Документ z1355-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.07.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.09.2013. Подивитися в історії? )

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
18.07.2013 N 2361
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2013 р.
за N 1355/23887

Про затвердження Змін до Порядку складання
та подання звітності кредитними спілками
та об'єднаними кредитними спілками
до Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до пунктів 1 та 18 частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ) та з метою удосконалення порядку
формування та подання звітних даних кредитних спілок Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Зміни до Порядку складання та подання звітності
кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
25 грудня 2003 року N 177 ( z0069-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за N 69/8668
(далі - Зміни), що додаються.
2. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними
установами та бюро кредитних історій разом з департаментом
юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування, крім підпункту 3, абзаців другого - четвертого,
одинадцятого - вісімнадцятого підпункту 4, підпункту 5 пункту 2,
абзаців другого, третього, шостого підпункту 2, абзацу третього
підпункту 3, підпункту 4 пункту 3, пунктів 4-7 та 9 Змін, які
набирають чинності з 01 січня 2014 року та застосовуються,
починаючи з I кварталу 2014 року.
4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити
оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Нацкомфінпослуг Назаренка Ю.М.
Голова Комісії Б.Візіров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
18.07.2013 N 2361
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2013 р.
за N 1355/23887

ЗМІНИ
до Порядку складання та подання звітності
кредитними спілками та об'єднаними кредитними
спілками до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
( z0069-04 )

1. Доповнити пункт 1.3 розділу 1 після абзацу восьмого сімома
новими абзацами такого змісту: "асоційована особа члена кредитної спілки: для фізичної особи - чоловік або дружина, прямі родичі цієї
особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба,
онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або
дружина прямого родича; для юридичної особи - керівник або інша особа, яка має право
приймати керівні рішення, що впливають на діяльність такої
юридичної особи; великий кредит - кредит, наданий кредитною спілкою згідно з
одним або кількома кредитними договорами (у тому числі з
урахуванням додаткових договорів до такого кредитного договору
(договорів)) одному члену кредитної спілки (одному та/або кільком
членам кредитної спілки, які є пов'язаними особами, кільком членам
кредитної спілки, які є асоційованими особами) протягом 30
календарних днів з дати укладання першого кредитного договору, на
суму, що дорівнює або перевищує: для I групи регулювання - 1 000 000 грн.; для II групи регулювання - 300 000 грн.; для III групи регулювання - 100 000 грн.". У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом шістнадцятим.
2. У розділі 2: 1) доповнити абзац третій після слів "звітні дані" словами
"(проміжні звітні дані та звітні дані за рік)"; 2) доповнити розділ після абзацу третього новим абзацом
такого змісту: "нерегулярні звітні дані за формою, встановленою у додатку 9
до цього Порядку"; 3) пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Порядок подання кредитними спілками річної фінансової
звітності. Достовірність і повнота річної фінансової звітності та
звітних даних за рік повинна бути підтверджена аудитором
(аудиторською фірмою), який (яка) внесений(а) до реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг. Річна фінансова звітність та аудиторський висновок (звіт)
мають бути прошиті, аркуші пронумеровані та затверджені підписом
керівника кредитної спілки, головного бухгалтера та печаткою
кредитної спілки. Річна фінансова звітність подається разом з аудиторським
висновком не пізніше 1 червня року, наступного за звітним. У супровідному листі до річної фінансової звітності та
аудиторського висновку (звіту) мають бути зазначені відомості про
адресу власної веб-сторінки кредитної спілки, за якою розміщено
річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком (звітом),
а також періодичне або неперіодичне видання, у якому опубліковано
річну фінансову звітність та аудиторський висновок (звіт)
відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )."; 4) у пункті 2.2: абзаци перший та другий підпункту 2.2.2 викласти у такій
редакції: "2.2.2. Проміжні звітні дані (за I квартал, I півріччя,
9 місяців) складаються щокварталу наростаючим підсумком з початку
звітного періоду станом на кінець останнього дня кварталу. Звітні
дані за рік складаються кредитними спілками станом на 31 грудня
року, за який подаються звітні дані. Проміжні звітні дані подаються не пізніше 25-го числа місяця,
що настає за звітним кварталом, звітні дані за рік - не пізніше
9 лютого року, наступного за звітним роком."; доповнити пункт після підпункту 2.2.2 новим підпунктом 2.2.3
такого змісту: "2.2.3. У разі надання кредитною спілкою великого кредиту
кредитна спілка зобов'язана подати до Нацкомфінпослуг нерегулярні
звітні дані. Кредитні спілки подають нерегулярні звітні дані у
електронній або паперовій формі згідно з додатком 9 до Порядку
протягом трьох робочих днів після дати укладання кредитного
договору, відповідно до якого надано великий кредит.". У зв'язку з цим підпункти 2.2.3 та 2.2.4 уважати відповідно
підпунктами 2.2.4 та 2.2.5; у підпункті 2.2.4: абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно
абзацами другим та третім; перше речення абзацу другого викласти у такій редакції: "Звітні дані в паперовій формі мають бути прошиті, аркуші
пронумеровані та затверджені підписами керівника кредитної спілки,
головного бухгалтера та печаткою кредитної спілки."; підпункт 2.2.5 викласти у такій редакції: "2.2.5. У разі самостійного виявлення кредитною спілкою
помилок, що містяться в раніше поданих звітних даних, вона має
право подати корегуючі звітні дані (у електронному та паперовому
вигляді) не пізніше десяти календарних днів з дати кінцевого
терміну подання таких звітних даних. Корегуючі звітні дані кредитної спілки складаються з: супроводжувального листа кредитної спілки, підписаного
керівником; виправлених звітних даних; пояснювальної записки з описом допущених помилок та їх
обґрунтуваннями."; 5) пункт 2.3 виключити.
3. У розділі 3: 1) абзац дев'ятий підпункту 3.1.4 пункту 3.1 виключити. У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом дев'ятим; 2) у пункті 3.2: абзац вісімнадцятий підпункту 3.2.1 викласти у такій
редакції: "У рядку 130 "Інші непродуктивні активи, у тому числі"
відображаються дані про непродуктивні активи, які не знайшли
відображення у попередніх рядках, зменшені на суму сформованого
резерву сумнівних боргів. У рядку 131 "Кошти до спільних
фінансових фондів асоціацій" проставляється сума грошових коштів,
внесених до спільних фінансових фондів, створених з метою
підтримки ліквідності кредитних спілок асоціаціями кредитних
спілок, на зворотній основі, у разі якщо умови формування цих
фондів не передбачають нарахування на ці грошові кошти процентів.
У рядку 132 проставляється сума сформованого резерву сумнівних
боргів у дужках, оскільки сума сформованого у кредитній спілці
резерву сумнівних боргів зменшує суму активів. Кредити, справи за
якими передано до суду, та кредити, за якими прийняте рішення
суду, у рядку 130 не відображаються."; у підпункті 3.2.2: доповнити абзац другий після слів "відображається
заборгованість кредитної спілки перед своїми членами" словами
"включаючи заборгованість за внесками (вкладами) на депозитні
рахунки - блоковані рахунки"; в абзаці третьому слова "залишки за блокованим рахунком
членів кредитної спілки, якщо за ними не передбачено нарахування
процентів, а також" виключити; 3) у підпункті 3.3.2 пункту 3.3: у першому реченні абзацу другого слова "кредитного союзу"
замінити словами "кредитної спілки"; доповнити абзац восьмий після слів "сума нарахованого
протягом звітного періоду зносу необоротних активів" словами "а
також сума сформованого протягом звітного періоду резерву
сумнівних боргів"; 4) у пункті 3.5: в абзаці четвертому слова та цифри "У графі 3" та "в графі 4"
замінити відповідно словами та цифрами "У графі 5" та "в графі 6"; абзац п'ятий виключити. У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий уважати
відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим; в абзаці п'ятому цифру "5" замінити цифрою "7"; в абзаці шостому слова та цифри "У графах 6 та 7" замінити
словами та цифрами "У графах 8 та 9"; в абзаці сьомому слова та цифри "У графах 8 та 9" замінити
словами та цифрами "У графах 10 та 11"; в абзаці восьмому слова та цифри "У графах 10 та 11" замінити
словами та цифрами "У графах 12 та 13"; доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого
змісту: "У графах 14 та 15 наводиться інформація щодо великих
ризиків". У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий уважати
відповідно абзацами десятим - дванадцятим; 5) доповнити розділ новим пунктом 3.8 такого змісту: "3.8. Довідка про надання кредитною спілкою великого кредиту
(додаток 9). У колонці 2 "Дата кредитного договору" зазначається дата
укладання кредитного договору у форматі "ДД.ММ.РРРР". У колонці 3 "Номер кредитного договору" зазначається номер
кредитного договору. У колонці 4 "Позичальник (фізична або юридична особа)"
відображається запис "Фізична особа" або "Юридична особа" залежно
від того, хто є позичальником згідно з умовами кредитного
договору. У колонці 5 "Сума кредиту, грн." відображається сума кредиту,
що буде надана позичальнику відповідно до умов договору. Якщо
умовами договору передбачено надання кредиту у рамках кредитної
лінії, то в цій колонці зазначається сума всіх траншів, що
надаватимуться позичальнику відповідно до умов кредитного
договору. У колонці 6 "Процент за користування кредитом, %"
зазначається процент за користування кредитом (процентна ставка),
визначений умовами кредитного договору. У колонці 7 "Строк дії договору" зазначається дата закінчення
дії договору у форматі "ДД.ММ.РРРР". У колонці 8 "Вид кредиту" зазначається один із таких видів
кредиту: комерційний кредит, на ведення фермерських господарств,
на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого
майна, на ведення особистих селянських господарств, споживчий
кредит на придбання автотранспорту, техніки та комп'ютерів, інше. У колонці 9 "Питома вага в капіталі кредитної спілки"
зазначається питома вага договору в капіталі кредитної спілки на
дату укладання договору або останнього договору. У разі надання кредитною спілкою великого кредиту, що
складається з кількох кредитних договорів, довідка надається
протягом 3 робочих днів з дати укладання останнього кредитного
договору. У довідці відображаються або один кредитний договір, сума
якого перевищує визначені розміри, або всі кредитні договори, сума
яких дорівнює або перевищує розміри, встановлені пунктом 1.3
розділу 1 цього Порядку. Кредитні договори, інформація про які вже надана до
Нацкомфінпослуг, не включаються надалі до складу нерегулярних
звітних даних та не використовуються для розрахунку великих
кредитів.".
4. У додатку 1 рядок "Види економічної діяльності за КВЕД"
виключити.
5. У додатку 3: 1) у графах 3 та 4 рядка 040 "Заборгованість за
простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами, наданими
кредитним спілкам" символи "( )" виключити; 2) графи 3 та 4 рядка 041 "Резерв забезпечення покриття втрат
від неповернених кредитів (прострочені, неповернені та безнадійні
кредити, надані кредитним спілкам" доповнити символами "( )"; 3) доповнити додаток після рядка 131 "Кошти до спільних
фінансових фондів асоціацій" новим рядком 132 "Сума сформованого
резерву сумнівних боргів".
6. Доповнити додаток 4 після рядка 111 "Зменшення резерву
забезпечення покриття втрат від неповернених позичок" новим
рядком 112 "Доходи від операційних курсових різниць", а після
рядка 211 "на благодійну діяльність" доповнити новим рядком 212
"Втрати від операційних курсових різниць".
7. Додаток 6 викласти в новій редакції, що додається.
8. Доповнити Порядок ( z0069-04 ) новим додатком 9, що
додається.
9. У тексті Порядку ( z0069-04 ) та додатках до нього слова
"резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів" у
всіх відмінках замінити словами "резерв забезпечення покриття
втрат від неповернених позичок" у відповідних відмінках.
Директор департаменту
регулювання та нагляду
за кредитними установами
та бюро кредитних історій Г.Дмитренко

Додаток 6
до Порядку складання
та подання звітності
кредитними спілками
та об'єднаними кредитними
спілками до Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
(пункт 3.5 розділу 3)
( z0069-04 )

ЗВІТНІ ДАНІ
про кредитну діяльність кредитної спілки

на ____________ 20__ року
____________________________________________________
(найменування кредитної спілки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Код | Надані | Заборгованість за |Пролонговані| Простроче- | Списано за | Великі | | |рядка| кредити за | кредитами | кредити |ність більше| звітний | ризики | | | | звітний | на кінець звітного | | 3 місяців | період | (кредити | | | | період | періоду | | | | членам | | | | | | | | | кредитної | | | | | | | | |спілки і 10%| | | | | | | | | капіталу) | | | |------------+----------------------+------------+------------+------------+------------| | | |кіль- |сума,|кіль- |сума,|середньо-|кіль- |сума,|кіль- |сума,|кіль- |сума,|кіль- |сума,| | | |кість,|грн. |кість,|грн. | зважена |кість,|грн. |кість,|грн. |кість,|грн. |кість,|грн. | | | | од. | | од. | |процентна| од. | | од. | | од. | | од. | | | | | | | | |ставка, %| | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+------+-----+---------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |--------------+-----+------+-----+------+-----+---------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |Усього | 010 | | | | | | | | | | | | | | |кредитів, | | | | | | | | | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+------+-----+---------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |комерційні | 011 | | | | | | | | | | | | | | |кредити | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+------+-----+---------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |кредити, | 012 | | | | | | | | | | | | | | |надані на | | | | | | | | | | | | | | | |ведення | | | | | | | | | | | | | | | |фермерських | | | | | | | | | | | | | | | |господарств | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+------+-----+---------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |кредити, | 013 | | | | | | | | | | | | | | |надані на | | | | | | | | | | | | | | | |ведення | | | | | | | | | | | | | | | |особистих | | | | | | | | | | | | | | | |селянських | | | | | | | | | | | | | | | |господарств | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+------+-----+---------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |кредити, | 014 | | | | | | | | | | | | | | |надані на | | | | | | | | | | | | | | | |придбання, | | | | | | | | | | | | | | | |будівництво, | | | | | | | | | | | | | | | |ремонт та | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцію | | | | | | | | | | | | | | | |нерухомого | | | | | | | | | | | | | | | |майна | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+------+-----+---------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |Споживчі | 015 | | | | | | | | | | | | | | |кредити, у | | | | | | | | | | | | | | | |тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+------+-----+---------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |придбання |0151 | | | | | | | | | | | | | | |автотранспорту| | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+------+-----+---------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |придбання |0152 | | | | | | | | | | | | | | |аудіо-, | | | | | | | | | | | | | | | |відео-, | | | | | | | | | | | | | | | |побутової | | | | | | | | | | | | | | | |техніки та | | | | | | | | | | | | | | | |комп'ютерів | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+------+-----+---------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |інші потреби |0153 | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до Порядку складання
та подання звітності
кредитними спілками
та об'єднаними кредитними
спілками до Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
(пункт 3.8 розділу 3)
( z0069-04 )

ДОВІДКА
про надання кредитною спілкою великого кредиту

Станом на ____________
Найменування кредитної спілки ____________
Код за ЄДРПОУ ____________________________
---------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Номер |Позичальник| Сума | Процент за | Строк | Вид | Питома | |з/п|кредитного|кредитного| (фізична |кредиту,|користування| дії |кредиту| вага в | | | договору | договору | або | грн. |кредитом, % |договору| |капіталі | | | | | юридична | | | | |кредитної| | | | | особа) | | | | |спілки, %| |---+----------+----------+-----------+--------+------------+--------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+----------+----------+-----------+--------+------------+--------+-------+---------| | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ___________________ _______________________
(підпис) (П.І.Б.)
Головний бухгалтер ___________________ _______________________
(підпис) (П.І.Б.)вгору