Документ z1351-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.02.2016, підстава - z0021-16

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2013 № 1052


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2013 р.
за № 1351/23883

Про затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту, форми інноваційного проекту та Порядку проведення державної експертизи інноваційних проектів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 1325 від 21.12.2015}

На виконання підпунктів 1-3 пункту 2 та пунктів 6, 21 Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р. № 1474, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму заяви про розгляд інноваційного проекту (форма 1);

форму інноваційного проекту (форма 2);

Порядок проведення державної експертизи інноваційних проектів.

2. Держінформнауки України (Семиноженко В.П.):

1) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України;

2) розробити та подати на затвердження Міністерству:

у двотижневий строк - примірну структуру бізнес-плану інноваційного проекту;

у двомісячний строк - Порядок проведення моніторингу виконання інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
30.07.2013 № 1052

ЗАЯВА
про розгляд інноваційного проекту

{Форма Заяви із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1325 від 21.12.2015}

Директор департаменту
наукової діяльності
та ліцензуванняО.В. Якименко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
30.07.2013 № 1052

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

Директор департаменту
наукової діяльності
та ліцензуванняО.В. Якименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
30.07.2013 № 1052


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2013 р.
за № 1351/23883

ПОРЯДОК
проведення державної експертизи інноваційних проектів

{У тексті Порядку слова «Держінформнауки України» замінено словом «МОН» згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1325 від 21.12.2015}

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення державної експертизи інноваційних проектів з метою їх кваліфікування як інноваційних (далі - експертиза).

2. Експертиза здійснюється організацією з проведення експертизи інноваційних проектів (далі - Експертна організація) відповідно до Законів України «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про інноваційну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р. № 1474 «Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів» (далі - Постанова).

Експертиза проводиться Експертною організацією за рахунок коштів заявника у строк, визначений договором про її проведення.

3. МОН:

організовує проведення експертизи;

визначає підрозділ для кваліфікування інноваційних проектів (далі - Установа);

забезпечує реалізацію права заявника пропонувати і обирати Експертну організацію, сприяє заявникові в укладанні з Експертною організацією договору;

сприяє своєчасному отриманню від Експертної організації висновку експертизи інноваційного проекту;

забезпечує у випадку необхідності проведення повторної експертизи інноваційного проекту за кошти Експертної організації.

4. Для проведення експертизи заявник подає МОН такі документи:

1) заяву про розгляд інноваційного проекту за формою 1;

2) інноваційний проект за формою 2;

3) бізнес-план інноваційного проекту на паперовому та електронному носіях відповідно до затвердженої в установленому порядку примірної структури бізнес-плану інноваційного проекту;

4) фізична особа, крім того, - копію документа, що посвідчує особу, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

5. Надані відповідно до пункту 4 цього Порядку документи передаються Установі, яка:

проводить перевірку комплектності документів;

обліковує документи у спеціальному журналі;

видає заявнику письмове підтвердження факту одержання документів.

У випадку відсутності зауважень до комплектності документів та отримання від Заявника інформації щодо укладення Заявником договору на проведення експертизи з Експертною організацією (далі - договір) Установа протягом трьох робочих днів передає завірені в установленому порядку копії зареєстрованих документів до обраної заявником Експертної організації для проведення експертизи, попередньо отримавши підтвердження її повноважень щодо можливості проведення експертизи.

У разі коли документи подано не в повному обсязі, вони повертаються заявникові протягом п’яти робочих днів з моменту реєстрації із зазначенням причини повернення.

6. Експертна організація укладає з заявником договір, де, зокрема, визначаються формат та строк її проведення з урахуванням кількості продуктів та/або продукції, які заявлені як інноваційні, строк дії експертного висновку і вартість експертизи. У договір також включаються положення про право отримання Експертною організацією додаткової інформації щодо проекту, яка необхідна для проведення об’єктивної експертизи.

7. Експертна організація визначає персонал, відповідальний за проведення експертизи та підготовку висновку експертизи, кількість зовнішніх експертів (фахових експертних організацій) з проведення експертизи залежно від об'єкта експертизи.

Результати експертних досліджень персоналу Експертної організації, залученого до проведення експертизи, оформлюються у вигляді окремих висновків експертів або окремих висновків спеціалізованих фахових експертних організацій.

На основі отриманих окремих експертних висновків Експертна організація оформлює висновок експертизи, який затверджується керівником Експертної організації. Оригінал висновку експертизи надсилається Установі, а копія - заявникові.

8. У разі виявлення під час проведення експертизи інноваційного проекту порушень, зазначених у пункті 10 Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів, затвердженого Постановою, Установа готує рішення стосовно проведення Експертною організацією повторної експертизи, про що заявникові повідомляється в десятиденний строк з моменту прийняття відповідного рішення, затвердженого наказом МОН.

9. Особливості експертизи інноваційного проекту, на який поширюється дія Закону України «Про державну таємницю», визначаються згідно з частиною дванадцятою статті 13 Закону України «Про інноваційну діяльність».

Інноваційний проект, на який поширюються положення Закону України «Про державну таємницю», поступає до режимно-секретного підрозділу МОН, який здійснює реєстрацію такого об'єкта в установленому законодавством порядку.

Експертиза проекту проводиться Експертною організацією відповідно до пунктів 5-8 цього Порядку та з урахуванням вимог Закону України «Про державну таємницю».

Директор департаменту
наукової діяльності
та ліцензуванняО.В. Якименковгору