Документ z1342-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.11.2014. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
02.10.2014 № 1124


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2014 р.
за № 1342/26119

ПОЛОЖЕННЯ
про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів

І. Загальні положення

1. Туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів (далі - МКК) є консультативно-дорадчими органами, які створюються в навчальних закладах, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, з метою надання теоретичної та практичної допомоги навчальним закладам, керівникам туристських груп учнівської та студентської молоді в питаннях організації спортивних туристських походів (далі - походи).

2. Головною туристською маршрутно-кваліфікаційною комісією у структурі туристських маршрутно-кваліфікаційних комісій навчальних закладів є центральна туристська маршрутно-кваліфікаційна комісія (далі - ЦМККО), яка створюється в Українському державному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді (далі - Центр).

3. Туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії в обов’язковому порядку створюються в позашкільних навчальних закладах, які відповідають за розвиток туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні МКК).

4. У разі потреби та за наявності необхідних кадрів туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії (далі - місцеві МКК) можуть створюватися в міських, районних центрах туризму і краєзнавства учнівської молоді, на станціях юних туристів, у загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі - навчальні заклади).

5. ЦМККО, регіональні та місцеві МКК у своїй діяльності керуються  Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

6. ЦМККО, регіональні і місцеві МКК розглядають документи на проведення походів групами учнівської та студентської молоді, а також групами працівників навчальних закладів та органів управління освітою.

7. ЦМККО, регіональні та місцеві МКК мають свій штамп, зразок якого затверджує Центр.

8. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Організаційні засади діяльності МКК

1. ЦМККО, регіональні та місцеві МКК утворюються в складі голови, заступника (заступників), відповідального секретаря та членів комісії.

2. До ЦМККО, регіональних та місцевих МКК включаються за їх згодою найбільш досвідчені фахівці зі спортивного туризму.

3. Повноваження ЦМККО визначаються відповідно до досвіду її членів та встановлюються наказом Центру.

4. Повноваження регіональних МКК визначаються ЦМККО відповідно до досвіду членів регіонального МКК, після чого затверджуються наказом керівника відповідного навчального закладу, в якому діє регіональна МКК.

5. Повноваження місцевих МКК визначаються регіональними МКК (відповідно до регіону, де розташований навчальний заклад, в якому створюється місцева МКК) відповідно до досвіду членів місцевої МКК, яка створюється, після чого затверджуються наказом навчального закладу, в якому діє місцева МКК.

6. Регіональна МКК визначає повноваження місцевої МКК в межах, які має вона сама.

У разі відсутності в регіональної МКК необхідних повноважень, то повноваження місцевої МКК визначаються ЦМККО.

7. Навчальний заклад, в якому створюється регіональна, місцева МКК для визначення її повноважень, подає до ЦМККО або регіональної МКК, визначеної пунктами 4 - 6 цього розділу:

список членів регіональної, місцевої МКК за формою, затвердженою Центром;

копії довідок про залік спортивного туристського походу членів регіональної, місцевої МКК, які визначають їх кваліфікацію, за формою згідно з додатком 3 до Інструкції щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2014 року № 1124.

8. Кількісний склад членів ЦМККО, регіональної, місцевої МКК визначається навчальним закладом, в якому вона створюється, виходячи з обсягу роботи та її повноважень, але не менше двох осіб з кожного виду туризму.

9. Для отримання повноважень щодо розгляду документів на проведення походів певної категорії складності у складі ЦМККО, регіональної, місцевої МКК не менше двох її членів повинні мати досвід керівництва походом у даному виді туризму на одну категорію вище.

Для отримання повноважень на розгляд документів щодо проведення походів V категорії складності у складі ЦМККО, регіональної МКК не менше двох її членів повинні мати досвід керівництва двома походами V категорії складності в даному виді туризму.

Для отримання повноважень на розгляд документів щодо проведення походів 1 - 3 ступенів складності у складі ЦМККО, регіональної, місцевої МКК не менше двох її членів повинні мати досвід керівництва походами I категорії складності в даному виді туризму.

10. Строк повноважень ЦМККО, регіональної, місцевої МКК становить чотири роки з дати прийняття наказу про їх створення та затвердження складу її членів.

11. Після закінчення строку повноважень або в разі дострокової зміни складу членів ЦМККО, регіональної, місцевої МКК її повноваження визначаються відповідно до пунктів 3 - 11 цього розділу.

12. ЦМККО, регіональну, місцеву МКК очолює голова. Голова, заступник (заступники) голови та відповідальний секретар відповідної МКК призначаються наказом керівника навчального закладу, в якому вона створена. Голова та відповідальний секретар призначаються, як правило, із числа працівників навчального закладу, в якому вона створена.

13. Навчальний заклад, в якому створена ЦМККО, регіональна, місцева МКК, забезпечує умови для її роботи.

14. ЦМККО, регіональна, місцева МКК працюють під контролем керівника навчального закладу, в якому вони створені.

15. Керівник навчального закладу, в якому створена ЦМККО, регіональна, місцева МКК, та її члени, які розглядали документи на здійснення походу та надавали рекомендації щодо можливості його проведення відповідно до цього Положення, не відповідають за дії керівника, заступника керівника та учасників групи під час походу.

16. Розгляд маршрутних документів на здійснення походів та звітних документів про проведені походи може здійснюватися ЦМККО, регіональною, місцевою МКК з використанням електронних та інших засобів зв’язку.

ІІІ. Зміст роботи МКК

1. ЦМККО, регіональна, місцева МКК:

проводять консультації з питань організації, підготовки та проведення походів;

розглядають маршрутні документи та надають рекомендації щодо можливості проведення походів;

проводять профілактичну роботу, спрямовану на попередження нещасних випадків у походах;

розглядають звітні документи про проведені походи й остаточно визначають категорії (ступені) їх складності;

видають довідки про залік спортивного туристського походу за формою згідно з додатком 3 до Інструкції щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2014 року № 1124;

вносять пропозиції щодо удосконалення роботи МКК, підвищення кваліфікації її членів;

вносять пропозиції щодо заохочення членів МКК та керівників (учасників) походів або накладення на них стягнень за допущені порушення.

2. ЦМККО, крім визначеного в пункті 1 цього розділу, також:

розглядає питання про визначення, продовження повноважень регіональних, місцевих МКК навчальних закладів України відповідно до пунктів 4 - 12 розділу II цього Положення;

надає методичну допомогу регіональним, місцевим МКК навчальних закладів України.

3. Регіональні МКК, крім визначеного в пункті 1 цього розділу,  також:

розглядають питання про визначення, продовження повноважень місцевих МКК відповідно до пунктів 4 - 12 розділу II цього Положення;

надають методичну допомогу місцевим МКК, розташованим на відповідній території.

4. Регіональні МКК щороку до 25 січня подають інформацію про роботу за минулий рік за формою, встановленою Центром, до ЦМККО.

Місцеві МКК щороку до 15 січня подають інформацію про роботу за минулий рік за формою, встановленою Центром, до регіональної МКК за місцезнаходженням.

IV. Порядок розгляду ЦМККО, регіональною, місцевою МКК маршрутних документів на проведення походів

1. ЦМККО, регіональна, місцева МКК розглядають маршрутні документи на проведення походів і надають рекомендації щодо можливості їх проведення тільки в межах затверджених повноважень відповідної МКК.

2. Якщо категорія складності запланованого походу в цілому або окремих його елементів перевищує повноваження регіональної, місцевої МКК, то вона направляє маршрутні документи тій комісії, що визначила їй повноваження.

Якщо МКК, що визначила повноваження, не має достатніх повноважень для розгляду документів, вони направляються до ЦМККО або іншої МКК (за рекомендацією ЦМККО).

3. Для отримання рекомендацій щодо можливості проведення походу керівник групи подає до ЦМККО, регіональної, місцевої МКК:

маршрутні документи (маршрутний лист для походів 1 - 3 ступенів складності, маршрутну книжку для походів I - VI категорій складності). Форма маршрутних документів встановлюється Центром. Маршрутні документи подаються у двох примірниках, а якщо повноваження регіональної, місцевої МКК недостатні для надання рекомендацій щодо можливості проведення походу запланованого рівня, у трьох примірниках. Один примірник (якщо повноваження регіональної, місцевої МКК недостатні для надання рекомендацій щодо можливості проведення походу запланованого рівня - два примірники) маршрутних документів повинен бути завірений печаткою організації, що проводить похід;

оригінали або завірені копії довідок про залік спортивного туристського походу за формою згідно з додатком 3 до Інструкції щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2014 року № 1124;

копії картографічного матеріалу, яким група користуватиметься на маршруті;

матеріали (описи, схеми, лоції, паспорти перевалів тощо) щодо складних ділянок маршруту (за необхідності за погодженням з МКК, яка розглядає матеріали).

4. Документи до ЦМККО, регіональної, місцевої МКК повинні подаватися не пізніше ніж за:

10 днів до початку походу - для некатегорійних походів, якщо регіональна, місцева МКК має повноваження для надання рекомендацій щодо можливості проведення походу відповідного рівня складності;

15 днів до початку походу - для походів I - VI категорій складності, якщо регіональна, місцева МКК має повноваження для надання рекомендацій щодо можливості проведення походу відповідного рівня складності;

1 місяць до початку походу - якщо регіональна, місцева МКК не має повноважень для надання рекомендацій щодо можливості проведення походу відповідного рівня складності.

5. При розгляді документів ЦМККО, регіональна, місцева МКК зобов’язані перевірити:

розробку маршруту та графік руху групи за основним та запасним варіантами, наявність та якість картографічного матеріалу;

відповідність туристського досвіду керівника та учасників походу запланованому маршруту;

знання керівником групи району походу, умов пересування та природних перешкод на маршруті;

заходи, передбачені для безпечного проведення походу;

правильність вибору контрольних пунктів і строків проведення походу.

6. При розгляді маршрутних документів ЦМККО, регіональна, місцева МКК мають право вносити пропозиції керівнику навчального закладу, який проводить похід, щодо:

призначення перевірки групи з метою встановлення рівня вмінь та навичок керівника та учасників групи із залученням членів МКК;

усунення виявлених недоліків підготовки, виключення зі складу групи осіб, вік, туристський досвід та/або рівень підготовки яких не відповідає заявленому рівню складності походу;

визначення, що остаточна оцінка категорії складності маршруту буде встановлена МКК після розгляду звіту про похід;

надання обов’язкових для виконання керівником та групою вказівок з приводу дій на маршруті, повідомлення про похід аварійно-рятувальній службі, направлення повідомлень про проходження маршруту тощо (шляхом відповідного запису в маршрутних документах);

визначення способу направлення повідомлень про проходження групою маршруту до МКК, що розглянула документи, із використанням засобів зв’язку;

визначення форми та обсягу звіту про похід.

7. Маршрутні документи, що надійшли до ЦМККО, регіональної, місцевої МКК, реєструються відповідальним секретарем у реєстраційному журналі з присвоєнням відповідного номера та передаються ним голові (заступнику голови) ЦМККО, регіональної, місцевої МКК. Голова (заступник голови) передає документи для розгляду членам ЦМККО, регіональної, місцевої МКК, які мають необхідний досвід.

8. Рекомендації щодо можливості проведення походу записуються в маршрутні документи групи.

Рекомендації щодо можливості проведення походу для проведення походів:

1 - 3 ступенів складності підписує не менше ніж один член ЦМККО, регіональної, місцевої МКК, що має досвід керівництва категорійними походами в даному виді туризму, та голова (заступник голови) ЦМККО, регіональної, місцевої МКК;

I категорії складності підписує не менше ніж один член ЦМККО, регіональної, місцевої МКК, що має досвід керівництва походами в даному виді туризму не нижче II категорії складності, та голова (заступник голови) ЦМККО, регіональної, місцевої МКК;

II - IV категорій складності підписують не менше ніж два члени ЦМККО, регіональної, місцевої МКК, що мають досвід керівництва походами в даному виді туризму не менше ніж на одну категорію складності вище від запланованого, та голова (заступник голови) ЦМККО, регіональної, місцевої МКК;

V категорії складності підписують не менше ніж два члени ЦМККО, регіональної, місцевої МКК, кожен з яких має досвід керівництва походом VI категорії складності в даному виді туризму або не менше ніж двома походами V категорії складності в даному виді туризму, та голова (заступник голови) ЦМККО, регіональної, місцевої МКК.

9. У разі надання позитивної рекомендації щодо можливості проведення походу ЦМККО, регіональної, місцевої МКК відповідальний секретар завіряє маршрутні документи та видає один примірник маршрутних документів та інші матеріали, які подавалися групою, керівнику (заступнику керівника) групи.

Другий примірник маршрутних документів та копія картографічних матеріалів залишаються в ЦМККО, регіональній, місцевій МКК. 

У разі надання негативної рекомендації групі повертаються подані нею документи, крім одного примірника маршрутної книжки (маршрутного листа), який залишається в ЦМККО, регіональній, місцевій МКК.

10. Члени ЦМККО, регіональної, місцевої МКК не мають права розглядати маршрутні документи груп, керівниками або учасниками яких вони є.

11. Маршрутні документи зберігаються у ЦМККО, регіональній, місцевій МКК не менше трьох років після проведення походу. Копія картографічних матеріалів зберігається в ЦМКК, регіональній, місцевій МКК до завершення розгляду звіту про похід.

12. ЦМККО, регіональна, місцева МКК отримують повідомлення про вихід на маршрут, проходження контрольних пунктів та завершення подорожі у строки, що спільно визначені ними та керівником групи, а також керівником навчального закладу.

V. Порядок розгляду звітних документів туристських груп про здійснення походу

1. ЦМККО, регіональна, місцева МКК розглядають звітні документи про походи тих туристських груп, яким вони надавали рекомендації щодо можливості проведення походу.

2. У разі припинення діяльності регіональної, місцевої МКК звітні документи про походи груп, стосовно яких вони надавали рекомендації щодо можливості проведення походу, розглядаються ЦМККО або регіональною МКК.

3. При розгляді звітних документів ЦМККО, регіональна, місцева МКК:

перевіряють відповідність пройденого маршруту заявленому та визначають обґрунтованість і доцільність відхилень від заявленого маршруту (у разі їх наявності);

перевіряють наявність підтверджень (корінців телеграм, печаток або штампів у маршрутних документах, фотографій тощо) проходження групою визначених пунктів, визначальних перешкод (перевалів, порогів, вершин тощо);

визначають відповідність пройденого маршруту заявленій категорії складності.

4. При розгляді звіту про проведення комбінованого походу, який складають повноцінні походи з різних видів туризму, кожен з яких не нижче ІІ категорії складності, загальна складність такого походу може бути визначена ЦМККО, регіональною, місцевою МКК на одну категорію складності вище, ніж максимальна складність його складових частин (але не вище V категорії складності і в межах своїх повноважень). У разі якщо  загальна складність походу перевищує повноваження регіональної, місцевої МКК, вони повинні направити звітні матеріали зі своїм клопотанням до ЦМККО або регіональної МКК, яка надавала їм повноваження.

5. ЦМККО, регіональна, місцева МКК можуть знижувати категорію (ступінь) складності подорожі, вказану при розгляді маршрутних документів, якщо:

пройдено не весь запланований маршрут;

при розгляді маршрутних документів було визначено, що остаточна оцінка категорії складності маршруту буде встановлена після розгляду звіту про похід;

група безпідставно змінила маршрут під час походу, що призвело до зниження категорії складності запланованого маршруту;

необґрунтовано суттєво збільшено тривалість походу;

окремі учасники походу через певні обставини не пройшли весь запланований маршрут (для цих учасників).

6. У разі прийняття рішення про залік походу ЦМККО, регіональна, місцева МКК:

видають керівнику групи та учасникам довідки про залік спортивного туристського походу за формою згідно з додатком 3 до Інструкції щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2014 року № 1124;

у маршрутній книжці (маршрутному листі) та у звіті (у разі подання його в письмовому вигляді) роблять відмітки про залік походу та видачу довідок;

маршрутну книжку (маршрутний лист) повертають керівнику (заступнику керівника) групи;

у реєстраційному журналі роблять відмітки про прийняття звіту, залік походу та видачу довідок.

7. Реєстраційні журнали зберігаються в ЦМККО, регіональній, місцевій МКК не менше п’яти років.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти


В.В. Супрунвгору