Документ z1344-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.11.2014. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

09.10.2014  № 1019


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2014 р.
за № 1344/26121

Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, статей 11, 13 та 17 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, статей 1, 7, 37, 59, 70, 71, 73, 74 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, пункту 9 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 693, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в заголовок та пункт 1 рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 08 лютого 2012 року № 115 “Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 року за № 313/20626, після слова “послуги” доповнити словами “, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу”.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженої рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 08 лютого 2012 року № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 року за № 313/20626, що додаються.

3. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційного забезпечення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Г. Шверка.

Голова

Ю. Артеменко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради
України з питань телебачення
і радіомовлення
09.10.2014 № 1019


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2014 р.
за № 1344/26121

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

1. Заголовок Інструкції після слова “послуги” доповнити словами “, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу”.

2. У розділі І:

1) пункт 1.2 після слова “ліцензіатів,” доповнити словами “матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу,”;

2) у пункті 1.3:

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“протокол - документ, яким засвідчується факт вчинення ліцензіатом адміністративного правопорушення або порушення вимог законодавства про рекламу.”.

3. Абзац третій пункту 2.3 розділу ІІ викласти в новій редакції:

“виявлення Національною радою під час проведення моніторингу телерадіопрограм ознак порушення ліцензіатом вимог законодавства та/або умов ліцензії”.

4. Абзаци п’ятий і шостий пункту 4.1 розділу ІV викласти в новій редакції:

“ознайомлюватися з актом перевірки та/або протоколами і одержувати по одному примірнику оригіналу;

надавати у письмовій формі свої пояснення, зауваження чи заперечення до акта перевірки та/або протоколів”.

5. Пункт 5.2 розділу V після слова і цифр “(додатки 2 - 5)” доповнити словами і цифрами “та/або протоколи (додатки 6, 7)”.

6. Доповнити цю Інструкцію новими розділами VII - IX такого змісту:

“VII. Порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу

7.1. Протоколи про адміністративні правопорушення за порушення, передбачені статтями 164-6 - 164-8, 212-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), та про порушення законодавства про рекламу складаються уповноваженими особами Національної ради (у тому числі представниками Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) за результатами перевірки, проведеної цими уповноваженими особами.

7.2. Факти вчинення адміністративних правопорушень та порушень законодавства про рекламу відображаються у відповідному акті перевірки ліцензіатів у сфері телебачення і радіомовлення.

7.3. Якщо адміністративне правопорушення або порушення законодавства про рекламу вчинено кількома особами, то протокол складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень або порушень законодавства про рекламу протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

7.4. Протокол складається українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

7.5. У протоколі при його складанні обов’язково вказується стаття КУпАП або відповідні статті Закону України “Про рекламу”, за порушення вимог яких передбачена відповідальність.

7.6. При викладенні обставин правопорушення у протоколі вказуються місце та час його вчинення, суть правопорушення, які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, щодо якої складається протокол, та які положення законодавства порушено.

7.7. Уповноважена особа Національної ради (у тому числі представник Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) зобов’язана ознайомити особу, щодо якої складається протокол, з її правами і обов’язками, про що робиться відмітка у протоколі. Про обізнаність з вищезазначеним особа, щодо якої складається протокол, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови поставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої особи Національної ради.

7.8. Особі, щодо якої складається протокол, пропонується надати письмове пояснення та зауваження по суті вчиненого правопорушення, яке вноситься до протоколу і засвідчується підписом зазначеної особи. Пояснення та зауваження можуть додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у цьому протоколі.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, від надання пояснень та зауважень по суті вчиненого правопорушення уповноважена особа Національної ради вносить до нього відповідний запис, який засвідчується її підписом.

7.9. Протокол підписується уповноваженою особою Національної ради та особою, щодо якої складається протокол.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, від підписання протоколу уповноважена особа Національної ради робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом.

Особа, щодо якої складається протокол, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підпису.

7.10. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, стосовно якої він був складений.

7.11. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факти вчинення адміністративних правопорушень або порушень законодавства про рекламу.

7.12. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факти вчинення адміністративних правопорушень або порушень законодавства про рекламу, подаються на чергове засідання Національної ради протягом десяти робочих днів з дня складання протоколу.

За результатами розгляду Національна рада приймає рішення про направлення протоколу до суду або відповідних органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення або справи про порушення законодавства про рекламу. До протоколу додаються інші матеріали справи, що наявні в Національної ради та які підтверджують факти вчинення адміністративних правопорушень або порушень законодавства про рекламу.

VIII. Розгляд справ про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу

8.1. Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 164-6 - 164-8, 212-9 КУпАП.

8.2. Справи про порушення законодавства про рекламу розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.

IX. Порядок оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення та про порушення законодавства про рекламу

9.1. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу забезпечують уповноважені особи Національної ради, які складають протоколи.

9.2. Протокол про адміністративне правопорушення або про порушення законодавства про рекламу не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою особою Національної ради у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу (додаток 8), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Національної ради. Крім того, у цьому журналі проставляється відмітка про вручення другого примірника протоколу.

9.3. Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

9.4. Облік видачі бланків протоколів ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу (додаток 9).

9.5. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу мають серію і номер. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу мають наскрізну нумерацію та серію, що наведені у додатку 10 до цієї Інструкції.

9.6. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу і журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу зберігаються протягом строку, встановленого законодавством”.

7. У додатках до цієї Інструкції:

1) відмітку до додатка 1 викласти в новій редакції:

“до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу (пункт 2.12)”;

2) відмітки до додатків 2 - 5 викласти в новій редакції:

“до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу (пункт 5.2)”.

8. Доповнити Інструкцію новими додатками 6 - 10, що додаються.

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управлінняО. Кривша
Додаток 6
до Інструкції про порядок здійснення
перевірок телерадіоорганізацій
та провайдерів програмної послуги,
оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
та про порушення законодавства
про рекламу
(пункт 5.2)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення


Додаток 7
до Інструкції про порядок здійснення
перевірок телерадіоорганізацій
та провайдерів програмної послуги,
оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
та про порушення законодавства
про рекламу
(пункт 5.2)

ПРОТОКОЛ
про порушення законодавства про рекламуДодаток 8
до Інструкції про порядок здійснення
перевірок телерадіоорганізацій
та провайдерів програмної послуги,
оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
та про порушення законодавства
про рекламу
(пункт 9.2)

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу

№ з/п

Серія, номер та дата складання протоколу

Дата та місце вчинення правопорушення

Відомості про особу, щодо якої складено протокол

прізвище, ім’я, по батькові

посада

місце роботи

1

2

3

4

5

6

Посада, прізвище, ініціали уповноважених осіб Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, які склали протокол (представники Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі)

Дата вручення другого примірника протоколу

Примітки

7

8

9
Додаток 9
до Інструкції про порядок здійснення
перевірок телерадіоорганізацій
та провайдерів програмної послуги,
оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
та про порушення законодавства
про рекламу
(пункт 9.4)

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу

№ з/п

Дата видачі бланків протоколів

Серії та номери протоколів, що видаються
від _______
до________

Кількість виданих бланків протоколів (словом)

П.І.Б. та підпис отримувача

Примітка

1

2

3

4

5

6
Додаток 10
до Інструкції про порядок здійснення
перевірок телерадіоорганізацій
та провайдерів програмної послуги,
оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
та про порушення законодавства
про рекламу
(пункт 9.5)

СЕРІЇ
бланків протоколів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу, що належать до відповідних адміністративно-територіальних одиниць

№ з/п

Найменування

Серія протоколів

1

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

НР

2

Автономна Республіка Крим

АРК

3

Вінницька область

ВІ

4

Волинська область

ВН

5

Дніпропетровська область

ДН

6

Донецька область

ДО

7

Житомирська область

ЖИ

8

Закарпатська область

ЗА

9

Запорізька область

ЗП

10

Івано-Франківська область

ІФ

11

Київська область

КІ

12

місто Київ

КВ

13

Кіровоградська область

КР

14

Луганська область

ЛГ

15

Львівська область

ЛВ

16

Миколаївська область

МИ

17

Одеська область

ОД

18

Полтавська область

ПО

19

Рівненська область

РВ

20

місто Севастополь

СВ

21

Сумська область

СУ

22

Тернопільська область

ТЕ

23

Харківська область

ХА

24

Херсонська область

ХН

25

Хмельницька область

ХМ

26

Черкаська область

ЧК

27

Чернігівська область

ЧН

28

Чернівецька область

ЧВ
вгору