Документ z1364-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.12.2018. Подивитися в історії? )

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

19.11.2018  № 2075


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2018 р.
за № 1364/32816

Про затвердження Змін до Інструкції про речове забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України в мирний час та особливий період

Відповідно до статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», статті 9-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», з метою вдосконалення речового забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України речовим майном НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про речове забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України в мирний час та особливий період, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 10 листопада 2016 року № 584, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2016 року за № 1639/29769, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення і Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал армії України


В. ГрицакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
19 листопада 2018 року № 2075


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2018 р.
за № 1364/32816

ЗМІНИ
до Інструкції про речове забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України в мирний час та особливий період

1. У пункті 4 розділу II:

в абзаці другому після слова «закладу» доповнити словами «, зарахування на посаду, присвоєння військового звання»;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«Всі розрахунки за належне військовослужбовцям речове майно проводяться за повний місяць.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

2. Абзац четвертий пункту 4 розділу III виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим.

3. У розділі IV:

1) в абзаці першому пункту 1 після слова «забезпечення» доповнити словами «до підрозділу, органу, закладу через підрозділи господарського забезпечення»;

2) у пункті 5:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«Розрахунок вартості предметів речового майна при проведенні заміни одних предметів речового майна на інші здійснюється за затвердженими Головою СБУ компенсаційними цінами вартості речового майна на поточний рік, які щороку до 20 січня доводяться ДГЗ до підрозділів, органів, закладів.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

абзац третій доповнити словами «(далі - Порядок виплати грошової компенсації).»;

3) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Військовослужбовці, переведені з інших військових формувань до підрозділів, органів, закладів та які на попередньому місці служби використовували предмети військової форми одягу військовослужбовців Сухопутних військ та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, в СБУ отримують аналогічні предмети речового майна після закінчення строків носіння раніше отриманих предметів.»;

4) доповнити пункт 7 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«У Центральному управлінні військовослужбовці підрозділів, органів, закладів, штатом яких не передбачені господарські підрозділи, зараховуються на речове забезпечення до ДГЗ.».

У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами третім-п’ятим;

5) у пункті 10:

після слова «які» доповнити словами «переводяться для подальшого проходження військової служби до інших військових формувань,»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі переведення військовослужбовця для подальшого проходження військової служби до інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, один примірник атестата надається військовослужбовцю.»;

6) у пункті 18:

слова «період з часу виникнення права на його отримання у строк носіння не включається» замінити словами «строки носіння майна продовжуються на період перебування в такій відпустці»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Період перебування у відпустці по догляду за дитиною обраховується на підставі наказів по особовому складу з місяця початку відпустки до місяця її закінчення (припинення).»;

7) абзаци другий, третій пункту 19 викласти у такій редакції:

«Військовослужбовцям, яким присвоєно вище військове звання вперше, за предмети повсякденної форми одягу, не отримані у попередньому військовому званні, проводяться розрахунки. Такі розрахунки проводяться в місяцях пропорційно часу, що минув з місяця настання права на отримання такого майна до місяця присвоєння вищого військового звання.

Форма розрахунку при присвоєнні вищого офіцерського звання наведена у додатку 12 до цієї Інструкції.»;

8) пункт 22 викласти у такій редакції:

«22. Військовослужбовцям у разі переведення до інших військових формувань із виключенням зі списків особового складу СБУ грошова компенсація за не отримане протягом служби в СБУ речове майно розраховується пропорційно часу, що минув з моменту настання права на таке майно до дати виключення зі списків особового складу СБУ, без врахування місяця виключення.

Компенсація за неотримане речове майно виплачується згідно з вимогами Порядку виплати грошової компенсації.»;

9) у пункті 29:

в абзаці першому слова та цифри «військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 178» замінити словами «грошової компенсації»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Для військовослужбовців підрозділів УВБ регіонального дислокування підготовку довідки про вартість речового майна проводить ДГЗ.»;

10) пункти 31-33 викласти у такій редакції:

«31. Військовослужбовці, які мають вислугу 25 календарних років та більше, під час звільнення з військової служби у запас або відставку забезпечуються належними предметами речового майна або грошовою компенсацією за нього без врахування місяця виключення зі списків особового складу.

32. Військовослужбовцям, які мають вислугу до 25 календарних років, під час звільнення з військової служби у запас або відставку з правом носіння військової форми одягу за належне їм, але не отримане речове майно виплачується грошова компенсація пропорційно часу, що минув з моменту виникнення права на отримання цього майна, не враховуючи місяць виключення зі списків особового складу СБУ, або за бажанням видаються предмети повсякденної форми одягу на суму грошової компенсації.

Неотримане речове майно таких військовослужбовців розраховується пропорційно часу та відображується у довідці-розрахунку-1 (додаток 17).

33. Військовослужбовцям, які мають вислугу до 25 календарних років, під час звільнення з військової служби у запас або відставку без права носіння військової форми одягу виплачується грошова компенсація за неотримане речове майно, яка нараховується пропорційно часу, що минув з моменту виникнення права на отримання речового майна, не враховуючи місяць виключення зі списків особового складу СБУ.

Неотримане речове майно таких військовослужбовців розраховується пропорційно часу та відображується у довідці-розрахунку-1.»;

11) пункт 34 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Вартість предметів речового майна, що підлягає відшкодуванню (утриманню), може бути компенсована за рахунок вартості не отриманих протягом військової служби належних предметів речового майна.

Розмір грошової компенсації за неотримане речове майно визначається пропорційно часу, що минув з моменту виникнення права на отримання речового майна, не враховуючи місяць виключення зі списків особового складу СБУ.

Неотримане речове майно таких військовослужбовців розраховується пропорційно часу та відображується у довідці-розрахунку-2 (додаток 18).»;

12) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«35. Грошова компенсація за неотримані предмети речового майна військовослужбовців, які виключені зі списків особового складу СБУ у зв’язку зі смертю, розраховується на дату (місяць) виключення зі списків особового складу СБУ та виплачується відповідно до Порядку виплати грошової компенсації.».

4. Абзац третій пункту 2 Пояснень щодо порядку заповнення форми № 21 додатка 10 після слова «військовослужбовцем» доповнити словами «, третій - надається військовослужбовцям, які звільняються в запас або переводяться для подальшого проходження військової служби до інших військових формувань.».

5. Доповнити Інструкцію після додатка 11 новим додатком 12, що додається.

У зв’язку з цим додатки 12-18 вважати відповідно додатками 13-19.

У тексті Інструкції посилання на додатки 12-18 замінити відповідно посиланнями на додатки 13-19.

6. Доповнити Інструкцію після додатка 16 новими додатками 17, 18, що додаються.

У зв’язку з цим додатки 17-19 вважати відповідно додатками 20-21.

У тексті Інструкції посилання на додатки 17-19 замінити відповідно посиланнями на додатки 20-21.

Начальник Департаменту
господарського забезпечення


В. КіптенкоДодаток 12
до Інструкції про речове
забезпечення військовослужбовців
Служби безпеки України в мирний
час та особливий період
(пункт 19 розділу IV)

РОЗРАХУНОК
при присвоєнні вищого офіцерського звання


Додаток 17
до Інструкції про речове
забезпечення військовослужбовців
Служби безпеки України в мирний
час та особливий період
(пункт 32 розділу IV)

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК-1


Додаток 18
до Інструкції про речове
забезпечення військовослужбовців
Служби безпеки України в мирний
час та особливий період
(пункт 34 розділу IV)

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК-2вгору