Документ z1340-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.02.2015, підстава - z0116-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.12.2010 N 590
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2010 р.
за N 1340/18635
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 29 ( z0116-15 ) від 15.01.2015 }
Про затвердження Порядку відбору кандидатів
на навчання до вищих навчальних закладів
Міністерства внутрішніх справ України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства внутрішніх справ
N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011
N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013
N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013
N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }

Відповідно до вимог Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ),
"Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про міліцію" ( 565-12 ) та з метою
вдосконалення системи підготовки фахівців у вищих навчальних
закладах МВС Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок відбору кандидатів на навчання до вищих
навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України
(далі - Порядок), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства, начальникам головних управлінь, управлінь
МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, на залізницях, ректорам (начальникам) вищих
навчальних закладів МВС:
2.1. Організувати роботу з відбору кандидатів на навчання
до вищих навчальних закладів МВС.
2.2. Довести Порядок до відома кандидатів на навчання.
3. Начальникові Департаменту кадрового забезпечення
полковнику міліції Казанському Ю.С. забезпечити в установленому
порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від
20.11.2009 N 488 ( z1197-09 ) "Про затвердження Порядку відбору
кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства
внутрішніх справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 14.12.2009 за N 1197/17213.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С.Є.
6. Наказ надіслати за належністю.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр
генерал-лейтенант міліції А.В.Могильов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
освіти і науки України Є.М.Суліма
Голова Профспілки атестованих
працівників органів
внутрішніх справ України А.С.Онищук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
01.12.2010 N 590
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2010 р.
за N 1340/18635

ПОРЯДОК
відбору кандидатів на навчання
до вищих навчальних закладів
Міністерства внутрішніх справ України
{ У тексті Порядку слова "сертифікати Українського
центру оцінювання якості освіти" в усіх відмінках
замінено словами "сертифікати зовнішнього
незалежного оцінювання" у відповідних відмінках,
абревіатуру "МОН" замінено словами "МОНмолодьспорт
України" згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
{ У тексті Порядку слова "атестаційні комісії" в усіх
відмінках замінено словами "фахові атестаційні
комісії" у відповідних відмінках згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 )
від 28.05.2013 }
{ У тексті Порядку слово "МОНмолодьспорт" замінено
словом "МОН"; слова "предметні екзаменаційні комісії"
замінено словами "екзаменаційні комісії" у відповідних
відмінках; слово "абітурієнт" в усіх відмінках та
числах замінено словом "вступник" у відповідних
відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає порядок відбору кандидатів на
навчання до вищих навчальних закладів (далі - ВНЗ) МВС за
державним замовленням.
1.2. Порядок розроблено відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про
Національну гвардію України" ( 876-18 ), "Про військовий обов'язок
і військову службу" ( 2232-12 ), Закону України "Про засади
державної мовної політики" ( 5029-17 ), Положення про проходження
служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від
29.07.91 N 114 ( 114-91-п ) (зі змінами), Умов прийому до вищих
навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року N 1510
( z1855-13 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31
жовтня 2013 року за N 1855/24387 (далі - Умови прийому до вищих
навчальних закладів України). { Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011,
N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013, N 1180 ( z2154-13 ) від
02.12.2013, N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
1.3. ВНЗ МВС здійснюють ступеневу підготовку фахівців для
органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційних рівнів
бакалавра, спеціаліста, магістра. { Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
1.4. На навчання до ВНЗ МВС приймаються громадяни України на
основі повної загальної середньої освіти або
освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра,
спеціаліста.
1.5. Прийом до ВНЗ МВС здійснюється для підготовки фахівців
за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра,
спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста,
магістра.
1.6. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
1.7. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста приймаються особи, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. { Главу 1 доповнено новим пунктом 1.7 згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
1.8. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра у ВНЗ МВС здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційних
рівнів бакалавра, спеціаліста.
1.9. ВНЗ МВС приймають на перший курс (зі скороченим терміном
навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном
навчання на вакантні місця) осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу
на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 N 839
( 839-2007-п ) "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста", що
визначається у правилах прийому до ВНЗ. { Пункт 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
1.10. Підготовка фахівців у ВНЗ МВС на денній формі навчання
за державним замовленням здійснюється на підставі укладених
тристоронніх договорів про підготовку фахівця у вищому навчальному
закладі Міністерства внутрішніх справ України відповідно до Закону
України "Про міліцію" ( 565-12 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 01.03.2007 N 313 ( 313-2007-п ) "Про затвердження
Порядку відшкодування особами витрат, пов'язаних з їх утриманням у
вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ" та наказу
МВС від 14.05.2007 N 150 ( z0547-07 ) "Про затвердження Типового
договору про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі
Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29.05.2007 за N 547/13814. { Пункт 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
1.11. Підготовка іноземців та осіб без громадянства
здійснюється згідно із Законами України "Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ), "Про закордонних
українців" ( 1582-15 ), Указами Президента України від 25 березня
1994 року N 112 ( 112/94 ) "Про заходи щодо розвитку
економічного співробітництва областей України з суміжними
прикордонними областями Російської Федерації" та від 3 червня 1994
року N 271 ( 271/94 ) "Про заходи щодо розвитку економічного
співробітництва областей України з суміжними областями Республіки
Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки
Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого
1993 року N 136 ( 136-93-п ) "Про навчання іноземних громадян в
Україні", від 11 вересня 2013 року N 684 ( 684-2013-п ) "Деякі
питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства",
наказом Міністерства освіти і науки України від 1 листопада 2013
року N 1541 ( z2004-13 ) "Деякі питання організації набору та
навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013
року за N 2004/24536, Умовами прийому до вищих навчальних закладів
України та правилами прийому до ВНЗ МВС. { Пункт 1.11 глави 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 )
від 23.06.2014 }
1.12. ВНЗ МВС розробляють правила прийому на навчання на
підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України
( z1902-12 ), цього Порядку і погоджують їх з Департаментом
кадрового забезпечення МВС і МОН України. { Пункт глави 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
1.13. Терміни проведення конкурсу сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання, перелік та форми проведення вступних
екзаменів до ВНЗ МВС установлюються МВС за погодженням з
МОН України.
1.14. Особи рядового та начальницького складу органів
внутрішніх справ і військовослужбовці строкової служби
Національної гвардії України на період проведення вступних
випробувань (вступних екзаменів, проведення співбесіди та
визначення рівня фізичної підготовки) забезпечуються грошовим
утриманням згідно з установленими нормами та безкоштовним проїздом
за рахунок органів і підрозділів внутрішніх справ, Національної
гвардії України, які направляють їх на навчання. { Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011,
N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
1.15. Забезпечення курсантів та слухачів харчуванням, речовим
майном та грошовим утриманням здійснюється за нормами,
затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від
29.03.2002 N 426 ( 426-2002-п ) "Про норми харчування
військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та
осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації" (зі змінами), від 17.11.2001 N 1515
( 1515-2001-п ) "Про формений одяг осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців спеціальних
моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу
податкової міліції", від 07.11.2007 N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про
упорядкування структури та умов грошового забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та
деяких інших осіб" (зі змінами).
1.16. Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійними
програмами бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок видатків
державного бюджету визначаються щороку МВС з урахуванням видатків
державного бюджету та потреб регіонів.
Рішення приймальної комісії ВНЗ МВС стосовно розподілу
обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за
факультетами, спеціалізаціями тощо щодо кожного напряму підготовки
(спеціальності) повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних
днів після доведення ВНЗ МВС державного замовлення. { Пункт 1.16
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
1.17. Особи, які отримали вищу освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра і
були направлені для подальшого проходження служби, можуть
продовжити навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, магістра за денною та заочною формами відповідно до
набутого фаху.
1.18. Персональний розподіл випускників ВНЗ МВС проводиться
комісією з персонального розподілу випускників з урахуванням
інтересів служби відповідно до набутої випускником кваліфікації,
спеціальності та спеціалізації. Розподіл випускників ВНЗ МВС на посади нижчі, ніж ті, які
вони займали до вступу на навчання, забороняється. { Пункт 1.18
глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 } { Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
2. Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання
2.1. Відповідно до освітньо-кваліфікаційного й освітнього
рівнів, фахової спрямованості та специфіки підготовки фахівців для
органів внутрішніх справ на денну форму навчання приймаються: 2.1.1. Особи, які мають повну загальну середню освіту, віком
від 17 до 25 років.
{ Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від
23.06.2014 }
2.1.2. Особи, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра, віком до 25 років. 2.1.3. Особи рядового та молодшого начальницького складу
органів внутрішніх справ, які мають повну загальну середню освіту,
віком до 25 років. 2.1.4. Особи начальницького складу органів внутрішніх справ,
які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,
віком до 35 років. { Підпункт пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
2.1.5. Особи середнього та старшого начальницького складу
органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, прослужили
в органах внутрішніх справ не менше 2 років після її здобуття,
віком до 35 років і зараховані до резерву кадрів на посади вищого
рівня. { Підпункт пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
{ Підпункт глави 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
{ Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від
23.06.2014 }
2.1.6. Призовники віком від 17 до 21 року, які мають повну
загальну середню освіту; військовослужбовці та
військовозобов'язані, які не мають військових звань офіцерського
складу, але мають повну загальну середню освіту, віком від 18 до
23 років (для Національної академії Національної гвардії України).
{ Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від
23.06.2014 }
2.1.7. Особи, які мають вищу юридичну освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, підготовка яких
здійснювалася для експертно-криміналістичних служб, віком до
29 років. { Підпункт пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від
21.12.2011; в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 517
( z0977-13 ) від 28.05.2013 }
2.1.8. Випускники поточного року, які закінчили вищий
навчальний заклад МВС України III-IV рівня акредитації та отримали
диплом з відзнакою, віком до 30 років - за рекомендацією вищого
навчального закладу і органу внутрішніх справ (за місцем розподілу
випускника). { Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013 }
2.1.9. Особи середнього та старшого начальницького складу,
які закінчили вищий навчальний заклад МВС України III-IV рівня
акредитації, отримали диплом з відзнакою та прослужили в органах
внутрішніх справ не менше 1 року після здобуття освіти, віком до
35 років і зараховані до резерву кадрів на посади вищого рівня. { Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
2.2. На заочну форму навчання приймаються: 2.2.1. Особи рядового та начальницького складу органів
внутрішніх справ, які мають повну загальну середню освіту, віком
до 35 років. 2.2.2. Особи рядового та начальницького складу органів
внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і зараховані
до резерву кадрів на посаду вищого рівня, віком до 35 років. 2.2.3. Особи середнього та старшого начальницького складу
органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, прослужили
в органах внутрішніх справ не менше 1 року після її здобуття
і перебувають у резерві кадрів на посаду вищого рівня, віком
до 35 років. 2.2.4. Особи старшого начальницького складу органів
внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, стаж керівника
структурного підрозділу апарату управління, міського, районного,
лінійного органу внутрішніх справ не менше 3 років і перебувають
у резерві кадрів на посаду вищого рівня, віком до 38 років. 2.2.5. Випускники поточного року, які закінчили вищий
навчальний заклад МВС України III-IV рівня акредитації та отримали
диплом з відзнакою, віком до 30 років - за рекомендацією вищого
навчального закладу і органу внутрішніх справ (за місцем розподілу
випускника). { Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013 }
2.3. Вік кандидатів на навчання обчислюється за станом
на 31 грудня року вступу до ВНЗ МВС.

{ Абзац другий пункту 2.3 глави 2 виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від
02.12.2013 }

3. Порядок відбору кандидатів на навчання
3.1. Відбір кандидатів на навчання здійснюється підрозділами
кадрового забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ та
Національної гвардії України спільно з постійно діючими комісіями
з питань профорієнтації кандидатів та приймальною комісією ВНЗ МВС
відповідно до вимог Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ),
Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом
органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів Української РСР від 29.07.91 N 114 ( 114-91-п ) (зі
змінами). Матеріали вивчення кандидатів на навчання обробляються
відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
( 2297-17 ). { Пункт 3.1 глави 3 доповнено абзацом другим згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від
21.12.2011 } { Пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013,
N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
3.2. Кандидат на навчання має право вільно обирати навчальний
заклад, у якому він бажає навчатися.
3.3. Відповідальними за відбір кандидатів на навчання є
керівники підрозділів головних управлінь, управлінь Міністерства
внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, на транспорті, які проводили їх
вивчення, за правильність оформлення особових справ - керівники
підрозділів кадрового забезпечення, а за якість проведення
обстеження військово-лікарською комісією (далі - ВЛК) та
психофізіологічного обстеження - керівники цих комісій. { Пункт 3.3 глави 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
3.4. Особи рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ, які
виявили бажання навчатись у ВНЗ МВС, подають рапорт керівнику
органу внутрішніх справ, а інші особи звертаються із письмовою
заявою до органу внутрішніх справ за місцем постійного проживання. Матеріали вивчення кандидатів на навчання розглядаються на
засіданнях постійно діючих комісій органів (підрозділів)
внутрішніх справ з питань профорієнтації, які готують обґрунтовані
висновки щодо доцільності їх направлення на навчання до ВНЗ МВС,
що затверджується керівниками цих органів (підрозділів) або їх
заступниками з кадрового забезпечення.
3.5. Особові (навчальні) справи кандидатів для вступу на
навчання до ВНЗ МВС оформляються підрозділами кадрового
забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ та
Національної гвардії України, які відбирали їх на навчання. { Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
3.6. До особової справи кандидата на денну форму навчання
долучаються: рапорт (заява) кандидата з проханням про направлення на
навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу
(навчально-наукового інституту, факультету) вищого навчального
закладу, напряму підготовки (спеціальності) та спеціалізації; атестаційний лист (службова характеристика) - для осіб
рядового та начальницького складу; характеристика-рекомендація педагогічної ради школи або
вищого навчального закладу I - II рівнів акредитації - для
цивільних осіб, які закінчили (закінчують) навчання в році вступу
до вищого навчального закладу МВС; характеристика з останнього місця роботи, якщо особа має
трудовий стаж, або військової служби - для цивільних осіб,
звільнених у запас; висновок про направлення на навчання (для працівників органів
внутрішніх справ (додаток 1), для цивільних осіб (додаток 2)) за
підписом керівництва органу внутрішніх справ; документ державного зразка про здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього (за особистим вибором
кандидата - оригінали або їх завірені копії); довідка і характеристика за результатами поглибленого
психологічного вивчення кандидата на навчання (для кандидатів
з числа цивільних осіб); документ, який підтверджує право на пільги при зарахуванні
(за особистим вибором кандидата - оригінал або його завірена
копія); картка медичного обстеження з висновками військово-лікарської
комісії про придатність до навчання та сертифікат наркологічного
обстеження (для кандидатів з числа цивільних осіб); три фотокартки (без головного убору, на матовому папері,
розміром 3 x 4 см, без куточка, для осіб рядового і начальницького
складу - у повсякденній формі одягу); довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або
форми 3 (для працівників оперативних служб системи МВС); рекомендація на навчання за освітньо-професійною програмою
магістра (додаток 3).
3.7. До навчальної справи кандидата на заочну форму навчання
долучаються: рапорт кандидата з проханням про направлення на навчання
із зазначенням навчального закладу МВС, напряму підготовки
та спеціалізації; документ державного зразка про здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього (за особистим вибором
кандидата - оригінали або їх завірені копії); атестаційний лист (службова характеристика); висновок про направлення на навчання за підписом керівництва
органу внутрішніх справ, де працює кандидат; три фотокартки (без головного убору, на матовому папері,
розміром 3 x 4 см, без куточка, у повсякденній формі одягу); довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або
форми 3 (для працівників оперативних служб системи МВС);
{ Абзац восьмий пункту 3.7 глави 3 виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від
21.12.2011 }
рекомендація на навчання за освітньо-професійною програмою
магістра.
3.8. Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до
призовної дільниці), оригінал документа державного зразка про
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі
якого здійснюється вступ, і додаток до нього, оригінал сертифіката
зовнішнього незалежного оцінювання, оригінал документа
(документів), який підтверджує право на пільги при зарахуванні
(при поданні їх копій), кандидат пред'являє приймальній комісії
ВНЗ МВС особисто. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з
визначених предметів нижче встановленої правилами прийому до ВНЗ
МВС мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються
(крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 4.1 глави 4
цього Порядку).
3.9. До особової (навчальної) справи долучається анкета
кандидата на навчання (додаток 4), заповнена ним власноручно і
завірена підрозділом кадрового забезпечення головних управлінь,
управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС).
3.10. Матеріали вивчення кандидатів на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з числа цивільних осіб
після підпису їх керівником органу внутрішніх справ подаються для
опрацювання до відповідного підрозділу внутрішньої безпеки.
{ Пункт 3.10 глави 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
3.11. Особові справи кандидатів для вступу на навчання до ВНЗ
МВС з числа випускників юридичного ліцею імені Ярослава
Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ оформляються
через органи внутрішніх справ, які направляли їх на навчання до
юридичного ліцею, або через органи внутрішніх справ, які їх
працевлаштовують після закінчення ВНЗ.
3.12. Строки прийому документів кандидатів на навчання
визначаються правилами прийому до ВНЗ МВС за погодженням
з Департаментом кадрового забезпечення МВС та МОН України.
{ Пункт 3.13 глави 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013 }
3.13. Організація прийому до ВНЗ МВС покладається на
приймальні комісії, які діють згідно з положеннями про приймальні
комісії ВНЗ, що затверджуються їх керівниками. Рішення приймальної комісії ВНЗ МВС, прийняте в межах її
повноважень, є підставою для видання відповідного наказу
керівником ВНЗ МВС. { Пункт 3.13 глави 3 доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 )
від 23.06.2014 }
3.14. Конкурсний відбір вступників з предметів, визначених
МВС за погодженням з МОН України, здійснюється приймальними
комісіями ВНЗ МВС за сертифікатами зовнішнього незалежного
оцінювання (результатами вступних екзаменів), з урахуванням
порядку цільового набору.
3.15. З метою проведення вступних екзаменів для окремих
категорій вступників, визначених пунктами 4.9 - 4.11 глави 4 цього
Порядку, на основі повної загальної середньої освіти створюються
екзаменаційні комісії ВНЗ МВС. Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з
конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки
(спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному
відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) у даному вищому
навчальному закладі. { Пункт 3.15 глави 3 доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 )
від 02.12.2013 }
3.16. Для проведення фахових випробувань на навчання за
освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та
магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
створюються фахові атестаційні комісії.
3.17. Склад екзаменаційних і фахових атестаційних комісій
затверджується керівником ВНЗ.
3.18. Повноваження приймальної комісії, екзаменаційних і
фахових атестаційних комісій та структурних підрозділів ВНЗ МВС з
питань організації прийому до ВНЗ МВС визначаються керівником ВНЗ
МВС.
3.19. Приймальна комісія ВНЗ розглядає матеріали кандидатів
на навчання та вирішує питання про їх допуск до участі в конкурсі
чи складанні вступних екзаменів, про що інформує вступників та
підрозділи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ не
пізніше ніж за 2 тижні до дня реєстрації вступників у ВНЗ.
3.20. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому,
наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного
напряму підготовки (спеціальності), умовами та вимогами щодо
виконання вправ та нормативів з фізичної підготовки, порядком
подання апеляцій, а також надання згоди на оприлюднення
результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних
екзаменів, оцінки рівня фізичної підготовки, співбесіди) та
підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і
підтверджується його особистим підписом. { Пункт 3.20 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
3.21. Особи, які вступають до ВНЗ МВС на денну форму
навчання, проходять медичний огляд, який здійснюється штатними
військово-лікарськими комісіями. При виникненні сумнівів стосовно
правильності оцінки придатності до служби за медичними показниками
за рішенням приймальної комісії кандидат направляється на ВЛК для
додаткового обстеження за місцем дислокації ВНЗ МВС або до
тимчасово створених ВЛК ВНЗ МВС. { Пункт 3.21 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013 }
3.22. Оформлення особових (навчальних) справ кандидатів на
навчання дозволяється також підрозділам кадрового забезпечення ВНЗ
та науково-дослідних установ МВС.
3.23. Підрозділам кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС
забороняється проводити будь-які перевірки рівня підготовки
кандидатів на навчання.
3.24. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ
про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний
рівень, обов'язковою є процедура визнання і встановлення
еквівалентності документа про здобутий освітній та/або
освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством
освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і
встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту,
виданих навчальними закладами інших держав ( z0960-12 ),
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 28 травня 2012 року N 632 ( z0959-12 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року
за N 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих
документів здійснюються протягом першого року навчання. { Пункт 3.24 глави 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
3.25. Усі копії документів звіряються з оригіналами і
завіряються ВНЗ МВС, до якого вони подаються, або в установленому
законодавством порядку.
4. Організація конкурсного відбору
4.1. Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають
до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра вступників на
основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати
зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних загальноосвітніх
предметів не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів
та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів. { Абзац
перший пункту 4.1 глави 4 в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 } На окремі напрями підготовки (спеціальності) ВНЗ МВС може
встановити більш високу кількість балів з профільних конкурсних
предметів, з якими вступник допускається до участі в конкурсному
відборі, для зарахування на навчання. { Абзац другий пункту 4.1
глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 } Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії
допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання
вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного
оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних
загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого
начального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість
балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у
сертифікаті, становить не нижче 170 балів.
4.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали
сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати
вступних екзаменів, оцінки рівня фізичної підготовки, співбесіди)
з визначених МВС за погодженням з Міністерством освіти і науки
конкурсних предметів.
4.3. При вступі на навчання на основі повної загальної
середньої освіти подання сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання є обов'язковим, крім передбачених пунктами 4.10 - 4.11
глави 4 цього Порядку випадків. Особи, зазначені у пунктах 4.10 - 4.11 глави 4 цього Порядку,
подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних
екзаменів у ВНЗ. { Пункт 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013,
N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
4.4. Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)
визначається Міністерством внутрішніх справ за погодженням з
МОН України з числа загальноосвітніх предметів, з яких Український
центр оцінювання якості освіти проводитиме зовнішнє незалежне
оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів
системи загальної середньої освіти.
4.5. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності
сертифікатів базі даних Українського центру оцінювання якості
освіти. Письмове підтвердження директора Українського центру
оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої
вступником до ВНЗ МВС, є підставою для відмови в участі
в конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання
наказу про зарахування). { Абзац другий пункту 4.5 глави 4 в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 )
від 23.06.2014 }
4.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал
обчислюється з урахуванням співбесіди щодо готовності до навчання
та проходження служби в органах внутрішніх справ шляхом додавання
балів сертифікатів з конкурсних предметів (вступних екзаменів, у
передбачених пунктами 4.9 - 4.11 цього глави 4 Порядку випадках),
середнього бала документа (додатка до документа) про повну
загальну середню освіту, оцінки рівня фізичної підготовки
вступників до ВНЗ, а також додаткових балів, передбачених цим
Порядком. При цьому середній бал документа про повну загальну
середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до
десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею
відповідності. Оцінки з документа про повну загальну середню
освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, ураховуються таким
чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає
"12". При використанні іншої шкали оцінювання порядок перерахунку
визначає приймальна комісія ВНЗ. { Пункт 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
4.7. При прийомі на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при
прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра
перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок
проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до
ВНЗ МВС. { Пункт 4.7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013 }
4.8. Конкурсний бал вступників на навчання за
освітньо-професійною програмою магістра на основі базової та
повної вищої освіти обчислюється як сума результату фахового
випробування та вступного екзамену з іноземної мови. { Пункт 4.8 глави 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
4.9. Особи, не атестовані з української мови, подають
сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови,
оцінки з якої виставлені в документі про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з
урахуванням наявності відповідних педагогічних і
науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних
(атестаційних) комісій). Результат екзамену при вступі на основі повної загальної
середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і
зараховується замість балів сертифіката з української мови та
літератури. { Пункт 4.9 глави 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
4.10. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами
вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВНЗ МВС у разі їх
неучасті в рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають: особи рядового та молодшого начальницького складу органів
внутрішніх справ, військовослужбовці рядового, сержантського та
старшинського складу, які проходять службу за контрактом у
внутрішніх військах, - при вступі на денну форму навчання; { Абзац другий пункту 4.10 розділу 4 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011;
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, а також
правоохоронних органів спеціального призначення та Державної
спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову
службу, - при вступі на денну форму навчання до Національної
академії Національної гвардії України; { Пункт 4.10 глави 4
доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 } громадяни України, звільнені зі строкової військової служби
в рік вступу до вищого навчального закладу; особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх
справ, військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського
складу, які проходять військову службу за контрактом, - при вступі
на заочну форму навчання.
4.11. Право брати участь у конкурсі за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за
їх вибором мають особи: які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і
раніше; громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну
середню освіту за кордоном. Вибір здійснюється вступником під час подання документів. { Пункт 4.11 глави 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }

{ Пункт 4.12 глави 4 виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }

4.12. Результати вступних екзаменів для вступників, які
вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються
за шкалою від 100 до 200 балів.
4.13. Програми фахових випробувань розробляються
і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за
чотири місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайтах
ВНЗ МВС та в приймальних (відбіркових) комісіях. { Пункт 4.13
глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
4.14. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було
оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального
рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення
прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях
та у конкурсному відборі не допускаються.
{ Абзац другий пункту глави 4 виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від
21.12.2011 }

Перескладання вступних випробувань не допускається. { Пункт
4.14 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
4.15. Організація конкурсного відбору, порядок, форма
проведення та послідовність вступних екзаменів, оцінки рівня
фізичної підготовки вступників та співбесіди щодо готовності до
навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ
визначаються приймальною комісією ВНЗ МВС.
4.16. Для осіб, які вступають на основі повної загальної
середньої освіти, вступні екзамени, оцінка рівня фізичної
підготовки вступників та співбесіда щодо готовності до навчання
та проходження служби в органах внутрішніх справ проводяться
в строки, визначені МВС за погодженням з МОН України.
4.17. Випускники денної форми навчання ВНЗ МВС, допущені до
вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра, до їх початку направляються в розпорядження органу
внутрішніх справ згідно з протоколом персонального розподілу. При
отриманні виклику вступники відряджаються органами та підрозділами
внутрішніх справ до ВНЗ для складання вступних екзаменів. Випускники денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавр напряму підготовки "Правознавство", підготовлені
для підрозділів експертно-криміналістичної служби органів
внутрішніх справ, на підставі власних рапортів зараховуються
наказом ректора відповідного навчального закладу в розпорядження
останнього для участі у вступних випробуваннях для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Судова
експертиза". { Пункт глави 4 доповнено новим абзацом згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від
28.05.2013 }
5. Зарахування на навчання
5.1. Прийом до ВНЗ МВС здійснюється за конкурсом сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання або результатами вступних
екзаменів, що проводяться з метою визначення можливості вступників
засвоювати відповідні навчальні програми, оцінки рівня фізичної
підготовки та співбесіди щодо готовності до навчання та
проходження служби в органах внутрішніх справ.
5.2. Зараховуються до ВНЗ МВС відповідно до пунктів 5.12-
5.14 глави 5 цього Порядку за умови подання в установлені терміни
до приймальної комісії сертифіката зовнішнього незалежного
оцінювання з кількістю балів не нижче встановленого мінімального
рівня для допуску до участі в конкурсному відборі та позитивної
оцінки рівня фізичної підготовки учасники міжнародних олімпіад за
умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких
профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали
участь у міжнародній олімпіаді. { Пункт 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
5.3. Призерам (особам, нагородженим дипломами
I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами
I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук
України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної
середньої освіти зараховується додатковий бал на умовах,
визначених МОН України. { Пункт 5.3 глави 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
5.4. Величина додаткового бала встановлюється:
{ Абзац другий пункту 5.4 глави 5 виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від
23.06.2014 }
особам, нагородженим дипломами I ступеня, - 50 балів; особам, нагородженим дипломами II ступеня, - 40 балів; особам, нагородженим дипломами III ступеня, - 30 балів. Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище
підстав.
5.5. Дія пунктів 5.2, 5.3 глави 5 цього Порядку поширюється
тільки на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів III етапу
Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному
навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і
науки України. { Пункт 5.5 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013,
N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
5.6. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік
вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети
довузівської підготовки) ВНЗ МВС, для вступу на основі повної
загальної середньої освіти до цього ВНЗ для навчання на
інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) згідно з
переліком, визначеним МОН України, нараховується додається до 20
балів (до 2 балів - при вступі на основі базової середньої освіти)
за результатами підсумкової атестації. { Пункт 5.6 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
5.7. Дія пункту 5.6 глави 5 цього Порядку поширюється на
підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки
ВНЗ, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до
вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не
менше 150 аудиторних годин та термін навчання - не менше трьох
місяців. Кількість балів, нарахованих вступникам відповідно до пункту
5.6 глави 5 цього Порядку за результатами навчання, оприлюднюється
приймальною комісією ВНЗ МВС до початку прийому заяв про участь у
конкурсі. { Пункт 5.7 глави 5 доповнено новим абзацом згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від
02.12.2013}
5.8. За результатами оцінки рівня фізичної підготовки та
співбесіди до ВНЗ МВС зараховуються особи, яким відповідно до
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) надано
таке право. Програму співбесіди із цією категорією осіб затверджує голова
приймальної комісії ВНЗ. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до
зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на
загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних
предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами
прийому. { Абзац третій пункту 5.8 глави 5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 )
від 28.05.2013 }
5.9. Зараховуються на навчання поза конкурсом за результатами
оцінки рівня фізичної підготовки та співбесіди щодо готовності до
навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при
поданні в установлені терміни оригіналів сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання(одержанні відповідної кількості балів на
вступних екзаменах, що проводить ВНЗ) не нижче встановленої
правилами прийому мінімальної кількості балів (124 бали) та інших
документів, які засвідчують право на прийом поза конкурсом: 5.9.1. Особи, яким відповідно до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
надане таке право. 5.9.2. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94
N 226 ( 226-94-п ) "Про поліпшення виховання, навчання,
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами). 5.9.3. Особи, яким відповідно до Закону України "Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) надане таке право. 5.9.4. Особи, яким відповідно до Закону України "Про
підвищення престижності шахтарської праці" ( 345-17 ) надане таке
право. 5.9.5. Діти працівників органів внутрішніх справ, які
загинули, померли чи стали інвалідами I групи при виконанні
службових обов'язків (у тому числі інвалідність яких пов'язана з
участю в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), відповідно до Указу
Президента України від 17.03.98 N 197 ( 197/98 ) "Про деякі заходи
щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників
органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових
обов'язків". 5.9.6. Члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що
загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені
О.Ф.Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів
України від 09.01.2008 N 6 ( 6-2008-п ) "Деякі питання соціального
захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників". 5.9.7. Особи рядового і молодшого начальницького складу
органів внутрішніх справ у разі їх вступу на денну форму навчання
(звільняються від проходження співбесіди щодо готовності до
навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ). 5.9.8. Військовослужбовці, звільнені в запас. Програму
співбесіди із цією категорією осіб затверджує голова приймальної
комісії.
5.10. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 5.9 глави
5 цього Порядку (за винятком тих, які передбачені підпунктами
5.9.7 та 5.9.8 пункту 5.9 глави 5 цього Порядку), установлюється
приймальною комісією ВНЗ МВС за погодженням з МОН України і не
повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з
кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного ВНЗ. Зарахування на ці місця відбувається за конкурсом відповідно
до конкурсного бала вступника. { Абзац другий пункту 5.10 глави 5
в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1180
( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
5.11. Вступники, які належать до категорій, зазначених у
пункті 5.9 глави 5 цього Порядку, не рекомендовані до зарахування
на навчання на визначені місця згідно з пунктом 5.10 глави 5 цього
Порядку, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах
відповідно до конкурсного бала. { Главу 5 доповнено новим пунктом 5.11 згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
5.12. За інших рівних умов право на першочергове зарахування
до ВНЗ МВС мають: особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону
дитинства" ( 2402-14 ) надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
( 2011-12 ) надане таке право при вступі до вищих військових
навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних
закладів;
{ Абзац четвертий пункту глави 5 виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від
28.05.2013 }
особи, яким відповідно до Указу Президента України від
21.02.2002 N 157 ( 157/2002 ) "Про додаткові заходи щодо посилення
турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального
захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді"
надане таке право; особи, яким відповідно до Указу Президента України від
12.09.2007 N 849 ( 849/2007 ) "Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні
напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого
рівня населення у 2008 році" надане таке право; випускники старшої школи (повна загальна середня освіта),
нагороджені золотою (срібною) медаллю, при вступі на базі повної
загальної середньої освіти; діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули,
померли чи стали інвалідами за обставин, не пов'язаних
з виконанням службових обов'язків; вступники, яким це право визначено правилами прийому до
вищого навчального закладу. Право першочергового зарахування надається за послідовністю,
визначеною цим пунктом. { Пункт 5.12 глави 5 доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1180
( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
5.13. Рейтинговий список вступників формується за
категоріями в такій послідовності: вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
{ Абзац другий пункту 5.13 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від
02.12.2013 } вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового
прийому; { Пункт 5.13 глави 5 доповнено новим абзацом третім
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 )
від 02.12.2013 } вступники, рекомендовані до зарахування за результатами
співбесіди; учасники міжнародних олімпіад; вступники, які зараховуються за конкурсом.
{ Абзац сьомий пункту 5.13 глави 5 виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від
02.12.2013 }
{ Пункт глави 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
5.14. У межах кожної зазначеної в пункті 5.12 глави 5 цього
Порядку категорії рейтинговий список впорядковується: за конкурсним балом від більшого до меншого; з урахуванням права на першочергове зарахування при
однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його
набуття. За інших рівних умов переважне право на зарахування до ВНЗ
МВС мають: особи, які мають вищий середній бал документа про повну
загальну середню освіту; діти працівників органів внутрішніх справ.
5.15. У рейтинговому списку зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові вступника; конкурсний бал вступника; наявність підстав для вступу поза конкурсом; наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з
відміткою про результати співбесіди; наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних
олімпіад; наявність права на першочергове зарахування. { Пункт 5.15 глави 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
5.16. Усі питання, пов'язані з прийомом до ВНЗ МВС,
вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення
приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах
приймальної комісії і на офіційному веб-сайті ВНЗ МВС, як правило,
у день прийняття, але не пізніше дня, наступного після
прийняття. { Пункт 5.16 глави 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
5.17. Порядок надання сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання, проведення перевірки та зберігання робіт вступників,
які складали вступні екзамени, визначається положенням про
приймальну комісію. Письмові екзаменаційні роботи, аркуші
підготовки до усної відповіді, листки співбесіди осіб, зарахованих
до ВНЗ МВС, зберігаються в їх особових (навчальних) справах
протягом усього періоду навчання, а осіб, які не прийняті на
навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про
що складається акт.
5.18. Перескладання вступних екзаменів, повторне проходження
співбесіди та визначення рівня фізичної готовності
не дозволяються.
5.19. Апеляції щодо результатів вступних екзаменів,
співбесіди, оцінки рівня фізичної готовності, які проводилися у
ВНЗ, розглядає апеляційна комісія ВНЗ МВС, склад та порядок роботи
якої затверджуються наказом ректора (начальника). Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться до відома
вступників перед початком вступних екзаменів, співбесіди, оцінки
рівня фізичної готовності. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції
не допускається.
5.20. Подання вступником недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза
конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування
за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах
та конкурсах Малої академії наук України, про проходження
зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування
курсанта (слухача).
5.21. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування
до зарахування на навчання на місця державного замовлення
відповідно до строків, визначених в Умовах прийому до вищих
навчальних закладів України, пункті 5.22 цієї глави та правилах
прийому до ВНЗ МВС. { Пункт розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011; в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 )
від 02.12.2013 }
5.22. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі
повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих
до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не
пізніше 12.00 години 02 серпня. { Пункт розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011; в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 )
від 02.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
5.23. Перший строк вибору вступниками місця навчання
закінчується о 18.00 годині 04 серпня. Оновлений список
рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00
години 5 серпня. Другий строк вибору вступниками місця навчання закінчується о
18.00 годині 7 серпня. Оновлений список рекомендованих до
зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 8 серпня. Третій строк вибору вступниками місця навчання закінчується о
18.00 годині 10 серпня. { Абзац третій пункту 5.23 глави 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 } { Пункт глави 5 в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ
N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011, N 1180 ( z2154-13 ) від
02.12.2013 }
5.24. Коригування списку рекомендованих до зарахування та
визначення строків для виконання вступниками вимог для зарахування
здійснюються відповідно до Умов прийому до вищих навчальних
закладів України. { Пункт глави 5 в редакції Наказів Міністерства внутрішніх
справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013, N 1180 ( z2154-13 ) від
02.12.2013 }
5.25. Рішення про зарахування на навчання приймається
приймальною комісією ВНЗ МВС тільки в межах визначених обсягів
державного замовлення, штатної чисельності перемінного складу та
ліцензованого обсягу прийому й оформлюється протоколом засідання
приймальної комісії (додаток 5). { Пункт розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
5.26. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника
може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень
законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5.20 глави 5
цього Порядку. Особи, які зараховані на навчання, можуть бути відраховані з
вищого навчального закладу за власним бажанням або за інших
підстав, передбачених законодавством, про що видається відповідний
наказ, копія якого направляється до МВС України, а таким особам
повертаються документи, що подавались ними при вступі на навчання. На звільнене(і) при цьому місце(я) до початку навчальних
занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб,
які брали участь у конкурсі за цим напрямом підготовки
(спеціальністю). У разі відсутності таких претендентів на
звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів
підготовки (спеціальностей) цього ВНЗ МВС за умови збігу
конкурсних предметів. { Абзац третій пункту 5.26 глави 5 в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 )
від 23.06.2014 } { Главу 5 доповнено новим пунктом згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013; в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 )
від 02.12.2013 }
5.27. Зарахування вступників на основі повної загальної
середньої освіти на денну форму навчання за державним замовленням
здійснюється не пізніше терміну, встановленого Умовами прийому до
вищих навчальних закладів України ( z0999-10 ).
5.28. Особи рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ та військовослужбовці строкової служби
Національної гвардії України, направлені до ВНЗ МВС для складання
вступних екзаменів на денну форму навчання, з посад не
звільняються до видання наказу про зарахування на навчання. { Пункт 5.28 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
5.29. На підставі рішення приймальної комісії ректор
(начальник) ВНЗ МВС видає наказ про зарахування вступників
слухачами (курсантами) відповідного ВНЗ МВС, який доводиться до їх
відома. Витяги з наказу надсилаються до органів і підрозділів
внутрішніх справ для звільнення слухачів (курсантів) з посади
(роботи) у зв'язку зі вступом до ВНЗ МВС на денну форму навчання.
{ Пункт 5.29 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
5.30. Накази про зарахування вступників на навчання
надсилаються до МВС. { Пункт розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011; в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 )
від 02.12.2013 }
5.31. Зарахування на денну форму навчання проводиться з дня
початку табірного збору, а на заочну форму навчання - не пізніше
ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів,
протягом яких проводиться конкурсний відбір. { Пункт 5.31 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
5.32. Керівники органів і підрозділів внутрішніх справ
зобов'язані звільнити з посади осіб, зарахованих до ВНЗ на денну
форму навчання, у необхідний для своєчасного прибуття на навчання
термін. Підставою для звільнення є особистий рапорт особи,
зарахованої на навчання, та витяг із наказу ректора (начальника)
ВНЗ МВС про зарахування на навчання.
5.33. Особам, які не пройшли конкурс на навчання до ВНЗ МВС,
на їх прохання видаються довідка (додаток 6) та довідка щодо
наявності особової справи кандидата на навчання і її відповідності
цьому Порядку.
5.34. Особи, які без поважних причин не розпочали занять
протягом 10 днів від дня їх початку, уключаючи табірний збір,
відраховуються з ВНЗ, про що до комплектуючих органів внутрішніх
справ, районних військкоматів за місцем проживання цих осіб
надсилається відповідна інформація. На звільнені місця з
урахуванням вимог пункту 5.26 глави 5 цього Порядку може
проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали
вступні випробування, що проводить ВНЗ) до цього чи іншого ВНЗ МВС
і не пройшли за конкурсом на навчання. { Пункт 5.34 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
5.35. Слухачам та курсантам на період навчання видаються
службові посвідчення встановленого зразка.
Начальник ДКЗ МВС
полковник міліції Ю.С.Казанський

Додаток 1
до Порядку відбору
кандидатів на навчання
до вищих навчальних
закладів Міністерства
внутрішніх справ України

ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(начальник органу внутрішніх
____________________________
справ, який має право
____________________________
призначення на посади
____________________________
середнього та старшого
____________________________
начальницького складу)
____________________________
(підпис, прізвище)
_________________ 20___ року

ВИСНОВОК
про направлення на навчання

_________________________________________________________________,
(звання, прізвище, ім'я та по батькові,
посада кандидата на навчання)
19__ року народження, освіта _____________, який (яка) у ____ році
закінчив(ла) ____________________________________________________,
(назва навчального закладу)
атестат (диплом) _________________________________________________
(серія, номер, ким виданий)
Матеріали, що характеризують кандидата на навчання: _________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(коротка характеристика, яка відображає службову
та громадську діяльність в органах внутрішніх справ)
Рекомендація: _______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування органу)
для вступу у 20__ році на денну (заочну) форму навчання __________ __________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
Підстава: рішення (висновок) фахової атестаційної комісії ___ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування органу)
від ______________ 20___ року N _____

Додаток 2
до Порядку відбору
кандидатів на навчання
до вищих навчальних закладів
Міністерства внутрішніх
справ України
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ГУМВС, УМВС ____________________________ ____________________________ _________________ 20___ року

ВИСНОВОК
про направлення на навчання
до ______________________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування навчального закладу, напрям підготовки
(спеціальність), спеціалізація)
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата на навчання в
родовому відмінку)
1. Довідка про результати попереднього вивчення кандидата: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
________________________________
(начальник органу,
_______________________________ ______________________________
спеціальне звання) (підпис, ініціали, прізвище)
_______________ 20___ року
2. Результати спеціальної перевірки: ________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
________________________________
(посада,
________________________________ ______________________________
спеціальне звання) (підпис, ініціали, прізвище)
_______________ 20___ року
3. Висновок військово-лікарської комісії про придатність
кандидата на навчання до служби в органах внутрішніх справ та
Національній гвардії України МВС України: _______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Результати психофізіологічного обстеження кандидата: ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
________________________________
(посада,
________________________________ ______________________________
спеціальне звання) (підпис, ініціали, прізвище)
_______________ 20___ року
4. Рішення постійно діючої комісії з питань профорієнтації: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Результати вивчення кандидата на навчання: _______________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Висновок за результатами вивчення кандидата: ________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(мотивований висновок про направлення на навчання із
зазначенням навчального закладу МВС України або про відмову в
направленні на навчання)
________________________________
(начальник органу, підрозділу,
________________________________
який вивчає кандидата,
________________________________ ______________________________
спеціальне звання) (підпис, ініціали, прізвище)
_______________ 20___ року
________________________________
(начальник кадрового апарату,
________________________________ ______________________________
спеціальне звання) (підпис, ініціали, прізвище)
_______________ 20___ року
________________________________
(заступник начальника органу
підпорядкованої служби,
________________________________ ______________________________
спеціальне звання) (підпис, ініціали, прізвище)
_______________ 20___ року
МАТЕРІАЛИ ОПРАЦЬОВАНО
________________________________
(начальник підрозділу
внутрішньої безпеки,
________________________________ ______________________________
спеціальне звання) (підпис, ініціали, прізвище)
_______________ 20___ року

{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 938
( z0026-12 ) від 21.12.2011; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від
23.06.2014 }

Додаток 3
до Порядку відбору
кандидатів на навчання
до вищих навчальних
закладів Міністерства
внутрішніх справ України

РЕКОМЕНДАЦІЯ
на навчання за освітньо-професійною
програмою магістра

_________________________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ, вищого навчального
закладу МВС України)
Для вступу до магістратури ______________________________________
(найменування вищого навчального
закладу)
Навчання за ______________________________________________ формою
(денною, заочною)
Спеціальність ___________________________________________________
Спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові ________________ ________________________________________________________________,
(дата народження)
який обіймає посаду _____________________________________________
Освіта __________________________________________________________
(найменування навчального закладу, рік закінчення,
N диплома, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень)
Служба в органах внутрішніх справ з _____________________________
Стаж практичної роботи __________________________________________
Стаж роботи на посаді ___________________________________________
і зарахований(а) до кадрового резерву для прийняття на посаду ___ _________________________________________________________________
Дані щодо наявності дисциплінарних стягнень _____________________ _________________________________________________________________
Керівник ГУМВС, УМВС, вищого
навчального закладу, структурного
підрозділу МВС України,
що надає рекомендацію
(дата, підпис, печатка)
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 938
( z0026-12 ) від 21.12.2011 }

Додаток 4
до Порядку відбору
кандидатів на навчання
до вищих навчальних
закладів Міністерства
внутрішніх справ України

__________________________________________________________________
(найменування комплектувального органу внутрішніх справ)

АНКЕТА ------------ кандидата на навчання | | | Фото | в (у) ______________________________________________ | 3 х 4 см | (найменування навчального закладу, | | напрям підготовки ------------ (спеціальність), спеціалізація)

1. Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________ __________________________________________________________________
(указати друкованими літерами дані свідоцтва
про народження чи паспорта)
2. Число, місяць, рік та місце народження ___________________ __________________________________________________________________
3. Антропологічні дані: зріст ___________, вага _________,
розміри: одягу _______, взуття _______, головного убору __________
4. Громадянство _____________________________________________
5. Освіта ___________________________________________________ __________________________________________________________________
(указати повну назву навчального закладу, рік вступу до нього та рік його закінчення, одержану спеціальність)
6. Відомості: а) про закінчення закладів освіти із золотою
(срібною) медаллю або дипломом з відзнакою _______________________ _________________________________________________________________;
б) про участь чи перемогу в обласних, Всеукраїнських та
міжнародних предметних олімпіадах ________________________________ _________________________________________________________________;
(указати місце, рік проведення олімпіад,
з яких предметів проводились)
в) яку іноземну мову вивчав(ла) _____________________________
7. Відношення до військового обов'язку ______________________
8. Служба в Збройних Силах України, військове звання ________ __________________________________________________________________
9. Служба або робота в органах внутрішніх справ, спеціальне
звання ___________________________________________________________
10. Участь у: а) бойових діях _____________________________________________ _________________________________________________________________;
(указати серію і номер посвідчення, коли і ким видане)
б) ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ______________________ __________________________________________________________________
(указати серію, номер і категорію посвідчення,
коли і ким видане)
11. Проживання в зоні радіоактивного забруднення ____________ __________________________________________________________________
(указати серію, номер і категорію посвідчення,
коли і ким видане)
12. Чи є дитиною-сиротою, дитиною працівника органів
внутрішніх справ, який загинув при виконанні службових обов'язків __________________________________________________________________
13. Наявність спортивного розряду, з яких видів спорту ______ __________________________________________________________________
14. Хто з близьких родичів перебуває(в) на службі в органах
(військах) МВС ___________________________________________________ __________________________________________________________________
(указати прізвище, ім'я та по батькові родича,
його звання та останню посаду)
15. Відомості про навчання в спеціалізованих класах, ліцеях
юридичного профілю, а також проведену профорієнтаційну роботу
в органах внутрішніх справ за профілем майбутньої спеціалізації __________________________________________________________________
(указати, де і ким проводилися навчання
чи профорієнтаційна робота, кількість годин)
16. Місце постійного проживання та номер телефону кандидата
на навчання ______________________________________________________ __________________________________________________________________
17. БЛИЗЬКІ РОДИЧІ
(дружина, чоловік, діти, батьки, вітчим,
мачуха, брати, сестри)
------------------------------------------------------------------ | Ступінь | Прізвище, |Дата і місце| Місце | Місце | | родинних | ім'я та | народження | роботи, | постійного | | зв'язків | по батькові| | посада | проживання | | | | | | і номер | | | | | | телефону | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
18. ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
------------------------------------------------------------------ | Місяць, рік | Місце роботи | Посада | |------------------------| (навчання, служба в Збройних | | |призначення| звільнення | Силах України) | | | (вступу) |(закінчення)| | | |-----------+------------+------------------------------+--------| | | | | | |-----------+------------+------------------------------+--------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
________________ 20__ року Особистий підпис кандидата ________
(дата заповнення
анкети)
Заступник начальника відділу (управління)
кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС _________________________________________ _________________________________________
______________ 20__ року
М.П.

Додаток 5
до Порядку відбору
кандидатів на навчання
до вищих навчальних
закладів Міністерства
внутрішніх справ України

ПРОТОКОЛ
засідання приймальної комісії

__________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
Комісія у складі: ___________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові членів комісії)
розглянувши на своєму засіданні подані матеріали,
ВИРІШИЛА:
------------------------------------------------------------------ |N з/п|Найменування органу внутрішніх справ,|Рішення комісії щодо| | | прізвище, ім'я та по батькові |прийому на навчання | | | вступника, рік його народження, | | | | освіта та кількість набраних балів | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | | | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова комісії ________________________________________________
(звання, підпис, прізвище, ініціали)
Члени комісії: ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________
(звання, підписи, прізвища, ініціали)

Додаток 6
до Порядку відбору
кандидатів на навчання
до вищих навчальних
закладів Міністерства
внутрішніх справ України

Штамп
вищого навчального закладу
___________ 20___ року N ____

ДОВІДКА

Видана гр-ну (гр-ці) ________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
про те, що він (вона) вступав(ла) до _____________________________ __________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
на _______________________________________________________________
(спеціальність)
і за підсумками конкурсу отримав(ла) такі результати:
------------------------------------------------------------------ |N з/п|Етапи відбору (конкурс | Дата | Результат проходження | | | сертифікатів, вступні |проведення|конкурсу сертифікатів, | | | екзамени, співбесіда, | |екзаменів, співбесіди, | | | оцінка рівня фізичної | | оцінки рівня фізичної | | | підготовки) | | підготовки | |-----+-----------------------+----------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Гр-н, (гр-ка) ________________________________________________
не зарахований(на) до навчального закладу як такий (така), що не
пройшов(ла) за конкурсом.
Ректор (начальник) ____________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Відповідальний секретар
приймальної комісії ____________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Гербова печатка
вищого навчального закладувгору