Документ z1376-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.12.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.11.2018  № 932


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2018 р.
за № 1376/32828

Про затвердження Правил етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 37 Закону України «Про запобігання корупції», підпункту 1 пункту 5 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, з метою зміцнення дисципліни та законності серед працівників, безумовного забезпечення прав і свобод громадян, дотримання стандартів етичної поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності працівників НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
В. Биковець


Г.В. ОсовийР. Іллічов


М.О. Чечоткін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
16 листопада 2018 року № 932


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2018 р.
за № 1376/32828

ПРАВИЛА
етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління

I. Загальні положення

1. Ці Правила є узагальненням стандартів етичної поведінки працівників (крім державних службовців) ДСНС, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління (далі - працівники ДСНС), якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх посадових обов’язків.

Ці Правила ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства у сфері запобігання корупції та спрямовані на зміцнення авторитету ДСНС, репутації працівників ДСНС.

Громадянин України, який працює або влаштовується на роботу до ДСНС, територіального органу, підприємства, установи чи організації, що належать до сфери управління ДСНС, ознайомлюється з цими Правилами.

2. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

3. Поведінка працівників ДСНС має забезпечувати довіру суспільства до ДСНС.

4. Етична поведінка працівників ДСНС під час виконання посадових обов’язків ґрунтується на вимогах політичної нейтральності, нерозголошення інформації, компетентності, ефективності, неупередженості, інших вимог, визначених Законом України «Про запобігання корупції».

5. Керівники ДСНС, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС чи її структурних підрозділів, у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення трудової дисципліни у межах повноважень та відповідно до законодавства зобов’язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та накладення на винного дисциплінарного стягнення, а в разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення поінформувати правоохоронні органи та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

II. Загальні обов’язки працівників ДСНС

1. Працівники ДСНС зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати накази ДСНС, накази та доручення своїх керівників, додержуватись трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до матеріальних ресурсів.

2. У разі виникнення в працівника ДСНС сумнівів щодо законності отриманого для виконання наказу чи доручення керівника він може вимагати його письмового підтвердження.

У разі отримання для виконання наказу чи доручення, які працівник ДСНС уважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, в якому він працює.

3. Працівники ДСНС під час виконання своїх посадових обов’язків зобов’язані неухильно дотримуватися загальновизнаних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватися високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), поважати гідність громадян, не виявляти свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог.

Працівники ДСНС повинні запобігати виникненню конфліктів у стосунках із громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

4. Працівники ДСНС зобов’язані виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських і релігійних організацій.

5. Працівники ДСНС повинні підвищувати свої професійні знання і навички відповідно до покладених на них функцій та завдань, удосконалювати організацію службової діяльності.

6. Працівники ДСНС мають дбати про авторитет ДСНС не лише відповідно до вимог, визначених цими Правилами, а також в частині дотримання загальновизнаних правил поведінки, охайного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості роботи, дотримання внутрішнього трудового розпорядку.

7. Працівники ДСНС зобов’язані з повагою ставитися до державних символів України, під час виконання своїх посадових обов’язків використовувати державну мову.

8. Одяг працівників ДСНС має бути офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.

9. Працівники ДСНС не повинні втручатись у приватне життя інших осіб.

III. Використання службового становища працівниками ДСНС

1. Працівники ДСНС повинні використовувати своє службове становище виключно для виконання своїх посадових обов’язків і доручень керівників, наданих на підставі та в межах повноважень, передбачених законами України.

2. Працівникам ДСНС заборонено в будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення інших осіб до участі в передвиборчій агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями.

3. Працівникам ДСНС забороняється використовувати свої повноваження або своє службове становище в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

IV. Використання матеріальних ресурсів ДСНС

1. Працівники ДСНС мають право використовувати наявні матеріальні ресурси лише в межах посадових обов’язків та доручень керівників, наданих на підставі та в межах повноважень, передбачених законами України.

2. Під час виконання своїх посадових обов’язків працівники ДСНС зобов’язані постійно підвищувати ефективність використання матеріальних ресурсів, уникаючи надмірних і непотрібних витрат.

3. Працівники ДСНС зобов’язані використовувати надані їм ресурси таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу чи здоров’ю людей.

4. Працівники ДСНС не повинні допускати, у тому числі у позаробочий час, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам ДСНС чи негативно вплинути на репутацію працівників ДСНС.

V. Використання інформації працівниками ДСНС

1. Працівникам ДСНС забороняється розголошувати персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», що стали їм відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

2. Якщо працівникам ДСНС стало відомо про загрозу чи факти неправомірного поширення інформації з обмеженим доступом, вони повинні негайно повідомити про це безпосереднього керівника.

VI. Обмін інформацією

1. Працівникам ДСНС забороняється обмежувати доступ до публічної інформації, крім випадків, установлених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2. Працівники ДСНС при спілкуванні під час виконання посадових обов’язків, повинні дотримуватися таких правил:

1) надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують;

2) своєчасно надавати відповідно до законодавства іншим працівникам ДСНС інформацію, необхідну для виконання ними посадових обов’язків;

3) викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та послідовно для однозначного їх сприйняття.

3. Працівники ДСНС повинні дотримуватися встановленого протоколу у відносинах з представниками органів влади іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних установ.

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх
справ України


В.О. Скакунвгору