Документ z1349-07, попередня редакція — Редакція від 24.06.2014, підстава - z0587-14
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.11.2007 N 612
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 грудня 2007 р.
за N 1349/14616

Про затвердження Порядку обліку, зберігання,
оформлення та видачі посвідчень особам,
які одержують державну соціальну допомогу,
відповідно до Закону України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики
N 197 ( z0587-14 ) від 08.04.2014 }

Відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок обліку, зберігання, оформлення та
видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну
допомогу, відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ), що
додається.
2. Установити, що посвідчення, форма яких затверджена наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 28.10.2002
N 549 "Про затвердження посвідчення особи, яка одержує державну
соціальну допомогу інваліда з дитинства або дитини-інваліда",
дійсні на всій території України до їх обміну в установленому
порядку на нові посвідчення.
3. Міністерству праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення облдержадміністрацій, Головному управлінню соціального
захисту населення Київської міськдержадміністрації, Управлінню
праці та соціального захисту населення Севастопольської
міськдержадміністрації розпочати видачу за зверненнями інвалідів з
дитинства чи дітей-інвалідів або їх законних представників
(опікунів) з 1 січня 2008 року органами праці та соціального
захисту населення зазначеного посвідчення особам, які перебувають
на обліку в цих органах як одержувачі державної соціальної
допомоги, відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ).
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та соціальної політики України від 28.10.2002 N 549 "Про
затвердження посвідчення особи, яка одержує державну соціальну
допомогу інваліда з дитинства або дитини-інваліда".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.Дьяченка.
Міністр М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони
здоров'я України Ю.Гайдаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
16.11.2007 N 612
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 грудня 2007 р.
за N 1349/14616

ПОРЯДОК
обліку, зберігання, оформлення та видачі
посвідчень особам, які одержують державну
соціальну допомогу, відповідно до Закону України
"Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
( 2109-14 )

1. Загальні положення
1.1. Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну
допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 )
(далі - посвідчення) (додаток 1), є документом, що підтверджує
призначення інваліду з дитинства та дитині-інваліду державної
соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
(далі - державна соціальна допомога).
1.2. Посвідчення видаються структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських,
районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад. { Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 197 ( z0587-14 ) від
08.04.2014 }
2. Оформлення і видача посвідчення
2.1. Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну
допомогу, оформлюється на ім'я інваліда з дитинства або
дитини-інваліда, на якого призначена державна соціальна допомога. Дані про дитину-інваліда чи інваліда з дитинства заповнюються
на сторінці 1.
2.2. На першій сторінці посвідчення осіб, які мають
інвалідність з вадами (ураженням, захворюванням) слуху, зору та
опорно-рухового апарату, також зазначається причина інвалідності
та група для інвалідів (наприклад: "інвалід з дитинства І групи по
зору"). Якщо державна соціальна допомога призначена на
дитину-інваліда чи інваліда, визнаного недієздатною особою, то в
посвідченні також зазначається прізвище, ім'я та по батькові
законного його представника (опікуна) (сторінка 2 посвідчення). Вид державної соціальної допомоги, її розмір та термін
призначення заповнюються на сторінках 3-4 посвідчення.
2.3. Посвідчення видається інваліду з дитинства або
дитині-інваліду безкоштовно особисто одержувачу державної
соціальної допомоги або законному представнику (опікуну)
дитини-інваліда та інваліда з дитинства, визнаного недієздатним,
або іншій особі, яка представляє інтереси одержувача, на підставі
нотаріально засвідченої довіреності при пред'явленні паспорта та
відповідних документів, що підтверджують особу, під підпис у
журналі обліку посвідчень.
2.4. У журналі обліку посвідчень зазначаються: порядковий номер запису; номер посвідчення; номер, дата приймання-передавання посвідчень; прізвище, ім'я, по батькові інваліда, дитини-інваліда; документ, що був пред'явлений при отриманні посвідчення, його
реквізити; підпис та прізвище особи, яка видала посвідчення; підпис особи, яка отримала посвідчення.
3. Облік і збереження посвідчення
3.1. Посвідчення (опис наведено в додатку 2) виготовляється
на підставі замовлення Міністерства соціальної політики України.
{ Пункт 3.1 глави 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 197 ( z0587-14 ) від 08.04.2014 }
3.2. З метою організації приймання бланків посвідчень у
Міністерстві соціальної політики Автономної Республіки Крим,
структурних підрозділах з питань соціального захисту населення
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій відповідними наказами керівників призначаються
особи, відповідальні за приймання посвідчень (далі - відповідальні
особи). { Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 197 ( z0587-14 ) від
08.04.2014 }
3.3. Після отримання бланків посвідчень та підписання акта
приймання - передавання у Міністерстві соціальної політики України
відповідальні особи Міністерства соціальної політики Автономної
Республіки Крим, структурних підрозділів з питань соціального
захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій передають їх відповідним структурним
підрозділам з питань соціального захисту населення районних,
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій,
виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та
Севастополя) рад за актом приймання-передавання. { Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 197 ( z0587-14 ) від
08.04.2014 }
3.4. Посвідчення до їх видачі в установленому порядку
зберігаються у спеціально обладнаних сейфах або металевих шафах.
4. Порядок анулювання, знищення
та оформлення втрати посвідчення
4.1. Посвідчення анулюється у разі неточного запису,
виявленні помилки, смерті особи, якій призначено державну
соціальну допомогу, якщо державна соціальна допомога призначена на
підставі документів, що містять недостовірні відомості, та в інших
випадках, передбачених чинним законодавством.
4.2. Посвідчення, що стало непридатним для користування,
підлягає знищенню. Знищення проводиться комісіями, які утворюються на підставі
наказів керівників структурних підрозділів з питань соціального
захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у
містах (крім міст Києва та Севастополя) рад, у кількості не менше
3 осіб. { Абзац другий пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 197
( z0587-14 ) від 08.04.2014 }
Головою комісії за посадою є керівник структурного підрозділу
з питань соціального захисту населення районних, районних у містах
Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів
міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад.
{ Абзац третій пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства соціальної політики N 197 ( z0587-14 ) від
08.04.2014 }
Про знищення посвідчень складається відповідний акт, що
підписується всіма членами комісії.
4.3. У разі, коли посвідчення стало непридатним для
користування або втрачено, за заявою одержувача державної
соціальної допомоги видається дублікат посвідчення, про що
робиться відмітка в особовій справі.
4.4. Якщо змінюються дані про одержувача державної соціальної
допомоги, видається нове посвідчення, про що робиться відповідний
запис у особовій справі. Старе посвідчення підлягає знищенню.
Директор Департаменту
у справах інвалідів І.Тарабукіна

Додаток 1
до пункту 1.1 Порядку

ПОСВІДЧЕННЯ
особи, яка одержує державну соціальну допомогу,
відповідно до Закону України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам"
( 2109-14 )

лицьовий бік --------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | УКРАЇНА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПОСВІДЧЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Стор. 1 Стор. 2 --------------------------------------------------------------------------------- |Ким видано_____________________________|Дані про законного представника | |_______________________________________|(опікуна) дитини-інваліда або | | |інваліда з дитинства, визнаного | | ПОСВІДЧЕННЯ |недієздатним: | | |Прізвище_______________________________| |Серія ААБ N |Ім'я___________________________________| |Державна соціальна допомога |По батькові____________________________| |_______________________________________|Рік народження_________________________| |призначена: | | |Прізвище_______________________________|---------------------- | |Ім'я___________________________________|| фото законного | | |По батькові____________________________|| представника | | |Рік народження_________________________|| (опікуна) | | |---------------------- || дитини-інваліда | | || | || або інваліда з | | ||фото дитини-інваліда| || дитинства | | || або інваліда | || (наклеюється за | | || дитинства | || бажанням | | || | || одержувача) | | || | |---------------------- | || | |Дата видачі__________20___р. | || | | | || | |Керівник структурного | |---------------------- |підрозділу ____________________________| |Причина та група інвалідності: | (підпис) | |(група вказується для інвалідів | | |старше 18 років) | М.П. | |_______________________________________| | |_______________________________________|Номер особової справи__________________| |(крім причини інвалідності | | |необхідно зазначити: інвалідність | | |по слуху, зору, опорно-рухового | | |апарату) | | ---------------------------------------------------------------------------------
Стор. 3 Стор. 4 --------------------------------------------------------------------------------- | Державну | Державну | Державну | Державну | | соціальну допомогу|соціальну допомогу | соціальну допомогу|соціальну допомогу | | призначено | продовжено | продовжено | продовжено | | з__________20___р.|з__________20___р. | з__________20___р.|з__________20___р. | | до_________20___р.|до_________20___р. | до_________20___р.|до_________20___р. | | у сумі_____грн. | у сумі_____грн. | у сумі_____грн. | у сумі_____грн. | | | | | | | М.П. | М.П. | М.П. | М.П. | | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | | (підпис керівника |(підпис керівника | (підпис керівника |(підпис керівника | | структурного | структурного | структурного | структурного | | підрозділу) | підрозділу) | підрозділу) | підрозділу) | | ------------------+------------------ | ------------------+------------------ | | Державну | Державну | Державну | Державну | | соціальну допомогу|соціальну допомогу | соціальну допомогу|соціальну допомогу | | продовжено | продовжено | продовжено | продовжено | | з__________20___р.|з__________20___р. | з__________20___р.|з__________20___р. | | до_________20___р.|до_________20___р. | до_________20___р.|до_________20___р. | | у сумі_____грн. | у сумі_____грн. | у сумі_____грн. | у сумі_____грн. | | | | | | | М.П. | М.П. | М.П. | М.П. | | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | | (підпис керівника |(підпис керівника | (підпис керівника |(підпис керівника | | структурного | структурного | структурного | структурного | | підрозділу) | підрозділу) | підрозділу) | підрозділу) | ---------------------------------------------------------------------------------
Стор. 5 Стор. 6 --------------------------------------------------------------------------------- | Для відміток |Посвідчення особи, яка одержує державну| | |соціальну допомогу, відповідно до| | |Закону України "Про державну соціальну| | |допомогу інвалідам з дитинства та| | |дітям-інвалідам" дійсне на всій| | |території України. | | |Згідно зі статтею 1 Закону України "Про| | |державну соціальну допомогу інвалідам з| | |дитинства та дітям-інвалідам" інвалідам| | |з дитинства та дітям-інвалідам, які| | |мають одночасно право на державну| | |соціальну допомогу відповідно до цього| | |Закону, на пенсію та на державну| | |соціальну допомогу згідно із Законом| | |України "Про державну соціальну| | |допомогу особам, які не мають права на| | |пенсію, та інвалідам", призначається за| | |вибором інвалідів з дитинства (законних| | |представників інвалідів з дитинства,| | |визнаних недієздатними, та| | |дітей-інвалідів) державна соціальна| | |допомога відповідно до цього Закону або| | |пенсія чи державна соціальна допомога| | |згідно із Законом України "Про державну| | |соціальну допомогу особам, які не мають| | |права на пенсію, та інвалідам". При| | |цьому, якщо інвалід з дитинства або| | |дитина-інвалід має право на пенсію у| | |зв'язку з втратою годувальника і| | |державну соціальну допомогу відповідно| | |до цього Закону, ці виплати| | |призначаються одночасно. | ---------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 197 ( z0587-14 ) від 08.04.2014 }

Додаток 2
до пункту 3.1 Порядку

ОПИС БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ
особи, яка одержує державну соціальну допомогу,
відповідно до Закону України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам"
( 2109-14 )

Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу,
відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) - розгорнута
книжечка розміром 67х100 міліметрів у лідериновій обкладинці. На лицьовому боці бланка посвідчення напис позолотним
тисненням "Україна". Обкладинка скріплюється з вкладкою на 2 скоби. Вкладка складається з 6 сторінок, віддрукованих на папері з
водяними знаками. Текстовий зміст друкується чорною фарбою. Способи захисту: - тангірна сітка в 3 кольори; - папір з водяними знаками; - застосування мікрошрифту; - нумерація - 6 знаків.вгору