Document z1377-15, valid, current version — Adoption on October 20, 2015
( Last event — Entry into force, gone December 11, 2015. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.10.2015  № 570


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2015 р.
за № 1377/27822

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами), та з метою удосконалення системи кадрового забезпечення Збройних Сил України військовослужбовцями, підвищення якості комплектування Збройних Сил України кваліфікованими офіцерськими кадрами та військовослужбовцями рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
20.10.2015  № 570


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2015 р.
за № 1377/27822

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. У розділі І:

1) абзац четвертий пункту 1.3 викласти в такій редакції:

“військовими квитками рядового, сержантського і старшинського складу – військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу (за винятком прапорщиків (мічманів), старших прапорщиків (старших мічманів)) та курсанти військових навчальних закладів.”;

2) абзац другий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

“До загального строку військової служби не зараховується час відбування військовослужбовцем арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні та строк самовільного залишення військової частини або місця служби більше десяти днів, який визначається згідно з наказом посадової особи про вибуття військовослужбовця до місць відбування арешту чи тримання в дисциплінарному батальйоні і про його прибуття, а також про строк самовільного залишення ним військової частини чи місця служби. Витяги із цих наказів залучаються до особових справ військовослужбовців та є підставою для внесення відповідних записів до облікових документів військовослужбовців.”;

3) у пункті 1.5:

у підпункті 1 слово “комісій” замінити словами “колегіальних органів”;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

“5) Клопотання посадових осіб у вигляді службової характеристики (додаток 6), рапорту, телеграми, списку, донесення, якщо в умовах воєнного часу неможливо оформити документи, визначені підпунктами 1–3 цього пункту, – на військовослужбовців щодо призначення на посади, переміщення, звільнення з посад і зарахування у розпорядження, звільнення з військової служби та присвоєння їм військових звань (крім громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, та осіб, які призначені або призначаються на посади вищого офіцерського складу).”.

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.2:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“Контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня його укладення для:”;

доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:

“військовослужбовців, строк контракту яких продовжено в порядку, визначеному пунктами 31–33 Положення, у разі продовження військової служби за новим контрактом.”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – дев’ятнадцятим;

абзац шістнадцятий після слів “на посадах осіб сержантського та старшинського складу,” доповнити словами “а також із особами рядового складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу,”;

абзац дев’ятнадцятий доповнити реченнями такого змісту: “Запис про продовження строку контракту у випадках, визначених пунктами 31–33 Положення, або продовження дії контракту у випадках, визначених пунктом 33-1 Положення, здійснюється в пункті 8 контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, форма якого визначена додатком 1 до Положення, за підписами командира (начальника) військової частини, де зберігається перший примірник особової справи військовослужбовця, та військовослужбовця. У випадках, визначених пунктом 33 Положення, та в разі тимчасової відсутності військовослужбовця з об’єктивних причин зазначений підпис здійснюється після його прибуття до місця проходження служби.”;

2) у пункті 2.3:

в абзаці четвертому слово “кадрової” виключити;

в абзаці дев’ятому слова “(Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, до введення в дію Закону України “Про запобігання корупції”)” виключити;

в абзаці десятому слова “крім випадку, визначеного частиною п’ятою статті 23 Закону України” замінити словами “крім випадків, визначених частинами третьою і п’ятою статті 23 Закону України”;

в абзаці сімнадцятому:

слова “до оголошення рішення про демобілізацію” замінити словами “до оголошення демобілізації”;

доповнити абзац реченням такого змісту: “В особливий період військовозобов’язані, які раніше були засуджені до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості згідно з класифікацією злочинів, визначеною статтею 12 Кримінального кодексу України, у тому числі зі звільненням від відбування покарання, та які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за бажанням військовослужбовця і рішенням посадової особи, визначеної пунктом 16 Положення, приймаються на військову службу за контрактом до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації.”;

в абзаці вісімнадцятому слова “оголошення рішення про демобілізацію” замінити словами “оголошення демобілізації”;

3) у пункті 2.6 слова “державних органів, установ і організацій” замінити словами “державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів”;

4) пункти 2.7, 2.8 викласти в такій редакції:

“2.7. Зі слухачами (ад’юнктами, докторантами) денної форми підготовки військових навчальних закладів та науково-дослідних установ, строк дії контракту про проходження військової служби яких закінчується під час їх навчання, а також із офіцерами запасу, які приймаються на військову службу за контрактом (крім осіб, які призначатимуться на посади вищого офіцерського складу), контракт про проходження військової служби укладається від імені Міністерства оборони України:

першим заступником Міністра оборони України – зі змінним складом військових навчальних закладів та науково-дослідних установ Міністерства оборони України та з офіцерами запасу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу до Збройних Сил України;

командиром військової частини А0515 – зі змінним складом військового навчального закладу та науково-дослідної установи військової частини А0515 та з офіцерами запасу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу до військової частини А0515 та підпорядкованих військових частин.

2.8. Якщо у військовослужбовців, яких планується направити за кордон для проходження військової служби чи на навчання, строк контракту закінчується у період перебування за кордоном або раніше ніж через три місяці після його повернення, то в такому разі новий контракт з військовослужбовцями укладається перед їх вибуттям в іноземні країни на строк, визначений Положенням. Новий контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку попереднього контракту.

Для направлених за кордон військовослужбовців, в яких дія контракту про проходження військової служби продовжена в особливий період, новий контракт, укладений перед вибуттям в іноземні країни, набиратиме чинності з дня, наступного за днем набрання чинності законодавчим актом про оголошення демобілізації. У разі повернення військовослужбовця з-за кордону до оголошення демобілізації новий контракт, укладений перед вибуттям, вважається недійсним, а військовослужбовець продовжує проходити військову службу до оголошення демобілізації.”;

5) у пункті 2.9 слова “яка має право від імені Міністерства оборони України приймати осіб офіцерського складу на військову службу за контрактом” замінити словами та цифрами “зазначеній у підпункті 2 пункту 16 Положення”;

6) у пункті 2.12:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Командування військової частини відповідно до чинного законодавства повинно попередити військовослужбовця про дострокове розірвання контракту за наявності підстав, передбачених пунктами “б”, “в”, “г”, “и”, “ї”, “й”, “л” частини шостої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, та провести бесіду з військовослужбовцем з цього приводу, про що оформлюється Аркуш бесіди (додаток 9). Про дострокове розірвання контракту за наявності підстав, передбачених пунктами “б”, “в”, “д”, “з”, “к” частини шостої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, військовослужбовець повідомляє командування військової частини рапортом на звільнення з військової служби.”;

абзац п’ятий виключити;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“Систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем може бути встановлено за результатами атестування (в особливий період – за висновком службової характеристики), коли протягом останніх 12 місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладення контракту про проходження військової служби обов’язків він два або більше разів притягувався до кримінальної або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану дисципліни згідно з Інструкцією про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 02 липня 2013 року № 444, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2013 року за № 1536/24068 (далі – Інструкція про порядок доповідей і донесень про події, порушення та їх облік).

Систематичним невиконанням умов контракту командуванням є невиконання одного із зобов’язань та інших умов, визначених контрактом, які допускались два чи більше разів протягом останніх 12 місяців служби військовослужбовця. Невиконання зобов’язань та інших умов, визначених контрактом, не враховується для встановлення систематичного невиконання умов контракту командуванням, якщо їх виконання стало неможливим у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій, а також залучення до здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, боротьби з тероризмом і піратством, посилення охорони державного кордону, ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, надання військової допомоги іншим державам.”;

7) абзац другий пункту 2.14 викласти в такій редакції:

“За скоєні протягом одного навчального року порушення військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану дисципліни згідно з Інструкцією про порядок доповідей і донесень про події, порушення та їх облік, вчинення інших правопорушень курсант відраховується з військового навчального закладу через недисциплінованість, а контракт про проходження військової служби (навчання) припиняється (розривається) через службову невідповідність.”;

8) абзац третій пункту 2.15 викласти в такій редакції:

“для курсантів, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, з дня призначення на посади осіб сержантського та старшинського складу після закінчення навчання.”;

9) пункт 2.16 викласти в такій редакції:

“2.16. На військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу відбираються придатні до військової служби за станом здоров’я громадяни України, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, мають відповідний рівень освіти, набутий досвід служби або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю (далі – ВОС). Спорідненою ВОС вважається в межах одного напряму підготовки інша ВОС, під час комплектування посад за якою допускається призначення військовослужбовців без додаткової підготовки.

Метою проведення заходів з відбору осіб, які можуть розглядатись кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом (далі – кандидати), є всебічне вивчення моральних, ділових, фізичних, інтелектуальних, професійних та інших особистих якостей, ставлення до служби у Збройних Силах України та готовність до виконання військового обов’язку.

Щодо громадян України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом та претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка (крім випадків, передбачених законодавством), у тому числі щодо відомостей, поданих особисто. Посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, визначаються статтею 56 Закону України “Про запобігання корупції”. Перелік посад з підвищеним корупційним ризиком затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції. Спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття цих посад, проводиться після прийняття щодо них рішень колегіальних органів, визначених пунктом 4.1 розділу ІV цієї Інструкції. У разі потреби проводиться опитування кандидатів з використанням поліграфа в порядку, визначеному Інструкцією про порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 14 квітня 2015 року № 164, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за № 477/26922 (далі – Інструкція про порядок опитування персоналу з використанням поліграфа).

Організація проведення спеціальної перевірки здійснюється:

Главою Адміністрації Президента України або його заступниками – щодо претендентів на зайняття посад, призначення на які здійснюється Президентом України;

Міністром Кабінету Міністрів України або його заступниками – щодо претендентів на зайняття посад, призначення на які здійснюється Кабінетом Міністрів України;

заступником Міністра оборони України – керівником апарату – щодо претендентів на зайняття посад, призначення на які здійснюється Міністром оборони України;

командиром військової частини А0515 – щодо претендентів на зайняття посад у військовій частині А0515, призначення на які здійснюється Міністром оборони України;

керівниками (заступниками керівників) державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апаратів – щодо претендентів на відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави із залишенням на військовій службі для зайняття посад, що заміщуються військовослужбовцями та призначення на які здійснюється відповідним державним органом влади;

керівником (заступником керівника) органу місцевого самоврядування або його апарату – щодо військовослужбовців-депутатів, прикомандированих до відповідних рад у зв’язку з обранням на посади, на яких вони працюють на постійній основі, після призначення, обрання чи затвердження їх органом місцевого самоврядування на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або на посади з підвищеним корупційним ризиком.

Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, погашення;

факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов’язані з корупцією правопорушення;

достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

наявності в особи корпоративних прав;

стану здоров’я (у частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я), освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання;

відношення особи до військового обов’язку;

наявності в особи допуску до державної таємниці (якщо такий допуск необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами посади);

поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннями Закону України “Про очищення влади”.

Перед прийняттям на військову службу за контрактом та (або) призначенням на посаду особа подає до органу, який відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки, такі документи:

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

автобіографію в рукописному і друкованому примірниках;

копію паспорта громадянина України;

копії документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Співробітники органу, який відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки, письмово попереджають громадян про визначені законодавством обмеження військовослужбовців, що не повинні перешкоджати виконанню службових обов’язків за майбутньою посадою, і не пізніше наступного робочого дня після одержання від громадян усіх необхідних документів надсилають запити на проведення спеціальної перевірки. Запити складаються за формою та надсилаються до відповідних державних органів або до їх територіальних органів, до компетенції яких належить питання проведення спеціальної перевірки, визначених Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171.

До запитів додаються копії письмової згоди громадянина на проведення спеціальної перевірки, його автобіографії та паспорта. Крім того, додаються до запитів, надісланих до:

територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України, – запит про наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності;

Державної судової адміністрації України, – запит щодо наявності судимості, її зняття, погашення;

територіальних органів Міністерства юстиції України і Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, – запит щодо наявності в особи корпоративних прав;

Міністерства юстиції України, – запит щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, відомостей про претендента на посаду та копія заяви, передбаченої частиною першою статті 6 Закону України “Про очищення влади”;

Національного агентства з питань запобігання корупції, – запит щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про претендента на посаду, а також щодо достовірності відомостей, зазначених особою в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі освіти і науки, – копії документів про освіту, наукові ступені і вчені звання;

органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі охорони здоров’я, – копія медичної довідки щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

Служби безпеки України, – копія довідки про допуск до державної таємниці;

військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, – копія військового квитка.

Усі копії доданих документів завіряються в установленому порядку органом, який відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки.

До проведення спеціальної перевірки інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом, залучаються спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції та органи військового управління, в яких обліковуються інші відомості. Спеціальна перевірка достовірності військового квитка кандидата, який претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, проводиться у військовому комісаріаті за реєстрацією місця проживання чи перебування кандидата. Військовими комісарами військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей і міста Київ (далі – обласні військові комісари) інформація про результати перевірки достовірності військового квитка кандидата надається не пізніше семи днів від дати надходження запиту.

Спеціальна перевірка проводиться у строки, визначені законодавством.

За підсумками перевірки в органі, який відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки, оформлюється довідка про результати спеціальної перевірки, що долучається до документів особової справи військовослужбовця.

Не призначаються на посади (не приймаються на військову службу за контрактом) особи, стосовно яких з’ясовано про:

винесення обвинувального вироку суду за кримінальним провадженням;

ведення досудового слідства або передачу кримінального провадження до суду;

незняту або непогашену в установленому законодавством порядку судимість;

вирок суду про заборону чи незакінчений строк обмеження права займати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

перебування на обліку в органах внутрішніх справ за антигромадську поведінку або за вживання чи розповсюдження наркотичних і психотропних засобів;

членство в політичних партіях, організаціях чи рухах;

встановлення факту подання неправдивих відомостей або підроблених документів;

невідповідність за станом здоров’я або перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

невиконання умов обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, визначених статтею 25 Закону України “Про запобігання корупції”;

те, що в разі прийняття на військову службу громадянин буде перебувати у відносинах прямої організаційної та правової залежності з близькими особами (за винятком осіб, визначених у частині першій статті 27 Закону України “Про запобігання корупції”).

Кандидати для призначення на посади, визначені Переліком посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України, затвердженим Указом Президента України від 04 червня 2008 року № 516, які перед призначенням на посади підлягають проведенню спеціальної перевірки у випадках, визначених законодавством, подаються на погодження з Президентом України після проведення спеціальної перевірки. Під час переміщення військовослужбовця, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилась, у межах Збройних Сил України, відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних (освітніх) закладів, прикомандирування до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також на посади з підвищеним корупційним ризиком спеціальна перевірка відомостей щодо особи не проводиться. Військовослужбовець іншого військового формування, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилась, перед направленням для проходження військової служби до Збройних Сил України письмово повідомляє про це Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України. Зазначений орган не пізніше наступного робочого дня після одержання зазначеного повідомлення від військовослужбовця надсилає за місцем його служби, де проводилась спеціальна перевірка, запит про надання копії довідки про результати перевірки, після отримання якої розглядається питання про зарахування у розпорядження Міністерства оборони України.”;

10) у пункті 2.17:

в абзаці другому слова та цифри “а також військовозобов’язаних та жінок у випадках, передбачених частиною другою статті 20 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” замінити словами “які не досягли граничного віку перебування на військовій службі”;

в абзаці третьому слова та цифри “а також з осіб рядового, сержантського і старшинського складу, визначених пунктом 50 Положення,” замінити словами “і служби у військовому резерві, а також із числа громадян, які мають відповідні спеціальні звання або класні чини”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“командиром військової частини А0515 – із числа громадян, визначених частиною другою статті 20 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.”;

11) у пункті 2.18:

в абзаці третьому слова “строкової військової служби та військової служби за контрактом” замінити словами “та резервістів”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Питання відбору кандидатів для вступу до військових навчальних закладів визначаються Інструкцією про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 05 червня 2014 року № 360, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 року за № 704/25481 (далі – Інструкція про проведення військово-професійної орієнтації). Особливості організації підготовки військових фахівців у військових навчальних закладах в особливий період визначаються наказом Міністерства оборони України від 29 листопада 2013 року № 824/ДСК, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2013 року за № 2149/24681.”;

12) у пункті 2.20:

абзац п’ятий після слова “кандидатів” доповнити словами “у випадках, визначених законодавством”;

в абзаці десятому слова “проведення спеціальної перевірки відомостей та проведення професійно-психологічного відбору з урахуванням біоетичних вимог” замінити словами та цифрою “у разі потреби письмові згоди на проведення спеціальної перевірки відомостей, опитування персоналу з використанням поліграфа, заяву, передбачену частиною першою статті 6 Закону України “Про очищення влади”, а також письмову згоду на проведення професійно-психологічного відбору”;

абзац шістнадцятий після слів “у тому числі за корупційні” доповнити словами “або пов’язані з корупцією”;

в абзаці вісімнадцятому слова і цифри “від 15 травня 2012 року № 325, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 911/21223” замінити словами і цифрами “від 10 грудня 2014 року № 883, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 січня 2015 року за № 13/26458”;

в абзаці дев’ятнадцятому слова і цифри “Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33” замінити словами і цифрами “Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171”;

абзац двадцять перший після слів “військових посадових осіб” доповнити словами “(у тому числі факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”)”;

абзац тридцять шостий доповнити реченням такого змісту: “Військові комісаріати після отримання повідомлення про прийняття громадян на військову службу повідомляють державним органам, підприємствам, закладам, установам і організаціям, в яких ці громадяни працювали, навчались або були зареєстрованими як безробітні, про день початку проходження громадянами військової служби в Збройних Силах України.”;

абзац тридцять сьомий доповнити реченням такого змісту: “У разі потреби за завданням, затвердженим ініціатором опитування, та висловленим особою в письмовій формі бажанням проводиться опитування з використанням поліграфа в порядку, визначеному Інструкцією про порядок опитування персоналу з використанням поліграфа.”;

в абзаці сороковому слова “студентів вищих навчальних закладів” замінити словом “громадян”;

13) у пункті 2.21:

в абзаці першому слова “спеціальної перевірки відомостей,” виключити;

в абзаці четвертому підпункту 1 слова “та проходять підготовку за схемою “студент – курсант” виключити;

у підпункті 2:

в абзаці другому слова “строкової військової служби” замінити словами “та резервістів”;

в абзаці третьому слова “(за винятком проведення спеціальної перевірки відомостей, якщо вона вже проводилася)” виключити;

в абзаці дев’ятнадцятому після слів “де проходять військову службу військовослужбовці” доповнити словами “та служать резервісти”, а слова “органів виховної роботи” замінити словами “органів по роботі з особовим складом (виховної та соціально-психологічної роботи)”;

14) у пункті 2.22:

абзац другий після слів “із числа військовослужбовців строкової військової служби” доповнити словами “та резервістів”;

в абзаці дев’ятому слова “письмові згоди на збір та обробку персональних даних (і на проведення спеціальної перевірки відомостей про нього)” замінити словами “письмову згоду на збір та обробку персональних даних та у випадках, визначених законодавством, письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей про нього”;

в абзаці шістнадцятому слова “на військовослужбовців, які претендують на заміщення штатних посад, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарчих обов’язків” замінити словами “у випадках, визначених законодавством”;

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

“Командування військової частини організовує проведення заходів щодо вивчення військовослужбовців строкової військової служби та резервістів, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом в іншій військовій частині. Матеріали вивчення надсилаються до цієї військової частини для прийняття рішення про укладення контракту. Після вивчення матеріалів командир військової частини письмово повідомляє командування військової частини, де громадянин проходить строкову військову службу або службу у військовому резерві, про прийняте рішення. Письмова згода є підставою для порушення клопотання (до якого додаються рапорт військовослужбовця (резервіста), письмова згода командира та копія обліково-послужної картки) щодо видання вищою посадовою особою наказу (розпорядження) у порядку, визначеному пунктом 203 Положення, про переміщення військовослужбовця (резервіста) до військової частини, в якій він виявив бажання проходити військову службу, та прийняття на військову службу за контрактом.”;

абзац двадцять другий після слів “строкової військової служби” доповнити словами “або служби у військовому резерві”;

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

“Про прийняття на військову службу за контрактом і призначення на посаду встановленим порядком повідомляється військовий комісаріат, через який був здійснений призов громадянина на строкову військову службу, або військова частина, в якій резервіст проходив службу у військовому резерві. Військовий комісаріат після отримання повідомлення про прийняття громадян на військову службу повідомляє державним органам, підприємствам, закладам, установам і організаціям, в яких ці громадяни працювали, навчались або були зареєстрованими як безробітні, про день прийняття громадян на військову службу за контрактом.”;

15) пункт 2.23 викласти в такій редакції:

“2.23. Контракт з кандидатами з числа громадян призовного віку, військовозобов’язаних, резервістів, а також із жінками, які не перебувають на військовому обліку, укладається у день прибуття їх до військової частини (навчального центру) з одночасним зарахуванням до списків особового складу, призначенням на відповідну посаду рядового, сержантського та старшинського складу, а також з присвоєнням відповідного первинного військового звання.

Контракт з військовослужбовцями строкової військової служби укладається згідно з пунктом 13 Положення після прийняття командиром військової частини рішення про зарахування військовослужбовця на військову службу за контрактом. Про укладання контракту з військовослужбовцем строкової військової служби, переміщеним з цією метою з іншої військової частини, командир військової частини зобов’язаний у триденний строк письмово повідомити орган військового управління, з якого надійшов наказ (розпорядження) на переміщення, та військову частину, де військовослужбовець проходив строкову військову службу.

Командир військової частини зобов’язаний у триденний строк письмово повідомити військовий комісаріат, який направив кандидата або через який кандидат був призваний на строкову військову службу, про прийняття його на військову службу за контрактом або про відмову в прийнятті на військову службу за контрактом з повідомленням причин відмови.

Після отримання повідомлень від командирів військових частин про прийом громадян на військову службу за контрактом військові комісаріати надають узагальнену інформацію до Генерального штабу Збройних Сил України та повідомляють державним органам, підприємствам, закладам, установам і організаціям, в яких ці громадяни працювали, навчались або були зареєстрованими як безробітні, про день прийняття громадян на військову службу за контрактом.”;

16) у пункті 2.24:

абзаци п’ятий, шостий викласти в такій редакції:

“прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу до Збройних Сил України з числа військовозобов’язаних, резервістів та військовослужбовців інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

призову офіцерів запасу на військову службу до Збройних Сил України.”;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“прийняття (призову) на військову службу до Збройних Сил України з числа військовозобов’язаних, резервістів і військовослужбовців інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які мають військове звання прапорщика (мічмана), старшого прапорщика (старшого мічмана).”;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“витяг із наказу командира військової частини про прийняття (призов) громадянина на військову службу;”.

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.1 слова “а також особам жіночої статі” замінити словами “резервістам, а також особам жіночої статі, які не мають військових звань,”;

2) в абзаці першому пункту 3.3 слова “у яких термін перебування” замінити словами “в яких строк вислуги”;

3) абзац другий пункту 3.4 викласти в такій редакції:

“Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або іншої тривалості, визначеної законодавством, чергове військове звання не присвоюється, а час перебування у такій відпустці не зараховується до строку вислуги у військовому званні. Початком незараховування часу перебування у відпустці по догляду за дитиною до строку вислуги у військовому званні є день набрання чинності Указом Президента України від 14 липня 2015 року № 417 “Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”, а після зазначеної дати – день вибуття військовослужбовця в зазначену відпустку. Після закінчення або припинення за бажанням військовослужбовця цієї відпустки чергове військове звання присвоюється відповідно до пункту 49 Положення.”;

4) пункт 3.6 викласти в такій редакції:

“3.6. До строку вислуги у військовому званні військовослужбовця не зараховується строк відбування покарання у виді службового обмеження, арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні, час перебування у відпустці по догляду за дитиною, а також звільнення від відбування покарання з випробуванням і залишенням на військовій службі.

Підставою обрахунку вказаного строку є судові рішення про призначення покарання та витяги із наказів про вибуття військовослужбовця у відпустку по догляду за дитиною. Копії судових рішень та витягів із наказів про вибуття залучаються до особової справи військовослужбовця та безпосередньо надсилаються до посадової особи, яка має право присвоювати чергове військове звання. На підставі судових рішень та витягів із наказів по стройовій частині про вибуття цією посадовою особою видається наказ по особовому складу про визначення початку незараховування до строку вислуги у військовому званні військовослужбовця строку його покарання та часу перебування у відпустці по догляду за дитиною. На підставі виданого наказу до послужного списку особової справи військовослужбовця та Контрольного списку звань здійснюються записи про визначення початку часу незараховування до строку вислуги у військовому званні військовослужбовця.

Після закінчення строків відбування покарання або випробування, а також після закінчення чи припинення за бажанням військовослужбовця відпустки по догляду за дитиною та прибуття військовослужбовця до місця служби або в розпорядження посадової особи, в чиєму розпорядженні він знаходиться, обрахунок строку вислуги у військовому званні поновлюється наказом по стройовій частині, витяг із якого долучається до усіх примірників особової справи військовослужбовця.”;

5) абзац другий пункту 3.7 викласти в такій редакції:

“Відповідні записи в облікових документах військовослужбовців здійснюються на підставі виданих наказів командира військової частини або отриманих витягів із наказів інших посадових осіб про присвоєння чергових військових звань.”;

6) у пункті 3.8:

в абзаці першому слова та цифру “командирами полків, бригад (кораблів 1 рангу)” замінити словами та цифрою “командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу)”;

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

7) у пункті 3.9:

в абзаці другому слова та цифру “за формою, визначеною додатком 1, – для осіб сержантського і старшинського складу, які” замінити словами та цифрою “за формою, визначеною додатком 1, – для осіб сержантського і старшинського складу, а також осіб рядового складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за освітнім рівнем не нижче бакалавра та які”;

абзац четвертий доповнити словами “(у разі прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу)”;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“завірена копія документа про проходження курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів (у разі потреби);”;

8) в абзаці третьому пункту 3.10 слова “відряджаються до державних органів, установ і організацій” замінити словами “відряджаються до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних (освітніх) закладів”;

9) пункт 3.11 після слів та цифр “посадовими особами, визначеними пунктом 43 Положення” доповнити словами “та яким підпорядковані ці заклади й установи”;

10) у пункті 3.17 слова “підрозділів дізнання та” і слова “Військової служби правопорядку” виключити;

11) в абзаці першому пункту 3.19 слова “державних органів, установ і організацій” замінити словами “державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних (освітніх) закладів”;

12) пункт 3.20 викласти в такій редакції:

“3.20. Громадяни, які мають спеціальні звання або класні чини, приймаються на військову службу за контрактом до Збройних Сил України з переатестуванням у військовому званні з урахуванням їх рівня освіти, досвіду служби, стану здоров’я та відповідності посаді, на яку їх буде призначено наказом Міністра оборони України. В особливий період громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу за призовом під час мобілізації, у разі потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх буде призначено.

Медичний огляд і професійний відбір громадян проводяться при відповідному обласному військовому комісаріаті та у військовому госпіталі за направленням з військової частини, куди особа буде прийнята на військову службу або буде призначена на посаду, передбачену штатом воєнного часу. У цій же військовій частині визначається відповідність посаді, на яку громадянин буде призначений. Вона встановлюється за підсумками здачі особою, яка має спеціальне звання або класний чин, перевірних іспитів зі спеціальної і вогневої підготовки, знання військових статутів, за результатами перевірки рівня фізичної підготовки або за підсумками виконання бойових завдань та досвіду служби в умовах особливого періоду. За результатами проведених заходів встановлення відповідності громадянина командиром військової частини надсилаються за підпорядкованістю такі документи:

рапорт громадянина про прийняття на військову службу або рапорт командира військової частини про необхідність призначення військовослужбовця на вищу посаду, передбачену штатом воєнного часу;

подання до прийняття на військову службу та (або) призначення на військову посаду;

атестація на присвоєння первинного військового звання у порядку переатестування за формою, визначеною в додатку 8 до цієї Інструкції;

оформлена особова справа;

два примірники контракту (у разі прийняття на військову службу за контрактом);

завірені документи про присвоєння спеціального звання чи класного чину;

результати здачі перевірних іспитів, професійного відбору, перевірки рівня фізичної підготовки, висновок лікарської комісії (у разі прийняття на військову службу за контрактом);

дві картки пономерного обліку;

дві послужні картки.

Вказані документи розглядаються на засіданні:

вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України – при прийнятті на військову службу осіб офіцерського складу (крім осіб, які відбираються для комплектування військової частини А0515);

атестаційної комісії Збройних Сил України – при прийнятті на військову службу осіб сержантського і старшинського складу.

На засіданнях комісій визначається відповідність спеціального звання, класного чину, рівня підготовки і досвіду громадянина військовому званню і військовій посаді, на яку його можливо прийняти на військову службу або на яку необхідно призначити в умовах особливого періоду. Під час визначення відповідності військове звання не повинно бути вищим за спеціальне звання чи класний чин, а також штатну категорію військової посади, на яку буде здійснено призначення. Рішення щодо прийому громадянина, який має спеціальне звання чи класний чин, на військову службу за контрактом або призначення на посаду, передбачену штатом воєнного часу, та його переатестування у військовому званні приймає:

Міністр оборони України – при прийнятті на військову службу осіб офіцерського складу або призначенні на посаду офіцерського складу;

перший заступник Міністра оборони України або перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України – при прийнятті на військову службу осіб сержантського і старшинського складу або призначенні на посаду сержантського і старшинського складу.

За результатами прийнятого рішення видається відповідний наказ по особовому складу.”;

13) абзац перший пункту 3.21 викласти в такій редакції:

“3.21. Пониження у військовому званні на один ступінь у дисциплінарному порядку здійснюється наказом посадових осіб, визначених пунктами 43 і 197 Положення, після накладення дисциплінарного стягнення наказами посадових осіб, які мають право накладати такий вид стягнень, у строки виконання дисциплінарних стягнень, визначених статтею 96 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.”;

14) у пункті 3.22:

в абзаці третьому слова “(крім військовослужбовців строкової військової служби)” замінити словами “офіцерського складу, прапорщики (мічмани) і старші прапорщики (старші мічмани)”;

абзац четвертий після слів “крім військовослужбовців строкової військової служби” доповнити словами “та осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, у військовому званні до старшини (головного корабельного старшини) включно”.

4. У розділі ІV:

1) пункт 4.1 викласти в такій редакції:

“4.1. Військовослужбовці Збройних Сил України призначаються на військові посади, передбачені штатами (штатними розписами) військових частин. Призначення військовослужбовців на посади і переміщення по службі здійснюються за результатами оцінювання на підставі Резерву кандидатів для просування по службі (далі – Резерв для просування по службі), Плану переміщення по службі з числа військовослужбовців (далі – План переміщення на посади), подань, службового документа, визначеного підпунктом 5 пункту 1.5 розділу І цієї Інструкції (якщо в умовах воєнного часу неможливо оформити подання), та клопотань посадових осіб, а також рішень колегіальних органів, утворених відповідно до чинного законодавства України.

До цих колегіальних органів належать:

колегія і вища атестаційна комісія Міністерства оборони України, атестаційна комісія Міністерства оборони України, атестаційна комісія Збройних Сил України, атестаційні комісії органів військового управління, з’єднань та військових частин;

конкурсні, відбіркові та приймальні комісії, а також вчені (педагогічні) ради військових навчальних закладів та науково-дослідних установ.”;

2) у пункті 4.3:

в абзаці третьому слова “або права” виключити;

в абзаці четвертому слова “за правом призначення або звільнення” замінити словами “за номенклатурою призначення”;

3) у пункті 4.7:

абзаци п’ятий – сьомий викласти в такій редакції:

“з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах і організаціях – до 10 грудня;

органах військового управління, підпорядкованих командуванням видів Збройних Сил України, – до 20 грудня;

командуваннях видів та органах військового управління Збройних Сил України – до 30 грудня;”;

абзац дванадцятий після слів “з позбавленням або обмеженням волі,” доповнити словами “арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні,”;

абзац двадцять четвертий після слів “навчальних закладах” доповнити словами “, навчальних центрах або у військових частинах”.

4) у пункті 4.8:

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“військовослужбовців, які вислужили п’ятирічний строк проходження служби в місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами (далі – місцевості з установленим строком військової служби), визначених додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 702 “Про затвердження переліку місцевостей з особливими природними географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами та переліків військових посад, виконання обов’язків військової служби за якими пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я, а також Порядку надання та визначення тривалості щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах”.”;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

“вислужили п’ятирічний строк проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби.”;

в абзаці двадцять третьому цифри “15” замінити цифрами “10”;

в абзаці двадцять четвертому цифри “30” замінити цифрами “20”;

доповнити пункт після абзацу двадцять четвертого новим абзацом двадцять п’ятим такого змісту:

“командуванні військ оперативного командування – до 30 березня.”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий – тридцять перший уважати відповідно абзацами двадцять шостим – тридцять другим;

абзаци двадцять восьмий, двадцять дев’ятий викласти в такій редакції:

“органах військового управління – до 15 березня;

з’єднаннях та військових частинах – до 30 березня.”;

5) у пункті 4.9:

абзац четвертий після слів “сімейними обставинами” доповнити словом “військовослужбовця”;

абзац шостий після слів “просування по службі” доповнити словами та цифрами “та (або) витяг із рішення колегіального органу, визначеного Інструкцією про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України на конкурсній основі, затвердженою наказом Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2015 року № 37/51, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 162/26607 (далі – Інструкція про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників)”;

доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:

“в умовах воєнного часу – документи, визначені пунктом 1.5 розділу І цієї Інструкції.”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – дев’ятнадцятим;

абзац п’ятнадцятий після слів “оцінних карток” доповнити словами “, а в особливий період – службові характеристики”;

6) у пункті 4.10:

в абзаці першому:

після слів “у Резерві для просування по службі” доповнити словами “(крім випадків призначення на посади в умовах особливого періоду та обрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного (наукового) працівника)”;

слова і цифри “у пунктах 103 і 104 Положення” замінити словами і цифрами “у пункті 104 Положення”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Для просування по службі військовослужбовців строкової військової служби, курсантів військових навчальних закладів, військовослужбовців військової служби за контрактом за посадами до головного сержанта взводу та їм рівних включно, а також для всіх категорій військовослужбовців в умовах особливого періоду строк вислуги на займаних посадах не встановлюється.”;

в абзаці п’ятому:

після слів “за рішенням Міністра оборони України” доповнити словами “, або за прийнятим у воєнний час рішенням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України,”;

слова “освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” замінити словами “освітнього ступеня вищої освіти “магістр” або прирівняного до нього освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” (повна вища освіта),”;

абзац сьомий після слів “досвіду служби” доповнити словами та цифрами “без дотримання вимог пунктів 85, 87 Положення”;

в абзаці дев’ятому слова “за їх згодою” виключити;

7) пункт 4.13 викласти в такій редакції:

“4.13. Переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією за станом здоров’я обмежено придатними до військової служби в мирний час, з посад, що вони займали, на інші посади здійснюється після прийняття рішення про дальше проходження служби в порядку, визначеному пунктом 240 Положення, з урахуванням рекомендацій постанови військово-лікарської комісії щодо протипоказань видів службової діяльності цій особі.”;

8) у пункті 4.14:

абзаци третій – восьмий викласти в такій редакції:

“виховання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей, що з нею (ним) проживають, без батька (матері);

утримання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дитини віком до 23 років, якщо вона є інвалідом І або ІІ групи або продовжує навчання і у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги матері (батька);

хвороба військовослужбовця або члена його сім’ї, якщо така хвороба згідно з висновком військово-лікарської або лікарсько-експертної комісії перешкоджає військовослужбовцю проходити службу в даній місцевості чи проживати в ній членові його сім’ї;

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей;

переміщення дружини (чоловіка) військовослужбовця, які проходять військову службу за контрактом, на нове місце служби в порядку, визначеному пунктом 114 Положення.

До членів сім’ї військовослужбовця належать особи, які внесені в особову справу військовослужбовця в порядку, визначеному Інструкцією з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 року № 333, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 червня 2014 року за № 611/25388.”;

виключити абзаци дев’ятий, десятий.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий уважати відповідно абзацами дев’ятим, десятим;

9) розділ IV доповнити після пункту 4.14 новими пунктами 4.15, 4.16 такого змісту:

“4.15. Переміщення військовослужбовців у разі проведення планової заміни в місцевостях з установленим строком військової служби здійснюється в рік закінчення п’ятирічного строку проходження військової служби в цих місцевостях. Строк проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби обраховується з дати зарахування до дати виключення зі списків особового складу військових частин, дислокованих у цих місцевостях. Підставою для переміщення військовослужбовця є затверджена атестація (додаток 11) з висновком щодо перспектив його подальшого службового використання.

У кадрових органах і штабах військових частин, дислокованих у місцевостях з установленим строком військової служби, до 30 листопада року, що передує року закінчення строку перебування, до Списку військовослужбовців до переміщення (додаток 12) включаються військовослужбовці, строк перебування яких у цій місцевості закінчується в наступному році. До 15 грудня зазначені списки надсилаються безпосередньо до кадрового органу посадової особи за номенклатурою призначення та є підставою для включення цих військовослужбовців до:

Резерву для просування по службі на посади номенклатури призначення;

Плану переміщення на посади наказами посадової особи цієї номенклатури призначення.

Кадровий орган посадової особи за номенклатурою призначення підбирає військовослужбовців для заміщення посад у військових частинах, дислокованих у місцевостях з установленим строком військової служби, із розрахунку два кандидати на одну посаду з визначенням серед них основного і резервного кандидатів. Відібрані кандидати не повинні мати обставин, визначених пунктом 112 Положення, що перешкоджали б їх переміщенню до місцевості з установленим строком військової служби, та повинні пройти медичний огляд і використати щорічні відпустки до здійснення вказаної заміни.

Заміна в місцевостях з установленим строком військової служби розпочинається з переміщення і направлення військовослужбовців для проходження військової служби до цих місцевостей. Завершенням заміни вважаються здавання посад і вибуття до нового місця проходження військової служби (місця постановки на військовий облік у разі звільнення) військовослужбовців, які вислужили строки військової служби в місцевостях з особливими умовами.

Посадові особи, які мають право призначати на посади, за клопотанням відповідних посадових осіб можуть одноразово продовжити строк проходження служби військовослужбовців у місцевостях з установленим строком військової служби строком на один рік. Прийняті рішення про продовження строків проходження служби військовослужбовців у місцевостях з установленим строком військової служби оголошуються наказами по особовому складу і доводяться до посадових осіб, які порушували клопотання, та до військовослужбовців.

Військовослужбовці, яким продовжено строк проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби, до закінчення цього строку можуть бути призначені на інші посади та переміщені до інших місцевостей за підставами, визначеними пунктом 82 Положення.

Військовослужбовці, яким не продовжено строк проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби, включаються до Планів переміщення військовослужбовців на посади (додаток 6) і підлягають переміщенню на інші посади за підставою, визначеною підпунктом 2 пункту 82 Положення, у строки, визначені пунктом 4.9 цього розділу.

4.16. Зарахування військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) наказами по особовому складу в розпорядження посадових осіб здійснюється з урахуванням таких особливостей:

звільнення з посади і зарахування в розпорядження проводяться за підставами, визначеними пунктом 116 Положення, наказом посадової особи, до номенклатури призначення якої належить посада військовослужбовця, або наказом прямого командира (начальника) цієї посадової особи;

зарахування проводиться в розпорядження посадової особи, до компетенції якої належить вирішення питання дальшого службового використання військовослужбовця, або, в разі неможливості вирішення цього питання, – у розпорядження прямого командира (начальника);

зарахування наказом посадової особи в розпорядження свого прямого командира (начальника) без його рішення не допускається;

зарахування військовослужбовців у розпорядження командира військової частини А0515 (крім військовослужбовців, які займають посади номенклатури призначення командира військової частини А0515) проводиться наказом Міністра оборони України;

у порядку переміщення по службі звільнення з посади однієї номенклатури призначення і зарахування військовослужбовців у розпорядження іншої номенклатури призначення, між якими немає взаємин підпорядкованості, проводяться наказом вищої посадової особи;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у випадках, визначених підпунктами 1, 16 пункту 116 Положення, проводяться в розпорядження посадової особи, до номенклатури призначення якої належала скорочена посада, або наступної вищої посадової особи з дня закінчення встановленого строку проведення організаційно-штатних заходів, крім випадку, визначеного пунктом 256 Положення;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у розпорядження у випадку, визначеному підпунктом 3 пункту 116 Положення, проводяться в стислий строк, а у виняткових випадках – не пізніше одного місяця від дня накладення дисциплінарного стягнення або затвердження атестації;

зарахування військовослужбовців у випадках, визначених підпунктами 4–6, 9, 12 пункту 116 Положення, проводиться наказом Міністра оборони України в розпорядження посадових осіб, до номенклатури яких належали посади, з яких вибували військовослужбовці;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у випадку, визначеному підпунктом 7 пункту 116 Положення, проводяться з дотриманням цього пункту після закінчення визначеного законодавством строку перебування на посаді у розпорядження посадової особи, до номенклатури якої належить посада науково-педагогічного працівника;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у випадках, визначених підпунктами 8, 10, 13, 14 пункту 116 Положення, проводяться в стислі строки в розпорядження посадової особи, до номенклатури призначення якої належить посада військовослужбовця;

зарахування військовослужбовців у випадку, визначеному підпунктом 11 пункту 116 Положення, проводиться наказами посадових осіб, визначених пунктом 107 Положення, у розпорядження посадових осіб, до номенклатури яких належать посади для призначення випускників військових навчальних закладів;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у випадку, визначеному підпунктом 15 пункту 116 Положення, проводяться з дня вибуття з військової частини на лікування в розпорядження посадової особи, до номенклатури призначення якої належить посада офіцера, або в розпорядження керівника органу військового управління, командира з’єднання, у підпорядкуванні яких є військова частина, де проходила військову службу особа рядового, сержантського або старшинського складу.

Військовослужбовець, якого Указом Президента України звільнено з посади, вважається таким, що перебуває в розпорядженні відповідного командира (начальника) військової частини, у списках якої він перебуває, без видання відповідного наказу по особовому складу. Надалі зазначений військовослужбовець може бути призначений на іншу посаду, зарахований наказом Міністра оборони України в розпорядження або звільнений з військової служби в установленому порядку.”.

У зв’язку з цим пункти 4.15–4.50 вважати відповідно пунктами 4.17–4.52;

10) пункт 4.23 викласти в такій редакції:

“4.23. Призначення військовослужбовців на штатні посади командування, наукових і науково-педагогічних працівників у військових навчальних закладах і науково-дослідних установах здійснюється на конкурсній основі в порядку, визначеному Положенням, цією Інструкцією та Інструкцією про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників.

У разі оголошення рішення про проведення мобілізації, що передбачає переведення військових навчальних закладів та науково-дослідних установ Збройних Сил на штати воєнного часу, та (або) введення правового режиму воєнного стану доукомплектування посад науково-педагогічних (педагогічних) працівників здійснюється в порядку, визначеному Положенням, без організації і проведення конкурсу.”;

11) в абзаці першому пункту 4.25 слова та цифру “На посади зі штатними категоріями військових звань молодшого сержанта (старшини 2 статті), старшини (головного корабельного старшини) та старшого прапорщика (старшого мічмана)” замінити словами “На посади сержантського і старшинського складу”;

12) у пункті 4.34:

в абзаці першому слова “Об’єднаних сил швидкого реагування” замінити словами “Сил негайного реагування”;

в абзаці другому літеру і цифри “К1410” замінити літерою і цифрами “А2713”;

13) в абзаці шостому пункту 4.36 літеру і цифри “К1410” замінити літерою і цифрами “А2713”;

14) у пункті 4.42 слово “представництв” замінити словом “установ”;

15) пункт 4.47 викласти в такій редакції:

“4.47. Направлення військовослужбовців Збройних Сил України для навчання за кордоном здійснюється:

строком до двох місяців без виключення зі списків особового складу військової частини – рішеннями Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України (згідно з розподілом обов’язків), начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, командира військової частини А0515, які готуються відповідними структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, визначеними Міністром оборони України для реалізації заходів міжнародного співробітництва;

строком від двох місяців до одного року – наказами Міністра оборони України по особовому складу без виключення зі списків особового складу військових частин;

строком понад один рік – наказами Міністра оборони України по особовому складу з виключенням зі списків особового складу військових частин і призначенням на посади до визначеної Міністром оборони України військової частини.

Військовослужбовці військової частини А0515 направляються для навчання за кордоном строком понад один рік наказами Міністра оборони України по особовому складу без виключення зі списків особового складу військової частини.

Курсанти військових навчальних закладів направляються для навчання (стажування) за кордон незалежно від строку підготовки без виключення зі списків особового складу навчального закладу.”;

16) у пункті 4.48:

в абзаці першому слова “здійснюється кадровим органом Міністерства оборони України з урахуванням письмових пропозицій відповідних органів військового управління Збройних Сил України” замінити словами та цифрами “або після закінчення навчання за кордоном строком понад один рік здійснюється кадровим органом Міністерства оборони України з урахуванням письмових пропозицій відповідних органів військового управління Збройних Сил України та виконанням вимог пункту 83 Положення”;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

“Особи офіцерського складу, які здобули військову освіту у військових навчальних закладах іноземних держав, призначаються на посади, що відповідають отриманому рівню військової освіти, з дотриманням вимог пунктів 83, 85 Положення. Перелік військових навчальних закладів іноземних держав та рівнів військової освіти, що ними надаються, визначається Міністерством оборони України.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

в абзаці п’ятому слова “терміном до одного місяця” замінити словами “строком не більше двох місяців”, а літеру і цифри “К1410” замінити літерою і цифрами “А2713”;

17) у пункті 4.52:

в абзаці першому слова “з терміном” замінити словами “зі строком”;

абзац другий виключити.

5. У розділі VІ:

1) у пункті 6.3:

абзаци перший, шостий після слів “що передбачають рівень освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” доповнити словами “або що передбачають освітньо-професійний ступінь вищої освіти “молодший бакалавр”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Підготовка за базовим рівнем здійснюється протягом одного місяця в навчальних центрах та на спеціальних курсах у військових частинах на базі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за ВОС, що споріднені з раніше набутими спеціальностями, для заміщення посад командирів відділень, головних сержантів взводів (обслуг) та їм рівних. На навчання направляються військовослужбовці, військовозобов’язані і резервісти, які приймаються на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу та (або) призначатимуться на посади сержантського (старшинського) складу за ВОС, отриманими під час проходження служби, та не отримали відповідної підготовки для призначення на посади. У разі оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану підготовка громадян для призначення на посади сержантського і старшинського складу за базовим рівнем проводиться на спеціальних курсах у військових частинах, що утримуються на штатах воєнного часу.”;

в абзаці сьомому:

слова “зараховані до Резерву для просування по службі і” виключити;

доповнити абзац словами “і резервістів”;

абзаци восьмий, дев’ятий викласти в такій редакції:

“за іншими спеціальностями – військовослужбовці віком до 30 років, які пройшли підготовку базового рівня, військовослужбовці строкової військової служби та військовозобов’язані і резервісти віком до 23 років, особи з повною загальною середньою освітою віком від 17 до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби (навчання).

З військовослужбовцями сержантського і старшинського складу, які мають вищу освіту, підготовка середнього рівня проводиться у військових коледжах строком до шести місяців за спеціальностями, які споріднені з раніше набутими ВОС або напрямами підготовки (галузями знань, спеціальностями підготовки).”;

в абзаці десятому слова “, які зараховані до Резерву для просування по службі та проходять військову службу за третім і наступними контрактами,” виключити;

в абзаці одинадцятому слова “До запровадження системи багаторівневої підготовки військовослужбовцям військової служби за контрактом” замінити словом “Військовослужбовцям”;

2) в абзаці другому пункту 6.8 слова “за контрактом” виключити;

3) у підпункті 2 пункту 6.9:

в абзаці другому слова “після не менше шести місяців служби” виключити;

доповнити підпункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

“для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу після продовження служби за новим контрактом та здобуття вищої освіти;”.

У зв’язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п’ятим;

4) абзац восьмий пункту 6.11 викласти в такій редакції:

“Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу після здобуття базової або повної вищої освіти за державним замовленням, дозволяється в порядку, визначеному пунктом 173 Положення, навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти.”.

6. У розділі VІІ:

1) абзац перший пункту 7.1 викласти в такій редакції:

“7.1. Процес атестування військовослужбовців передбачає проведення комплексного оцінювання та періодичного атестування військовослужбовців. Комплексне оцінювання включає щорічне оцінювання, здійснене прямими командирами (начальниками), та незалежне оцінювання військовослужбовців у випадках, визначених пунктом 7.6 цього розділу.”;

2) в абзаці другому пункту 7.2 слово “Щорічне” замінити словом “Комплексне”;

3) у пункті 7.3 слово “щорічному” замінити словом “комплексному”;

4) у пункті 7.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

“7.4. Періодичне атестування та комплексне оцінювання військовослужбовців не проводяться під час особливого періоду та у випадках:”;

в абзаці шостому слово “щорічне” замінити словом “комплексне”;

5) у пункті 7.5:

в абзаці шостому слово “комплексного” замінити словом “щорічного”;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

“військовослужбовців у зв’язку із закінчення строку проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби – у кінці року, що передує року закінчення строку проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби, протягом підготовчого періоду до нового навчального року;”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий, дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим, десятим;

6) пункт 7.6 доповнити новими абзацами такого змісту:

“Незалежне оцінювання проводиться протягом року під час:

спланованих інспекційних заходів чи підсумкових перевірок військ (сил);

перевірок органів військового управління, з’єднань, військових частин, установ і закладів за окремим планом;

підготовки кадрових рішень із призначень на окремі посади номенклатури призначення Міністра оборони України.”;

7) абзац перший пункту 7.7 викласти в такій редакції:

“7.7. За підсумками щорічного оцінювання складається оцінна картка військовослужбовця. Результати незалежного і комплексного оцінювання вносяться відповідно до розділів 6, 7 Оцінної картки військовослужбовця (додаток 13).”;

8) у пункті 7.8 слова “Атестація та оцінна картка” замінити словами “Атестація, оцінна картка та службова характеристика”;

9) пункт 7.10 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Незалежне оцінювання військовослужбовця здійснює визначений представник Головної інспекції Міністерства оборони України або комісій з перевірки військ (сил), утворених наказами Міністерства оборони України.”;

10) в абзаці другому пункту 7.16 слово “щорічного” замінити словом “комплексного”;

11) пункти 7.17, 7.18 викласти в такій редакції:

“7.17. Залежно від результатів оцінювання службової діяльності військовослужбовців за рік посадові особи, які складають на військовослужбовців оцінні картки, роблять висновки щодо відповідності посадам, які вони займають, а також надають рекомендації стосовно їх подальшого службового використання, а саме:

зарахування до Резерву для просування по службі;

залишення на займаній посаді;

переміщення на рівнозначну посаду із зазначенням причин, визначених підпунктом 2 пункту 82 Положення;

розгляду на атестаційній комісії на предмет відповідності займаній посаді.

Під час особливого періоду у разі подання документів з питань призначення військовослужбовців на посади, нагородження чи присвоєння чергових військових звань, залежно від результатів службової діяльності та отриманого бойового досвіду військовослужбовців, посадові особи, які складають на військовослужбовців службові характеристики, роблять висновки щодо відповідності посадам, які вони займають, а також надають рекомендації стосовно дальшого службового використання або їх заохочення, а саме:

призначення на вищі посади;

нагородження державними нагородами або відзнаками Міністерства оборони України;

присвоєння військових звань;

переміщення на рівнозначну посаду із зазначенням причин, визначених підпунктом 2 пункту 82 Положення;

переміщення на нижчу посаду із зазначенням причин, визначених підпунктом 3 пункту 82 Положення.

У разі розбіжності висновків та рекомендацій безпосереднього і прямого начальників, які здійснювали щорічне оцінювання, посадової особи, яка здійснювала незалежне оцінювання у випадках, визначених пунктом 7.6 цього розділу, оцінна картка розглядається на засіданні атестаційної комісії, підзвітної посадовій особі, до повноважень якої належить право реалізації висновків комплексного оцінювання військовослужбовця. Висновок цієї комісії заноситься до розділу 7 оцінної картки і є остаточним.

В особливий період у разі розбіжності висновків та рекомендацій безпосереднього і прямого начальників, які здійснювали складання службової характеристики, виконання кадрового рішення, з приводу якого була складена службова характеристика військовослужбовця, не проводиться.

У разі непроведення в календарному році незалежного оцінювання військовослужбовця результати комплексного оцінювання за поточний рік визначаються результатами щорічного оцінювання військовослужбовця.

7.18. На військовослужбовця, який за результатами щорічного або незалежного оцінювання має висновок про невідповідність займаній посаді або який протягом останніх 12 місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладення контракту про проходження військової служби обов’язків два або більше разів притягувався до кримінальної або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану дисципліни згідно з Інструкцією про порядок доповідей і донесень про події, порушення та їх облік, складається атестація, що розглядається на засіданні відповідної атестаційної комісії.

Розгляд атестації здійснюється не пізніше місячного строку від дня доведення військовослужбовцю висновків комплексного оцінювання або першого ознайомлення з атестацією. У разі оскарження результатів комплексного оцінювання атестація розглядається на засіданні атестаційної комісії після прийняття рішення за скаргою, але не пізніше місячного строку від дня прийняття рішення за скаргою.

Рішення за скаргою щодо комплексного оцінювання військовослужбовця приймає посадова особа, яка затверджує атестацію.”;

12) у пункті 7.34:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Голова комісії, під керівництвом якого здійснювалося незалежне оцінювання військовослужбовця, надає його результат до кадрового органу військової частини за місцем проходження військової служби військовослужбовцем та до Кадрового центру Збройних Сил України для обліку та врахування. Представник кадрового органу цієї військової частини заповнює розділ 6 оцінної картки військовослужбовця в порядку, визначеному методичними рекомендаціями з порядку організації і проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України.”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“У разі розбіжності висновків та рекомендацій щорічного оцінювання та посадової особи, яка здійснювала незалежне оцінювання у випадках, визначених пунктом 7.6 цього розділу, оцінна картка розглядається на засіданні атестаційної комісії, підзвітної посадовій особі, до повноважень якої належить право реалізації висновків комплексного оцінювання військовослужбовця, висновок якої заноситься до розділу 7 оцінної картки.”;

13) абзац другий пункту 7.35 після слів “Ознайомлення з результатами” доповнити словом “незалежного”;

14) у пунктах 7.36, 7.38 слово “щорічного” замінити словом “комплексного”;

15) пункт 7.40 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Рішення за скаргою щодо незалежного оцінювання військовослужбовця приймає Міністр оборони України.”.

7. У розділі VІІІ:

1) абзац другий пункту 8.6 доповнити новими реченнями такого змісту: “При цьому військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад у межах України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відпустка тривалістю менше ніж 10 календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році.”;

2) пункт 8.8 доповнити новими абзацами такого змісту:

“В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію графік відпусток військовослужбовців корегується з урахуванням таких особливостей:

надання військовослужбовцям щорічних основних відпусток здійснюється до введення правового режиму воєнного стану за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу;

надання інших додаткових, творчих і соціальних відпусток (крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку, а також відпусток у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії) припиняється;

військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше ніж 10 календарних днів.”;

3) пункт 8.9 доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв’язку з настанням особливого періоду такі відпустки надаються в наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об’єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.”;

4) пункт 8.13 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та підлягають звільненню з військової служби у порядку і терміни, визначені рішенням Президента України, або у зв’язку з оголошенням демобілізації, надання відпусток і проведення розрахунку здійснюються в порядку, визначеному статтею 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та пунктом 14.10 розділу Х цієї Інструкції.”;

5) у пункті 8.15 слова “дізнання чи досудове слідство” замінити словами “кримінальне провадження”, а слова “органами дізнання, досудового слідства” – словами “органами досудового розслідування”.

8. У розділі ІХ:

1) пункт 9.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Військове звання старший солдат (старший матрос) військовослужбовцям строкової військової служби присвоюється наказом командира військової частини одночасно з призначенням їх на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено звання старшого солдата (старшого матроса), або в порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.”;

2) пункт 9.8 викласти в такій редакції:

“9.8. Військовослужбовцям строкової військової служби за весь період проходження військової служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Ця відпустка надається не раніше ніж через 3 місяці проходження ними строкової військової служби та не пізніше ніж за два місяці до закінчення встановленого строку строкової військової служби.”;

3) пункт 9.9 доповнити новими абзацами такого змісту:

“Військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки, у разі потреби за рішенням Президента України можуть бути затримані на військовій службі на строк до шести місяців або, у разі настання особливого періоду, продовжують проходити військову службу понад встановлені строки до терміну, визначеного рішенням Президента України, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

З настанням особливого періоду звільнення військовослужбовців строкової військової служби здійснюється за підставами, визначеними частиною восьмою статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.”;

4) у пункті 9.10 слово “слідство” замінити словом “розслідування”.

9. У розділі Х:

1) у пункті 10.1:

цифри “30” замінити цифрами “43”;

слова “здобули вищу освіту за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем” замінити словами “мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче бакалавра”;

2) абзац перший пункту 10.2 викласти в такій редакції:

“10.2. Після видання наказу Міністра оборони України щодо призову на військову службу осіб офіцерського складу запасу громадяни України, яким надійшла повістка військового комісаріату, зобов’язані прибути в пункт і в термін, зазначені в повістці. Офіцери запасу після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в п’ятиденний строк стати на військовий облік у районному (міському) військовому комісаріаті. Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян до військових комісаріатів.”;

3) абзац перший пункту 10.3 викласти в такій редакції:

“10.3. Початком проходження громадянами військової служби за призовом осіб офіцерського складу є день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату.”;

4) у пункті 10.8:

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами третім, четвертим такого змісту:

“які до дня початку військової служби досягли 43-річного віку;

які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;”.

У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим – сьомим;

в абзаці сьомому слова “арешту чи виправних робіт,” виключити;

5) в абзаці другому пункту 10.9 слова “та результатів проведеної спеціальної перевірки відомостей стосовно військовослужбовця” замінити словами та цифрою “та результатів відбору, проведеного в порядку, визначеному розділом ІІ цієї Інструкції”;

6) у пункті 10.10:

в абзаці першому слова та цифри “визначеного частиною шостою статті 23” замінити словами та цифрами “визначеного частиною сьомою статті 23”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“З настанням особливого періоду звільнення осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, здійснюється за підставами, визначеними частиною восьмою статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.”.

10. У розділі ХІІ:

1) пункт 12.1 після слів “Звільнення військовослужбовців з військової служби” доповнити словами “(крім військовослужбовців строкової військової служби)”;

2) у пункті 12.2:

абзац третій викласти в такій редакції:

“оперативного командування, з’єднань, військових частин, установ і закладів, підпорядкованих командуванням видів, органам військового управління родів військ і спеціальних сил Збройних Сил України, Генеральному штабу Збройних Сил України, Міністерству оборони України, – для осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу;”;

абзац п’ятий після слів “законодавства щодо чисельності Збройних Сил України” доповнити словами “на відповідний рік та наявності заміни військовослужбовцю, який звільняється”;

3) у пункті 12.3:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

“З моменту оголошення мобілізації до введення правового режиму воєнного стану або прийняття рішення про демобілізацію особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період (крім прапорщиків і мічманів), за фактом невиконання (неналежного виконання) службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків, наказами по особовому складу посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення, звільняються з військової служби через службову невідповідність за підставою, визначеною підпунктом “е” пункту 1 частини восьмої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

у першому реченні абзацу четвертого слова та цифри “передбаченими пунктами “а”, “б”, “в”, “г”, “д” і “и” частин шостої і сьомої статті 26” замінити словами та цифрами “передбаченими підпунктами “а” і “в” пункту 2 частини третьої, пунктами “а”, “б”, “в”, “г”, “д” і “и” частин шостої і сьомої, підпунктами “а”, “б”, “ґ”, “д” пункту 1 частини восьмої статті 26”;

4) пункт 12.4 після слів “за підсумками атестування” доповнити словами “з виконанням вимог, визначених пунктом 228-1 Положення”;

5) друге речення пункту 12.5 викласти в такій редакції: “Період вимушеного прогулу зараховується військовослужбовцю до вислуги років, до строку вислуги у військовому званні та строку контракту.”;

6) у пункті 12.7:

у підпункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

“в управлінні з’єднання – командиром з’єднання або його заступниками;”;

абзац п’ятий після слів “підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України” доповнити словами “або їх заступниками”;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) з полковниками (капітанами 1 рангу) – начальником військового навчального закладу, науково-дослідної установи, органу військового управління Збройних Сил України, командиром повітряного командування, командувачем оперативного командування, начальником роду військ, командувачем спеціальних сил чи виду Збройних Сил України, керівником структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України чи Міністерства оборони України або їх заступниками, заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України та Міністра оборони України;”;

7) абзаци другий, третій пункту 12.9 викласти в такій редакції:

“за підставами, передбаченими підпунктами “б” і “г” пункту 2 частини третьої, пунктами “е”, “є”, “ж”, “і”, “й” та “л” частини шостої, пунктами “е”, “є”, “ж”, “з”, та “ї” частини сьомої, а також частини восьмої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”;

за підставами, передбаченими підпунктом “ґ” пункту 2 частини третьої, пунктами “а”, “б”, “в”, “д” і “к” частини шостої, пунктами “а”, “б”, “в”, “д” та “і” частини сьомої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, якщо звільнення відбувається за рішенням військовослужбовця.”.

11. У розділі ХІV:

1) заголовок розділу після слів “Особливості проходження військової служби” доповнити словами “, служби в резерві”;

2) в абзаці третьому пункту 14.4 слова “до Головного управління особового складу” замінити словами “до кадрового органу”;

3) пункт 14.5 викласти в такій редакції:

“14.5. Іменні списки кандидатів на посади за мобілізаційним планом, розгляд та затвердження яких проводиться посадовими особами, визначеними номенклатурою посад для затвердження за мобілізаційним призначенням, подаються до кадрових органів зазначених посадових осіб.”;

4) пункти 14.9, 14.10 викласти в такій редакції:

“14.9. У разі оголошення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану присвоєння військовослужбовцям військових звань здійснюється в порядку, визначеному Положенням, з урахуванням таких особливостей:

присвоєння військових звань здійснюється наказами посадових осіб, визначеними пунктами 43, 197 Положення;

подання до присвоєння військових звань (додаток 3) направляються командиром військової частини для реалізації за підпорядкованістю в установленому порядку;

списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань (додаток 4) наказами вищих посадових осіб, складаються за потреби та подаються командиром військової частини безпосередньо до кадрового органу посадової особи, визначеної пунктом 43 Положення;

військовослужбовці, які у зв’язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою в особливий період, звільнені з посад і зараховані в розпорядження, подаються посадовою особою, у чиє розпорядження вони зараховані, до присвоєння чергового військового звання в порядку, визначеному в розділі ІІІ Положення, з урахуванням військових звань, передбачених штатними посадами, які вони займали до поранення чи захворювання;

зменшення строку вислуги осіб офіцерського складу у військовому званні від лейтенанта до полковника (капітана 1 рангу) на один рік обраховується і застосовується з дня оголошення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану до дня набрання чинності законодавчим актом про оголошення демобілізації;

особам офіцерського складу, які після п’ятирічного або більшого строку навчання закінчили військовий навчальний заклад, чергове військове звання старший лейтенант присвоюється за місцем служби після прийняття посад, на які вони призначені;

особам сержантського і старшинського складу, які мають вищу освіту за освітнім рівнем не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві, присвоєння первинного військового звання офіцерського складу проводиться з одночасним прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за освітнім рівнем не нижче бакалавра, пройшли у разі потреби курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів та склали встановлені іспити, присвоєння первинного військового звання офіцерського складу проводиться після призначення на посади осіб офіцерського складу;

військовослужбовцям офіцерського складу до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у такому званні в запасі;

військовослужбовцям сержантського і старшинського складу, призваним на військову службу, строк вислуги у військовому званні обчислюється з дня зарахування до списків особового складу військової частини з урахуванням строку вислуги у військовому званні до попереднього звільнення з військової служби в запас;

громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у разі потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх буде призначено. Присвоєння військових звань у порядку переатестацій громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу здійснюється в порядку, визначеному Положенням, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 3.20 розділу ІІІ цієї Інструкції.

14.10. Звільнення громадян з військової служби в особливий період проводиться посадовими особами, визначеними пунктом 225 Положення, на підставах, передбачених частиною восьмою статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, та з урахуванням особливостей, визначених статтею 26-2 цього Закону.

Жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, та військовослужбовці, які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними до військової служби у воєнний час, а також військовослужбовці, які є студентами, аспірантами чи докторантами денної форми навчання, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають право звільнення з військової служби до введення правового режиму воєнного стану з підстав, визначених пунктом 1 частини восьмої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Звільненню з військової служби у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку підлягають військовослужбовці, визначені статтями 62, 68 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Звільнення з військової служби через сімейні обставини або інші поважні причини здійснюється за наявності оригіналів документів, що підтверджують цю підставу звільнення.

Звільнення з військової служби у зв’язку з проведенням організаційних заходів здійснюється в разі видання директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України про проведення скорочення штатів або посад і неможливості переміщення військовослужбовців, посади яких скорочені, на інші посади.

Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, підлягають звільненню з військової служби.

Військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, стосовно яких Президентом України видано Указ про звільнення з військової служби відповідно до підпункту “є” пункту 1 або підпункту “г” пункту 2 частини восьмої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та які подали рапорт про бажання продовжувати військову службу, звільненню не підлягають та продовжують проходити військову службу до набрання чинності законодавчим актом про оголошення демобілізації або до настання строків звільнення з військової служби, визначених наступним Указом Президента України про звільнення з військової служби осіб, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Зазначені військовослужбовці також за бажанням можуть бути прийнятими на військову службу за контрактом.

У разі оголошення демобілізації наказами посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення, підлягають звільненню з військової служби за підставою, визначеною пунктом 3 частини восьмої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, військовослужбовці, які:

були призвані на військову службу в особливий період;

були прийняті на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

вислужили встановлені строки строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

Військовослужбовці військової служби за контрактом, в яких строк контракту закінчився в особливий період або стосовно яких із настанням особливого періоду були скасовані накази про звільнення з військової служби, що були видані до оголошення мобілізації, після оголошення демобілізації звільняються з військової служби за підставами, визначеними частиною шостою статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Документи на звільнення військовослужбовців направляються безпосередньо до посадових осіб, які мають право їх звільнення з військової служби. Наказ по особовому складу про звільнення цих військовослужбовців повинен бути виданий і доведений до військового комісаріату за місцем взяття громадянина на військовий облік та до військової частини за місцем проходження військової служби в строки, що забезпечуватимуть вчасне здавання справ і посад і розрахунок військовослужбовців, а також виконання строків звільнення, визначених Президентом України.

Командири військових частин зобов’язані забезпечити своєчасне здавання посади, проведення усіх необхідних розрахунків з військовослужбовцями, стосовно яких видано наказ по особовому складу про звільнення з військової служби, та направлення їх на військовий облік до військових комісаріатів за місцем проживання.

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів (слухачів) військових навчальних закладів), які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частина тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до закону, за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більше ніж 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і до обраного місця проживання в межах України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів (слухачів) військових навчальних закладів), які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я та у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічні основні відпустки в рік звільнення надаються повної тривалості.

У рік звільнення зазначених військовослужбовців з військової служби в разі невикористання ними щорічної основної відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки.

У разі звільнення військовослужбовця до закінчення календарного року, за який він уже використав щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира військової частини провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця. У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не проводяться.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним зі списків військової частини, відпустки за період служби в поточному році не надаються.

Громадяни, звільнені з військової служби, зобов’язані в п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів за місцем проживання.

Військовослужбовці, які були призвані на військову службу або в яких строк проходження військової служби закінчився в особливий період та які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і є придатними до проходження військової служби за станом здоров’я, після оголошення демобілізації за бажанням укладають контракт та продовжують проходження військової служби в мирний час. Стосовно військовослужбовців, які були прийняті на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію без проведення спеціальної перевірки та які виявили бажання укласти новий контракт у мирний час, за місцем проходження служби проводиться спеціальна перевірка відомостей у порядку, визначеному пунктом 2.16 розділу ІІ цієї Інструкції.”.

12. У додатках до Інструкції:

1) доповнити Інструкцію додатком 6 (додається).

У зв’язку з цим додатки 6–17 уважати відповідно додатками 7–18. У тексті Інструкції посилання на додатки 6–17 замінити посиланнями відповідно на додатки 7–18;

2) додаток 10 доповнити після абзацу одинадцятого новим абзацом дванадцятим такого змісту:

“Районний (міський) військовий комісаріат, куди військовослужбовець буде направлений на облік після звільнення ___________________________”.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – шістнадцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим – сімнадцятим;

3) у примітках 1, 3 додатка 11 слова та цифри “наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2001 року № 285/602 “Про затвердження Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) на конкурсній основі”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за № 792/5983” замінити словами та цифрами “наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2015 року № 37/51 “Про затвердження Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 162/26607”;

4) у додатку 13 назву рядка четвертого викласти в такій редакції:

“У зв’язку із закінченням строку перебування на посаді або із закінченням строку проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби”;

5) у додатку 14:

пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Результат незалежного оцінювання”;

доповнити додаток після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:

“7. Результат комплексного оцінювання”.

У зв’язку з цим пункт 7 уважати пунктом 8;

6) у додатку 18:

в абзаці першому пункту 5 слова та цифри “постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1994 року № 150” замінити словами та цифрами “постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 413”;

доповнити додаток новим пунктом такого змісту:

“14. Після прийняття рішення про демобілізацію або у зв’язку з рішенням Президента України про звільнення військовослужбовців, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовців, які вислужили встановлені строки військової служби за призовом осіб офіцерського складу:

копія послужної картки військовослужбовця;

список військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби, із зазначенням необхідної інформації для видання наказу по особовому складу.”.

Директор
Департаменту кадрової
політики Міністерства
оборони України
О.В. ЯциноДодаток 6
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової служби
у Збройних Силах України

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Директор
Департаменту кадрової
політики Міністерства
оборони України
О.В. Яциноon top