Документ z1358-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.11.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.10.2014  № 732


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2014 р.
за № 1358/26135

Про затвердження Порядку відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації, за якою не здійснюється авторський нагляд

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України та з метою забезпечення нормативно-правового регулювання питань підтримання льотної придатності державних повітряних суден у частині виконання робіт щодо відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації, у разі коли розробник, виробник не виконують своїх обов’язків із супроводження експлуатації виробів авіаційної техніки, компонентів та обладнання, підтримання їх льотної придатності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації, за якою не здійснюється авторський нагляд, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник


В.В. Гелетей

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Міністр внутрішніх справ України

Т.в.о. Голови Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваС. Бочковський

А.Б. АваковП.А. ШишолінМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
13.10.2014 № 732


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2014 р.
за № 1358/26135

ПОРЯДОК
відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації, за якою не здійснюється авторський нагляд

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм організації і виконання робіт з відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації (далі - документація), у разі коли розробник, виробник не виконують своїх обов’язків із супроводження експлуатації виробів авіаційної техніки, компонентів та обладнання, підтримання їх льотної придатності, а Міністерство оборони України взяло на себе відповідальність за виконання вищезазначених функцій.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

авіаційна техніка державної авіації - вироби авіаційної техніки, їх компоненти та обладнання (знімне та стаціонарно встановлене на борту повітряного судна), авіаційні засоби ураження, авіаційні тренажери, які застосовуються в державній авіації (далі - АТ);

екземпляр АТ - будь-яка одиниця найменування АТ;

ремонт - комплекс робіт, що виконуються на АТ для відновлення її працездатності і ресурсу (строків служби);

тип АТ - множина екземплярів АТ одного найменування.

1.3. До відновлення та взяття на облік документації належить комплекс робіт, спрямованих на створення умов для виготовлення відповідно до цієї документації деталей та складальних одиниць для АТ з метою забезпечення справності та модернізації АТ (далі - роботи).

Під час проведення робіт розробляються документи, перелік яких наведено в додатку до цього Порядку.

1.4. Об’єктами відновлення та взяття на облік є документація на АТ, яка:

прийшла в непридатність для використання за призначенням або втрачена;

створена за результатами спеціальних досліджень і спрямована на заміну застарілих технологій ремонту АТ або виготовлення деталей та складальних одиниць АТ підприємствами України;

створена та (або) отримана від суб’єктів господарювання, що не є розробниками (виробниками) визначеного типу АТ;

створена за результатами технічного супроводження експлуатації АТ, науково-технічних розробок і спрямована на внесення змін у документацію для усунення дефектів, відмов і пошкоджень, недоліків у конструкції АТ, удосконалення технології її ремонту та технічного обслуговування.

1.5. До об’єктів відновлення та взяття на облік не належить конструкторська та технологічна документація, розроблена під час виконання дослідно-конструкторських робіт з розроблення або модернізації АТ.

1.6. Показники надійності, безвідмовності, експлуатаційної технологічності та ремонтопридатності АТ, відремонтованої або модернізованої із застосуванням деталей та складальних одиниць, виготовлених за відновленою і взятою на облік документацією, повинні відповідати технічним вимогам на такий тип АТ.

ІІ. Учасники робіт та їхні функції

2.1. Учасниками робіт є:

Головний замовник та (або) замовники робіт;

Головна організація робіт;

виконавці робіт;

співвиконавці робіт.

2.2. Головним замовником робіт є Міністерство оборони України.

Замовниками робіт є визначені Міністерством оборони України органи військового управління, інші центральні органи виконавчої влади, установи та організації, які за своїм призначенням забезпечують експлуатацію АТ.

2.3. Головною організацією робіт є Державний науково-дослідний інститут авіації, який здійснює наукове і методичне супроводження цих робіт.

2.4. Виконавці робіт - установи та організації, які здійснюють технічне супроводження, експлуатацію, виготовлення, ремонт та (або) модернізацію АТ (далі - Виконавець).

2.5. Співвиконавці робіт - науково-дослідні і науково-випробувальні установи, інші установи та організації, які мають для виконання робіт відповідну виробничо-технічну базу та документацію (залучаються у разі необхідності).

2.6. Головний замовник робіт:

здійснює загальну організацію, координацію та контроль за виконанням робіт з питань відновлення та взяття на облік документації для АТ;

затверджує спільне рішення на виконання робіт з відновлення та взяття на облік документації (далі - Спільне рішення);

затверджує рішення про введення в дію та взяття на облік документації на тип АТ (далі - Рішення).

2.7. Замовник робіт:

аналізує стан існуючої документації на АТ, експлуатацію якої він здійснює, та розробляє перелік документації, що потребує відновлення та взяття на облік;

надає Головному замовнику робіт та Головній організації робіт пропозиції щодо необхідності проведення робіт для визначеного типу АТ;

погоджує Спільне рішення та Рішення стосовно АТ, експлуатацію якої він забезпечує;

контролює та приймає роботи;

здійснює фінансування робіт.

2.8. Головна організація робіт:

бере участь в аналізі стану діючої документації на АТ та розробленні переліків документації, що потребує відновлення та взяття на облік;

розробляє проект Спільного рішення та за погодженням з іншими учасниками робіт подає його на затвердження Головному замовнику робіт;

бере участь у встановленні належності документації до визначеного типу АТ та її комплектності;

організовує проведення науково-технічної експертизи відновленої документації;

бере участь у комісійній перевірці відповідності дослідної партії деталей (складальних одиниць), виготовленої за відновленою документацією;

розробляє проект Рішення та за погодженням з іншими учасниками робіт подає його на затвердження Головному замовнику робіт.

2.9. Виконавці:

аналізують стан наявної документації на АТ;

беруть участь у розробленні переліків документації, що потребує відновлення та взяття на облік;

погоджують Спільне рішення;

встановлюють належність документації до визначеного типу АТ та її комплектності;

здійснюють перевірку документації на відповідність характеристикам і параметрам визначеного типу АТ, вносять за потреби необхідні зміни до неї;

відновлюють документацію і залучають за потреби співвиконавців;

погоджують відновлену документацію з представництвом Міністерства оборони України (за його наявності);

проводять метрологічну експертизу відновленої документації;

надають відновлену документацію Головній організації робіт для проведення науково-технічної експертизи;

виготовляють дослідну партію деталей (складальних одиниць) та за участю Головної організації робіт перевіряють її на відповідність відновленій документації;

погоджують проект Рішення;

приймають документацію, визначену пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, як оригінал на облік, зберігання та використання.

2.10. Співвиконавці робіт беруть участь у відновленні документації у межах, визначених виконавцем робіт.

ІІІ. Виконання робіт з відновлення та взяття на облік документації

3.1. Замовники робіт, Головна організація робіт і виконавці робіт аналізують стан діючої документації на АТ і визначають перелік документації, що потребує відновлення та взяття на облік.

3.2. Замовник робіт надає Головному замовнику робіт та Головній організації робіт пропозиції стосовно необхідності проведення робіт для визначеного типу АТ.

3.3. Головна організація робіт розробляє проект Спільного рішення, у якому зазначаються джерела фінансування робіт, розподіл робіт між учасниками робіт, строки виконання робіт, перелік документації, що потребує відновлення та взяття на облік. Проект Спільного рішення погоджується учасниками робіт та подається Головному замовнику робіт на затвердження.

3.4. Відповідно до затвердженого Спільного рішення виконавець робіт:

спільно з Головною організацією робіт визначає належність документації до певного типу АТ та її комплектності;

за участю співвиконавців робіт (за потреби) перевіряє документацію на відповідність характеристикам і параметрам визначеного типу АТ, вносить необхідні зміни, відновлює документацію;

проводить метрологічну експертизу відновленої документації, за результатами якої оформлює висновок;

надає відновлену документацію Головній організації робіт для проведення науково-технічної експертизи;

виготовляє за відновленою документацією дослідну партію деталей (складальних одиниць);

здійснює спільно з Головною організацією робіт комісійну перевірку дослідної партії деталей (складальних одиниць) на її відповідність відновленій документації.

3.5. На підставі висновків метрологічної, науково-технічної експертизи документації та за результатами комісійної перевірки Головна організація робіт розробляє проект Рішення, погоджує його з учасниками та подає Головному замовнику робіт на затвердження разом з переліком відновленої документації.

3.6. Взяття відновленої документації, визначеної пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, на облік, зберігання та використання як оригіналу здійснюється виконавцями відповідно до державних стандартів.

3.7. На всіх етапах виконання робіт з відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації учасники робіт повинні дотримуватися вимог нормативно-правових актів щодо організації роботи з документами, які мають гриф обмеження доступу.

Командувач Повітряних
Сил Збройних Сил України
генерал-полковникЮ.А. Байдак
Додаток
до Порядку відновлення та взяття
на облік конструкторської, технологічно
і ремонтної документації авіаційної
техніки державної авіації, за якою
не здійснюється авторський нагляд

ПЕРЕЛІК
документів, що розробляються під час проведення робіт

№ з/п

Найменування документа

Організація (установа), що розробляє

Організація (установа), що погоджує

Хто затверджує

1

2

3

4

5

1

Спільне рішення на виконання робіт з відновлення та взяття на облік документації на тип АТ

Головна організація робіт

Замовник робіт, виконавці робіт

Головний замовник робіт

2

Акт метрологічної експертизи відновленої документації

Виконавці робіт

Співвиконавці робіт

Керівник виконавця робіт

3

Висновок науково-технічної експертизи відновленої документації

Головна організація робіт

Співвиконавці робіт

Керівник Головної організації робіт

4

Акт комісійної перевірки дослідної партії деталей (складальних одиниць)

Виконавці робіт

Головна організація робіт, співвиконавці робіт

Керівник виконавця робіт

5

Рішення про введення в дію та взяття на облік документації на тип АТ

Головна організація робіт

Замовник робіт, виконавці робіт

Головний замовник робіт
вгору