Документ z1377-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.12.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.10.2015  № 570


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2015 р.
за № 1377/27822

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами), та з метою удосконалення системи кадрового забезпечення Збройних Сил України військовослужбовцями, підвищення якості комплектування Збройних Сил України кваліфікованими офіцерськими кадрами та військовослужбовцями рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
20.10.2015  № 570


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2015 р.
за № 1377/27822

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. У розділі І:

1) абзац четвертий пункту 1.3 викласти в такій редакції:

“військовими квитками рядового, сержантського і старшинського складу – військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу (за винятком прапорщиків (мічманів), старших прапорщиків (старших мічманів)) та курсанти військових навчальних закладів.”;

2) абзац другий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

“До загального строку військової служби не зараховується час відбування військовослужбовцем арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні та строк самовільного залишення військової частини або місця служби більше десяти днів, який визначається згідно з наказом посадової особи про вибуття військовослужбовця до місць відбування арешту чи тримання в дисциплінарному батальйоні і про його прибуття, а також про строк самовільного залишення ним військової частини чи місця служби. Витяги із цих наказів залучаються до особових справ військовослужбовців та є підставою для внесення відповідних записів до облікових документів військовослужбовців.”;

3) у пункті 1.5:

у підпункті 1 слово “комісій” замінити словами “колегіальних органів”;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

“5) Клопотання посадових осіб у вигляді службової характеристики (додаток 6), рапорту, телеграми, списку, донесення, якщо в умовах воєнного часу неможливо оформити документи, визначені підпунктами 1–3 цього пункту, – на військовослужбовців щодо призначення на посади, переміщення, звільнення з посад і зарахування у розпорядження, звільнення з військової служби та присвоєння їм військових звань (крім громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, та осіб, які призначені або призначаються на посади вищого офіцерського складу).”.

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.2:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“Контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня його укладення для:”;

доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:

“військовослужбовців, строк контракту яких продовжено в порядку, визначеному пунктами 31–33 Положення, у разі продовження військової служби за новим контрактом.”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – дев’ятнадцятим;

абзац шістнадцятий після слів “на посадах осіб сержантського та старшинського складу,” доповнити словами “а також із особами рядового складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу,”;

абзац дев’ятнадцятий доповнити реченнями такого змісту: “Запис про продовження строку контракту у випадках, визначених пунктами 31–33 Положення, або продовження дії контракту у випадках, визначених пунктом 33-1 Положення, здійснюється в пункті 8 контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, форма якого визначена додатком 1 до Положення, за підписами командира (начальника) військової частини, де зберігається перший примірник особової справи військовослужбовця, та військовослужбовця. У випадках, визначених пунктом 33 Положення, та в разі тимчасової відсутності військовослужбовця з об’єктивних причин зазначений підпис здійснюється після його прибуття до місця проходження служби.”;

2) у пункті 2.3:

в абзаці четвертому слово “кадрової” виключити;

в абзаці дев’ятому слова “(Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, до введення в дію Закону України “Про запобігання корупції”)” виключити;

в абзаці десятому слова “крім випадку, визначеного частиною п’ятою статті 23 Закону України” замінити словами “крім випадків, визначених частинами третьою і п’ятою статті 23 Закону України”;

в абзаці сімнадцятому:

слова “до оголошення рішення про демобілізацію” замінити словами “до оголошення демобілізації”;

доповнити абзац реченням такого змісту: “В особливий період військовозобов’язані, які раніше були засуджені до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості згідно з класифікацією злочинів, визначеною статтею 12 Кримінального кодексу України, у тому числі зі звільненням від відбування покарання, та які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за бажанням військовослужбовця і рішенням посадової особи, визначеної пунктом 16 Положення, приймаються на військову службу за контрактом до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації.”;

в абзаці вісімнадцятому слова “оголошення рішення про демобілізацію” замінити словами “оголошення демобілізації”;

3) у пункті 2.6 слова “державних органів, установ і організацій” замінити словами “державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів”;

4) пункти 2.7, 2.8 викласти в такій редакції:

“2.7. Зі слухачами (ад’юнктами, докторантами) денної форми підготовки військових навчальних закладів та науково-дослідних установ, строк дії контракту про проходження військової служби яких закінчується під час їх навчання, а також із офіцерами запасу, які приймаються на військову службу за контрактом (крім осіб, які призначатимуться на посади вищого офіцерського складу), контракт про проходження військової служби укладається від імені Міністерства оборони України:

першим заступником Міністра оборони України – зі змінним складом військових навчальних закладів та науково-дослідних установ Міністерства оборони України та з офіцерами запасу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу до Збройних Сил України;

командиром військової частини А0515 – зі змінним складом військового навчального закладу та науково-дослідної установи військової частини А0515 та з офіцерами запасу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу до військової частини А0515 та підпорядкованих військових частин.

2.8. Якщо у військовослужбовців, яких планується направити за кордон для проходження військової служби чи на навчання, строк контракту закінчується у період перебування за кордоном або раніше ніж через три місяці після його повернення, то в такому разі новий контракт з військовослужбовцями укладається перед їх вибуттям в іноземні країни на строк, визначений Положенням. Новий контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку попереднього контракту.

Для направлених за кордон військовослужбовців, в яких дія контракту про проходження військової служби продовжена в особливий період, новий контракт, укладений перед вибуттям в іноземні країни, набиратиме чинності з дня, наступного за днем набрання чинності законодавчим актом про оголошення демобілізації. У разі повернення військовослужбовця з-за кордону до оголошення демобілізації новий контракт, укладений перед вибуттям, вважається недійсним, а військовослужбовець продовжує проходити військову службу до оголошення демобілізації.”;

5) у пункті 2.9 слова “яка має право від імені Міністерства оборони України приймати осіб офіцерського складу на військову службу за контрактом” замінити словами та цифрами “зазначеній у підпункті 2 пункту 16 Положення”;

6) у пункті 2.12:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Командування військової частини відповідно до чинного законодавства повинно попередити військовослужбовця про дострокове розірвання контракту за наявності підстав, передбачених пунктами “б”, “в”, “г”, “и”, “ї”, “й”, “л” частини шостої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, та провести бесіду з військовослужбовцем з цього приводу, про що оформлюється Аркуш бесіди (додаток 9). Про дострокове розірвання контракту за наявності підстав, передбачених пунктами “б”, “в”, “д”, “з”, “к” частини шостої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, військовослужбовець повідомляє командування військової частини рапортом на звільнення з військової служби.”;

абзац п’ятий виключити;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“Систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем може бути встановлено за результатами атестування (в особливий період – за висновком службової характеристики), коли протягом останніх 12 місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладення контракту про проходження військової служби обов’язків він два або більше разів притягувався до кримінальної або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану дисципліни згідно з Інструкцією про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 02 липня 2013 року № 444, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2013 року за № 1536/24068 (далі – Інструкція про порядок доповідей і донесень про події, порушення та їх облік).

Систематичним невиконанням умов контракту командуванням є невиконання одного із зобов’язань та інших умов, визначених контрактом, які допускались два чи більше разів протягом останніх 12 місяців служби військовослужбовця. Невиконання зобов’язань та інших умов, визначених контрактом, не враховується для встановлення систематичного невиконання умов контракту командуванням, якщо їх виконання стало неможливим у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій, а також залучення до здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, боротьби з тероризмом і піратством, посилення охорони державного кордону, ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, надання військової допомоги іншим державам.”;

7) абзац другий пункту 2.14 викласти в такій редакції:

“За скоєні протягом одного навчального року порушення військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану дисципліни згідно з Інструкцією про порядок доповідей і донесень про події, порушення та їх облік, вчинення інших правопорушень курсант відраховується з військового навчального закладу через недисциплінованість, а контракт про проходження військової служби (навчання) припиняється (розривається) через службову невідповідність.”;

8) абзац третій пункту 2.15 викласти в такій редакції:

“для курсантів, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, з дня призначення на посади осіб сержантського та старшинського складу після закінчення навчання.”;

9) пункт 2.16 викласти в такій редакції:

“2.16. На військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу відбираються придатні до військової служби за станом здоров’я громадяни України, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, мають відповідний рівень освіти, набутий досвід служби або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю (далі – ВОС). Спорідненою ВОС вважається в межах одного напряму підготовки інша ВОС, під час комплектування посад за якою допускається призначення військовослужбовців без додаткової підготовки.

Метою проведення заходів з відбору осіб, які можуть розглядатись кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом (далі – кандидати), є всебічне вивчення моральних, ділових, фізичних, інтелектуальних, професійних та інших особистих якостей, ставлення до служби у Збройних Силах України та готовність до виконання військового обов’язку.

Щодо громадян України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом та претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка (крім випадків, передбачених законодавством), у тому числі щодо відомостей, поданих особисто. Посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, визначаються статтею 56 Закону України “Про запобігання корупції”. Перелік посад з підвищеним корупційним ризиком затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції. Спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття цих посад, проводиться після прийняття щодо них рішень колегіальних органів, визначених пунктом 4.1 розділу ІV цієї Інструкції. У разі потреби проводиться опитування кандидатів з використанням поліграфа в порядку, визначеному Інструкцією про порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 14 квітня 2015 року № 164, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за № 477/26922 (далі – Інструкція про порядок опитування персоналу з використанням поліграфа).

Організація проведення спеціальної перевірки здійснюється:

Главою Адміністрації Президента України або його заступниками – щодо претендентів на зайняття посад, призначення на які здійснюється Президентом України;

Міністром Кабінету Міністрів України або його заступниками – щодо претендентів на зайняття посад, призначення на які здійснюється Кабінетом Міністрів України;

заступником Міністра оборони України – керівником апарату – щодо претендентів на зайняття посад, призначення на які здійснюється Міністром оборони України;

командиром військової частини А0515 – щодо претендентів на зайняття посад у військовій частині А0515, призначення на які здійснюється Міністром оборони України;

керівниками (заступниками керівників) державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апаратів – щодо претендентів на відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави із залишенням на військовій службі для зайняття посад, що заміщуються військовослужбовцями та призначення на які здійснюється відповідним державним органом влади;

керівником (заступником керівника) органу місцевого самоврядування або його апарату – щодо військовослужбовців-депутатів, прикомандированих до відповідних рад у зв’язку з обранням на посади, на яких вони працюють на постійній основі, після призначення, обрання чи затвердження їх органом місцевого самоврядування на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або на посади з підвищеним корупційним ризиком.

Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, погашення;

факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов’язані з корупцією правопорушення;

достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

наявності в особи корпоративних прав;

стану здоров’я (у частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я), освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання;

відношення особи до військового обов’язку;

наявності в особи допуску до державної таємниці (якщо такий допуск необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами посади);

поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннями Закону України “Про очищення влади”.

Перед прийняттям на військову службу за контрактом та (або) призначенням на посаду особа подає до органу, який відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки, такі документи:

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

автобіографію в рукописному і друкованому примірниках;

копію паспорта громадянина України;

копії документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Співробітники органу, який відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки, письмово попереджають громадян про визначені законодавством обмеження військовослужбовців, що не повинні перешкоджати виконанню службових обов’язків за майбутньою посадою, і не пізніше наступного робочого дня після одержання від громадян усіх необхідних документів надсилають запити на проведення спеціальної перевірки. Запити складаються за формою та надсилаються до відповідних державних органів або до їх територіальних органів, до компетенції яких належить питання проведення спеціальної перевірки, визначених Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171.

До запитів додаються копії письмової згоди громадянина на проведення спеціальної перевірки, його автобіографії та паспорта. Крім того, додаються до запитів, надісланих до:

територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України, – запит про наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності;

Державної судової адміністрації України, – запит щодо наявності судимості, її зняття, погашення;

територіальних органів Міністерства юстиції України і Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, – запит щодо наявності в особи корпоративних прав;

Міністерства юстиції України, – запит щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, відомостей про претендента на посаду та копія заяви, передбаченої частиною першою статті 6 Закону України “Про очищення влади”;

Національного агентства з питань запобігання корупції, – запит щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про претендента на посаду, а також щодо достовірності відомостей, зазначених особою в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі освіти і науки, – копії документів про освіту, наукові ступені і вчені звання;

органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі охорони здоров’я, – копія медичної довідки щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

Служби безпеки України, – копія довідки про допуск до державної таємниці;

військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, – копія військового квитка.

Усі копії доданих документів завіряються в установленому порядку органом, який відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки.

До проведення спеціальної перевірки інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом, залучаються спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції та органи військового управління, в яких обліковуються інші відомості. Спеціальна перевірка достовірності військового квитка кандидата, який претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, проводиться у військовому комісаріаті за реєстрацією місця проживання чи перебування кандидата. Військовими комісарами військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей і міста Київ (далі – обласні військові комісари) інформація про результати перевірки достовірності військового квитка кандидата надається не пізніше семи днів від дати надходження запиту.

Спеціальна перевірка проводиться у строки, визначені законодавством.

За підсумками перевірки в органі, який відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки, оформлюється довідка про результати спеціальної перевірки, що долучається до документів особової справи військовослужбовця.

Не призначаються на посади (не приймаються на військову службу за контрактом) особи, стосовно яких з’ясовано про:

винесення обвинувального вироку суду за кримінальним провадженням;

ведення досудового слідства або передачу кримінального провадження до суду;

незняту або непогашену в установленому законодавством порядку судимість;

вирок суду про заборону чи незакінчений строк обмеження права займати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

перебування на обліку в органах внутрішніх справ за антигромадську поведінку або за вживання чи розповсюдження наркотичних і психотропних засобів;

членство в політичних партіях, організаціях чи рухах;

встановлення факту подання неправдивих відомостей або підроблених документів;

невідповідність за станом здоров’я або перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

невиконання умов обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, визначених статтею 25 Закону України “Про запобігання корупції”;

те, що в разі прийняття на військову службу громадянин буде перебувати у відносинах прямої організаційної та правової залежності з близькими особами (за винятком осіб, визначених у частині першій статті 27 Закону України “Про запобігання корупції”).

Кандидати для призначення на посади, визначені Переліком посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України, затвердженим Указом Президента України від 04 червня 2008 року № 516, які перед призначенням на посади підлягають проведенню спеціальної перевірки у випадках, визначених законодавством, подаються на погодження з Президентом України після проведення спеціальної перевірки. Під час переміщення військовослужбовця, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилась, у межах Збройних Сил України, відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних (освітніх) закладів, прикомандирування до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також на посади з підвищеним корупційним ризиком спеціальна перевірка відомостей щодо особи не проводиться. Військовослужбовець іншого військового формування, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилась, перед направленням для проходження військової служби до Збройних Сил України письмово повідомляє про це Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України. Зазначений орган не пізніше наступного робочого дня після одержання зазначеного повідомлення від військовослужбовця надсилає за місцем його служби, де проводилась спеціальна перевірка, запит про надання копії довідки про результати перевірки, після отримання якої розглядається питання про зарахування у розпорядження Міністерства оборони України.”;

10) у пункті 2.17:

в абзаці другому слова та цифри “а також військовозобов’язаних та жінок у випадках, передбачених частиною другою статті 20 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” замінити словами “які не досягли граничного віку перебування на військовій службі”;

в абзаці третьому слова та цифри “а також з осіб рядового, сержантського і старшинського складу, визначених пунктом 50 Положення,” замінити словами “і служби у військовому резерві, а також із числа громадян, які мають відповідні спеціальні звання або класні чини”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“командиром військової частини А0515 – із числа громадян, визначених частиною другою статті 20 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.”;

11) у пункті 2.18:

в абзаці третьому слова “строкової військової служби та військової служби за контрактом” замінити словами “та резервістів”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Питання відбору кандидатів для вступу до військових навчальних закладів визначаються Інструкцією про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 05 червня 2014 року № 360, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 року за № 704/25481 (далі – Інструкція про проведення військово-професійної орієнтації). Особливості організації підготовки військових фахівців у військових навчальних закладах в особливий період визначаються наказом Міністерства оборони України від 29 листопада 2013 року № 824/ДСК, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2013 року за № 2149/24681.”;

12) у пункті 2.20:

абзац п’ятий після слова “кандидатів” доповнити словами “у випадках, визначених законодавством”;

в абзаці десятому слова “проведення спеціальної перевірки відомостей та проведення професійно-психологічного відбору з урахуванням біоетичних вимог” замінити словами та цифрою “у разі потреби письмові згоди на проведення спеціальної перевірки відомостей, опитування персоналу з використанням поліграфа, заяву, передбачену частиною першою статті 6 Закону України “Про очищення влади”, а також письмову згоду на проведення професійно-психологічного відбору”;

абзац шістнадцятий після слів “у тому числі за корупційні” доповнити словами “або пов’язані з корупцією”;

в абзаці вісімнадцятому слова і цифри “від 15 травня 2012 року № 325, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 911/21223” замінити словами і цифрами “від 10 грудня 2014 року № 883, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 січня 2015 року за № 13/26458”;

в абзаці дев’ятнадцятому слова і цифри “Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33” замінити словами і цифрами “Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171”;

абзац двадцять перший після слів “військових посадових осіб” доповнити словами “(у тому числі факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”)”;

абзац тридцять шостий доповнити реченням такого змісту: “Військові комісаріати після отримання повідомлення про прийняття громадян на військову службу повідомляють державним органам, підприємствам, закладам, установам і організаціям, в яких ці громадяни працювали, навчались або були зареєстрованими як безробітні, про день початку проходження громадянами військової служби в Збройних Силах України.”;

абзац тридцять сьомий доповнити реченням такого змісту: “У разі потреби за завданням, затвердженим ініціатором опитування, та висловленим особою в письмовій формі бажанням проводиться опитування з використанням поліграфа в порядку, визначеному Інструкцією про порядок опитування персоналу з використанням поліграфа.”;

в абзаці сороковому слова “студентів вищих навчальних закладів” замінити словом “громадян”;

13) у пункті 2.21:

в абзаці першому слова “спеціальної перевірки відомостей,” виключити;

в абзаці четвертому підпункту 1 слова “та проходять підготовку за схемою “студент – курсант” виключити;

у підпункті 2:

в абзаці другому слова “строкової військової служби” замінити словами “та резервістів”;

в абзаці третьому слова “(за винятком проведення спеціальної перевірки відомостей, якщо вона вже проводилася)” виключити;

в абзаці дев’ятнадцятому після слів “де проходять військову службу військовослужбовці” доповнити словами “та служать резервісти”, а слова “органів виховної роботи” замінити словами “органів по роботі з особовим складом (виховної та соціально-психологічної роботи)”;

14) у пункті 2.22:

абзац другий після слів “із числа військовослужбовців строкової військової служби” доповнити словами “та резервістів”;

в абзаці дев’ятому слова “письмові згоди на збір та обробку персональних даних (і на проведення спеціальної перевірки відомостей про нього)” замінити словами “письмову згоду на збір та обробку персональних даних та у випадках, визначених законодавством, письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей про нього”;

в абзаці шістнадцятому слова “на військовослужбовців, які претендують на заміщення штатних посад, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарчих обов’язків” замінити словами “у випадках, визначених законодавством”;

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

“Командування військової частини організовує проведення заходів щодо вивчення військовослужбовців строкової військової служби та резервістів, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом в іншій військовій частині. Матеріали вивчення надсилаються до цієї військової частини для прийняття рішення про укладення контракту. Після вивчення матеріалів командир військової частини письмово повідомляє командування військової частини, де громадянин проходить строкову військову службу або службу у військовому резерві, про прийняте рішення. Письмова згода є підставою для порушення клопотання (до якого додаються рапорт військовослужбовця (резервіста), письмова згода командира та копія обліково-послужної картки) щодо видання вищою посадовою особою наказу (розпорядження) у порядку, визначеному пунктом 203 Положення, про переміщення військовослужбовця (резервіста) до військової частини, в якій він виявив бажання проходити військову службу, та прийняття на військову службу за контрактом.”;

абзац двадцять другий після слів “строкової військової служби” доповнити словами “або служби у військовому резерві”;

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

“Про прийняття на військову службу за контрактом і призначення на посаду встановленим порядком повідомляється військовий комісаріат, через який був здійснений призов громадянина на строкову військову службу, або військова частина, в якій резервіст проходив службу у військовому резерві. Військовий комісаріат після отримання повідомлення про прийняття громадян на військову службу повідомляє державним органам, підприємствам, закладам, установам і організаціям, в яких ці громадяни працювали, навчались або були зареєстрованими як безробітні, про день прийняття громадян на військову службу за контрактом.”;

15) пункт 2.23 викласти в такій редакції:

“2.23. Контракт з кандидатами з числа громадян призовного віку, військовозобов’язаних, резервістів, а також із жінками, які не перебувають на військовому обліку, укладається у день прибуття їх до військової частини (навчального центру) з одночасним зарахуванням до списків особового складу, призначенням на відповідну посаду рядового, сержантського та старшинського складу, а також з присвоєнням відповідного первинного військового звання.

Контракт з військовослужбовцями строкової військової служби укладається згідно з пунктом 13 Положення після прийняття командиром військової частини рішення про зарахування військовослужбовця на військову службу за контрактом. Про укладання контракту з військовослужбовцем строкової військової служби, переміщеним з цією метою з іншої військової частини, командир військової частини зобов’язаний у триденний строк письмово повідомити орган військового управління, з якого надійшов наказ (розпорядження) на переміщення, та військову частину, де військовослужбовець проходив строкову військову службу.

Командир військової частини зобов’язаний у триденний строк письмово повідомити військовий комісаріат, який направив кандидата або через який кандидат був призваний на строкову військову службу, про прийняття його на військову службу за контрактом або про відмову в прийнятті на військову службу за контрактом з повідомленням причин відмови.

Після отримання повідомлень від командирів військових частин про прийом громадян на військову службу за контрактом військові комісаріати надають узагальнену інформацію до Генерального штабу Збройних Сил України та повідомляють державним органам, підприємствам, закладам, установам і організаціям, в яких ці громадяни працювали, навчались або були зареєстрованими як безробітні, про день прийняття громадян на військову службу за контрактом.”;

16) у пункті 2.24:

абзаци п’ятий, шостий викласти в такій редакції:

“прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу до Збройних Сил України з числа військовозобов’язаних, резервістів та військовослужбовців інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

призову офіцерів запасу на військову службу до Збройних Сил України.”;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“прийняття (призову) на військову службу до Збройних Сил України з числа військовозобов’язаних, резервістів і військовослужбовців інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які мають військове звання прапорщика (мічмана), старшого прапорщика (старшого мічмана).”;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“витяг із наказу командира військової частини про прийняття (призов) громадянина на військову службу;”.

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.1 слова “а також особам жіночої статі” замінити словами “резервістам, а також особам жіночої статі, які не мають військових звань,”;

2) в абзаці першому пункту 3.3 слова “у яких термін перебування” замінити словами “в яких строк вислуги”;

3) абзац другий пункту 3.4 викласти в такій редакції:

“Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або іншої тривалості, визначеної законодавством, чергове військове звання не присвоюється, а час перебування у такій відпустці не зараховується до строку вислуги у військовому званні. Початком незараховування часу перебування у відпустці по догляду за дитиною до строку вислуги у військовому званні є день набрання чинності Указом Президента України від 14 липня 2015 року № 417 “Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”, а після зазначеної дати – день вибуття військовослужбовця в зазначену відпустку. Після закінчення або припинення за бажанням військовослужбовця цієї відпустки чергове військове звання присвоюється відповідно до пункту 49 Положення.”;

4) пункт 3.6 викласти в такій редакції:

“3.6. До строку вислуги у військовому званні військовослужбовця не зараховується строк відбування покарання у виді службового обмеження, арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні, час перебування у відпустці по догляду за дитиною, а також звільнення від відбування покарання з випробуванням і залишенням на військовій службі.

Підставою обрахунку вказаного строку є судові рішення про призначення покарання та витяги із наказів про вибуття військовослужбовця у відпустку по догляду за дитиною. Копії судових рішень та витягів із наказів про вибуття залучаються до особової справи військовослужбовця та безпосередньо надсилаються до посадової особи, яка має право присвоювати чергове військове звання. На підставі судових рішень та витягів із наказів по стройовій частині про вибуття цією посадовою особою видається наказ по особовому складу про визначення початку незараховування до строку вислуги у військовому званні військовослужбовця строку його покарання та часу перебування у відпустці по догляду за дитиною. На підставі виданого наказу до послужного списку особової справи військовослужбовця та Контрольного списку звань здійснюються записи про визначення початку часу незараховування до строку вислуги у військовому званні військовослужбовця.

Після закінчення строків відбування покарання або випробування, а також після закінчення чи припинення за бажанням військовослужбовця відпустки по догляду за дитиною та прибуття військовослужбовця до місця служби або в розпорядження посадової особи, в чиєму розпорядженні він знаходиться, обрахунок строку вислуги у військовому званні поновлюється наказом по стройовій частині, витяг із якого долучається до усіх примірників особової справи військовослужбовця.”;

5) абзац другий пункту 3.7 викласти в такій редакції:

“Відповідні записи в облікових документах військовослужбовців здійснюються на підставі виданих наказів командира військової частини або отриманих витягів із наказів інших посадових осіб про присвоєння чергових військових звань.”;

6) у пункті 3.8:

в абзаці першому слова та цифру “командирами полків, бригад (кораблів 1 рангу)” замінити словами та цифрою “командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу)”;

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

7) у пункті 3.9:

в абзаці другому слова та цифру “за формою, визначеною додатком 1, – для осіб сержантського і старшинського складу, які” замінити словами та цифрою “за формою, визначеною додатком 1, – для осіб сержантського і старшинського складу, а також осіб рядового складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за освітнім рівнем не нижче бакалавра та які”;

абзац четвертий доповнити словами “(у разі прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу)”;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“завірена копія документа про проходження курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів (у разі потреби);”;

8) в абзаці третьому пункту 3.10 слова “відряджаються до державних органів, установ і організацій” замінити словами “відряджаються до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних (освітніх) закладів”;

9) пункт 3.11 після слів та цифр “посадовими особами, визначеними пунктом 43 Положення” доповнити словами “та яким підпорядковані ці заклади й установи”;

10) у пункті 3.17 слова “підрозділів дізнання та” і слова “Військової служби правопорядку” виключити;

11) в абзаці першому пункту 3.19 слова “державних органів, установ і організацій” замінити словами “державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних (освітніх) закладів”;

12) пункт 3.20 викласти в такій редакції:

“3.20. Громадяни, які мають спеціальні звання або класні чини, приймаються на військову службу за контрактом до Збройних Сил України з переатестуванням у військовому званні з урахуванням їх рівня освіти, досвіду служби, стану здоров’я та відповідності посаді, на яку їх буде призначено наказом Міністра оборони України. В особливий період громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу за призовом під час мобілізації, у разі потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх буде призначено.

Медичний огляд і професійний відбір громадян проводяться при відповідному обласному військовому комісаріаті та у військовому госпіталі за направленням з військової частини, куди особа буде прийнята на військову службу або буде призначена на посаду, передбачену штатом воєнного часу. У цій же військовій частині визначається відповідність посаді, на яку громадянин буде призначений. Вона встановлюється за підсумками здачі особою, яка має спеціальне звання або класний чин, перевірних іспитів зі спеціальної і вогневої підготовки, знання військових статутів, за результатами перевірки рівня фізичної підготовки або за підсумками виконання бойових завдань та досвіду служби в умовах особливого періоду. За результатами проведених заходів встановлення відповідності громадянина командиром військової частини надсилаються за підпорядкованістю такі документи:

рапорт громадянина про прийняття на військову службу або рапорт командира військової частини про необхідність призначення військовослужбовця на вищу посаду, передбачену штатом воєнного часу;вгору