Про результативні показники бюджетної програми
Мінфін України; Наказ, Вимоги від 10.12.20101536
Документ z1353-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.07.2015, підстава - z0771-15

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2010  № 1536


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2010 р.
за № 1353/18648

Про результативні показники бюджетної програми

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 553 від 15.06.2015}

Відповідно до частини п'ятої статті 20 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетних програм, що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 553 від 15.06.2015}

2. Департаменту реформування бюджетної системи (Футоранська Ю.М.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу до головних розпорядників бюджетних коштів для застосування при плануванні, виконанні, звітуванні про виконання бюджетної програми.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

Міністр

Ф. ЯрошенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
10.12.2010 № 1536
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 15.06.2015 № 553)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2010 р.
за № 1353/18648

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
до визначення результативних показників бюджетних програм

1. Ці Загальні вимоги розроблено відповідно до положень статей 20, 32, 42, 111 Бюджетного кодексу України.

2. Головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) дотримуються цих Загальних вимог при плануванні, виконанні, звітуванні про виконання бюджетної програми.

3. Результативні показники бюджетної програми (далі - результативні показники) - особлива складова бюджетної програми, яка характеризує хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.

Результативні показники використовуються для проведення оцінки ефективності бюджетної програми, у тому числі ефективності надання послуг, гарантованих державою, інших послуг, що надаються фізичним та юридичним особам органами державної влади, органами місцевого самоврядування та підприємствами (установами, організаціями), яким держава делегувала право надання відповідних послуг (далі - державні послуги).

4. Результативні показники бюджетних програм мають відповідати таким критеріям:

реалістичність (результативні показники визначаються з урахуванням показників поточного стану та існуючих потреб економіки та суспільства, показників, визначених прогнозними документами щодо економічного та соціального розвитку, з одного боку, та можливостями ресурсної частини державного бюджету, з іншого);

актуальність (результативні показники узгоджуються із програмними та стратегічними документами, стратегічними цілями головних розпорядників, показниками результату їх діяльності в середньостроковому періоді, характеризують найважливіші аспекти очікуваного результату);

суспільна значимість (результативні показники висвітлюють ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного розпорядника, дають можливість оцінити вплив на економічний та соціальний розвиток, ефективність надання державних послуг).

5. Результативні показники поділяються на такі групи: показники затрат, показники продукту, показники ефективності та показники якості.

Показники затрат визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми, характеризують структуру витрат бюджетної програми та можуть включати штатну чисельність працівників бюджетної установи, у тому числі залучених до надання державних послуг, кількість осіб, які мають право на отримання державних послуг, розміри виплат, встановлені нормативно-правовими актами, кількість обладнання, площу будівель тощо, які потребують обслуговування (ремонту, реконструкції, реставрації), загальний обсяг робіт, які необхідно виконати у поточному та наступних роках (загальна потреба), кошторисну вартість реалізації інвестиційних проектів (проектів будівництва).

Показники продукту характеризують результати діяльності головного розпорядника за відповідний бюджетний період у межах бюджетної програми, можуть відображати обсяг виробленої продукції, наданих державних послуг чи виконаних робіт, кількість осіб, яким надано державні послуги.

Показники ефективності характеризують економність при витрачанні бюджетних коштів, ефективність надання державних послуг, співвідношення між одержаним продуктом і витраченим ресурсом та визначаються як витрати ресурсів на одиницю показника продукту, відношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до витраченого обсягу ресурсу.

Показники якості характеризують динаміку досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, відповідність створеного продукту установленим стандартам (нормативам), рівень реалізації інвестиційних проектів, виконання робіт, ступінь готовності об’єктів будівництва, якість створеного продукту; рівень задоволення користувачів державних послуг відповідно до їх призначення, рівень забезпечення державними послугами осіб, які мають на них право; висвітлюють послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій в економіці, користь для суспільства від реалізації бюджетної програми. Показники, що характеризують рівень освоєння бюджетних коштів, недоцільно включати до складу показників якості.

6. Результативні показники мають:

визначатися на підставі стратегічних цілей головного розпорядника та очікуваних показників результату його діяльності на середньостроковий період з урахуванням фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах і виходячи із тенденцій розвитку відповідної галузі економіки (сфери діяльності, регіону) та прогнозу її розвитку на перспективу;

формулюватися чітко та однозначно, бути зрозумілими та доступними для сприйняття широкими верствами населення;

висвітлювати кількісні та якісні характеристики результатів, яких планується досягти за відповідний бюджетний період;

характеризувати виконання кожного завдання бюджетної програми та реалізацію кожного напряму використання бюджетних коштів;

об’єктивно та реалістично відображати особливості та специфіку діяльності головного розпорядника, висвітлювати результати його діяльності в галузях (сферах діяльності);

бути вимірюваними, надавати можливість порівняння за окремі бюджетні періоди, порівняння з аналогічними показниками інших бюджетних установ, мати кількісне вираження в одиницях виміру, які відповідають змісту показника;

підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, що є джерелами інформації для визначення результативних показників, або розраховуватися за допомогою математичних дій з показниками таких звітності та обліку.

7. Головні розпорядники:

забезпечують достовірність результативних показників та точність їх розрахунку;

розробляють методику розрахунку для результативних показників, що потребують методологічних роз’яснень їх змісту.

8. Головні розпорядники визначають результативні показники в бюджетному запиті при підготовці пропозицій до проекту державного бюджету, паспорті бюджетної програми, звітах про виконання паспорта бюджетної програми.

При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використовується інформація щодо результативних показників, наведена в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

У звітах про виконання паспорта бюджетної програми зазначаються усі результативні показники, визначені в паспорті бюджетної програми, за звітний період.

9. Кількість результативних показників обумовлюється специфікою бюджетної програми та має задовольнити потреби аналізу виконання бюджетної програми, тобто головні розпорядники застосовують ті результативні показники, які найкраще характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.

10. Головні розпорядники у встановленому законодавством порядку оприлюднюють результативні показники бюджетних програм у складі паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання, бюджетних запитів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів та власних веб-сайтах.

{Загальні вимоги в редакції Наказу Міністерства фінансів № 553 від 15.06.2015}

Заступник Директора
Департаменту реформування
бюджетної системи -
начальник відділу
реформування системи
державного внутрішнього
фінансового контролюІ.М. Буграквгору