Документ z1327-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.11.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2017  № 418


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2017 р.
за № 1327/31195

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

Відповідно до статті 5 Закону України “Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних” та з метою встановлення процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей про військовозобов’язаних (призовників) в оперативних командуваннях, обласних військових комісаріатах, військових комісаріатах міст Києва та Севастополя, а також у підпорядкованих їм районних (міських) військових комісаріатах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Представник Уповноваженого з питань
захисту прав військовослужбовців

Т.в.о. Голови
Державної міграційної служби України

Генеральний прокурор України

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації УкраїниС.О. Стеценко


Д.В. Пімахова

Ю. ЛуценкоЛ.О. Євдоченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
08.08.2017 № 418


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2017 р.
за № 1327/31195

ПОРЯДОК
ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних (далі - Реєстр) про військовозобов’язаних (призовників) відповідно до вимог Закону України “Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних”.

2. Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних (призовників), створена для забезпечення військового обліку громадян України.

3. Терміни, які використовуються у цьому Порядку, визначені Законом України “Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних”.

4. Розпорядник Реєстру забезпечує обслуговування спеціального, загального програмного забезпечення та бази даних центрального (резервного) сервера Реєстру, контроль за діями та запобігання спробам несанкціонованого доступу користувача Реєстру до відомостей, які не належать до їх компетенції.

5. Орган адміністрування виконує завдання з ведення військового обліку військовозобов’язаних (призовників) з доступом до відомостей Реєстру без права внесення, корегування та видалення відомостей про військовозобов’язаних (призовників) за військово-адміністративним та адміністративно-територіальним поділом території України.

6. Орган ведення Реєстру збирає відомості, перелік яких передбачений пунктом 1 розділу ІІ цього Порядку, вносить їх до облікових карток військовозобов’язаних (призовників) та при необхідності вносить до них зміни.

7. Дані Реєстру використовуються для реалізації завдань військового обліку військовозобов’язаних (призовників).

8. Завданнями військового обліку є:

утворення військового резерву людських ресурсів для забезпечення здійснення заходів щодо переведення Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, на організацію і штати воєнного часу, а також для доукомплектування їх особовим складом у мирний час та в особливий період;

проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників і військовозобов’язаних для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави;

документальне оформлення військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних;

бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

здійснення контролю за виконанням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

9. Всі дії по веденню Реєстру здійснюються із застосуванням електронного цифрового підпису з посиленим сертифікатом відкритого ключа, який видається кожній посадовій особі, яка відповідає за ведення (здійснення контролю за веденням) Реєстру.

ІІ. Порядок внесення відомостей до Реєстру

1. Відомості реєстру є інформація про персональні та службові дані військовозобов’язаного (призовника).

2. До персональних даних військовозобов’язаного (призовника) належать:

прізвище;

власне ім’я (усі власні імена);

по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження;

стать;

місце проживання та місце перебування;

відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);

реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

відомості про зайнятість (місце роботи, посада);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відцифрований образ обличчя особи;

відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

відомості про освіту та спеціальність.

3. До службових даних військовозобов’язаного (призовника) належать відомості про виконання ним військового обов’язку та військово-облікові ознаки.

4. До відомостей про виконання військовозобов’язаним (призовником) військового обов’язку відносяться дані про:

проходження військової служби;

участь в бойових діях, міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки;

виконання військового обов’язку в запасі.

5. Військово-обліковими ознаками військовозобов’язаного (призовника) є:

військове звання;

військово-облікова спеціальність;

рівень військової освіти;

категорія запасу;

склад обліку військовозобов’язаного;

група обліку;

розряд обліку;

профіль;

державні нагороди;

знання іноземної мови;

спортивні розряди;

сімейний стан та склад сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові дружини, ім’я та дата народження дитини (дітей));

ступінь придатності до військової служби за станом здоров’я;

антропометричні дані;

група крові та резус фактор;

наявність чи відсутність судимості;

відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

6. Збирання відомостей здійснюється органами ведення Реєстру на підставі відомостей, що подаються органу ведення Реєстру особисто військовозобов’язаними (призовниками), центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад, військовими комісаріатами, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

7. У разі якщо відомості про особу вносяться до Реєстру вперше, автоматично формується окремий номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка здійснила запис (у електронній формі).

8. Видалення відомостей про особу проводиться після проходження 105 років з дати її народження, з відповідним записом та особистим підписом у журналі знищення відомостей, та з дозволу посадової особи Розпорядника Реєстру, яка відповідає за захист інформації.

9. Виправлення недостовірних відомостей Реєстру, а також виключення (включення) до Реєстру військовозобов’язаних (призовників) здійснюється за результатами розгляду мотивованої заяви військовозобов’язаного (призовника) із зазначенням підстав, передбачених законодавством, яка подається до органів ведення Реєстру.

10. Знищення відомостей про військовозобов’язаного (призовника) в разі виявлення повторного запису про нього, здійснюються з відповідним записом та особистим підписом у журналі знищення відомостей.

11. Інформація в Реєстрі зберігається у вигляді електронних облікових карток військовозобов’язаних (призовників) з можливістю формування необхідних відомостей.

12. Отримання військовозобов’язаним (призовником) інформації про своє включення (не включення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, здійснюється після письмового запиту (в якому вказується прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит) до органу ведення Реєстру.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

ІІІ. Суб’єкти Реєстру

1. Суб’єктами Реєстру є розпорядник Реєстру, органи адміністрування Реєстру та органи ведення Реєстру.

2. Розпорядник Реєстру з метою виконання завдань і функцій Реєстру визначає відповідних посадових осіб (адміністратор центрального серверу Реєстру, адміністратор розпорядника Реєстру).

3. Адміністратор центрального серверу Реєстру відповідно до покладених на нього обов’язків здійснює:

надання органам ведення Реєстру права доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу (у межах повноважень за військово-адміністративним та адміністративно-територіальним поділом);

внесення, редагування відомостей щодо довідників, класифікаторів, які використовують оператори Реєстру, з дозволу керівника відповідного структурного підрозділу розпорядника Реєстру, який відповідає за захист інформації, про що робиться запис у журналі ведення довідників та класифікаторів;

забезпечення організаційного і технологічного функціонування Реєстру;

забезпечення резервування бази даних Реєстру;

забезпечення контролю за цілісністю бази даних Реєстру,

надання програмних та інших засобів доступу до Реєстру;

видалення запису з Реєстру.

4. Адміністратор розпорядника Реєстру відповідно до покладених на нього обов’язків здійснює:

забезпечення контролю за повнотою і коректністю відомостей Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;

формування статистичних відомостей Реєстру.

5. Орган адміністрування Реєстру для виконання функцій адміністрування призначає адміністраторів Реєстру.

6. Адміністратор Реєстру відповідно до покладених на нього обов’язків:

здійснює аналіз наявних даних Реєстру для планування заходів з мобілізації та розподілу мобілізаційного ресурсу;

забезпечує взаємодію операторів Реєстру щодо ведення Реєстру;

контролює повноту та відповідність інформації, наданої органами державної влади;

здійснює формування статистичних відомостей Реєстру за своїм військово-адміністративним та адміністративно-територіальним поділом;

контролює виконання рішень розпорядника Реєстру.

7. Орган ведення Реєстру для виконання функцій ведення Реєстру у районних (міських) військових комісаріатах призначає операторів Реєстру.

8. Оператор Реєстру відповідно до покладених на нього обов’язків здійснює:

внесення відомостей до електронних форм облікових карток військовозобов’язаних (призовників) відповідно до керівних документів, які регламентують його діяльність у сфері ведення військового обліку, для взяття (зняття) на військовий облік або при відновленні на військовому обліку з перевіркою відповідності персональних та службових даних військовозобов’язаних (призовників) існуючим обліковим даним;

внесення змін до персональних та службових даних військовозобов’язаних (призовників) на підставі відомостей органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

перегляд статистичних відомостей Реєстру свого районного (міського) військового комісаріату;

знищення повторного запису з Реєстру.

IV. Контроль за роботою Реєстру

1. Органи адміністрування Реєстру усіх рівнів забезпечують в органах ведення Реєстру контроль за своєчасним, повним та достовірним внесенням інформації до Реєстру шляхом проведення систематичних перевірок об’єктивного внесення операторами органів ведення до Реєстру відомостей про військовозобов’язаних (призовників).

2. Інформація про дії оператора Реєстру фіксується автоматично на центральному сервері та доступна для контролю адміністратору розпорядника Реєстру.

3. У разі встановлення фактів невідповідності внесеної до Реєстру інформації або її неповноти вживаються заходи:

встановлення посадової особи, дії чи бездіяльність якої призвели до внесення невідповідної або неповної інформації;

виправлення внесеної невідповідної або неповної інформації;

проведення службового розслідування за фактом внесення невідповідної або неповної інформації до Реєстру згідно з рішенням відповідної посадової особи.

4. Відомчий контроль за станом захисту інформації в Реєстрі здійснюється відповідним органом розпорядника Реєстру не рідше ніж один раз на рік. Результати відомчого контролю за станом захисту інформації в Реєстрі надсилаються до Адміністрації Держспецзв’яку.

Державний контроль за станом захисту інформації в Реєстрі здійснюється Держспецзв’язком не рідше ніж один раз на чотири роки.

V. Захист даних Реєстру

1. Організація та проведення робіт із захисту інформації в Реєстрі здійснюються розпорядником Реєстру.

Захист інформації в Реєстрі забезпечується впровадженням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю та дотриманням вимог її експлуатації.

Розпорядник Реєстру організує забезпечення засобами захисту Реєстр, а також контроль за виконанням вимог законодавства.

2. Використання персональних даних Реєстру, пов’язаних з персональними даними військовозобов’язаних (призовників), повинно здійснюватися лише відповідно до службових обов’язків посадових осіб відповідальних за ведення Реєстру.

Посадові особи, відповідальні за ведення Реєстру, зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов’язання чинне після припинення ними службової діяльності, пов’язаної з використанням персональних даних військовозобов’язаних (призовників), крім випадків, установлених законом.

Тимчасово виконуючий
обов’язки начальника
Головного
управління персоналу -
заступника начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-майор
М.П. Думенковгору