Документ z1334-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.11.2006, підстава - z1212-06

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.10.2004 N 536
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2004 р.
за N 1334/9933
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету статистики
N 508 ( z1212-06 ) від 06.11.2006 }
Про затвердження Інструкції щодо заповнення
форми державного статистичного спостереження
N 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників,
їхній якісний склад та професійне навчання"

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), з метою подальшого вдосконалення
статистичної методології Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію Інструкцію щодо заповнення
форми державного статистичного спостереження N 6-ПВ (річна) "Звіт
про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне
навчання" (далі - Інструкція), що додається.
2. Дію Інструкції поширити на юридичних осіб, їхні
відокремлені підрозділи незалежно від форм власності та
організаційно-правових форм господарювання.
3. Департаменту статистики праці (Григорович Н.В.):
3.1. Передати адміністративно-господарському департаменту
оригінал Інструкції, затвердженої пунктом 1 цього наказу, для
виготовлення.
3.2. Надавати роз'яснення щодо застосування Інструкції.
4. Адміністративно-господарському департаменту
(Сенкевич-Давидець Н.М.) забезпечити закупівлю послуг з
виготовлення затвердженої Інструкції, контроль за своєчасним їх
друкуванням та розсилкою Головним управлінням статистики в
Автономній Республіці Крим, областях, у м. Києві та Управлінню
статистики в м. Севастополі.
5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна І.Ю., Глущенко М.А.) забезпечити
розрахунки за виготовлення Інструкції, затвердженої пунктом 1
цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Власенко Н.С.
Голова О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
04.10.2004 N 536
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2004 р.
за N 1334/9933

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження N 6-ПВ (річна)
"Звіт про кількість працівників, їхній
якісний склад та професійне навчання"
( v0224202-03 )

Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про
державну статистику" ( 2614-12 ) з метою методологічного
роз'яснення порядку заповнення показників форми державного
статистичного спостереження N 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість
працівників, їхній якісний склад та професійне навчання"
( v0224202-03 ) (далі - звіт).
Загальні положення
Звіт подають юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи
(філії, відділення, представництва, цехи, дільниці, розташовані на
іншій території, ніж головна організація) незалежно від форм
власності та організаційно-правових форм господарювання, які
складають звіти за формами N 1-ПВ термінова-місячна "Звіт з
праці", N 1-ПВ термінова-квартальна "Звіт з праці", затвердженими
наказом Держкомстату України від 11.08.2004 N 472 ( v0472202-04 ),
та N 3-ПВ термінова-квартальна "Звіт про використання робочого
часу", затвердженою наказом Держкомстату України від 21.07.2003
N 224 ( v0224202-03 ). При заповненні зазначеної форми слід користуватися: - Положенням про професійне навчання кадрів на виробництві,
затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики
України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001
N 127/151 ( z0315-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 06.04.2001 за N 315/5506 (далі - Положення); - Державним класифікатором України "Класифікатор професій"
ДК 003-95, затвердженим і введеним в дію наказом Держстандарту
України від 27.07.95 N 257 ( v0257217-95 ) (далі - Класифікатор
професій); - Законом України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ); - Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ); - Законом України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ); - цією Інструкцією. Період спостереження показників зазначеної форми охоплює у
I розділі - 31 грудня або останній робочий день звітного року; у
розділах II-III - календарний рік з 1 січня до 31 грудня. Основою для заповнення показників звіту є дані первинного
обліку - особова картка - форма N Т-2, затверджена наказом
Мінстату України від 11.08.93 N 180 ( z110а-93 ), накази про
направлення на навчання, табелі обліку використання робочого
часу - форми N П-12, П-13, П-14, затверджені наказом Мінстату
України від 09.10.95 N 253 ( v0253202-95 ). У розділах II "Підготовка кадрів" та III "Підвищення
кваліфікації" звіту наводяться данi про всіх працівників
облікового складу, включаючи і тих, які вибули впродовж року (крім
сумісників), але у звітному році їх було навчено за рахунок коштів
підприємства (установи, організації) (далі - підприємства)
незалежно від форми навчання та типу навчального закладу.
Показники цих розділів повинні підтверджуватися первинними
документами з набуття освіти - свідоцтвом, посвідченням, дипломом,
довідкою тощо. Працівники, які протягом року проходили навчання
декілька разів незалежно від кількості видів навчання,
відображаються у звіті один раз на розсуд підприємства (наприклад,
береться до уваги більша тривалість програми навчання). Показники звіту не охоплюють форми навчання, які мають
постійний та масовий характер (наприклад, економічне навчання), не
впливають на підвищення професійного рівня працівника, а сприяють
підтриманню його кваліфікації на належному рівні, передбачають
перевірку професійних знань працівника (курси з охорони праці,
технічне навчання тощо), з тривалістю програми навчання менше
8 годин. У розділах II "Підготовка кадрів" та III "Підвищення
кваліфікації" не враховуються особи, направлені на навчання без
попереднього зарахування їх до облікового складу працівників, та
ті, які навчалися за рахунок власних коштів.
Розділ I. Кількість працівників за якісним
складом на 31 грудня звітного року
Рядок 12010 заповнюється відповідно до пунктів 2.1-2.2
Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у
народному господарстві України, затвердженої наказом Міністерства
статистики України від 07.07.95 N 171 ( z0287-95 ), зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 07.08.95 за N 287/823 (зі змінами і
доповненнями). При цьому в облікову чисельність працівників
включаються жінки (особи), які перебувають у відпустках у зв'язку
з вагітністю і пологами і у відпустках для догляду за дитиною до
досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або
колективним договором підприємства, та не включаються сумісники і
хто працює за цивільно-правовими договорами. У рядку 12020 вiдображається кількість працiвникiв, які
згідно з трудовим договором прийняті на роботу на умовах неповного
робочого дня, тижня або на неповну ставку (1/4, 1/2 тощо), крiм
сумісників. При цьому не враховуються працівники, які тимчасово
переведені на такий режим роботи з iнiцiативи адмiнicтрацiї
внаслiдок скорочення обсягiв виробництва, вiдсутностi сировини та
матерiалiв тощо. У рядках 12030-12060 здійснюється розподіл працівників за
віковими групами залежно від числа повних років, які їм
виповнилися за станом на кінець року. У рядках 12070, 12080 ураховуються працівники з неповною,
базовою та повною вищою освітою, що мають документ про закінчення
вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації. Освітні рівні вищої освіти визначаються згідно із статтею 7
Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ).

------------------------------------------------------------------ | Освітні | Назва типу навчального закладу в період | |рівні вищої |------------------------+--------------------------| | освіти | до 1996 року | після 1996 року | |------------+------------------------+--------------------------| |Неповна, |Технікум, училище або |Коледж, технікум, училище | |базова вища |інший середній |або інші прирівняні до них| | |спеціальний навчальний |вищі навчальні заклади, | | |заклад |які дають | | | |освітньо-кваліфікаційний | | | |рівень: молодший | | | |спеціаліст, бакалавр | |------------+------------------------+--------------------------| |Повна вища |Університет, академія, |Університет, академія, | | |інститут, консерваторія |інститут, консерваторія | | | |або інші прирівняні до них| | | |вищі навчальні заклади, | | | |які надають | | | |освітньо-кваліфікаційний | | | |рівень: спеціаліст, | | | |магістр | ------------------------------------------------------------------
У рядку 12100 наводиться кількість працівників, які отримують
пенсії за вислугу років згідно зі статтями 51-55 Закону України
"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ). До них, зокрема,
відносяться окремі категорії працівників авіації та
льотно-випробного складу, робітники локомотивних бригад, водії
вантажних автомобілів на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних
кар'єрах, плавсклад морського, річкового флоту, робітники і
майстри на лісозаготівлях і лісосплавах та ін. У рядку 12110 відображаються працівники, які отримують пенсії
згідно зі статтями 12-18 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ). До них, зокрема, відносяться пенсії до
досягнення встановленого пенсійного віку, пенсії за віком на
пільгових умовах, пенсії громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та ін. У рядку 12120 наводиться кількість працюючих інвалідів I, II
і III груп у працездатному вiцi (жiнки - до 55 рокiв, чоловiки -
до 60 рокiв), які отримують пенсії у зв'язку з інвалідністю
внаслідок трудового каліцтва або професійного та загального
захворювання відповідно до статей 23-27 Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ). Якщо працівники, які отримують
пенсію у зв'язку з інвалідністю, досягли встановленого пенсійного
віку, то їх слід ураховувати у рядку 12110. У рядку 12140 ураховується кількість жінок, яким відповідно
до статті 17 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР )
надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами. У рядку 12150 відображається кількість осіб, яким відповідно
до статті 18 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР )
надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку. У рядку 12160 виділяються працівники, у яких місце проживання
за особовою карткою знаходиться на території іншої області, АР
Крим, міст Києва та Севастополя або іншої країни (Росії, Молдови,
Чехії тощо).
Розділ II. Підготовка кадрів
У рядку 13010 ураховується кількість осіб, які отримали першу
(графи 2, 3) чи другу (третю, четверту) професії (графи 4, 5) за
рахунок коштів підприємства. Первинною професійною підготовкою
вважається також навчання випускників навчальних закладів у
міжшкільних навчально-курсових комбінатах, які отримали документ
державного зразка про присвоєння їм професії. Подальша їхня
підготовка на виробництві з іншої професії вважається
перепідготовкою кадрів. У рядку 13020 відображається підготовка за місцем роботи
технічних службовців (код розділу класифікації професій за
Класифікатором професій - 4), робітників сфери торгівлі та
побутових послуг (відповідно - 5), кваліфікованих робітників
сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
(6), кваліфікованих робітників з інструментом (7), операторів та
складальників устаткування і машин (8), професійні вимоги до яких
допускають їхню підготовку безпосередньо на виробництві. У рядках 13030, 13040 працівники, навчені новим професіям,
розподіляються за формами навчання відповідно до пункту 3.2
Положення про професійне навчання кадрів на виробництві
( z0315-01 ). У рядку 13060 відображаються працівники, які проходили
навчання на договірних засадах у професійно-технічних навчальних
закладах з набуттям ними освітньо-кваліфікаційного рівня
"кваліфікований робітник" та в деяких випадках "молодший
спеціаліст". Перелік навчальних закладів, які відносяться до
професійно-технічних, визначено статтею 41 Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ). У рядку 13070 ураховується кількість керівників,
професіоналів, спеціалістів, а також кваліфікованих та інших
працівників, навчених новим професіям на договірних засадах у
вищих навчальних закладах. Перелік навчальних закладів, які
відносяться до вищих, визначено статтею 25 Закону України "Про
вищу освіту" ( 2984-14 ). У рядку 13080 із загальної кількості тих, хто пройшов
професійне навчання новим професіям, окремо виділяється кількість
керівників, професіоналів, фахівців. У рядку 13090 відображаються працівники, які пройшли навчання
з підготовки новим професіям за кордоном та отримали документи, що
засвідчують здобуття нової професії.
Розділ III. Підвищення кваліфікації
У рядку 14010 відображається загальна кількість працівників,
які пройшли навчання з підвищення кваліфікації. Її форми,
визначені пунктами 3.4-3.5 Положення ( z0315-01 ), передбачають
навчання на виробничо-технічних і курсах цільового призначення,
стажування, спеціалізацію, довго- та короткострокове підвищення
кваліфікації та інші форми. У рядках 14020, 14030 працівники розподіляються за місцем
проведення навчання: безпосередньо на підприємстві (за місцем
роботи) або в навчальних закладах (академії, інститути (центри)
підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення тощо). У рядку 14040 окремо виділяються особи, які пройшли навчання
з підвищення кваліфікації за кордоном.
Дані рядків 14010-14040 розподіляються за професійними
групами відповідно до Класифікатора професій: у графі 2
"керівники" наводяться дані за професіями, які відносяться до 1-го
розділу класифікації професій з кодом 1, у графі 3 "професіонали
та фахівці" - відповідно з кодом 2, 3, у графі 4 "технічні
службовці" - з кодом 4, у графі 5 "кваліфіковані та інші
робітники" - з кодом 5-9.
Заступник директора
департаменту статистики
праці - начальник управління
статистики ринку праці Н.В.Рубльовавгору