Документ z1377-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.12.2015. Подивитися в історії? )

2) у пункті 12.2:

абзац третій викласти в такій редакції:

“оперативного командування, з’єднань, військових частин, установ і закладів, підпорядкованих командуванням видів, органам військового управління родів військ і спеціальних сил Збройних Сил України, Генеральному штабу Збройних Сил України, Міністерству оборони України, – для осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу;”;

абзац п’ятий після слів “законодавства щодо чисельності Збройних Сил України” доповнити словами “на відповідний рік та наявності заміни військовослужбовцю, який звільняється”;

3) у пункті 12.3:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

“З моменту оголошення мобілізації до введення правового режиму воєнного стану або прийняття рішення про демобілізацію особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період (крім прапорщиків і мічманів), за фактом невиконання (неналежного виконання) службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків, наказами по особовому складу посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення, звільняються з військової служби через службову невідповідність за підставою, визначеною підпунктом “е” пункту 1 частини восьмої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

у першому реченні абзацу четвертого слова та цифри “передбаченими пунктами “а”, “б”, “в”, “г”, “д” і “и” частин шостої і сьомої статті 26” замінити словами та цифрами “передбаченими підпунктами “а” і “в” пункту 2 частини третьої, пунктами “а”, “б”, “в”, “г”, “д” і “и” частин шостої і сьомої, підпунктами “а”, “б”, “ґ”, “д” пункту 1 частини восьмої статті 26”;

4) пункт 12.4 після слів “за підсумками атестування” доповнити словами “з виконанням вимог, визначених пунктом 228-1 Положення”;

5) друге речення пункту 12.5 викласти в такій редакції: “Період вимушеного прогулу зараховується військовослужбовцю до вислуги років, до строку вислуги у військовому званні та строку контракту.”;

6) у пункті 12.7:

у підпункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

“в управлінні з’єднання – командиром з’єднання або його заступниками;”;

абзац п’ятий після слів “підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України” доповнити словами “або їх заступниками”;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) з полковниками (капітанами 1 рангу) – начальником військового навчального закладу, науково-дослідної установи, органу військового управління Збройних Сил України, командиром повітряного командування, командувачем оперативного командування, начальником роду військ, командувачем спеціальних сил чи виду Збройних Сил України, керівником структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України чи Міністерства оборони України або їх заступниками, заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України та Міністра оборони України;”;

7) абзаци другий, третій пункту 12.9 викласти в такій редакції:

“за підставами, передбаченими підпунктами “б” і “г” пункту 2 частини третьої, пунктами “е”, “є”, “ж”, “і”, “й” та “л” частини шостої, пунктами “е”, “є”, “ж”, “з”, та “ї” частини сьомої, а також частини восьмої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”;

за підставами, передбаченими підпунктом “ґ” пункту 2 частини третьої, пунктами “а”, “б”, “в”, “д” і “к” частини шостої, пунктами “а”, “б”, “в”, “д” та “і” частини сьомої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, якщо звільнення відбувається за рішенням військовослужбовця.”.

11. У розділі ХІV:

1) заголовок розділу після слів “Особливості проходження військової служби” доповнити словами “, служби в резерві”;

2) в абзаці третьому пункту 14.4 слова “до Головного управління особового складу” замінити словами “до кадрового органу”;

3) пункт 14.5 викласти в такій редакції:

“14.5. Іменні списки кандидатів на посади за мобілізаційним планом, розгляд та затвердження яких проводиться посадовими особами, визначеними номенклатурою посад для затвердження за мобілізаційним призначенням, подаються до кадрових органів зазначених посадових осіб.”;

4) пункти 14.9, 14.10 викласти в такій редакції:

“14.9. У разі оголошення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану присвоєння військовослужбовцям військових звань здійснюється в порядку, визначеному Положенням, з урахуванням таких особливостей:

присвоєння військових звань здійснюється наказами посадових осіб, визначеними пунктами 43, 197 Положення;

подання до присвоєння військових звань (додаток 3) направляються командиром військової частини для реалізації за підпорядкованістю в установленому порядку;

списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань (додаток 4) наказами вищих посадових осіб, складаються за потреби та подаються командиром військової частини безпосередньо до кадрового органу посадової особи, визначеної пунктом 43 Положення;

військовослужбовці, які у зв’язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою в особливий період, звільнені з посад і зараховані в розпорядження, подаються посадовою особою, у чиє розпорядження вони зараховані, до присвоєння чергового військового звання в порядку, визначеному в розділі ІІІ Положення, з урахуванням військових звань, передбачених штатними посадами, які вони займали до поранення чи захворювання;

зменшення строку вислуги осіб офіцерського складу у військовому званні від лейтенанта до полковника (капітана 1 рангу) на один рік обраховується і застосовується з дня оголошення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану до дня набрання чинності законодавчим актом про оголошення демобілізації;

особам офіцерського складу, які після п’ятирічного або більшого строку навчання закінчили військовий навчальний заклад, чергове військове звання старший лейтенант присвоюється за місцем служби після прийняття посад, на які вони призначені;

особам сержантського і старшинського складу, які мають вищу освіту за освітнім рівнем не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві, присвоєння первинного військового звання офіцерського складу проводиться з одночасним прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за освітнім рівнем не нижче бакалавра, пройшли у разі потреби курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів та склали встановлені іспити, присвоєння первинного військового звання офіцерського складу проводиться після призначення на посади осіб офіцерського складу;

військовослужбовцям офіцерського складу до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у такому званні в запасі;

військовослужбовцям сержантського і старшинського складу, призваним на військову службу, строк вислуги у військовому званні обчислюється з дня зарахування до списків особового складу військової частини з урахуванням строку вислуги у військовому званні до попереднього звільнення з військової служби в запас;

громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у разі потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх буде призначено. Присвоєння військових звань у порядку переатестацій громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу здійснюється в порядку, визначеному Положенням, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 3.20 розділу ІІІ цієї Інструкції.

14.10. Звільнення громадян з військової служби в особливий період проводиться посадовими особами, визначеними пунктом 225 Положення, на підставах, передбачених частиною восьмою статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, та з урахуванням особливостей, визначених статтею 26-2 цього Закону.

Жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, та військовослужбовці, які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними до військової служби у воєнний час, а також військовослужбовці, які є студентами, аспірантами чи докторантами денної форми навчання, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають право звільнення з військової служби до введення правового режиму воєнного стану з підстав, визначених пунктом 1 частини восьмої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Звільненню з військової служби у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку підлягають військовослужбовці, визначені статтями 62, 68 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Звільнення з військової служби через сімейні обставини або інші поважні причини здійснюється за наявності оригіналів документів, що підтверджують цю підставу звільнення.

Звільнення з військової служби у зв’язку з проведенням організаційних заходів здійснюється в разі видання директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України про проведення скорочення штатів або посад і неможливості переміщення військовослужбовців, посади яких скорочені, на інші посади.

Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, підлягають звільненню з військової служби.

Військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, стосовно яких Президентом України видано Указ про звільнення з військової служби відповідно до підпункту “є” пункту 1 або підпункту “г” пункту 2 частини восьмої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та які подали рапорт про бажання продовжувати військову службу, звільненню не підлягають та продовжують проходити військову службу до набрання чинності законодавчим актом про оголошення демобілізації або до настання строків звільнення з військової служби, визначених наступним Указом Президента України про звільнення з військової служби осіб, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Зазначені військовослужбовці також за бажанням можуть бути прийнятими на військову службу за контрактом.

У разі оголошення демобілізації наказами посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення, підлягають звільненню з військової служби за підставою, визначеною пунктом 3 частини восьмої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, військовослужбовці, які:

були призвані на військову службу в особливий період;

були прийняті на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

вислужили встановлені строки строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

Військовослужбовці військової служби за контрактом, в яких строк контракту закінчився в особливий період або стосовно яких із настанням особливого періоду були скасовані накази про звільнення з військової служби, що були видані до оголошення мобілізації, після оголошення демобілізації звільняються з військової служби за підставами, визначеними частиною шостою статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Документи на звільнення військовослужбовців направляються безпосередньо до посадових осіб, які мають право їх звільнення з військової служби. Наказ по особовому складу про звільнення цих військовослужбовців повинен бути виданий і доведений до військового комісаріату за місцем взяття громадянина на військовий облік та до військової частини за місцем проходження військової служби в строки, що забезпечуватимуть вчасне здавання справ і посад і розрахунок військовослужбовців, а також виконання строків звільнення, визначених Президентом України.

Командири військових частин зобов’язані забезпечити своєчасне здавання посади, проведення усіх необхідних розрахунків з військовослужбовцями, стосовно яких видано наказ по особовому складу про звільнення з військової служби, та направлення їх на військовий облік до військових комісаріатів за місцем проживання.

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів (слухачів) військових навчальних закладів), які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частина тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до закону, за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більше ніж 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і до обраного місця проживання в межах України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів (слухачів) військових навчальних закладів), які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я та у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічні основні відпустки в рік звільнення надаються повної тривалості.

У рік звільнення зазначених військовослужбовців з військової служби в разі невикористання ними щорічної основної відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки.

У разі звільнення військовослужбовця до закінчення календарного року, за який він уже використав щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира військової частини провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця. У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не проводяться.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним зі списків військової частини, відпустки за період служби в поточному році не надаються.

Громадяни, звільнені з військової служби, зобов’язані в п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів за місцем проживання.

Військовослужбовці, які були призвані на військову службу або в яких строк проходження військової служби закінчився в особливий період та які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і є придатними до проходження військової служби за станом здоров’я, після оголошення демобілізації за бажанням укладають контракт та продовжують проходження військової служби в мирний час. Стосовно військовослужбовців, які були прийняті на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію без проведення спеціальної перевірки та які виявили бажання укласти новий контракт у мирний час, за місцем проходження служби проводиться спеціальна перевірка відомостей у порядку, визначеному пунктом 2.16 розділу ІІ цієї Інструкції.”.

12. У додатках до Інструкції:

1) доповнити Інструкцію додатком 6 (додається).

У зв’язку з цим додатки 6–17 уважати відповідно додатками 7–18. У тексті Інструкції посилання на додатки 6–17 замінити посиланнями відповідно на додатки 7–18;

2) додаток 10 доповнити після абзацу одинадцятого новим абзацом дванадцятим такого змісту:

“Районний (міський) військовий комісаріат, куди військовослужбовець буде направлений на облік після звільнення ___________________________”.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – шістнадцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим – сімнадцятим;

3) у примітках 1, 3 додатка 11 слова та цифри “наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2001 року № 285/602 “Про затвердження Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) на конкурсній основі”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за № 792/5983” замінити словами та цифрами “наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2015 року № 37/51 “Про затвердження Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 162/26607”;

4) у додатку 13 назву рядка четвертого викласти в такій редакції:

“У зв’язку із закінченням строку перебування на посаді або із закінченням строку проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби”;

5) у додатку 14:

пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Результат незалежного оцінювання”;

доповнити додаток після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:

“7. Результат комплексного оцінювання”.

У зв’язку з цим пункт 7 уважати пунктом 8;

6) у додатку 18:

в абзаці першому пункту 5 слова та цифри “постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1994 року № 150” замінити словами та цифрами “постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 413”;

доповнити додаток новим пунктом такого змісту:

“14. Після прийняття рішення про демобілізацію або у зв’язку з рішенням Президента України про звільнення військовослужбовців, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовців, які вислужили встановлені строки військової служби за призовом осіб офіцерського складу:

копія послужної картки військовослужбовця;

список військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби, із зазначенням необхідної інформації для видання наказу по особовому складу.”.

Директор
Департаменту кадрової
політики Міністерства
оборони України
О.В. ЯциноДодаток 6
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової служби
у Збройних Силах України

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Директор
Департаменту кадрової
політики Міністерства
оборони України
О.В. Яциновгору