Документ z1339-12, перша редакція — Прийняття від 12.07.2012
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

12.07.2012  № 8


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2012 р.
за № 1339/21651

Про затвердження Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки

Відповідно до статті 43, пункту 13 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки (додається).

2. Фінансовому відділу разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», але не раніше дня офіційного опублікування.

4. Відділу зв‘язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
12.07.2012  № 8


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2012 р.
за № 1339/21651

ПОЛОЖЕННЯ
про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) і визначає порядок дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) щодо надання фінансової підтримки приймаючому банку у разі затвердження виконавчою дирекцією Фонду плану врегулювання неплатоспроможного банку шляхом:

ліквідації банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку.

2. Надання фінансової підтримки з боку Фонду приймаючому банку може надаватися шляхом:

1) надання позики;

2) надання поворотної або безповоротної фінансової допомоги;

3) видачі гарантії;

4) надання коштів на умовах субординованого боргу приймаючому банку або банку, до якого приєднується (з яким зливається) перехідний банк.

3. За гарантією Фонду на відшкодування збитків за переданими активами Фонд компенсує приймаючому банку різницю між вартістю переданих активів неплатоспроможного банку та сумою їх відшкодування (повернення основної суми та процентів за кредитом, реалізація предмета застави; реалізація активу тощо), що може виникнути внаслідок зміни оцінки якості переданих активів.

4. Розмір фінансової підтримки приймаючому банку ґрунтується на результатах аналізу найменш витратного для Фонду способу виведення банку з ринку, визначеного планом врегулювання, і не може перевищувати суму переданих приймаючому банку зобов'язань перед вкладниками у межах сум гарантованого відшкодування коштів за вкладами (далі - гарантована сума) та усіх потенційних адміністративних витрат Фонду із здійснення відшкодування, зменшену на вартість переданих приймаючому банку активів відповідно до розрахунків Фонду.

S фінансової підтримки S суми зобов’язань + S адміністративних витрат - S переданих активів,

де S суми зобов’язань = S вкладів менше гарантованої суми + (гарантована сума x k ),

де k - кількість вкладників, сума вкладів яких більше гарантованої суми.

S адміністративних витрат = витрати на оплату праці + витрати на страхування уповноваженої особи Фонду + інші адміністративні витрати Фонду із здійснення відшкодування.

S переданих активів = сума очікуваного відшкодування від реалізації активів неплатоспроможного банку.

ІІ. Порядок надання позики, поворотної або безповоротної фінансової допомоги та коштів на умовах субординованого боргу приймаючому банку або банку, до якого приєднується (з яким зливається) перехідний банк

1. Позика, поворотна або безповоротна фінансова допомога та кошти на умовах субординованого боргу приймаючому банку або банку, до якого приєднується (з яким зливається) перехідний банк, може бути надана, якщо сума зобов'язань неплатоспроможного банку за вкладами фізичних осіб у межах гарантованої суми, що передаються приймаючому банку за результатами конкурсу, перевищує суму активів неплатоспроможного банку, що передаються на користь такого приймаючого банку.

2. Про намір отримати позику, поворотну або безповоротну фінансову допомогу та кошти на умовах субординованого боргу приймаючому банку або банку, до якого приєднується (з яким зливається) перехідний банк, з боку Фонду приймаючий банк інформує Фонд у конкурсній пропозиції, яку приймаючі банки надсилають до Фонду у встановлений планом врегулювання термін (строк).

3. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про надання позики, поворотної або безповоротної фінансової допомоги та коштів на умовах субординованого боргу приймаючому банку або банку, до якого приєднується (з яким зливається) перехідний банк, приймаючому банку разом із прийняттям рішення про визначення переможця конкурсу на участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, якщо такий переможець у своїй конкурсній пропозиції заявив про необхідність надання Фондом фінансової підтримки.

З дати визначення переможця конкурсу, конкурсна пропозиція якого містила заяву про необхідність надання фінансової підтримки, розмір позики, поворотної або безповоротної фінансової допомоги та коштів на умовах субординованого боргу приймаючому банку або банку, до якого приєднується (з яким зливається) перехідний банк, вважається погодженим сторонами (Фондом та приймаючим банком) та не підлягає перегляду.

4. Розмір позики, поворотної або безповоротної фінансової допомоги та коштів на умовах субординованого боргу приймаючому банку або банку, до якого приєднується (з яким зливається) перехідний банк, що надається Фондом, оформлюється окремим договором між Фондом та приймаючим банком, який укладається протягом періоду з дати визначення переможця конкурсу - приймаючого банку до дати укладання договору про переведення боргу та договору про відступлення права вимоги щодо активів та зобов'язань неплатоспроможного банку (або змішаного договору) або договору купівлі-продажу приймаючим банком акцій перехідного банку або до дати передачі майна юридичній особі, до якої приєднується (з якою зливається) перехідний банк, включно. Від імені Фонду договір підписує директор-розпорядник Фонду або уповноважена ним особа. Обов'язковою умовою такого договору є відкладальна обставина щодо прийняття приймаючим банком активів та зобов'язань неплатоспроможного банку, або купівлі акцій перехідного банку, або отримання майна перехідного банку у зв'язку з його приєднанням (злиттям) з приймаючим банком.

5. Підставою для видання директором-розпорядником розпорядження про перерахування позики, поворотної або безповоротної фінансової допомоги або коштів на умовах субординованого боргу приймаючому банку або банку, до якого приєднується (з яким зливається) перехідний банк, є повідомлення виконавчої дирекції Фонду:

уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації (ліквідації) про прийняття приймаючим банком визначених активів та зобов'язань неплатоспроможного банку;

керівним органом управління перехідного банку про зарахування на рахунок у зберігача приймаючого банку акцій перехідного банку або передачу майна перехідного банку приймаючому банку.

6. Позика, поворотна або безповоротна фінансова допомога та кошти на умовах субординованого боргу приймаючому банку або банку, до якого приєднується (з яким зливається) перехідний банк, з боку Фонду здійснюється в день підписання директором-розпорядником Фонду розпорядження щодо надання коштів шляхом зарахування коштів на кореспондентський рахунок приймаючого банку в Національному банку України.

ІІІ. Умови надання позики, поворотної або безповоротної фінансової допомоги та коштів на умовах субординованого боргу приймаючому банку або банку, до якого приєднується (з яким зливається) перехідний банк

1. Фінансова підтримка у вигляді:

позики приймаючому банку надається на строковій та платній основі;

поворотної фінансової допомоги приймаючому банку надається на визначений строк, проте не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами;

безповоротної фінансової допомоги приймаючому банку надається на безстроковій та безоплатній основі;

субординованого боргу приймаючому банку або банку, до якого приєднується (з яким зливається) перехідний банк, надається на строковій та платній основі.

2. Плата за користування позикою визначається в конкурсній пропозиції, але не може бути меншою, ніж встановлена на день подання конкурсної пропозиції облікова ставка Національного банку України.

У разі отримання коштів на умовах субординованого боргу приймаючому банку або банку, до якого приєднується (з яким зливається) перехідний банк, плата за користування установлюється не більше максимальної ставки залучення субординованих коштів, що встановлюється за рішенням Правління Національного банку України з огляду на економічні умови на ринку банківських послуг згідно з пунктом 3.3 глави 3 розділу III Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032.

3. Строк користування позикою, поворотною фінансовою допомогою та коштами на умовах субординованого боргу приймаючому банку або банку, до якого приєднується (з яким зливається) перехідний банк, визначається в конкурсній пропозиції, але не може бути більшим, ніж п'ять років.

IV. Порядок видачі гарантії на відшкодування збитків за переданими активами

1. Гарантія на відшкодування збитків за переданими активами може бути видана приймаючому банку, якщо визначення суми очікуваного відшкодування активів неплатоспроможного банку, що підлягають передачі, є неможливим через відсутність інформації про реальну оцінку якості таких активів.

2. Про бажання отримати гарантію на відшкодування збитків за переданими активами з боку Фонду приймаючий банк інформує Фонд у конкурсній пропозиції, яку приймаючі банки надсилають до Фонду у встановлений планом врегулювання термін (строк).

Приймаючі банки визначають розмір бажаної гарантії у відсотках від вартості активів, що підлягають передачі. Допускається визначення різного рівня бажаної гарантії для різних груп (класів, видів) активів неплатоспроможного банку.

3. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про видачу приймаючому банку гарантії на відшкодування збитків за переданими активами одночасно із прийняттям рішення про визначення переможця конкурсу на участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, якщо такий переможець у своїй конкурсній пропозиції заявив про необхідність видачі Фондом гарантії.

З дати визначення переможця конкурсу, конкурсна пропозиція якого містила заяву про необхідність видачі гарантії, розмір гарантії на відшкодування збитків за переданими активами вважається погодженим сторонами (Фондом та приймаючим банком) та не підлягає перегляду.

4. Розмір гарантії на відшкодування збитків за переданими активами, що видається Фондом приймаючому банку, оформлюється окремим договором між Фондом та приймаючим банком, який укладається протягом періоду з дати визначення переможця конкурсу - приймаючого банку до дати укладання договору про переведення боргу та договору про відступлення права вимоги щодо активів та зобов'язань неплатоспроможного банку (або змішаного договору) або договору купівлі-продажу приймаючим банком акцій перехідного банку або до дати передачі майна юридичній особі, до якої приєднується (з якою зливається) перехідний банк, включно. Від імені Фонду договір підписує директор-розпорядник Фонду або уповноважена ним особа. Обов’язковими умовами такого договору є:

відкладальна обставина щодо прийняття приймаючим банком активів та зобов'язань неплатоспроможного банку, або купівлі акцій перехідного банку, або отримання майна перехідного банку у зв'язку з його приєднанням (злиттям) з приймаючим банком;

строк дії договору, що не може перевищувати одного року;

порядок формування приймаючим банком вимог на виконання гарантії;

порядок контролю з боку Фонду за правильністю та достовірністю сформованих приймаючим банком вимог на виконання гарантії;

порядок сплати Фондом розміру гарантій на відшкодування збитків за переданими активами.

V. Умови видачі гарантії на відшкодування збитків за переданими активами

1. Гарантія на відшкодування збитків за переданими активами видається на строк до одного року.

2. Фонд не стягує з приймаючого банку будь-яку плату (комісію) за видачу, підтримання, обслуговування чи виконання гарантії на відшкодування збитків за переданими активами.

3. Приймаючий банк зобов'язаний вести спеціальний облік сум відшкодування за переданими на його користь активами неплатоспроможного банку та надавати інформацію про обсяги відшкодованої та непогашеної заборгованості Фонду на запит для оцінки виконання гарантії.

4. У разі якщо сума фактичного відшкодування за переданим на користь приймаючого банку активом неплатоспроможного банку виявилася меншою за вартість такого активу, що була визначена договором про відступлення права вимоги боргу (змішаного договору) або при передачі майна перехідним банком до приймаючого банку, приймаючий банк має право сформувати вимогу до Фонду на виконання гарантії на суму недостачі відшкодування. Сформована вимога оформлюється на бланку приймаючого банку, завіряється підписами керівників банку і печаткою та разом із документами, що підтверджують суму недостачі відшкодування, передається до Фонду.

У разі якщо сума фактичного відшкодування за переданим на користь приймаючого банку активом неплатоспроможного банку виявилася більшою за вартість такого активу, що була визначена договором про відступлення права вимоги боргу (змішаного договору) або при передачі майна перехідним банком до приймаючого банку, Фонд не має права звертатися до приймаючого банку з вимогою повернення такого перевищення відшкодування.

5. Фонд здійснює перевірку правильності, повноти та достовірності сформованої вимоги на виконання гарантії впродовж 30 днів з дня її отримання. У рамках здійснення такої перевірки Фонд має право звертатись до приймаючого банку, а також до інших осіб щодо підтвердження фактичного обсягу відшкодування переданих на користь приймаючого банку активів неплатоспроможного банку або перехідного банку.

6. Про результати такої перевірки повідомляється виконавча дирекція Фонду, яка приймає рішення щодо перерахування суми вимоги. Директор-розпорядник Фонду видає розпорядження щодо перерахування суми вимоги приймаючому банку або про відмову у такому перерахуванні.

7. Виплата суми вимоги здійснюється в день підписання директором-розпорядником Фонду розпорядження щодо перерахування суми вимоги шляхом зарахування коштів на кореспондентський рахунок приймаючого банку в Національному банку України.

Начальник фінансового відділу

О.В. Нужненковгору