Документ z1377-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.12.2015. Подивитися в історії? )

подання до прийняття на військову службу та (або) призначення на військову посаду;

атестація на присвоєння первинного військового звання у порядку переатестування за формою, визначеною в додатку 8 до цієї Інструкції;

оформлена особова справа;

два примірники контракту (у разі прийняття на військову службу за контрактом);

завірені документи про присвоєння спеціального звання чи класного чину;

результати здачі перевірних іспитів, професійного відбору, перевірки рівня фізичної підготовки, висновок лікарської комісії (у разі прийняття на військову службу за контрактом);

дві картки пономерного обліку;

дві послужні картки.

Вказані документи розглядаються на засіданні:

вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України – при прийнятті на військову службу осіб офіцерського складу (крім осіб, які відбираються для комплектування військової частини А0515);

атестаційної комісії Збройних Сил України – при прийнятті на військову службу осіб сержантського і старшинського складу.

На засіданнях комісій визначається відповідність спеціального звання, класного чину, рівня підготовки і досвіду громадянина військовому званню і військовій посаді, на яку його можливо прийняти на військову службу або на яку необхідно призначити в умовах особливого періоду. Під час визначення відповідності військове звання не повинно бути вищим за спеціальне звання чи класний чин, а також штатну категорію військової посади, на яку буде здійснено призначення. Рішення щодо прийому громадянина, який має спеціальне звання чи класний чин, на військову службу за контрактом або призначення на посаду, передбачену штатом воєнного часу, та його переатестування у військовому званні приймає:

Міністр оборони України – при прийнятті на військову службу осіб офіцерського складу або призначенні на посаду офіцерського складу;

перший заступник Міністра оборони України або перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України – при прийнятті на військову службу осіб сержантського і старшинського складу або призначенні на посаду сержантського і старшинського складу.

За результатами прийнятого рішення видається відповідний наказ по особовому складу.”;

13) абзац перший пункту 3.21 викласти в такій редакції:

“3.21. Пониження у військовому званні на один ступінь у дисциплінарному порядку здійснюється наказом посадових осіб, визначених пунктами 43 і 197 Положення, після накладення дисциплінарного стягнення наказами посадових осіб, які мають право накладати такий вид стягнень, у строки виконання дисциплінарних стягнень, визначених статтею 96 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.”;

14) у пункті 3.22:

в абзаці третьому слова “(крім військовослужбовців строкової військової служби)” замінити словами “офіцерського складу, прапорщики (мічмани) і старші прапорщики (старші мічмани)”;

абзац четвертий після слів “крім військовослужбовців строкової військової служби” доповнити словами “та осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, у військовому званні до старшини (головного корабельного старшини) включно”.

4. У розділі ІV:

1) пункт 4.1 викласти в такій редакції:

“4.1. Військовослужбовці Збройних Сил України призначаються на військові посади, передбачені штатами (штатними розписами) військових частин. Призначення військовослужбовців на посади і переміщення по службі здійснюються за результатами оцінювання на підставі Резерву кандидатів для просування по службі (далі – Резерв для просування по службі), Плану переміщення по службі з числа військовослужбовців (далі – План переміщення на посади), подань, службового документа, визначеного підпунктом 5 пункту 1.5 розділу І цієї Інструкції (якщо в умовах воєнного часу неможливо оформити подання), та клопотань посадових осіб, а також рішень колегіальних органів, утворених відповідно до чинного законодавства України.

До цих колегіальних органів належать:

колегія і вища атестаційна комісія Міністерства оборони України, атестаційна комісія Міністерства оборони України, атестаційна комісія Збройних Сил України, атестаційні комісії органів військового управління, з’єднань та військових частин;

конкурсні, відбіркові та приймальні комісії, а також вчені (педагогічні) ради військових навчальних закладів та науково-дослідних установ.”;

2) у пункті 4.3:

в абзаці третьому слова “або права” виключити;

в абзаці четвертому слова “за правом призначення або звільнення” замінити словами “за номенклатурою призначення”;

3) у пункті 4.7:

абзаци п’ятий – сьомий викласти в такій редакції:

“з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах і організаціях – до 10 грудня;

органах військового управління, підпорядкованих командуванням видів Збройних Сил України, – до 20 грудня;

командуваннях видів та органах військового управління Збройних Сил України – до 30 грудня;”;

абзац дванадцятий після слів “з позбавленням або обмеженням волі,” доповнити словами “арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні,”;

абзац двадцять четвертий після слів “навчальних закладах” доповнити словами “, навчальних центрах або у військових частинах”.

4) у пункті 4.8:

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“військовослужбовців, які вислужили п’ятирічний строк проходження служби в місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами (далі – місцевості з установленим строком військової служби), визначених додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 702 “Про затвердження переліку місцевостей з особливими природними географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами та переліків військових посад, виконання обов’язків військової служби за якими пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я, а також Порядку надання та визначення тривалості щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах”.”;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

“вислужили п’ятирічний строк проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби.”;

в абзаці двадцять третьому цифри “15” замінити цифрами “10”;

в абзаці двадцять четвертому цифри “30” замінити цифрами “20”;

доповнити пункт після абзацу двадцять четвертого новим абзацом двадцять п’ятим такого змісту:

“командуванні військ оперативного командування – до 30 березня.”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий – тридцять перший уважати відповідно абзацами двадцять шостим – тридцять другим;

абзаци двадцять восьмий, двадцять дев’ятий викласти в такій редакції:

“органах військового управління – до 15 березня;

з’єднаннях та військових частинах – до 30 березня.”;

5) у пункті 4.9:

абзац четвертий після слів “сімейними обставинами” доповнити словом “військовослужбовця”;

абзац шостий після слів “просування по службі” доповнити словами та цифрами “та (або) витяг із рішення колегіального органу, визначеного Інструкцією про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України на конкурсній основі, затвердженою наказом Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2015 року № 37/51, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 162/26607 (далі – Інструкція про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників)”;

доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:

“в умовах воєнного часу – документи, визначені пунктом 1.5 розділу І цієї Інструкції.”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – дев’ятнадцятим;

абзац п’ятнадцятий після слів “оцінних карток” доповнити словами “, а в особливий період – службові характеристики”;

6) у пункті 4.10:

в абзаці першому:

після слів “у Резерві для просування по службі” доповнити словами “(крім випадків призначення на посади в умовах особливого періоду та обрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного (наукового) працівника)”;

слова і цифри “у пунктах 103 і 104 Положення” замінити словами і цифрами “у пункті 104 Положення”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Для просування по службі військовослужбовців строкової військової служби, курсантів військових навчальних закладів, військовослужбовців військової служби за контрактом за посадами до головного сержанта взводу та їм рівних включно, а також для всіх категорій військовослужбовців в умовах особливого періоду строк вислуги на займаних посадах не встановлюється.”;

в абзаці п’ятому:

після слів “за рішенням Міністра оборони України” доповнити словами “, або за прийнятим у воєнний час рішенням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України,”;

слова “освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” замінити словами “освітнього ступеня вищої освіти “магістр” або прирівняного до нього освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” (повна вища освіта),”;

абзац сьомий після слів “досвіду служби” доповнити словами та цифрами “без дотримання вимог пунктів 85, 87 Положення”;

в абзаці дев’ятому слова “за їх згодою” виключити;

7) пункт 4.13 викласти в такій редакції:

“4.13. Переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією за станом здоров’я обмежено придатними до військової служби в мирний час, з посад, що вони займали, на інші посади здійснюється після прийняття рішення про дальше проходження служби в порядку, визначеному пунктом 240 Положення, з урахуванням рекомендацій постанови військово-лікарської комісії щодо протипоказань видів службової діяльності цій особі.”;

8) у пункті 4.14:

абзаци третій – восьмий викласти в такій редакції:

“виховання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей, що з нею (ним) проживають, без батька (матері);

утримання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дитини віком до 23 років, якщо вона є інвалідом І або ІІ групи або продовжує навчання і у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги матері (батька);

хвороба військовослужбовця або члена його сім’ї, якщо така хвороба згідно з висновком військово-лікарської або лікарсько-експертної комісії перешкоджає військовослужбовцю проходити службу в даній місцевості чи проживати в ній членові його сім’ї;

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей;

переміщення дружини (чоловіка) військовослужбовця, які проходять військову службу за контрактом, на нове місце служби в порядку, визначеному пунктом 114 Положення.

До членів сім’ї військовослужбовця належать особи, які внесені в особову справу військовослужбовця в порядку, визначеному Інструкцією з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 року № 333, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 червня 2014 року за № 611/25388.”;

виключити абзаци дев’ятий, десятий.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий уважати відповідно абзацами дев’ятим, десятим;

9) розділ IV доповнити після пункту 4.14 новими пунктами 4.15, 4.16 такого змісту:

“4.15. Переміщення військовослужбовців у разі проведення планової заміни в місцевостях з установленим строком військової служби здійснюється в рік закінчення п’ятирічного строку проходження військової служби в цих місцевостях. Строк проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби обраховується з дати зарахування до дати виключення зі списків особового складу військових частин, дислокованих у цих місцевостях. Підставою для переміщення військовослужбовця є затверджена атестація (додаток 11) з висновком щодо перспектив його подальшого службового використання.

У кадрових органах і штабах військових частин, дислокованих у місцевостях з установленим строком військової служби, до 30 листопада року, що передує року закінчення строку перебування, до Списку військовослужбовців до переміщення (додаток 12) включаються військовослужбовці, строк перебування яких у цій місцевості закінчується в наступному році. До 15 грудня зазначені списки надсилаються безпосередньо до кадрового органу посадової особи за номенклатурою призначення та є підставою для включення цих військовослужбовців до:

Резерву для просування по службі на посади номенклатури призначення;

Плану переміщення на посади наказами посадової особи цієї номенклатури призначення.

Кадровий орган посадової особи за номенклатурою призначення підбирає військовослужбовців для заміщення посад у військових частинах, дислокованих у місцевостях з установленим строком військової служби, із розрахунку два кандидати на одну посаду з визначенням серед них основного і резервного кандидатів. Відібрані кандидати не повинні мати обставин, визначених пунктом 112 Положення, що перешкоджали б їх переміщенню до місцевості з установленим строком військової служби, та повинні пройти медичний огляд і використати щорічні відпустки до здійснення вказаної заміни.

Заміна в місцевостях з установленим строком військової служби розпочинається з переміщення і направлення військовослужбовців для проходження військової служби до цих місцевостей. Завершенням заміни вважаються здавання посад і вибуття до нового місця проходження військової служби (місця постановки на військовий облік у разі звільнення) військовослужбовців, які вислужили строки військової служби в місцевостях з особливими умовами.

Посадові особи, які мають право призначати на посади, за клопотанням відповідних посадових осіб можуть одноразово продовжити строк проходження служби військовослужбовців у місцевостях з установленим строком військової служби строком на один рік. Прийняті рішення про продовження строків проходження служби військовослужбовців у місцевостях з установленим строком військової служби оголошуються наказами по особовому складу і доводяться до посадових осіб, які порушували клопотання, та до військовослужбовців.

Військовослужбовці, яким продовжено строк проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби, до закінчення цього строку можуть бути призначені на інші посади та переміщені до інших місцевостей за підставами, визначеними пунктом 82 Положення.

Військовослужбовці, яким не продовжено строк проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби, включаються до Планів переміщення військовослужбовців на посади (додаток 6) і підлягають переміщенню на інші посади за підставою, визначеною підпунктом 2 пункту 82 Положення, у строки, визначені пунктом 4.9 цього розділу.

4.16. Зарахування військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) наказами по особовому складу в розпорядження посадових осіб здійснюється з урахуванням таких особливостей:

звільнення з посади і зарахування в розпорядження проводяться за підставами, визначеними пунктом 116 Положення, наказом посадової особи, до номенклатури призначення якої належить посада військовослужбовця, або наказом прямого командира (начальника) цієї посадової особи;

зарахування проводиться в розпорядження посадової особи, до компетенції якої належить вирішення питання дальшого службового використання військовослужбовця, або, в разі неможливості вирішення цього питання, – у розпорядження прямого командира (начальника);

зарахування наказом посадової особи в розпорядження свого прямого командира (начальника) без його рішення не допускається;

зарахування військовослужбовців у розпорядження командира військової частини А0515 (крім військовослужбовців, які займають посади номенклатури призначення командира військової частини А0515) проводиться наказом Міністра оборони України;

у порядку переміщення по службі звільнення з посади однієї номенклатури призначення і зарахування військовослужбовців у розпорядження іншої номенклатури призначення, між якими немає взаємин підпорядкованості, проводяться наказом вищої посадової особи;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у випадках, визначених підпунктами 1, 16 пункту 116 Положення, проводяться в розпорядження посадової особи, до номенклатури призначення якої належала скорочена посада, або наступної вищої посадової особи з дня закінчення встановленого строку проведення організаційно-штатних заходів, крім випадку, визначеного пунктом 256 Положення;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у розпорядження у випадку, визначеному підпунктом 3 пункту 116 Положення, проводяться в стислий строк, а у виняткових випадках – не пізніше одного місяця від дня накладення дисциплінарного стягнення або затвердження атестації;

зарахування військовослужбовців у випадках, визначених підпунктами 4–6, 9, 12 пункту 116 Положення, проводиться наказом Міністра оборони України в розпорядження посадових осіб, до номенклатури яких належали посади, з яких вибували військовослужбовці;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у випадку, визначеному підпунктом 7 пункту 116 Положення, проводяться з дотриманням цього пункту після закінчення визначеного законодавством строку перебування на посаді у розпорядження посадової особи, до номенклатури якої належить посада науково-педагогічного працівника;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у випадках, визначених підпунктами 8, 10, 13, 14 пункту 116 Положення, проводяться в стислі строки в розпорядження посадової особи, до номенклатури призначення якої належить посада військовослужбовця;

зарахування військовослужбовців у випадку, визначеному підпунктом 11 пункту 116 Положення, проводиться наказами посадових осіб, визначених пунктом 107 Положення, у розпорядження посадових осіб, до номенклатури яких належать посади для призначення випускників військових навчальних закладів;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у випадку, визначеному підпунктом 15 пункту 116 Положення, проводяться з дня вибуття з військової частини на лікування в розпорядження посадової особи, до номенклатури призначення якої належить посада офіцера, або в розпорядження керівника органу військового управління, командира з’єднання, у підпорядкуванні яких є військова частина, де проходила військову службу особа рядового, сержантського або старшинського складу.

Військовослужбовець, якого Указом Президента України звільнено з посади, вважається таким, що перебуває в розпорядженні відповідного командира (начальника) військової частини, у списках якої він перебуває, без видання відповідного наказу по особовому складу. Надалі зазначений військовослужбовець може бути призначений на іншу посаду, зарахований наказом Міністра оборони України в розпорядження або звільнений з військової служби в установленому порядку.”.

У зв’язку з цим пункти 4.15–4.50 вважати відповідно пунктами 4.17–4.52;

10) пункт 4.23 викласти в такій редакції:

“4.23. Призначення військовослужбовців на штатні посади командування, наукових і науково-педагогічних працівників у військових навчальних закладах і науково-дослідних установах здійснюється на конкурсній основі в порядку, визначеному Положенням, цією Інструкцією та Інструкцією про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників.

У разі оголошення рішення про проведення мобілізації, що передбачає переведення військових навчальних закладів та науково-дослідних установ Збройних Сил на штати воєнного часу, та (або) введення правового режиму воєнного стану доукомплектування посад науково-педагогічних (педагогічних) працівників здійснюється в порядку, визначеному Положенням, без організації і проведення конкурсу.”;

11) в абзаці першому пункту 4.25 слова та цифру “На посади зі штатними категоріями військових звань молодшого сержанта (старшини 2 статті), старшини (головного корабельного старшини) та старшого прапорщика (старшого мічмана)” замінити словами “На посади сержантського і старшинського складу”;

12) у пункті 4.34:

в абзаці першому слова “Об’єднаних сил швидкого реагування” замінити словами “Сил негайного реагування”;

в абзаці другому літеру і цифри “К1410” замінити літерою і цифрами “А2713”;

13) в абзаці шостому пункту 4.36 літеру і цифри “К1410” замінити літерою і цифрами “А2713”;

14) у пункті 4.42 слово “представництв” замінити словом “установ”;

15) пункт 4.47 викласти в такій редакції:

“4.47. Направлення військовослужбовців Збройних Сил України для навчання за кордоном здійснюється:

строком до двох місяців без виключення зі списків особового складу військової частини – рішеннями Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України (згідно з розподілом обов’язків), начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, командира військової частини А0515, які готуються відповідними структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, визначеними Міністром оборони України для реалізації заходів міжнародного співробітництва;

строком від двох місяців до одного року – наказами Міністра оборони України по особовому складу без виключення зі списків особового складу військових частин;

строком понад один рік – наказами Міністра оборони України по особовому складу з виключенням зі списків особового складу військових частин і призначенням на посади до визначеної Міністром оборони України військової частини.

Військовослужбовці військової частини А0515 направляються для навчання за кордоном строком понад один рік наказами Міністра оборони України по особовому складу без виключення зі списків особового складу військової частини.

Курсанти військових навчальних закладів направляються для навчання (стажування) за кордон незалежно від строку підготовки без виключення зі списків особового складу навчального закладу.”;

16) у пункті 4.48:

в абзаці першому слова “здійснюється кадровим органом Міністерства оборони України з урахуванням письмових пропозицій відповідних органів військового управління Збройних Сил України” замінити словами та цифрами “або після закінчення навчання за кордоном строком понад один рік здійснюється кадровим органом Міністерства оборони України з урахуванням письмових пропозицій відповідних органів військового управління Збройних Сил України та виконанням вимог пункту 83 Положення”;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

“Особи офіцерського складу, які здобули військову освіту у військових навчальних закладах іноземних держав, призначаються на посади, що відповідають отриманому рівню військової освіти, з дотриманням вимог пунктів 83, 85 Положення. Перелік військових навчальних закладів іноземних держав та рівнів військової освіти, що ними надаються, визначається Міністерством оборони України.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

в абзаці п’ятому слова “терміном до одного місяця” замінити словами “строком не більше двох місяців”, а літеру і цифри “К1410” замінити літерою і цифрами “А2713”;

17) у пункті 4.52:

в абзаці першому слова “з терміном” замінити словами “зі строком”;

абзац другий виключити.

5. У розділі VІ:

1) у пункті 6.3:

абзаци перший, шостий після слів “що передбачають рівень освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” доповнити словами “або що передбачають освітньо-професійний ступінь вищої освіти “молодший бакалавр”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Підготовка за базовим рівнем здійснюється протягом одного місяця в навчальних центрах та на спеціальних курсах у військових частинах на базі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за ВОС, що споріднені з раніше набутими спеціальностями, для заміщення посад командирів відділень, головних сержантів взводів (обслуг) та їм рівних. На навчання направляються військовослужбовці, військовозобов’язані і резервісти, які приймаються на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу та (або) призначатимуться на посади сержантського (старшинського) складу за ВОС, отриманими під час проходження служби, та не отримали відповідної підготовки для призначення на посади. У разі оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану підготовка громадян для призначення на посади сержантського і старшинського складу за базовим рівнем проводиться на спеціальних курсах у військових частинах, що утримуються на штатах воєнного часу.”;

в абзаці сьомому:

слова “зараховані до Резерву для просування по службі і” виключити;

доповнити абзац словами “і резервістів”;

абзаци восьмий, дев’ятий викласти в такій редакції:

“за іншими спеціальностями – військовослужбовці віком до 30 років, які пройшли підготовку базового рівня, військовослужбовці строкової військової служби та військовозобов’язані і резервісти віком до 23 років, особи з повною загальною середньою освітою віком від 17 до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби (навчання).

З військовослужбовцями сержантського і старшинського складу, які мають вищу освіту, підготовка середнього рівня проводиться у військових коледжах строком до шести місяців за спеціальностями, які споріднені з раніше набутими ВОС або напрямами підготовки (галузями знань, спеціальностями підготовки).”;

в абзаці десятому слова “, які зараховані до Резерву для просування по службі та проходять військову службу за третім і наступними контрактами,” виключити;

в абзаці одинадцятому слова “До запровадження системи багаторівневої підготовки військовослужбовцям військової служби за контрактом” замінити словом “Військовослужбовцям”;

2) в абзаці другому пункту 6.8 слова “за контрактом” виключити;

3) у підпункті 2 пункту 6.9:

в абзаці другому слова “після не менше шести місяців служби” виключити;

доповнити підпункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

“для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу після продовження служби за новим контрактом та здобуття вищої освіти;”.

У зв’язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п’ятим;

4) абзац восьмий пункту 6.11 викласти в такій редакції:

“Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу після здобуття базової або повної вищої освіти за державним замовленням, дозволяється в порядку, визначеному пунктом 173 Положення, навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти.”.

6. У розділі VІІ:

1) абзац перший пункту 7.1 викласти в такій редакції:

“7.1. Процес атестування військовослужбовців передбачає проведення комплексного оцінювання та періодичного атестування військовослужбовців. Комплексне оцінювання включає щорічне оцінювання, здійснене прямими командирами (начальниками), та незалежне оцінювання військовослужбовців у випадках, визначених пунктом 7.6 цього розділу.”;

2) в абзаці другому пункту 7.2 слово “Щорічне” замінити словом “Комплексне”;

3) у пункті 7.3 слово “щорічному” замінити словом “комплексному”;

4) у пункті 7.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

“7.4. Періодичне атестування та комплексне оцінювання військовослужбовців не проводяться під час особливого періоду та у випадках:”;

в абзаці шостому слово “щорічне” замінити словом “комплексне”;

5) у пункті 7.5:

в абзаці шостому слово “комплексного” замінити словом “щорічного”;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

“військовослужбовців у зв’язку із закінчення строку проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби – у кінці року, що передує року закінчення строку проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби, протягом підготовчого періоду до нового навчального року;”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий, дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим, десятим;

6) пункт 7.6 доповнити новими абзацами такого змісту:

“Незалежне оцінювання проводиться протягом року під час:

спланованих інспекційних заходів чи підсумкових перевірок військ (сил);

перевірок органів військового управління, з’єднань, військових частин, установ і закладів за окремим планом;

підготовки кадрових рішень із призначень на окремі посади номенклатури призначення Міністра оборони України.”;

7) абзац перший пункту 7.7 викласти в такій редакції:

“7.7. За підсумками щорічного оцінювання складається оцінна картка військовослужбовця. Результати незалежного і комплексного оцінювання вносяться відповідно до розділів 6, 7 Оцінної картки військовослужбовця (додаток 13).”;

8) у пункті 7.8 слова “Атестація та оцінна картка” замінити словами “Атестація, оцінна картка та службова характеристика”;

9) пункт 7.10 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Незалежне оцінювання військовослужбовця здійснює визначений представник Головної інспекції Міністерства оборони України або комісій з перевірки військ (сил), утворених наказами Міністерства оборони України.”;

10) в абзаці другому пункту 7.16 слово “щорічного” замінити словом “комплексного”;

11) пункти 7.17, 7.18 викласти в такій редакції:

“7.17. Залежно від результатів оцінювання службової діяльності військовослужбовців за рік посадові особи, які складають на військовослужбовців оцінні картки, роблять висновки щодо відповідності посадам, які вони займають, а також надають рекомендації стосовно їх подальшого службового використання, а саме:

зарахування до Резерву для просування по службі;

залишення на займаній посаді;

переміщення на рівнозначну посаду із зазначенням причин, визначених підпунктом 2 пункту 82 Положення;

розгляду на атестаційній комісії на предмет відповідності займаній посаді.

Під час особливого періоду у разі подання документів з питань призначення військовослужбовців на посади, нагородження чи присвоєння чергових військових звань, залежно від результатів службової діяльності та отриманого бойового досвіду військовослужбовців, посадові особи, які складають на військовослужбовців службові характеристики, роблять висновки щодо відповідності посадам, які вони займають, а також надають рекомендації стосовно дальшого службового використання або їх заохочення, а саме:

призначення на вищі посади;

нагородження державними нагородами або відзнаками Міністерства оборони України;

присвоєння військових звань;

переміщення на рівнозначну посаду із зазначенням причин, визначених підпунктом 2 пункту 82 Положення;

переміщення на нижчу посаду із зазначенням причин, визначених підпунктом 3 пункту 82 Положення.

У разі розбіжності висновків та рекомендацій безпосереднього і прямого начальників, які здійснювали щорічне оцінювання, посадової особи, яка здійснювала незалежне оцінювання у випадках, визначених пунктом 7.6 цього розділу, оцінна картка розглядається на засіданні атестаційної комісії, підзвітної посадовій особі, до повноважень якої належить право реалізації висновків комплексного оцінювання військовослужбовця. Висновок цієї комісії заноситься до розділу 7 оцінної картки і є остаточним.

В особливий період у разі розбіжності висновків та рекомендацій безпосереднього і прямого начальників, які здійснювали складання службової характеристики, виконання кадрового рішення, з приводу якого була складена службова характеристика військовослужбовця, не проводиться.

У разі непроведення в календарному році незалежного оцінювання військовослужбовця результати комплексного оцінювання за поточний рік визначаються результатами щорічного оцінювання військовослужбовця.

7.18. На військовослужбовця, який за результатами щорічного або незалежного оцінювання має висновок про невідповідність займаній посаді або який протягом останніх 12 місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладення контракту про проходження військової служби обов’язків два або більше разів притягувався до кримінальної або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану дисципліни згідно з Інструкцією про порядок доповідей і донесень про події, порушення та їх облік, складається атестація, що розглядається на засіданні відповідної атестаційної комісії.

Розгляд атестації здійснюється не пізніше місячного строку від дня доведення військовослужбовцю висновків комплексного оцінювання або першого ознайомлення з атестацією. У разі оскарження результатів комплексного оцінювання атестація розглядається на засіданні атестаційної комісії після прийняття рішення за скаргою, але не пізніше місячного строку від дня прийняття рішення за скаргою.

Рішення за скаргою щодо комплексного оцінювання військовослужбовця приймає посадова особа, яка затверджує атестацію.”;

12) у пункті 7.34:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Голова комісії, під керівництвом якого здійснювалося незалежне оцінювання військовослужбовця, надає його результат до кадрового органу військової частини за місцем проходження військової служби військовослужбовцем та до Кадрового центру Збройних Сил України для обліку та врахування. Представник кадрового органу цієї військової частини заповнює розділ 6 оцінної картки військовослужбовця в порядку, визначеному методичними рекомендаціями з порядку організації і проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України.”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“У разі розбіжності висновків та рекомендацій щорічного оцінювання та посадової особи, яка здійснювала незалежне оцінювання у випадках, визначених пунктом 7.6 цього розділу, оцінна картка розглядається на засіданні атестаційної комісії, підзвітної посадовій особі, до повноважень якої належить право реалізації висновків комплексного оцінювання військовослужбовця, висновок якої заноситься до розділу 7 оцінної картки.”;

13) абзац другий пункту 7.35 після слів “Ознайомлення з результатами” доповнити словом “незалежного”;

14) у пунктах 7.36, 7.38 слово “щорічного” замінити словом “комплексного”;

15) пункт 7.40 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Рішення за скаргою щодо незалежного оцінювання військовослужбовця приймає Міністр оборони України.”.

7. У розділі VІІІ:

1) абзац другий пункту 8.6 доповнити новими реченнями такого змісту: “При цьому військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад у межах України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відпустка тривалістю менше ніж 10 календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році.”;

2) пункт 8.8 доповнити новими абзацами такого змісту:

“В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію графік відпусток військовослужбовців корегується з урахуванням таких особливостей:

надання військовослужбовцям щорічних основних відпусток здійснюється до введення правового режиму воєнного стану за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу;

надання інших додаткових, творчих і соціальних відпусток (крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку, а також відпусток у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії) припиняється;

військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше ніж 10 календарних днів.”;

3) пункт 8.9 доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв’язку з настанням особливого періоду такі відпустки надаються в наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об’єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.”;

4) пункт 8.13 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та підлягають звільненню з військової служби у порядку і терміни, визначені рішенням Президента України, або у зв’язку з оголошенням демобілізації, надання відпусток і проведення розрахунку здійснюються в порядку, визначеному статтею 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та пунктом 14.10 розділу Х цієї Інструкції.”;

5) у пункті 8.15 слова “дізнання чи досудове слідство” замінити словами “кримінальне провадження”, а слова “органами дізнання, досудового слідства” – словами “органами досудового розслідування”.

8. У розділі ІХ:

1) пункт 9.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Військове звання старший солдат (старший матрос) військовослужбовцям строкової військової служби присвоюється наказом командира військової частини одночасно з призначенням їх на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено звання старшого солдата (старшого матроса), або в порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.”;

2) пункт 9.8 викласти в такій редакції:

“9.8. Військовослужбовцям строкової військової служби за весь період проходження військової служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Ця відпустка надається не раніше ніж через 3 місяці проходження ними строкової військової служби та не пізніше ніж за два місяці до закінчення встановленого строку строкової військової служби.”;

3) пункт 9.9 доповнити новими абзацами такого змісту:

“Військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки, у разі потреби за рішенням Президента України можуть бути затримані на військовій службі на строк до шести місяців або, у разі настання особливого періоду, продовжують проходити військову службу понад встановлені строки до терміну, визначеного рішенням Президента України, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

З настанням особливого періоду звільнення військовослужбовців строкової військової служби здійснюється за підставами, визначеними частиною восьмою статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.”;

4) у пункті 9.10 слово “слідство” замінити словом “розслідування”.

9. У розділі Х:

1) у пункті 10.1:

цифри “30” замінити цифрами “43”;

слова “здобули вищу освіту за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем” замінити словами “мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче бакалавра”;

2) абзац перший пункту 10.2 викласти в такій редакції:

“10.2. Після видання наказу Міністра оборони України щодо призову на військову службу осіб офіцерського складу запасу громадяни України, яким надійшла повістка військового комісаріату, зобов’язані прибути в пункт і в термін, зазначені в повістці. Офіцери запасу після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в п’ятиденний строк стати на військовий облік у районному (міському) військовому комісаріаті. Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян до військових комісаріатів.”;

3) абзац перший пункту 10.3 викласти в такій редакції:

“10.3. Початком проходження громадянами військової служби за призовом осіб офіцерського складу є день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату.”;

4) у пункті 10.8:

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами третім, четвертим такого змісту:

“які до дня початку військової служби досягли 43-річного віку;

які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;”.

У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим – сьомим;

в абзаці сьомому слова “арешту чи виправних робіт,” виключити;

5) в абзаці другому пункту 10.9 слова “та результатів проведеної спеціальної перевірки відомостей стосовно військовослужбовця” замінити словами та цифрою “та результатів відбору, проведеного в порядку, визначеному розділом ІІ цієї Інструкції”;

6) у пункті 10.10:

в абзаці першому слова та цифри “визначеного частиною шостою статті 23” замінити словами та цифрами “визначеного частиною сьомою статті 23”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“З настанням особливого періоду звільнення осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, здійснюється за підставами, визначеними частиною восьмою статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.”.

10. У розділі ХІІ:

1) пункт 12.1 після слів “Звільнення військовослужбовців з військової служби” доповнити словами “(крім військовослужбовців строкової військової служби)”;вгору