Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства
Наказ Міністерства юстиції України; Правила, Форма типового документа, Акт, Довідка, Реєстр, Свідоцтво, Протокол, Форма, Перелік, Опис, Справа від 31.12.20082368/5
Документ z1325-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - z1318-10


     Типова номенклатура   установлює   типовий  склад  справ,  що 
утворюються в діловодстві державних нотаріальних контор і
приватних нотаріусів (далі - Типова номенклатура), з єдиною
системою індексації кожної справи та зазначенням строків їх
зберігання і є нормативним актом. Типова номенклатура складена на основі вивчення складу і
змісту документів державних нотаріальних контор та приватних
нотаріусів і має на меті надання їм практичної і методичної
допомоги у веденні нотаріального діловодства, організації
зберігання документів і формуванні справ, а також відборі
документів для знищення. При складанні індивідуальної номенклатури слід мати на увазі
таке:
1. Індивідуальна номенклатура справ укладається у двох
примірниках щороку строком на один діловодний рік, затверджується
та запроваджується в дію з 1 січня.
2. Перший примірник індивідуальної номенклатури державної
нотаріальної контори залишається у відповідній справі (наряді)
державної нотаріальної контори приватного нотаріуса, а другий
примірник передається до державного нотаріального архіву. Перший примірник індивідуальної номенклатури приватного
нотаріуса залишається у справах приватного нотаріуса, а другий -
передається на зберігання до архіву приватного нотаріуса.
3. Примірник індивідуальної номенклатури справ є документом
постійного зберігання.
4. Приватні нотаріуси, які зареєстрували приватну нотаріальну
діяльність в поточному році, складають індивідуальну номенклатуру
з початку нотаріальної діяльності в даному нотаріальному окрузі.
5. З Типової номенклатури справ в індивідуальну номенклатуру
справ переносяться справи (наряди), реєстри, книги, журнали тощо.
6. Не допускається включення до індивідуальної номенклатури
справ, не передбачених Типовою номенклатурою.
7. При складанні індивідуальної номенклатури справ строки
зберігання справ, передбачених Типовою номенклатурою, переносяться
до індивідуальної і не можуть бути скорочені.
8. Відмітка "доки не мине потреба" означає, що документація
має тривале практичне значення. Строк її зберігання визначається
державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом, але не
може бути менше одного року. Якщо до строку зберігання додана відмітка
"ЕПК" (експертно-перевірна комісія), це означає, що частина таких
документів може мати культурне значення і після проведення
експертизи їх цінності повинна включатися до складу Національного
архівного фонду України. При складанні індивідуальної номенклатури справ враховуються
всі відмітки, зазначені в графі "Примітка" Типової номенклатури. На підставі Типової номенклатури справ складається
індивідуальна номенклатура справ кожної державної нотаріальної
контори, приватного нотаріуса. Форма індивідуальної номенклатури справ державної
нотаріальної контори або приватного нотаріуса (додаток 16) повинна
відповідати формі Типової номенклатури. При заповненні граф індивідуальної номенклатури справ
державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса необхідно
врахувати такий порядок. Кожна справа, включена до індивідуальної номенклатури,
повинна мати умовне позначення (арабськими цифрами)-індекс. Індекс
справ складається з індексу напряму діяльності і порядкового
номера справи. Наприклад: 02-08, де 02-найменування напряму діяльності, 8-
номер справи згідно з порядком нумерації в межах розділу. У другій графі наводиться заголовок справи. Він повинен
відтворювати вид документів і розкривати їх зміст. Основною частиною заголовка є викладення питання, з якого
справа заводиться. Заголовки в номенклатурі повинні бути
короткими, чіткими, гранично точними. У заголовку вказуються види
документів (договори, свідоцтва, листування), період, за який
створено документи. Усі документи з грифом "Для службового користування"
формуються в одну справу із заголовком "Для службового
користування". Справи з питань, вирішення яких триває більше року (перехідні
справи), вносяться до індивідуальної номенклатури справ кожного
року протягом всього терміну їх вирішення. Третя графа (кількість справ) заповнюється після закінчення
діловодного року, коли відомо, яка кількість справ утворилася у
минулому діловодному році. Ці дані підлягають обов'язковому
відображенню у підсумковому запису, який оформляється після
закінчення діловодного року. У графі четвертій вказуються строки зберігання кожної справи. У п'ятій графі індивідуальної номенклатури робляться відмітки
про заведення справ, передачу їх в архів, про перехідні справи. У кінці року індивідуальна номенклатура обов'язково
закривається підсумковим записом, в якому зазначаються кількість і
категорії фактично заведених за рік справ. Підсумковий запис
скріплює своїм підписом завідувач державної нотаріальної контори
чи приватний нотаріус. Документи тимчасового (до 10 років включно) зберігання
підлягають знищенню після закінчення строків їх зберігання за
Типовою номенклатурою справ на підставі акта про вилучення
документів для знищення встановленого зразка (додаток 24). Відбір документів, строки зберігання яких закінчилися та
складання акта про вилучення документів для знищення здійснюються
тільки після підготовки державною нотаріальною конторою, приватним
нотаріусом описів справ постійного, тривалого (понад 10 років)
зберігання за цей самий період. Документи тривалого (понад 10 років) зберігання зберігаються
протягом 10 років в архіві державної нотаріальної контори. Після
закінчення цього строку вони передаються до державного
нотаріального архіву належним чином оформлені за описами
встановленого зразка. Передача справ оформляється актом
приймання-передавання. Документи нотаріального діловодства та архів приватного
нотаріуса перебувають у володінні та користуванні приватного
нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної
діяльності. У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи
нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса
передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в
порядку, установленому законодавством.
{ Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2151/5 ( z1083-09 ) від 16.11.2009 }

Додаток 16
до Правил ведення
нотаріального діловодства

Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖУЮ
(приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ (приватний нотаріус) ___________ N ___________ Підпис (прізвище,
на _________ рік ім'я, по батькові)
Дата

---------------------------------------------------------------------------------- |Індекс справи|Заголовок справи|Кількість справ|Строк зберігання справи |Примітка| | |(тому, частини) |(томів, частин)|(тому, частини) і номери| | | | | | статей за переліком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+---------------+------------------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----------------------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________
(назва розділу*)
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) ________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Дата
СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕК Головного Протокол засідання ЕПК
управління юстиції державного архіву ___________ N _____ ___________ N _____
_______________
* Найменування напряму діяльності.
{ Додаток 16 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 2151/5
( z1083-09 ) від 16.11.2009 }
Додаток 17
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ПІДСУМКОВИЙ ЗАПИС
про категорії та кількість заведених справ

------------------------------------------------------------------ | За строками | Усього | У тому числі | | Зберігання | |-----------------------------| | | | Таких що | З позначкою | | | | переходять | ЕПК | |----------------------+-----------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------+-----------+--------------+--------------| | Постійного | | | | |----------------------+-----------+--------------+--------------| | Тривалого | | | | | (понад 10 років) | | | | |----------------------+-----------+--------------+--------------| | Тимчасового | | | | |(до 10 років включно) | | | | |----------------------+-----------+--------------+--------------| | РАЗОМ | | | | ------------------------------------------------------------------
Завідувач державної
нотаріальної контори
(Приватний нотаріус)
Дата
Підсумкові відомості
передано в архів установи
ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕК установи Протокол ЕПК (ЕК) державного
від ______ N ____ нотаріального архіву
від _________ N ____

Додаток 18
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА
обліку і реєстрації спадкових справ

-------------------------------------------------------------------------------- | N |Порядковий| Дата |Прізвище, ім'я та по батькові померлого|Дата смерті| |з/п| номер |надходження| | | | |спадкової | заяви, її | | | | | справи |порядковий | | | | | | номер | | | |---+----------+-----------+---------------------------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- |Прізвище, ім'я, по| Дата | Дата і | Дата | Дата |Примітка| |батькові заявника | видачі |реєстровий|припинення | списання | | | та зміст заяви |свідоцтва | номер |повноважень|спадкової | | | |про право | видачі | виконавця | справи в | | | | на |свідоцтва | заповіту | архів, | | | | спадщину |виконавцю | | номер | | | | | заповіту | |спадкової | | | | | | | справи | | |------------------+----------+----------+-----------+----------+--------| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | --------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 18 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 2151/5
( z1083-09 ) від 16.11.2009 }
Додаток 19
до Правил ведення
нотаріального діловодства

Внутрішній опис
документів справи N ______

------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, ім'я,| Дата | Заголовок |Номер за|Номери |Примітка| |з/п| по батькові |нотаріально |нотаріально |реєстром|аркушів| | | | фізичних осіб,|посвідченого|посвідченого| | | | | | найменування | документа | документа | | | | | |юридичних осіб,| | | | | | | | щодо яких | | | | | | | | вчинялися | | | | | | | |нотаріальні дії| | | | | | |---+---------------+------------+------------+--------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------------------------------------------------------------------
Разом ______/________________/ нотаріально посвідчених документів
(цифрами і словами)
Кількість аркушів справи ___________________/___________________/
(цифрами і словами)
Кількість аркушів внутрішнього опису _______/___________________/
(цифрами і словами)
Звірку наявності нотаріальних документів відповідно до
реєстру для реєстрації нотаріальних дій проведено.
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) ________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Дата
Відповідальна особа
державного нотаріального
архіву
(Головного управління
юстиції) ________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Дата
{ Додаток 19 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 2151/5
( z1083-09 ) від 16.11.2009 }
Додаток 20
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС СПРАВИ N ________
(РОЗДІЛУ ОПИСУ)

У справі (розділі опису) підшито (вкладено) і пронумеровано
_____________________________________________________ аркуша(ів),
(цифрами і літерами)
у тому числі: літерні аркуші ___________________________________,
пропущені номери аркушів ______________________________ + аркушів
внутрішнього опису ______________________________________________
------------------------------------------------------------------ |Особливості фізичного стану та формування справи |Номери аркушів| |-------------------------------------------------+--------------| | 1 | 2 | |-------------------------------------------------+--------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Завідувач державної
нотаріальної контори
(Приватний нотаріус) __________ ______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата

Додаток 21
до Правил ведення
нотаріального діловодства

( za325-08 )

Додаток 22
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖЕНО
(Приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
Фонд N_____ (приватний нотаріус)
________ __________________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата
Печатка

ОПИС N
справ постійного зберігання
за __________ рік

------------------------------------------------------------------ | N | Індекс | Заголовок |Дата справи| Кількість |Примітка| | з/п | справи | справи | (тому, | аркушів у | | | | | (тому, | частини) | справі | | | | | частини) | | (томі, | | | | | | | частині) | | |------+------------+-----------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
У цей розділ опису внесено _______(________ ) справ з N___ по N_,
(цифрами і літерами)
у тому числі:
літерні номери ____________________
пропущені номери __________________
Відповідальна за діловодство
особа державної нотаріальної
контори
(приватний нотаріус) __________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата
СХВАЛЕНО СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕК Головного Протокол ЕПК Керівник державного
управління юстиції державного архіву нотаріального архіву
від _________ N ____ _________ N ____ ________ ______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата

Додаток 23
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖЕНО
(Приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
Фонд N ____ (приватний нотаріус)
________ ______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата
Печатка

ОПИС N
справ тривалого (понад 10 років)
зберігання за __________ рік

------------------------------------------------------------------ | N | Індекс |Заголовок| Дата | Строк |Кількість|Примітка| | з/п | справи | справи | справи |зберігання| аркушів | | | | | (тому, | (тому, | справи |(у томі, | | | | |частини) |частини)| (тому, |частині) | | | | | | | частини) | | | |------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
У цей розділ опису внесено _______(________ ) справ з N___ по N_,
(цифрами і літерами)
у тому числі:
літерні номери ____________________
пропущені номери __________________
Відповідальна за діловодство
особа державної нотаріальної
контори
(приватний нотаріус) _________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата
СХВАЛЕНО СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕК Головного Протокол ЕПК Керівник державного
управління юстиції державного архіву нотаріального архіву
від _________ N ____ _________ N ____ ________ ______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата

Додаток 24
до Правил ведення
нотаріального діловодства

Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус)
АКТ ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач державної
нотаріальної контори _________________ N _____ (приватний нотаріус) ________ ___________________ _________________________ (підпис) (прізвище, ім'я,
(місце складання) по батькові)
про вилучення для знищення Дата
документів, не внесених
до Національного архівного фонду
Печатка

АКТ _________________ N _____ _________________________
(місце складання)
про вилучення для знищення документів,
не внесених до Національного архівного фонду

На підставі _________________________________________________
(назва і вихідні дані переліку документів
__________________________________________________________________
із зазначенням строків їх зберігання
або типової номенклатури справ)
відібрані до знищення як такі, що не мають науково-історичної
цінності та втратили практичне значення, документи фонду N _______ _________________________________
(найменування фонду)
--------------------------------------------------------------------------------- | N |Заголовок| Дата | Номери | Індекс справи |Кількість| Строк |Примітка| |з/п| справи |справи| описів |(тому, частини)| справ |зберігання| | | | або | або |(номенклатур| за | (томів, | справи | | | |груповий |крайні| за рік | номенклатурою | частин) | (тому, | | | |заголовок| дати | (роки)) | або номер | | частини) | | | | справ |справ | | справи за | | і номери | | | | | | | описом | |статей за | | | | | | | | |переліком | | |---+---------+------+------------+---------------+---------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------------------
Разом _________________________________ справ за ___________ роки
(цифрами і словами)
Відповідальна за діловодство
особа державної нотаріальної
контори
(приватний нотаріус) ________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Дата
ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК Протокол засідання ЕК
державної архівної установи Головного управління юстиції _______________ N _____ _____________ N _____
Описи справ постійного (тривалого) зберігання за _______ роки
схвалено, а з особового складу погоджено з ЕПК ___________________
(найменування
державної архівної
установи)
(протокол від _________ N ______)
Документи в кількості _________________________________ справ
(цифрами і словами)
вагою __________________ кг здано в ______________________________
(найменування установи)
____________________________ на переробку за приймально-здавальною
накладною від ___________ N _______ або знищено шляхом спалення.
Посада особи,
яка здала (знищила)
документи __________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Дата
{ Додаток 24 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 2151/5
( z1083-09 ) від 16.11.2009 }
Додаток 25
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора
(Приватний нотаріус)
ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач державної Завідувач державного
нотаріальної контори нотаріального архіву
(приватний нотаріус) (приватний нотаріус)
________ ______________ ________ ______________
(підпис) (розшифрування (підпис) (розшифрування
підпису) підпису)
Дата Печатка Дата Печатка

АКТ __________________________
(місце складання)
приймання-передавання документів
до державного нотаріального архіву

Підстава: _______________________________________________________
(зміст рішення, номер і повна назва фонду, що передається;
_________________________________________________________________
найменування та адреса установи здавальника)
___________________________________________________________ здав,
а ____________________________ прийняв документи за _______ роки,
(найменування та адреса
державного нотаріального архіву)
а також і довідковий апарат до них:
------------------------------------------------------------------ | N | Номер і назва | Кількість |Кількість справ|Примітка| |з/п | описів | примірників | | | | | | кожного опису | | | |----+-----------------+----------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Номери відсутніх справ __________________________________________
Усього прийнято _____________________________ Фонд N ____________
(цифрами і літерами)
Передавання здійснив: Приймання здійснив:
________________________ _________________________
(посада, підпис, (посада, підпис,
розшифрування підпису) розшифрування підпису)
Дата Дата

Додаток 26
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖУЮ
(Приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
Фонд N _________ (Приватний нотаріус)
_________ ______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата

ОПИС N 1
справ постійного зберігання
за ____ рік

------------------------------------------------------------------ | N | Індекс | Заголовок |Дата справи| Кількість |Примітка| | з/п | справи | справи | (тому, | аркушів у | | | | | (тому, | частини) | справі | | | | | частини) | | (томі, | | | | | | | частині) | | |------+------------+-----------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
У цей розділ опису внесено ____________________ справ з N _______
(цифрами і літерами)
до N __________, у тому числі:
літерні номери _____________________
пропущені номери ___________________
Голова ЕК Головного
управління юстиції
у _________________ _________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата
СХВАЛЕНО СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕПК Протокол ЕК Головного Завідувач державного
державного архіву управління юстиції нотаріального архіву _________ N ____ _________ N _______ ________ ______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата

Додаток 27
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖУЮ
(Приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
Фонд N _________ (Приватний нотаріус) ________ ______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата

ОПИС N 2
справ тривалого (понад 10 років) зберігання
за ____ рік

------------------------------------------------------------------ | N | Індекс |Заголовок| Дата | Строк |Кількість|Примітка| |з/п | справи | справи | справи |зберігання|аркушів у| | | | | (тому, | (тому, | справи | справі | | | | |частини) |частини) | (тому, | (томі, | | | | | | | частини) |частині) | | |----+---------+---------+---------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
У цей розділ опису внесено ____________________ справ з N _______
(цифрами і літерами)
до N __________, у тому числі:
літерні номери _____________________
пропущені номери ___________________
Голова ЕК Головного
управління юстиції
у ____________________ __________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата
СХВАЛЕНО СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕПК Протокол ЕК Головного Завідувач державного
державного архіву управління юстиції нотаріального архіву _________ N ____ _________ N _______ ________ ______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата

Додаток 28
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖУЮ
(Приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
Фонд N _________ (Приватний нотаріус) ________ ______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата

ОПИС N 3
справ тимчасового (до 10 років включно)
зберігання за ____ рік

------------------------------------------------------------------ | N | Індекс |Заголовок| Дата | Строк |Кількість|Примітка| |з/п | справи | справи | справи |зберігання|аркушів у| | | | | (тому, | (тому, | справи | справі | | | | |частини) |частини) | (тому, | (томі, | | | | | | | частини) |частині) | | |----+---------+---------+---------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
У цей розділ опису внесено ____________________ справ з N _______
(цифрами і літерами)
до N __________, у тому числі:
літерні номери _____________________
пропущені номери ___________________
Голова ЕК Головного
управління юстиції
у ___________________ _________ ______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата
СХВАЛЕНО СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕПК Протокол ЕК Головного Завідувач державного
державного архіву управління юстиції нотаріального архіву _________ N ____ _________ N _______ ________ ______________ (підпис) (розшифрування підпису)
Дата

Додаток 29
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Головне управління юстиції

АКТ ____________________ N ______ _____________________________
(місце складання)
про вилучення справ (документів)
приватного нотаріуса для передачі
на зберігання до державного
нотаріального архіву
_________________________________________________________________
(експертна комісія при Головному управлінні
юстиції у ________________________________)
Підстава ________________________________________________________ _________________________________________________________________
справи (документи) вилучаються на виконання вимог статті 30-1
Закону України "Про нотаріат"
Перелік справ (документів) фонду N ___________________
(назва фонду)
---------------------------------------------------------------------- | N |Опис N| Справа N | Заголовок |Крайні дати | Кількість |Примітка| |з/п| | (аркуші | справи, |справи, тому| аркушів у | | | | |документів| тому |(документів)|справі, томі| | | | | N) |(заголовки | |(документів)| | | | | |документів)| | | | |---+------+----------+-----------+------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------
Фізичний стан справ (документів), що вилучаються
(упорядкований стан, неупорядкований стан).
Голова Комісії: _________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Члени Комісії: _________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
_________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)

Додаток 30
до Правил ведення
нотаріального діловодства

АЛФАВІТНА КНИГА
обліку заповітів

-------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, ім'я, по| Дата |Реєстро-| Дата |Реєст-| Відмітка про| |з/п| батькові |посвідчен-| вий |посвідчення та|ровий | скасування | | | заповідача | ня |номер | прийняття на |номер | заповіту, | | | | заповіту | | зберігання | | секретного | | | | | | секретного | | заповіту, | | | | | | заповіту | |внесення змін| | | | | | | | до заповіту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------+----------+--------+--------------+------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------------------
А___________________________
Б___________________________
В___________________________
Г___________________________
{ Правила доповнено додатком 30 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2151/5 ( z1083-09 ) від 16.11.2009 }

Додаток 31
до Правил ведення
нотаріального діловодства

АЛФАВІТНА КНИГА
обліку спадкових справ

------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, ім'я, по| Число, | Номер |Число, місяць, рік|Примітка| |з/п|батькові померлого| місяць, |спадкової| видачі свідоцтва | | | | |рік смерті| справи | про право на | | | | | | | спадщину, нових | | | | | | | свідоцтв | | |---+------------------+----------+---------+------------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------
А___________________________
Б___________________________
В___________________________
Г___________________________
{ Правила доповнено додатком 31 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2151/5 ( z1083-09 ) від 16.11.2009 }

Додаток 32
до Правил ведення
нотаріального діловодства

АЛФАВІТНА КНИГА
обліку договорів

--------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, ім'я, по батькові| Вид | Дата |Реєстровий |Примітка| |з/п| фізичної особи або |договору|посвідчення| номер | | | | найменування юридичної | | договору | | | | | особи (сторін договору) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------+--------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---------------------------------------------------------------------------
А___________________________
Б___________________________
В___________________________
Г___________________________
{ Правила доповнено додатком 32 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2151/5 ( z1083-09 ) від 16.11.2009 }

Додаток 33
до Правил ведення
нотаріального діловодства

АЛФАВІТНА КНИГА
обліку заборон відчуження і арештів майна

------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, ім'я, по| Дата | Дата | Дата | Дата |Примітка| |з/п|батькові власника |накладення|накладення| зняття |зняття| | | | | заборони |арешту на | заборони |арешту| | | | |відчуження| майно |відчуження| майна| | | | | майна, | | майна, | | | | | |реєстровий| |реєстровий| | | | | | номер | | номер | | | |---+------------------+----------+----------+----------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------------------------------------------------------------------
А______________________
Б______________________
В______________________
Г______________________
{ Правила доповнено додатком 33 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2151/5 ( z1083-09 ) від 16.11.2009 }

Додаток 34
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА ОБЛІКУ
заяв про вжиття заходів
щодо охорони спадкового майна
та встановлення опіки над майном фізичної особи,
яка визнана безвісно відсутньою,
або над майном фізичної особи,
місцеперебування якої невідоме

----------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Прізвище, |Прізвище, |Прізвище, ім'я, | Підстава | Місце- | |з/п|надходження| ім'я, |ім'я, по | по батькові |встановлення|знаходження| | | заяви |по батькові | батькові |фізичної особи, | опіки над |спадкового | | | | фізичної |померлого,| яка визнана | майном | майна або | | | | особи або | дата | безвісно | | майна над | | | |найменування| смерті |відсутньою, або | | яким | | | | юридичної | |фізичної особи, | |встановлено| | | | особи від | |місцеперебування| | опіку | | | | яких | | якої невідоме | | | | | | надійшла | | | | | | | |заява та її | | | | | | | | зміст | | | | | |---+-----------+------------+----------+----------------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- | Дата вжиття|Оцінка спадкового|Дата і реєстровий|Дата та підстава|Примітка| |заходів щодо| майна | номер видачі |припинення опіки| | | охорони | | свідоцтва про | над майном | | | спадкового| | право на | | | | майна або | | спадщину | | | |встановлення| | | | | | опіки над | | | | | | майном | | | | | |------------+-----------------+-----------------+----------------+--------| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------
{ Правила доповнено додатком 34 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2151/5 ( z1083-09 ) від 16.11.2009 }

Додаток 35
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА ОБЛІКУ
цінностей при вжитті заходів
щодо охорони спадкового майна

------------------------------------------------------------------------- | N |Число, місяць,|Прізвище, ім'я, по батькові|Докладний опис цінностей| |з/п| рік | померлого (кому належали | | | | надходження | цінності) | | | | цінностей | | | |---+--------------+---------------------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Кількість |Оцінка| Число, місяць, | Відмітка про |Примітка| | | | рік здавання | видачу цінностей | | | | | цінностей та | спадкоємцям, | | | | | номер квитанції | виконавцю | | | | | | заповіту або | | | | | | передавання їх | | | | | | відповідним | | | | | | органам для | | | | | | реалізації | | |----------+------+------------------+------------------+--------| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------
{ Правила доповнено додатком 35 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2151/5 ( z1083-09 ) від 16.11.2009 }

Додаток 36
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА ОБЛІКУ
договорів на управління спадщиною

---------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, ім'я,|Прізвище, ім'я, по| Дата | Дата й | Номер |Примітка| |з/п| по батькові |батькові особи, з|укладення| підстави |спадкової| | | | померлого | якою укладено |договору | припинення | справи | | | | | договір | |дії договору| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------+------------------+---------+------------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------------
{ Правила доповнено додатком 36 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2151/5 ( z1083-09 ) від 16.11.2009 }вгору