Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби
Держмитслужба України; Наказ, Форма від 07.12.20061088
Документ z1339-06, втратив чинність, поточна редакція — Редакція від 30.09.2012, підстава - z1372-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
07.12.2006 N 1088
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2006 р.
за N 1339/13213
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 613 ( z1307-12 ) від 28.05.2012 }
Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів
N 651 ( z1372-12 ) від 30.05.2012 }

Відповідно до статей 99, 108 Митного кодексу України
( 92-15 ) та з метою забезпечення механізму розміщення і
зберігання товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги на
складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги
Н А К А З У Ю:
1. Унести такі зміни до Положення про склади тимчасового
зберігання, затвердженого наказом Державної митної служби України
від 07.10.2003 N 674 ( z1061-03 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.11.2003 за N 1061/8382:
1.1. Доповнити пункт 1.2 абзацами другим та третім такого
змісту: "власник складу організації - отримувача гуманітарної
допомоги - організація, дані про яку внесено до Єдиного реєстру
отримувачів гуманітарної допомоги й у власності або в користуванні
якої перебуває склад організації - отримувача гуманітарної
допомоги (далі - СГД); СГД - це складське приміщення або його частина, резервуар,
критий чи відкритий майданчик, що використовуються для тимчасового
зберігання під митним контролем виключно товарів і транспортних
засобів гуманітарної допомоги, адресованих власникові СГД". У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно
абзацами четвертим і п'ятим.
1.2. Абзац п'ятий пункту 1.5 викласти в такій редакції: "у місцях прибуття автотранспорту, унесених до Переліку місць
прибуття автотранспорту, сформованого згідно з пунктом 1.2 наказу
Держмитслужби України від 21.11.2005 N 1136 ( z1474-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2005 за
N 1474/11754".
1.3. Доповнити пункт 1.7 абзацом третім такого змісту: "Дія Положення також поширюється на організації, дані про які
внесено до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги й у
власності або користуванні яких перебувають СГД".
1.4. Пункт 1.8 викласти в такій редакції: "1.8. Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних
засобів на СТЗ або СГД починається з дня їх фактичного розміщення
на складі та закінчується днем завершення митного оформлення
відповідно до заявленого митного режиму або днем передання їх на
склад митного органу. Строк зберігання товарів не переривається при переміщенні
товарів з одного СТЗ або СГД на інший".
1.5. Абзац третій пункту 1.9 після слів "на СТЗ закритого
типу" доповнити словами "або СГД".
1.6. Главу 1 "Загальні положення" доповнити пунктами
1.12-1.15 такого змісту: "1.12. На строк тимчасового зберігання товарів і транспортних
засобів гуманітарної допомоги на СГД створюється тимчасова зона
митного контролю відповідно до Порядку створення зон митного
контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ). 1.13. Узяття (надання) проб і зразків товарів, що
зберігаються на СТЗ або СГД, для проведення досліджень (аналізу,
експертизи) здійснюється відповідно до Порядку взяття (надання)
проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу,
експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження
зразками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12.12.2002 N 1862 ( 1862-2002-п ). 1.14. Власник СГД забезпечує окреме зберігання партій товарів
на СГД відповідно до пункту 2.3 цього Положення. 1.15. За видачу без дозволу митного органу або втрату товарів
і транспортних засобів гуманітарної допомоги, розміщених на СГД,
власник СГД несе відповідальність, передбачену Митним кодексом
України ( 92-15 ). Вивезення за межі митної території України або знищення
неякісних і непридатних до споживання товарів гуманітарної
допомоги, розміщених на СГД, здійснюється згідно зі статтею 9
Закону України "Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ).
1.7. Доповнити Положення ( z1061-03 ) главою 5 такого змісту: "5. Порядок розміщення, зберігання на СГД, обліку товарів і
транспортних засобів гуманітарної допомоги й видачі їх із СГД 5.1. З метою розміщення товарів і транспортних засобів
гуманітарної допомоги на СГД керівник такої організації або
вповноважена ним особа після надходження товарів і транспортних
засобів гуманітарної допомоги в митний орган за місцезнаходженням
організації звертається з письмовою заявою, форму якої наведено в
додатку 4 до цього Положення, на ім'я начальника цього митного
органу про потребу розмістити такі товари та транспортні засоби на
СГД (далі - заява). Крім того, до заяви власник СГД вносить відомості щодо
виконання ним вимог пункту 5.4 цього Положення. 5.2. До заяви додаються оригінали та/або копії, завірені
підписом власника СГД або вповноваженої ним особи й печаткою цієї
організації: товаротранспортних документів, що дають можливість
ідентифікувати товари, які заявляються для розміщення на СГД; документа контролю за доставкою (повідомлення про транзитне
переміщення); документів, що підтверджують право власності на СГД або право
користування ним. 5.3. Заява з доданими до неї документами реєструється в
порядку, що визначається митним органом. 5.4. Для отримання рішення про можливість розміщення товарів
і транспортних засобів гуманітарної допомоги на СГД власник СГД
зобов'язаний забезпечити цілодобову охорону, наявність засобів
пожежогасіння та обладнати склад не менше ніж двома засобами
забезпечення (ідентифікації), один з яких повинен перебувати у
віданні митного органу, у зоні діяльності якого розташовано СГД,
другий - у віданні власника СГД. 5.5. Підставою для відмови в розміщенні товарів і
транспортних засобів гуманітарної допомоги на СГД може бути: невиконання вимог пунктів 5.2, 5.4 цього Положення; перевищення строків зберігання товарів, зазначених у частинах
першій, другій статті 108 Митного кодексу України ( 92-15 ), над
кінцевим терміном користування СГД; недотримання власником СГД вимог статті 108 Митного кодексу
України ( 92-15 ) протягом року, що передує даті подання заяви. 5.6. Відомості, наведені в заяві, заносяться до журналу
обліку товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги, що
зберігаються на СГД (далі - журнал), форму якого наведено в
додатку 5 до цього Положення. 5.7. Перевірка дотримання власником СГД вимог цього Положення
здійснюється шляхом: перевірки відомостей, наведених у заяві та документах,
доданих до неї; проведення аналізу діяльності організації - отримувача
гуманітарної допомоги протягом року, що передує даті подання
заяви; огляду СГД. 5.8. Якщо в ході перевірки виявлено підстави для відмови в
розміщенні товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги на
СГД, то про це письмово повідомляється заявник. Відомості про відмову в розміщенні товарів і транспортних
засобів гуманітарної допомоги на СГД посадова особа підрозділу
митного органу, який здійснює митний контроль і митне оформлення
товарів гуманітарної допомоги (далі - ПМО), уносить до графи
"Примітки" журналу. 5.9. Відомості про результати огляду СГД посадовою особою
ПМО, про розміщення на СГД товарів і транспортних засобів
гуманітарної допомоги та про результати проведення їх митного
огляду зазначаються в акті про проведення огляду територій і
приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних
складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та
інших місць, де перебувають або можуть перебувати товари й
транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться
діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи,
форма якого визначена наказом Державної митної служби України від
04.07.2003 N 435 ( z0625-03 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 22.07.2003 за N 625/7946 (далі - Акт). Номер Акта складається з 8 знаків: знаки 1-4 - порядковий номер Акта за журналом (у порядку
зростання номерів протягом поточного року, починаючи з одиниці); знак 5 - остання цифра року, у якому складено Акт,
відокремлена з обох боків скісною лінією; знаки 6-8 - літерна ознака СГД (проставляється "СГД"). 5.10. Акт перебуває на контролі в ПМО. 5.11. Товари гуманітарної допомоги можуть зберігатися на СГД
у транспортному засобі, яким вони були переміщені через митний
кордон України. 5.12. Якщо власник СГД звертається із заявою про потребу
розмістити товари та транспортні засоби гуманітарної допомоги на
СГД, на якому вже перебувають під митним контролем товари та
транспортні засоби гуманітарної допомоги, то огляд СГД не
здійснюється. 5.13. Оформлена вантажна митна декларація є підставою для
видачі з СГД заявлених у ній товарів і транспортних засобів
гуманітарної допомоги. 5.14. Перевезення товарів і транспортних засобів гуманітарної
допомоги із СГД на інший склад (СГД, СТЗ) у зоні діяльності того
самого митного органу здійснюється за рішенням керівника митного
органу або особи, що його заміщує, чи вповноваженого ними
керівника ПМО на підставі письмової заяви керівника організації -
отримувача гуманітарної допомоги або вповноваженої ним особи. Перевезення здійснюється під контролем посадової особи ПМО.
Документ контролю за доставкою товарів при цьому не оформлюється. При розміщенні товарів і транспортних засобів гуманітарної
допомоги на зберігання під митним контролем на іншому складі
оформлюється відповідний акт". У зв'язку з цим глави 5-7 уважати главами 6-8 відповідно;
додаток 4 вважати додатком 6.
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 651 ( z1372-12 ) від 30.05.2012 }
3. Начальникам регіональних митниць, митниць інформувати про
вимоги наказу суб'єктів господарської діяльності шляхом
висвітлення його на наочних стендах у місцях розташування
відповідних підрозділів митних органів.
4. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С.М.) і
Юридичному департаменту (Будаков А.Ю.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.2007.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Державної митної служби України
Черкасського Р.А.
Голова Державної митної
служби України О.Б.Єгоров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Заступник Міністра
фінансів України Т.І.Єфименко
Додаток 4
до Положення про склади
тимчасового зберігання
( z1061-03 )
(у редакції наказу
Держмитслужби України
від 07.12.2006 N 1088 )
Форма
Начальникові ________________ митниці
(назва) _____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
керівника організації,
її місцезнаходження)

ЗАЯВА

Прошу відповідно до статей 99, 108 Митного кодексу України
розмістити товари та транспортні засоби гуманітарної допомоги на
тимчасове зберігання під митним контролем на складі _________________________________________________________________,
(повна назва організації)
код за ЄДРПОУ ___________________________________________________,
реєстраційний номер за Єдиним реєстром отримувачів гуманітарної
допомоги _______________, дата реєстрації _______________________,
адреса складу ____________________________________________________
1. Загальні характеристики товарів і транспортних засобів
гуманітарної допомоги __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Документи, що додаються:__________________________________ __________________________________________________________________
(реквізити документів із зазначенням кількості аркушів) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Зворотний бік заяви
3. Зобов'язання організації З правилами розміщення, тимчасового зберігання під митним
контролем товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги на
складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги й випуску
зі складів цих товарів і транспортних засобів і зі статтями
329-331, 334, 336-338, 340, 342, 344, 353, 355 Митного кодексу
України ознайомлений.
Зобов'язуюся до "___"_______ _____ р.: 1) задекларувати товари та транспортні засоби гуманітарної
допомоги в обраний митний режим; або 2) передати товари та транспортні засоби гуманітарної
допомоги для зберігання митному органу.
__________________________________________________________________
(відомості щодо виконання вимог пункту 5.4 Положення про склади __________________________________________________________________
тимчасового зберігання, затвердженого наказом Держмитслужби __________________________________________________________________
України від 07.10.2003 N 674 і зареєстрованого в Міністерстві _________________________________________________________________.
юстиції України 19.11.2003 за N 1061/8382)
Керівник організації - отримувача
гуманітарної допомоги ______________ ____________________
(підпис, дата) (ініціали, прізвище)
М.П.
РІШЕННЯ МИТНОГО ОРГАНУ:
Розміщення товарів і транспортних засобів гуманітарної
допомоги на складі _______________________________________________
(назва організації)
як отримувача гуманітарної допомоги вважаю можливим у разі
виконання вимог Положення про склади тимчасового зберігання,
затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.10.2003 N 674 і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за
N 1061/8382. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
_______________ ______________ ____________________
(посада) (підпис, дата) (ініціали, прізвище)

Додаток 5
до Положення про склади
тимчасового зберігання
( z1061-03 )
(у редакції наказу
Держмитслужби України
від 07.12.2006 N 1088)
Форма

ЖУРНАЛ
обліку товарів і транспортних засобів
гуманітарної допомоги, що зберігаються на СГД

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата |Організація |Номер |Найменування|Кількість |Вартість |Номер |Кінцевий |Дата видачі |Номер |Кількість |Номер |При-| |з/п|та |- отримувач |акта та |товарів і |товарів і |товарів і |штампа |термін |товарів і |документа, |товарів і |особистого |міт-| | |вх. |гуманітарної|дата його|транспортних|транспортних|транспортних|"Під |зберігання |транспортних|що був |транспортних |митного |ки | | |номер|допомоги |складення|засобів |засобів |засобів, грн|митним |товарів і |засобів із |підставою |засобів, |забезпечення| | | |заяви| | |гуманітарної| | |контролем"|транспортних|СГД |для видачі |виданих з СГД|згідно з | | | | | | |допомоги |------------| |згідно з |засобів | |товарів і |-------------|документом | | | | | | | |кіль- |вага,| |актом |на СГД | |транспортних|кіль- |вага,|про видачу | | | | | | | |кість |кг | | | | |засобів із |кість |кг |товарів і | | | | | | | |місць | | | | | |СГД |місць | |транспортних| | | | | | | | | | | | | | | | |засобів із | | | | | | | | | | | | | | | | |СГД | | |---+-----+------------+---------+------------+------+-----+------------+----------+------------+------------+------------+-------+-----+------------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+-----+------------+---------+------------+------+-----+------------+----------+------------+------------+------------+-------+-----+------------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+------------+---------+------------+------+-----+------------+----------+------------+------------+------------+-------+-----+------------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору