому Регулятором, зобов’язаний надавати Регулятору звітні дані про фактичні втрати природного газу за підсумками відповідного періоду.

4. Об’єм (обсяг) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу за підсумками місяця та календарного року визначається Оператором ГРМ відповідно до глави 1 розділу ХІI цього Кодексу та розраховується як різниця між об’ємом (обсягом) надходження природного газу, до ГРМ у відповідний період і об’ємом (обсягом) природного газу який розподілений між підключеними до/через ГРМ споживачами та переданий в суміжні ГРМ протягом зазначеного періоду.

Оператор ГРМ для забезпечення власної господарської діяльності (в тому числі для фізичного балансування ГРМ, власних виробничо-технічних потреб та для покриття фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ) закуповує природний газ у власника природного газу (в тому числі ГДП, ВБГ, оптового продавця, постачальника) на загальних підставах та ринкових умовах.

IV. Планування та розвиток газорозподільної системи

1. Загальні умови

1. Оператор ГРМ відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток (будівництво), включаючи нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення, об’єктів газорозподільної системи, що знаходяться в його власності або користуванні, у тому числі на правах господарського відання, користування чи експлуатації.

2. Проектування та будівництво об’єктів ГРМ здійснюється відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності з урахуванням плану розвитку газорозподільної системи та вимог цього Кодексу.

3. Фінансування заходів з проектування та будівництва об’єктів газорозподільної системи здійснюється на підставі плану розвитку газорозподільної системи Оператора ГРМ, схваленого Регулятором, за рахунок коштів, передбачених у тарифах на послуги розподілу природного газу, плати за потужність, плати за приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників, банківських кредитів, коштів, залучених з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. У разі будівництва будь-яких будівель, споруд, доріг, мостів, інших об’єктів архітектури, що потребує перенесення об’єктів (складових) газорозподільної системи, роботи та супутні послуги, пов’язані з перенесенням об’єктів (складових) газорозподільної системи, забезпечуються Оператором ГРМ за рахунок коштів замовників будівництва.

5. Приймання в експлуатацію об’єктів (складових) ГРМ після будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту або технічного переоснащення) здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством, та за участі Оператора ГРМ.

6. Приєднання об’єктів (складових) ГРМ до газотранспортної системи здійснюється в порядку, визначеному Кодексом ГТС.

2. План розвитку газорозподільної системи

1. З метою забезпечення безпеки, надійності, регулярності та якості розподілу (газопостачання) природного газу газорозподільною системою та з урахуванням законодавства з питань охорони довкілля та енергоефективності Оператор ГРМ щороку до 31 липня розробляє та подає на затвердження Регулятору план розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, а після затвердження розміщує його на своєму веб-сайті.

2. Розвиток газорозподільної системи провадиться з урахуванням розвитку адміністративної території, на якій знаходиться ця система, поточної та майбутньої потреби в природному газі та довготривалої працездатності газорозподільної системи.

3. Плануючи розвиток газорозподільної системи, Оператор ГРМ здійснює дослідження потреби ринку в новій газорозподільній інфраструктурі.

При підготовці десятирічного плану розвитку газорозподільної системи Оператор ГРМ робить обґрунтовані припущення стосовно росту обсягів споживання природного газу.

4. Десятирічний план розвитку газорозподільної системи повинен визначати:

основні об’єкти газової інфраструктури, будівництво або реконструкція яких є доцільною в наступні десять років;

перелік нових інвестицій, які повинні бути здійснені протягом наступних трьох років, та планові джерела їх інвестування;

строки реалізації всіх інвестиційних проектів.

5. Десятирічний план розвитку газорозподільної системи складається із таких розділів:

розділ 1 - опис фактичного стану основних об’єктів газової інфраструктури Оператора ГРМ (фондів, активів) та необхідних заходів для їх підтримання на належному рівні відповідно до регламентних процедур, передбачених нормативно-технічними документами, на наступні три роки;

розділ 2 - опис заходів, які направлені на розвиток газорозподільної системи за рахунок будівництва нових об’єктів ГРМ, включаючи нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення (нові приєднання, інвестиції тощо), у наступні десять років за рахунок планових інвестицій;

розділ 3 - опис заходів на перший рік плану розвитку у вигляді інвестиційної програми із зазначенням запланованих заходів та витрат у зазначеному періоді;

розділ 4 - план заходів на другий-третій плановані роки десятирічного плану розвитку із зазначенням потреби в інвестиціях для його виконання;

розділ 5 - план заходів на четвертий-десятий плановані роки десятирічного плану розвитку із зазначенням потреби в інвестиціях для його виконання.

{Пункт 5 глави 2 розділу IV в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1953 від 07.11.2016}

6. При розробці плану розвитку газорозподільної системи Оператор ГРМ бере до уваги:

1) безпеку експлуатації газорозподільної системи, а також забезпечення безперервності надання газорозподільних послуг;

2) технічний стан елементів ГРМ;

3) зниження питомих витрат на експлуатацію;

4) збільшення технічної потужності ГРМ;

5) приєднання до газорозподільної мережі;

6) економічну ефективність інвестиційних заходів.

7. Після затвердження плану розвитку газорозподільної системи Регулятором Оператор ГРМ інформує Оператора ГТС щодо запланованих обсягів та заходів розвитку (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт або технічне переоснащення) ГРМ, які пов’язані з розвитком ГТС.

3.Документальне оформлення плану розвитку газорозподільної системи

1. Планування заходів та фінансування плану розвитку повинно здійснюватись Оператором ГРМ з урахуванням технічного стану його основних фондів та інших активів, необхідності забезпечення належного рівня експлуатації об’єктів газорозподільної системи та якості надання послуг розподілу природного газу цією системою на довгостроковий період, зменшення обсягів виробничо-технологічних витрат та нормативних втрат природного газу, а також принципів економічної доцільності запровадження відповідних заходів.

2. Перший розділ плану розвитку має включати опис фактичного стану основних об’єктів газорозподільної системи та матеріально-технічного оснащення Оператора ГРМ і необхідних заходів для їх підтримання на належному рівні відповідно до регламентних процедур, передбачених нормативно-технічними документами, на наступні три роки. При цьому зазначені заходи мають містити прогнозовані витрати на їх реалізацію.

Узагальнений технічний стан об’єктів газових мереж, колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі, приладів контролю та діагностики, комп’ютерної техніки газорозподільного підприємства та запланованих заходів для їх підтримання подається за формою, наведеною в додатку 6 до цього Кодексу.

3. Другий розділ плану розвитку має включати опис заходів, які направлені на розвиток газорозподільної системи за рахунок будівництва нових об’єктів

ГРМ, включаючи нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення (нові приєднання, інвестиції тощо), у наступні десять років за рахунок планових інвестицій.

4. На підставі даних розділів 1 та 2 плану розвитку Оператор ГРМ формує третій розділ плану розвитку, що має включати опис заходів та необхідних витрат на перший рік плану розвитку, у розрізі таких заходів та розділів:

Назва заходу

Назва розділу

1. Експлуатація

Розподільні газопроводи

Відключаючі пристрої

Газорегуляторні пункти (ГРП)

Шафові газорегуляторні пункти (ШГРП)

Газорегуляторне обладнання

Електрохімічний захист (ЕХЗ)

2. Прилади і системи

Приладовий облік газу

Диспетчеризація та телеметрія

Прилади діагностики і обстеження

3. Автотранспорт

Спеціалізована техніка

Легковий автотранспорт

4. Інформаційні технології (ІТ)

ПО (софтвер)

Обладнання (хартвер)

Система зв’язку

5. Інші заходи


5. Пояснювальна записка третього розділу плану розвитку має передбачати:

1) опис переліку робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення та послуг, запланованих для виконання у прогнозному періоді, з розбивкою на етапи (квартали);

2) обґрунтування необхідності проведення заходів у запланований період.

6. Заплановані заходи на перший рік плану розвитку повинні бути підкріплені обґрунтованими матеріалами до запланованих робіт та закупівель товарів, які, зокрема, можуть містити цінові пропозиції (прайси) виробників або їх офіційних представників в Україні, накази про затвердження проектної документації (або зведені кошториси до відповідних проектів), що передбачені заходами на запланований період.

Заходи з проведення нового будівництва або реконструкції об’єктів ГРМ включаються до плану розвитку за наявності необхідних для цього проектів, розроблених та затверджених відповідно до вимог чинного законодавства.

Оператор ГРМ може передбачити у плані розвитку на перший рік кошти для розробки проектів на реалізацію робіт, що заплановані до виконання в майбутніх періодах.

Ціни закупівель, які застосовуються при формуванні плану розвитку на перший рік, є орієнтовними. Остаточна ціна закупівель визначається Оператором ГРМ на конкурентних засадах відповідно до вимог чинного законодавства про здійснення закупівель, у тому числі Закону України «Про публічні закупівлі».

7. План розвитку на перший рік має містити:

1) зведений реєстр номенклатури обладнання та матеріалів (відповідно до довідника, розміщеного на офіційному сайті НКРЕКП), які заплановані для закупівлі в першому році плану розвитку;

2) план розвитку газорозподільної системи на 20__-20__ роки газорозподільного підприємства на перший рік плану розвитку за формою, наведеною в додатку 7 до цього Кодексу, з цифровим визначенням пріоритетності заходів за принципом наскрізної нумерації, починаючи з одиниці. При цьому декілька заходів не можуть бути позначені однаковим цифровим пріоритетом.

8. На підставі даних розділів 1 та 2 плану розвитку Оператор ГРМ формує четвертий розділ плану розвитку газорозподільної системи на 20__-20__ роки газорозподільного підприємства на другий-третій роки плану розвитку, у розрізі укрупнених заходів та їх фінансування на кожний рік запланованого періоду за формою, наведеною в додатку 8 до цього Кодексу.

Пояснювальна записка четвертого розділу плану розвитку має передбачати:

1) опис переліку робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення та послуг, запланованих для виконання у прогнозованому періоді, з розбивкою на етапи (півріччя);

2) обґрунтування необхідності проведення робіт у запланований період та прогнозовані джерела фінансування.

9. На підставі даних розділів 1 та 2 плану розвитку Оператор формує п’ятий розділ плану розвитку газорозподільної системи на 20__-20__ роки газорозподільного підприємства на четвертий-десятий роки плану розвитку, у розрізі укрупнених заходів та їх фінансування на кожний рік запланованого періоду за формою, наведеною в додатку 9 до цього Кодексу.

10. План розвитку формується із зазначенням обсягу фінансування без урахування податку на додану вартість.

Числова інформація у плані розвитку та звітах щодо його виконання зазначається в тисячах гривень без десяткових знаків.

11. Сторінки плану розвитку нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника Оператора ГРМ або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою Оператора ГРМ.

Матеріали, які надаються як обґрунтування розділів плану розвитку, повинні бути підписані керівником Оператора ГРМ або уповноваженою ним особою та скріплені печаткою.

{Розділ IV доповнено новою главою згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1953 від 07.11.2016}

4. Порядок подання, розгляду та затвердження плану проекту

1. План розвитку на наступні 10 років подається Оператором ГРМ до Регулятора щороку до 31 липня року, що передує плановому періоду.

Оператор ГРМ забезпечує достовірність наданої Регулятору інформації.

З метою інформування громадськості проект плану розвитку газорозподільної системи оприлюднюється відповідним Оператором ГРМ шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет із забезпеченням можливості збору зауважень та пропозицій до зазначеного проекту протягом не менше 30 календарних днів до дати прийняття рішення щодо затвердження плану розвитку Регулятором.

2. Регулятор розглядає план розвитку (у тому числі зауваження та пропозиції громадськості) щодо правильності його оформлення, наявності відповідного обґрунтування окремих розділів та плану розвитку в цілому.

3. У разі встановлення невідповідності плану розвитку вимогам цього Кодексу та/або наявності в Регулятора певних зауважень (уточнень, пропозицій) до плану розвитку чи необхідності уточнення окремих його складових Регулятор письмово повідомляє Оператора ГРМ про наявні зауваження або необхідність уточнення окремих його складових. При цьому розгляд плану розвитку призупиняється на час уточнення даних та усунення зауважень. Запит щодо уточнення даних та усунення зауважень повинен включати вичерпний перелік зауважень та містити певні обґрунтування такого рішення.

У разі отримання від Регулятора письмових зауважень (уточнень, пропозицій) до плану розвитку Оператор ГРМ зобов’язаний впродовж десяти робочих днів з дня отримання таких зауважень (уточнень, пропозицій) надати відповідні пропозиції, додаткові пояснення та обґрунтування. У такому разі план розвитку повторно розглядається Регулятором.

4. У разі відсутності у Регулятора зауважень до плану розвитку питання про затвердження плану розвитку Оператора ГРМ виносяться на засідання Регулятора, яке проводиться у формі відкритого слухання.

При затвердженні обсягів фінансування на перший рік плану розвитку (інвестиційної програми) Регулятор передбачає такі джерела фінансування Оператора ГРМ:

амортизаційні відрахування, передбачені відповідним тарифом Оператора ГРМ;

частина прибутку на виробничі інвестиції, передбаченого відповідним тарифом Оператора ГРМ;

інші джерела, не заборонені законодавством.

Додатковими джерелами фінансування інвестиційної програми можуть бути:

частина від запланованого обсягу надходжень коштів, пов'язаних зі зменшенням фактичних виробничо-технологічних витрат природного газу, порівняно із затвердженими Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та передбаченими у відповідному тарифі;

кредити, рішення про можливість залучення яких попередньо погоджені Регулятором;

будь-яка фінансова допомога, надана (чи запланована бути наданою) Оператору ГРМ;

кошти, отримані від здійснення діяльності, пов'язаної та не пов'язаної з розподілом природного газу.

5. Якщо під час розгляду плану розвитку на засіданні Регулятора, що проводиться у формі відкритих слухань, виникають питання щодо недостатності обґрунтування окремих заходів плану розвитку, Регулятор або Оператор ГРМ може ініціювати проведення їх експертизи. У такому разі розгляд плану розвитку зупиняється на період, необхідний для проведення такої експертизи, про що Регулятор письмово повідомляє Оператора ГРМ протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення Регулятором про необхідність проведення такої експертизи.

За результатами експертизи спірні питання повторно розглядаються Регулятором.

6. У разі прийняття Регулятором рішення на засіданні, яке проводиться у формі відкритого слухання, про необґрунтованість окремих заходів плану розвитку, ці заходи виключаються з плану розвитку. При цьому кошти, передбачені на їх фінансування, перерозподіляються на інші заходи відповідно до цифрового пріоритету у плані розвитку.вгору