Документ z1340-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.01.2018. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2017  № 372


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 листопада 2017 р.
за № 1340/31208

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів та визнання таким, що втратив чинність, наказу з питань поводження з радіоактивними відходами

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», підпунктів 7, 16 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22 жовтня 2002 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2002 року за № 874/7162 (у редакції наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від 20 серпня 2014 року № 118), що додаються.

2. У додатку 2 до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 06 серпня 2012 року № 153, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 року за № 1453/21765 (із змінами), розділи IV, V виключити.

У зв’язку з цим розділи VІ - VІІІ вважати відповідно розділами IV - VІ.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 15 серпня 2000 року № 109 «Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що надаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензій на здійснення діяльності на конкретному етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2000 року за № 601/4822.

4. Управлінню безпеки поводження з радіоактивними відходами (Рибалка Н.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки Голови

Б.В. Столярчук

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України

Заступник Міністра екології
та природних ресурсів України

В.о. Міністра охорони здоров'я України

Голова Державного агентства України
з управління зоною відчуження

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниГ. Карп


В.М. Вакараш

У. Супрун


В.В. Петрук


К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
ядерного регулювання України
12.10.2017 № 372


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 листопада 2017 р.
за № 1340/31208

ЗМІНИ
до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами

1. У розділі І:

абзац четвертий пункту 1.2 викласти у такій редакції:

«суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ - суб’єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, у тому числі експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ, спеціалізоване підприємство з поводження з РАВ, який провадить або заявив про намір провадити діяльність у сфері поводження з РАВ, які передані від виробників РАВ у власність держави, та/або з РАВ, які утворились унаслідок Чорнобильської катастрофи та виконання військових програм СРСР на території України.»;

абзац перший пункту 1.6 викласти у такій редакції:

«1.6. Діяльність з переробки РАВ, яка підлягає ліцензуванню, включає діяльність з переробки РАВ, які передані від виробників РАВ у власність держави, та/або РАВ, які утворились унаслідок Чорнобильської катастрофи та виконання військових програм СРСР на території України, а саме роботи з:»;

у пункті 1.7 слова «(крім РАВ, розміщених на майданчику Чорнобильської АЕС)» виключити.

2. У розділі ІІІ:

пункт 3.1 викласти у такій редакції:

«3.1. Експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища подає до Держатомрегулювання у паперовому вигляді:

заяву за формою, встановленою у додатку 1 до цих Умов і вимог;

копію засвідченого у встановленому законодавством порядку положення про експлуатуючу організацію (оператора);

довідку про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії за формою, встановленою у додатку 2 до цих Умов і вимог;

документи, що засвідчують рівень безпеки сховища для захоронення РАВ, документи, що підтверджують спроможність експлуатуючої організації (оператора) дотримуватися умов провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення РАВ, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу експлуатуючої організації (оператора) вимогам, установленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення. Перелік документів з урахуванням окремого етапу життєвого циклу сховища для захоронення РАВ наведено у додатках 3 - 5 до цих Умов і вимог.»;

після пункту 3.1 доповнити новими пунктами 3.2, 3.3 такого змісту:

«3.2. Експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ для внесення змін до ліцензії чи переоформлення ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища подає до Держатомрегулювання у паперовому вигляді:

заяву за формою, встановленою у додатку 1 до цих Умов і вимог;

ліцензію, що підлягає переоформленню або до якої вносяться зміни;

документи, які обґрунтовують підстави для переоформлення або внесення змін до ліцензії;

документи, що засвідчують рівень безпеки сховища для захоронення РАВ, документи, що підтверджують спроможність експлуатуючої організації (оператора) дотримуватися умов провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення РАВ, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу експлуатуючої організації (оператора) вимогам, установленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення (у випадку, якщо такі документи подавалися до органу, який видав ліцензію, і є чинними на дату подання заяви, достатньо посилатися на ці документи).

3.3. Для видачі дубліката ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення РАВ експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ подає до Держатомрегулювання у паперовому вигляді такі документи:

заяву за формою, встановленою у додатку 1 до цих Умов і вимог;

непридатний для користування внаслідок пошкодження бланк ліцензії у разі його наявності.».

У зв’язку з цим пункти 3.2 - 3.9 вважати відповідно пунктами 3.4 - 3.11.

3. У розділі ІV:

абзац четвертий пункту 4.1 викласти у такій редакції:

«суб’єктом діяльності у разі, якщо такий суб’єкт провадить діяльність з попередньої обробки та переробки РАВ, утворених внаслідок Чорнобильської катастрофи та/або виконання військових програм СРСР на території України, має на балансі або є орендарем відповідних об’єктів, призначених для поводження з РАВ. Такі об’єкти розміщуються у зоні відчуження, у пунктах зберігання відходів дезактивації та пунктах санітарної обробки транспорту за межами зони відчуження, на майданчиках сховищ РАВ, утворених внаслідок виконання військових програм СРСР на території України.»;

пункт 4.2 викласти у такій редакції:

«4.2. Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ для отримання ліцензії на провадження окремого виду діяльності - переробки РАВ - подає до Держатомрегулювання у паперовому вигляді:

заяву за формою, встановленою у додатку 1 до цих Умов і вимог;

довідку про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії за формою, встановленою у додатку 2 до цих Умов і вимог;

документи, що засвідчують рівень безпеки об’єкта з переробки РАВ, документи, що підтверджують спроможність суб’єкта діяльності у сфері поводження з РАВ дотримуватися умов провадження діяльності з переробки РАВ, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу суб’єкта діяльності у сфері поводження з РАВ вимогам, установленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення. Перелік документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності з переробки РАВ, наведено у додатку 6 до цих Умов і вимог.»;

після пункту 4.2 доповнити новими пунктами 4.3, 4.4 такого змісту:

«4.3. Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ для внесення змін до ліцензії чи переоформлення ліцензії на провадження окремого виду діяльності - переробки РАВ - подає до Держатомрегулювання у паперовому вигляді:

заяву за формою, встановленою у додатку 1 до цих Умов і вимог;

ліцензію, що підлягає переоформленню або до якої вносяться зміни;

документи, які обґрунтовують підстави для переоформлення або внесення змін до ліцензії;

документи, що засвідчують рівень безпеки об’єкта з переробки РАВ, документи, що підтверджують спроможність суб’єкта діяльності у сфері поводження з РАВ дотримуватися умов провадження діяльності з переробки РАВ, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу суб’єкта діяльності у сфері поводження з РАВ вимогам, установленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення (у випадку, якщо такі документи подавалися до органу, який видав ліцензію, і є чинними на дату подання заяви, достатньо посилатися на ці документи).

4.4. Для видачі дубліката ліцензії на провадження діяльності з переробки РАВ ліцензіат подає до Держатомрегулювання у паперовому вигляді такі документи:

заяву за формою, встановленою у додатку 1 до цих Умов і вимог;

непридатний для користування внаслідок пошкодження бланк ліцензії у разі його наявності.».

У зв’язку з цим пункти 4.3 - 4.5 вважати відповідно пунктами 4.5 - 4.7.

4. У розділі V:

пункт 5.2 викласти у такій редакції:

«5.2. Спеціалізоване підприємство з поводження з РАВ для отримання ліцензії на провадження окремого виду діяльності - зберігання РАВ - подає до Держатомрегулювання у паперовому вигляді:

заяву за формою, встановленою у додатку 1 до цих Умов і вимог;

довідку про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії за формою, встановленою у додатку 2 до цих Умов і вимог;

документи, що засвідчують рівень безпеки сховища для зберігання РАВ, документи, що підтверджують спроможність спеціалізованого підприємства з поводження з РАВ дотримуватися умов провадження діяльності із зберігання РАВ, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу спеціалізованого підприємства з поводження з РАВ вимогам, установленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення. Перелік документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності із зберігання РАВ, наведено у додатку 7 до цих Умов і вимог.»;

після пункту 5.2 доповнити новими пунктами 5.3, 5.4 такого змісту:

«5.3. Спеціалізоване підприємство з поводження з РАВ для внесення змін до ліцензії чи переоформлення ліцензії на провадження окремого виду діяльності - зберігання РАВ - подає до Держатомрегулювання у паперовому вигляді:

заяву за формою, встановленою у додатку 1 до цих Умов і вимог;

ліцензію, що підлягає переоформленню або до якої вносяться зміни;

документи, які обґрунтовують підстави для переоформлення або внесення змін до ліцензії;

документи, що засвідчують рівень безпеки сховища для зберігання РАВ, документи, що підтверджують спроможність спеціалізованого підприємства з поводження з РАВ дотримуватися умов провадження діяльності із зберігання РАВ, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу спеціалізованого підприємства з поводження з РАВ вимогам, установленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення (у випадку, якщо такі документи подавалися до органу, який видав ліцензію, і є чинними на дату подання заяви, достатньо посилатися на ці документи).

5.4. Для видачі дубліката ліцензії на провадження діяльності із зберігання РАВ ліцензіат подає до Держатомрегулювання у паперовому вигляді такі документи:

заяву за формою, встановленою у додатку 1 до цих Умов і вимог;

непридатний для користування внаслідок пошкодження бланк ліцензії у разі його наявності.».

У зв’язку з цим пункти 5.3 - 5.4 вважати відповідно пунктами 5.5 - 5.6.

5. Ці Умови і вимоги доповнити додатками 1 - 7, що додаються.

Начальник Управління
безпеки поводження з РАВ -
державний інспекторН.В. РибалкаДодаток 1
до Умов і вимог безпеки
(ліцензійних умов) провадження
діяльності у сфері поводження
з радіоактивними відходами
(пункт 3.1 розділу ІІІ)

ЗАЯВА
на отримання (переоформлення, внесення змін, видачу дубліката) ліцензії на провадження діяльностіДодаток 2
до Умов і вимог безпеки
(ліцензійних умов) провадження
діяльності у сфері поводження
з радіоактивними відходами
(пункт 3.1 розділу ІІІ)

Зразок

ДОВІДКА
про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії

№ з/п

Посада працівника

Прізвище, ім'я та по батькові

Освіта (найменування навчального закладу, кваліфікація, спеціальність)

Стаж роботи у сфері використання ядерної енергії

Найменування навчального закладу і строк підвищення кваліфікації (номер свідоцтва встановленого державного зразка)

Перевірка знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки або фізичного захисту (дата перевірки, номер протоколу)

Інформація про комісію з перевірки знань норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки або фізичного захисту (номер наказу про створення комісії, навчальний заклад, підприємство тощо, при якому вона створена)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9


_________________________
(посада керівника або
уповноваженої особи підприємства)

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)


М.П. (за наявності)Додаток 3
до Умов і вимог безпеки
(ліцензійних умов) провадження
діяльності у сфері поводження
з радіоактивними відходами
(пункт 3.1 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі будівництва сховища для захоронення РАВ

1. Копія генерального плану майданчика, на якому планується розмістити сховище для захоронення РАВ та об’єкти інфраструктури, технологічно з ним пов’язані.

2. Копія проекту будівництва сховища для захоронення РАВ, затвердженого відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 (із змінами).

3. Копія звіту за результатами експертизи проекту будівництва сховища для захоронення РАВ, проведеної відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 (із змінами).

4. Звіт про аналіз безпеки сховища для захоронення РАВ на етапі будівництва.

5. Копія настанови щодо системи управління (настанова з якості) на етапі будівництва сховища для захоронення РАВ.

6. Перелік посадових осіб, до службових обов’язків яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки сховища для захоронення РАВ на етапі будівництва, і діяльність яких згідно із Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» може провадитись лише на підставі ліцензії Держатомрегулювання, виданої відповідно до Умов та порядку видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, затверджених наказом Держатомрегулювання від 28 грудня 2011 року № 195, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 січня 2012 року за № 113/20426.

7. План аварійних заходів на етапі будівництва сховища для захоронення РАВ (додається у випадку будівництва сховища на території зони відчуження).

8. Програма радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища.

9. Інструкція з радіаційної безпеки, інструкція з дій персоналу у випадку радіаційних аварій, положення про роботу служби радіаційної безпеки (особу (підрозділ), відповідальну(ий) за радіаційний контроль), проектні контрольні рівні радіаційно-гігієнічних показників (додаються у випадку будівництва сховища на території зони відчуження).

10. Копії документів (наказів) щодо:

призначення підрозділу (чи окремих осіб) та посадової особи з числа найвищого керівництва, до компетенції яких належать розробка, впровадження та аналіз ефективності системи управління діяльністю, здійснення незалежної оцінки, а також розробка заходів щодо поліпшення системи управління діяльністю;

положення про перевірку знань законодавства, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, погоджене з Держатомрегулюванням;

створення екзаменаційної комісії з перевірки знань;

визначення персоналу категорії «А», допущеного в установленому порядку до виконання робіт на етапі будівництва сховища для захоронення РАВ, який не має медичних протипоказань та пройшов відповідне навчання і перевірку знань законодавства, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки (додається у випадку будівництва сховища на території зони відчуження);

призначення з числа керівництва особи, відповідальної за дотримання норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, ведення радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу, збереження та аналіз отриманих результатів (додається у випадку будівництва сховища на території зони відчуження).

11. Документи, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту сховища для захоронення РАВ на етапі будівництва:

копія акта визначення рівня фізичного захисту РАВ, оформленого в установленому законодавством порядку;

копія наказу про призначення з числа керівництва особи, відповідальної за стан та функціонування системи фізичного захисту;

копії виданих в установленому порядку наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівника та працівників підприємства, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт;

довідка про планову професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації з фізичного захисту фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, погоджених з Держатомрегулюванням, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали відповідну ліцензію Держатомрегулювання;

копія фінансового плану забезпечення фізичного захисту РАВ відповідно до статті 28 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 року № 740 (із змінами);

довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктового плану взаємодії експлуатуючої організації, органів державної влади та сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії, процедури повідомлення про порушення режиму фізичного захисту, пам’ятки дій для персоналу відповідно до статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»;

довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктової проектної загрози відповідно до пункту 11 Порядку функціонування державної системи фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1337 (із змінами) (у разі якщо об’єкт відноситься до Переліку радіаційно небезпечних об’єктів в Україні, для яких розроблюється об’єктова проектна загроза, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 17 грудня 2012 року № 238, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 21/22553);

копія висновку державної експертизи з фізичного захисту щодо проекту створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту сховища для захоронення РАВ;

довідка, складена заявником у довільній формі, про створення умов для захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства про захист інформації;

настанова щодо системи управління (настанова з якості) фізичним захистом сховища для захоронення РАВ на етапі будівництва.Додаток 4
до Умов і вимог безпеки
(ліцензійних умов) провадження
діяльності у сфері поводження
з радіоактивними відходами
(пункт 3.1 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі експлуатації сховища для захоронення РАВ

1. Копія генерального плану майданчика, на якому розміщено сховище для захоронення РАВ та об’єкти інфраструктури, технологічно з ним пов’язані.

2. Копія проекту сховища для захоронення РАВ, затвердженого відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 (із змінами) (подається у разі внесення змін/коригувань до проекту сховища на етапі будівництва).

3. Копія звіту за результатами експертизи проекту сховища для захоронення РАВ, проведеної відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 (із змінами) (подається у разі внесення змін/коригувань до проекту сховища на етапі будівництва).

4. Копія позитивного висновку державної екологічної експертизи.

5. Копія сертифіката/акта готовності сховища для захоронення РАВ до експлуатації, оформленого відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 750) (із змінами).

6. Звіт про аналіз безпеки сховища для захоронення РАВ на етапі експлуатації.

7. Технологічний регламент експлуатації сховища для захоронення РАВ.

8. Критерії приймання РАВ на захоронення у сховищі для захоронення РАВ, встановлені відповідно до аналізу безпеки та проектного призначення сховища, узгоджені з Держатомрегулюванням.

9. Копія настанови щодо системи управління (настанова з якості) на етапі експлуатації сховища для захоронення РАВ.

10. Перелік посадових осіб, до службових обов’язків яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки сховища для захоронення РАВ на етапі експлуатації, і діяльність яких згідно із Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» може провадитись лише на підставі ліцензії Держатомрегулювання, виданої відповідно до Умов та порядку видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, затверджених наказом Держатомрегулювання від 28 грудня 2011 року № 195, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 січня 2012 року за № 113/20426.

11. План аварійних заходів на етапі експлуатації сховища для захоронення РАВ.

12. Програма радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища.

13. Інструкція з радіаційної безпеки, інструкція з дій персоналу у випадку радіаційних аварій, положення про роботу служби радіаційної безпеки (особу (підрозділ), відповідальну(ий) за радіаційний контроль), контрольні рівні радіаційно-гігієнічних показників.

14. Дозвіл (санітарний паспорт) на поводження з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання на сховищі для захоронення РАВ, виданий територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства (додається за наявності).

15. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з експлуатації сховища для захоронення РАВ, власними коштами, у тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії.

16. Копії документів (наказів) щодо:

призначення підрозділу (чи окремих осіб) та посадової особи з числа найвищого керівництва, до компетенції яких належать розробка, впровадження та аналіз ефективності системи управління діяльністю, здійснення незалежної оцінки, а також розробка заходів щодо поліпшення системи управління діяльністю;

положення про перевірку знань законодавства, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, погоджене з Держатомрегулюванням;

створення екзаменаційної комісії з перевірки знань;

визначення персоналу категорії «А», допущеного в установленому порядку до виконання робіт на етапі експлуатації сховища для захоронення РАВ, який не має медичних протипоказань та пройшов відповідне навчання і перевірку знань законодавства, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки;

призначення з числа керівництва особи, відповідальної за дотримання норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, ведення радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу, збереження та аналіз отриманих результатів;

призначення з числа персоналу категорії «А» особи, відповідальної за облік і контроль РАВ, збереження інформації щодо кількості та характеристик РАВ, проведення щорічної інвентаризації РАВ.

17. Документи, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту сховища для захоронення РАВ на етапі експлуатації:

копія акта визначення рівня фізичного захисту РАВ, оформленого в установленому законодавством порядку;

копія наказу про призначення з числа керівництва особи, відповідальної за стан та функціонування системи фізичного захисту;

копії виданих в установленому порядку наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівника та працівників підприємства, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт;

довідка про планову професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації з фізичного захисту фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, погоджених з Держатомрегулюванням, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали відповідну ліцензію Держатомрегулювання;

копія фінансового плану забезпечення фізичного захисту РАВ відповідно до статті 28 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 року № 740 (із змінами). При подачі заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії, у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк дії ліцензії - звіт про виконання фінансового плану, пов’язаного із забезпеченням фізичного захисту РАВ;

довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктового плану взаємодії експлуатуючої організації, органів державної влади та сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії, процедури повідомлення про порушення режиму фізичного захисту, пам’ятки дій для персоналу відповідно до статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»;

довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктової проектної загрози відповідно до пункту 11 Порядку функціонування державної системи фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1337 (із змінами) (у разі якщо об’єкт відноситься до Переліку радіаційно небезпечних об’єктів в Україні, для яких розроблюється об’єктова проектна загроза, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 17 грудня 2012 року № 238, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 21/22553);

копія висновку державної експертизи з фізичного захисту щодо проекту створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту сховища для захоронення РАВ;

довідка, складена заявником у довільній формі, про створення умов для захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства про захист інформації;

настанова щодо системи управління (настанова з якості) фізичним захистом сховища для захоронення РАВ на етапі експлуатації.Додаток 5
до Умов і вимог безпеки
(ліцензійних умов) провадження
діяльності у сфері поводження
з радіоактивними відходами
(пункт 3.1 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі закриття сховища для захоронення РАВ

1. Рішення органу державного управління у сфері поводження з РАВ про закриття сховища для захоронення РАВ, погоджене з Держатомрегулюванням.

2. Копія проекту закриття сховища для захоронення РАВ, затвердженого відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 (із змінами).

3. Копія звіту за результатами експертизи проекту закриття сховища для захоронення РАВ, проведеної відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 (із змінами).

4. Копія позитивного висновку державної екологічної експертизи.

5. Звіт про аналіз безпеки сховища для захоронення РАВ на етапі закриття.

6. Технологічний регламент закриття сховища для захоронення РАВ.

7. Копія настанови щодо системи управління (настанова з якості) на етапі закриття сховища для захоронення РАВ.

8. Перелік посадових осіб, до службових обов’язків яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки сховища для захоронення РАВ на етапі закриття, і діяльність яких згідно із Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» може провадитись лише на підставі ліцензії Держатомрегулювання, виданої відповідно до Умов та порядку видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, затверджених наказом Держатомрегулювання від 28 грудня 2011 року № 195, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 січня 2012 року за № 113/20426.

9. План аварійних заходів на етапі закриття сховища для захоронення РАВ.

10. Програма радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища.

11. Інструкція з радіаційної безпеки, інструкція з дій персоналу у випадку радіаційних аварій, положення про роботу служби радіаційної безпеки (особу (підрозділ), відповідальну(ий) за радіаційний контроль), контрольні рівні радіаційно-гігієнічних показників.

12. Дозвіл (санітарний паспорт) на поводження з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання на сховищі для захоронення РАВ, виданий територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства (додається за наявності).

13. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися на етапі закриття сховища для захоронення РАВ, власними коштами, у тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії.

14. Копії документів (наказів) щодо:

призначення підрозділу (чи окремих осіб) та посадової особи з числа найвищого керівництва, до компетенції яких належать розробка, впровадження та аналіз ефективності системи управління діяльністю, здійснення незалежної оцінки, а також розробка заходів щодо поліпшення системи управління діяльністю;

положення про перевірку знань законодавства, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, погоджене з Держатомрегулюванням;

створення екзаменаційної комісії з перевірки знань;

визначення персоналу категорії «А», допущеного в установленому порядку до виконання робіт на етапі закриття сховища для захоронення РАВ, який не має медичних протипоказань та пройшов відповідне навчання і перевірку знань законодавства, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки;

призначення з числа керівництва особи, відповідальної за дотримання норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, ведення радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу, збереження та аналіз отриманих результатів;

призначення з числа персоналу категорії «А» особи, відповідальної за облік і контроль РАВ, збереження інформації щодо кількості та характеристик РАВ, проведення щорічної інвентаризації РАВ.

15. Документи, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту сховища для захоронення РАВ на етапі закриття:

копія акта визначення рівня фізичного захисту РАВ, оформленого в установленому законодавством порядку;

копія наказу про призначення з числа керівництва особи, відповідальної за стан та функціонування системи фізичного захисту;

копії виданих в установленому порядку наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівника та працівників підприємства, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт;

довідка про планову професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації з фізичного захисту фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, погоджених з Держатомрегулюванням, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали відповідну ліцензію Держатомрегулювання;

копія фінансового плану забезпечення фізичного захисту РАВ відповідно до статті 28 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 року № 740 (із змінами). При подачі заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії, у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк дії ліцензії - звіт про виконання фінансового плану, пов’язаного із забезпеченням фізичного захисту РАВ;

довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктового плану взаємодії експлуатуючої організації, органів державної влади та сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії, процедури повідомлення про порушення режиму фізичного захисту, пам’ятки дій для персоналу відповідно до статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»;

довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктової проектної загрози відповідно до пункту 11 Порядку функціонування державної системи фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1337 (із змінами) (у разі якщо об’єкт відноситься до Переліку радіаційно небезпечних об’єктів в Україні, для яких розроблюється об’єктова проектна загроза, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 17 грудня 2012 року № 238, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 21/22553);

копія висновку державної експертизи з фізичного захисту щодо проекту створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту сховища для захоронення РАВ;

довідка, складена заявником у довільній формі, про створення умов для захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства про захист інформації;

настанова щодо системи управління (настанова з якості) фізичним захистом сховища для захоронення РАВ на етапі закриття.Додаток 6
до Умов і вимог безпеки
(ліцензійних умов) провадження
діяльності у сфері поводження
з радіоактивними відходами
(пункт 4.2 розділу ІV)

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності з переробки РАВ

1. Копія проекту об'єкта з переробки РАВ, затвердженого відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 (із змінами) (у випадку використання як об’єкта з переробки РАВ стандартного обладнання надається технічна документація або копія паспорта на експлуатацію цього обладнання).

2. Копія звіту за результатами експертизи проекту об'єкта з переробки РАВ, проведеної відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 (із змінами) (надається у випадку розроблення проектної документації на об’єкт з переробки РАВ).

3. Копія сертифіката/акта готовності об’єкта з переробки РАВ до експлуатації (для етапу експлуатації), оформленого відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 750) (із змінами) (у випадку використання як об’єкта з переробки РАВ стандартного обладнання акт складається заявником у довільній формі).

4. Звіт про аналіз безпеки об’єкта з переробки РАВ.

5. Технологічний регламент експлуатації (зняття з експлуатації) об’єкта з переробки РАВ.

6. Критерії приймання РАВ (для етапу експлуатації), що передаються на об’єкт з переробки РАВ, встановлені відповідно до аналізу безпеки та проектного призначення об’єкта, узгоджені з Держатомрегулюванням (не потребують узгодження у випадку використання як об’єкта з переробки РАВ стандартного обладнання).

7. План аварійних заходів при провадженні діяльності з переробки РАВ.

8. Програма радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища.

9. Інструкція з радіаційної безпеки, інструкція з дій персоналу у випадку радіаційних аварій, положення про роботу служби радіаційної безпеки (особу (підрозділ), відповідальну(ий) за радіаційний контроль), контрольні рівні радіаційно-гігієнічних показників.

10. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю з переробки РАВ в частині ядерної та радіаційної безпеки, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

11. Дозвіл (санітарний паспорт) на поводження з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання на об’єкті з переробки РАВ, виданий територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства (додається за наявності).

12. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з переробки РАВ, власними коштами, у тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії.

13. Копії документів (наказів) щодо:

призначення підрозділу (чи окремих осіб) та посадової особи з числа найвищого керівництва, до компетенції яких належать розробка, впровадження та аналіз ефективності системи управління діяльністю, здійснення незалежної оцінки, а також розробка заходів щодо поліпшення системи управління діяльністю;

положення про перевірку знань законодавства, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, погоджене з Держатомрегулюванням;

створення екзаменаційної комісії з перевірки знань (за наявності);

визначення персоналу категорії «А», допущеного в установленому порядку до виконання робіт на об’єкті з переробки РАВ, який не має медичних протипоказань та пройшов відповідне навчання і перевірку знань законодавства, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки;

призначення з числа керівництва особи, відповідальної за дотримання норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, ведення радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу, збереження та аналіз отриманих результатів;

призначення з числа персоналу категорії «А» особи, відповідальної за облік і контроль РАВ, збереження інформації щодо кількості та характеристик РАВ, проведення щорічної інвентаризації РАВ.

14. Документи, що підтверджують забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів (надаються за наявності ядерних матеріалів):

копія наказу про призначення особи, відповідальної за ведення обліку та контролю ядерних матеріалів;

копія інструкції з обліку та контролю ядерних матеріалів, розробленої відповідно до Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 червня 2006 року № 97, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 липня 2006 року за № 849/12723 (у редакції наказу Державного комітету ядерного регулювання України від 08 лютого 2010 року № 14) (із змінами).

15. Документи, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту об’єкта з переробки РАВ:

копія акта визначення рівня фізичного захисту РАВ, оформленого в установленому законодавством порядку (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки РАВ, яка передбачає надання послуг як підрядної організації);

копія наказу про призначення з числа керівництва особи, відповідальної за стан та функціонування системи фізичного захисту;

копії виданих в установленому порядку наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівника та працівників підприємства, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт;

довідка про планову професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації з фізичного захисту фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, погоджених з Держатомрегулюванням, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали відповідну ліцензію Держатомрегулювання (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки РАВ, яка передбачає надання послуг як підрядної організації);

копія фінансового плану забезпечення фізичного захисту РАВ відповідно до статті 28 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 року № 740 (із змінами). При подачі заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії, у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк дії ліцензії - звіт про виконання фінансового плану, пов’язаного із забезпеченням фізичного захисту РАВ (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки РАВ, яка передбачає надання послуг як підрядної організації);

довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктового плану взаємодії експлуатуючої організації, органів державної влади та сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії, процедури повідомлення про порушення режиму фізичного захисту, пам’ятки дій для персоналу відповідно до статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки РАВ, яка передбачає надання послуг як підрядної організації);

довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктової проектної загрози відповідно до пункту 11 Порядку функціонування державної системи фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1337 (із змінами) (у разі якщо об’єкт відноситься до Переліку радіаційно небезпечних об’єктів в Україні, для яких розроблюється об’єктова проектна загроза, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 17 грудня 2012 року № 238, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 21/22553) (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки РАВ, яка передбачає надання послуг як підрядної організації);

копія висновку державної експертизи з фізичного захисту щодо проекту створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту об’єкта з переробки РАВ (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки РАВ, яка передбачає надання послуг як підрядної організації);

довідка, складена заявником у довільній формі, про створення умов для захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства про захист інформації (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки РАВ, яка передбачає надання послуг як підрядної організації);

настанова щодо системи управління (настанова з якості) фізичним захистом об’єкта з переробки РАВ.Додаток 7
до Умов і вимог безпеки
(ліцензійних умов) провадження
діяльності у сфері поводження
з радіоактивними відходами
(пункт 5.2 розділу V)

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності із зберігання РАВ

1. Копія проекту сховища для зберігання РАВ, затвердженого відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 (із змінами).

2. Копія звіту за результатами експертизи проекту сховища для зберігання РАВ, проведеної відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 (із змінами).

3. Копія сертифіката/акта готовності сховища для зберігання РАВ (для етапу експлуатації), оформленого відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 750) (із змінами).

4. Звіт про аналіз безпеки сховища для зберігання РАВ.

5. Технологічний регламент експлуатації (зняття з експлуатації) сховища для зберігання РАВ.

6. Критерії приймання РАВ (для етапу експлуатації), що передаються на сховище для зберігання РАВ, встановлені відповідно до аналізу безпеки та проектного призначення об’єкта, узгоджені з Держатомрегулюванням.

7. План аварійних заходів при провадженні діяльності із зберігання РАВ.

8. Програма радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища.

9. Інструкція з радіаційної безпеки, інструкція з дій персоналу у випадку радіаційних аварій, положення про роботу служби радіаційної безпеки (особу (підрозділ), відповідальну(ий) за радіаційний контроль), контрольні рівні радіаційно-гігієнічних показників.

10. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю із зберігання РАВ в частині ядерної та радіаційної безпеки, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

11. Дозвіл (санітарний паспорт) на поводження з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання на сховищі для зберігання РАВ, виданий територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства (додається за наявності).

12. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності із зберігання РАВ, власними коштами, у тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії.

13. Копії документів (наказів) щодо:

призначення підрозділу (чи окремих осіб) та посадової особи з числа найвищого керівництва, до компетенції яких належать розробка, впровадження та аналіз ефективності системи управління діяльністю, здійснення незалежної оцінки, а також розробка заходів щодо поліпшення системи управління діяльністю;

положення про перевірку знань законодавства, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, погоджене з Держатомрегулюванням;

створення екзаменаційної комісії з перевірки знань;

визначення персоналу категорії «А», допущеного в установленому порядку до виконання робіт на сховищі для зберігання РАВ, який не має медичних протипоказань та пройшов відповідне навчання і перевірку знань законодавства, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки;

призначення з числа керівництва особи, відповідальної за дотримання норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, ведення радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу, збереження та аналіз отриманих результатів;

призначення з числа персоналу категорії «А» особи, відповідальної за облік і контроль РАВ, збереження інформації щодо кількості та характеристик РАВ, проведення щорічної інвентаризації РАВ.

14. Документи, що підтверджують забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів (надаються за наявності ядерних матеріалів):

копія наказу про призначення особи, відповідальної за ведення обліку та контролю ядерних матеріалів;

копія інструкції з обліку та контролю ядерних матеріалів, розробленої відповідно до Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 червня 2006 року № 97, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 липня 2006 року за № 849/12723 (у редакції наказу Державного комітету ядерного регулювання України від 08 лютого 2010 року № 14) (із змінами).

15. Документи, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту сховища для зберігання РАВ:

копія акта визначення рівня фізичного захисту РАВ, оформленого в установленому законодавством порядку;

копія наказу про призначення з числа керівництва особи, відповідальної за стан та функціонування системи фізичного захисту;

копії виданих в установленому порядку наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівника та працівників підприємства, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт;

довідка про планову професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації з фізичного захисту фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, погоджених з Держатомрегулюванням, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали відповідну ліцензію Держатомрегулювання;

копія фінансового плану забезпечення фізичного захисту РАВ відповідно до статті 28 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 року № 740 (із змінами). При подачі заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії, у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк дії ліцензії - звіт про виконання фінансового плану, пов’язаного із забезпеченням фізичного захисту РАВ;

довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктового плану взаємодії експлуатуючої організації, органів державної влади та сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії, процедури повідомлення про порушення режиму фізичного захисту, пам’ятки дій для персоналу відповідно до статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»;

довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктової проектної загрози відповідно до пункту 11 Порядку функціонування державної системи фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1337 (із змінами) (у разі якщо об’єкт відноситься до Переліку радіаційно небезпечних об’єктів в Україні, для яких розроблюється об’єктова проектна загроза, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 17 грудня 2012 року № 238, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 21/22553);

копія висновку державної експертизи з фізичного захисту щодо проекту створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту об’єкта з переробки РАВ;

довідка, складена заявником у довільній формі, про створення умов для захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства про захист інформації;

настанова щодо системи управління (настанова з якості) фізичним захистом сховища із зберігання РАВ.вгору