Документ z1347-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.12.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.11.2018  № 1960


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2018 р.
за № 1347/32799

Про затвердження форми повідомлення фінансової установи, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та частини восьмої статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити форму повідомлення фінансової установи, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності, що додається.

2. Затвердити Порядок заповнення та подання повідомлення фінансовою установою, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності, що додається.

3. Фінансові установи, які віднесені до підприємств, що становлять суспільний інтерес, та уклали станом на дату набрання чинності цим розпорядженням договори щодо аудиту фінансової звітності із суб’єктами аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», повинні протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності цим розпорядженням повідомити Нацкомфінпослуг про укладення такого договору за формою, затвердженою цим розпорядженням.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

6. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
08 листопада 2018 року № 1960

ПОВІДОМЛЕННЯ
фінансової установи, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності

Директор департаменту
державного регулювання
та методології нагляду
на ринках фінансових послуг
Н. Лех


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
08 листопада 2018 року № 1960


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2018 р.
за № 1347/32799

ПОРЯДОК
заповнення та подання повідомлення фінансовою установою, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності

1. Повідомлення фінансовою установою, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності, складається за формою, затвердженою розпорядженням Нацкомфінпослуг від 08 листопада 2018 року № 1960 (далі - повідомлення).

2. Фінансова установа, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, за результатами конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, і будуть призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності такого підприємства відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі - Закон), протягом 30 календарних днів з дати проведення такого конкурсу, але не пізніше дати підписання договору щодо аудиту фінансової звітності, повинна повідомити Нацкомфінпослуг щодо суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме ці послуги.

3. У разі виникнення змін в інформації, зазначеній у повідомленні, такі зміни мають бути повідомлені фінансовою установою, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, протягом 10 робочих днів з дня виникнення таких змін.

4. Порядок заповнення повідомлення:

1) заповненню підлягають усі позиції. Позиції із відміткою «за наявності» та позиції, що не можуть бути заповнені відповідно до інформації, наявної у фінансової установи, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес,- відмічаються позначкою «–»;

2) у позиції «Дата складання повідомлення» дата зазначається арабськими цифрами у такій послідовності: дд.мм.рррр;

3) позиція «Порядок подання» відмічається позначкою «x» у відповідному полі, а саме: «первинне повідомлення» відмічається у разі повідомлення фінансовою установою, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, про обрання за результатами конкурсу суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, і буде призначений для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності такого підприємства; «зміни у повідомленні» відмічається у разі зміни найменування фінансової установи та/або суб’єкта аудиторської діяльності (для аудиторів - зміна прізвища, імені, по батькові), зміни тривалості виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності або зміни іншої інформації, зазначеної у повідомленні;

4) у пунктах 1, 2 зазначаються повне та скорочене (за наявності) найменування фінансової установи, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, згідно з установчими документами;

5) у пункті 3 зазначається код за ЄДРПОУ фінансової установи, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес;

6) у пункті 4 зазначається статус суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

7) у пункті 5 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність (із уточненням, чи є аудитор фізичною особою - підприємцем, чи провадить незалежну професійну діяльність), та номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

8) у пункті 6 зазначаються найменування, організаційно-правова форма аудиторської фірми та номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

9) у пункті 7 зазначається ідентифікаційний код аудиторської фірми (для аудиторів, які одноосібно провадять аудиторську діяльність, - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

10) у пункті 8 зазначається тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності, яка буде визначена у договорі щодо аудиту фінансової звітності з урахуванням вимог статті 30 Закону, що розраховується у роках, починаючи з першого фінансового року, згідно з договором на проведення аудиту, відповідно до якого суб’єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, вперше призначається для виконання завдання з обов’язкового аудиту одного й того самого підприємства, що становить суспільний інтерес.

Після закінчення строку виконання аудиторського завдання, визначеного у частині першій статті 30 Закону, фінансова установа, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, може продовжити строк виконання суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, завдання з аудиту і в разі такого продовження зобов’язана подати зміни до первинного повідомлення у строки, визначені пунктом 3 цього Порядку.

Після закінчення строку максимальної тривалості виконання аудиторського завдання, визначеного у частині четвертій статті 30 Закону, фінансова установа, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, не має права продовжити строк виконання суб’єктом аудиторської діяльності завдання з аудиту і повинна подати нове первинне повідомлення та повідомити Нацкомфінпослуг у строки, визначені пунктом 2 цього Порядку, про іншого суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, і надаватиме ці послуги;

11) у пункті 9 зазначається інформація щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону.

5. У разі якщо заповнене повідомлення займає більше ніж одну сторінку, кожна сторінка повідомлення засвідчується підписом керівника фінансової установи, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

6. У разі якщо повідомлення заповнене з порушенням вимог цього Порядку, Нацкомфінпослуг повідомляє фінансову установу, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, про необхідність усунення виявлених недоліків. Така фінансова установа зобов’язана протягом 10 робочих днів усунути недоліки та повторно подати повідомлення до Нацкомфінпослуг.

Директор департаменту
державного регулювання
та методології нагляду
на ринках фінансових послуг
Н. Лехвгору