Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства
Наказ Міністерства юстиції України; Правила, Форма типового документа, Акт, Довідка, Реєстр, Свідоцтво, Протокол, Форма, Перелік, Опис, Справа від 31.12.20082368/5
Документ z1325-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - z1318-10


                   Форма N 78 
Зняття заборони відчуження
майна у зв'язку
з припиненням чи розірванням
договору довічного
утримання (догляду),
припиненням договору
іпотеки(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву,
_________________________________________________________________,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 74 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку
з ________________________________________________________________
(зазначаються підстава (припинення чи розірвання),
реквізити документа)
договору _________________________________________________________
(довічного утримання (догляду), іпотеки тощо;
__________________________________________________________________
зазначається, ким, коли посвідчено договір,
та його реєстровий номер)
знято заборону відчуження _______________________________________,
(назва майна, його місцезнаходження)
накладену нотаріусом _____________________________________________
(прізвище, ініціали нотаріуса,
_________________________________________________________________.
найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою знімається заборона відчуження рухомого та
нерухомого майна. У такому випадку в тексті посвідчувального напису слова
"нерухоме майно" змінюються на "рухоме майно" у відповідних
відмінках. Заборона відчуження знімається з предмета договору застави,
ренти, спадкового договору тощо.

Форма N 79
Зняття заборони відчуження
майна у зв'язку зі смертю
відчужувача майна
за договором довічного
утримання (догляду)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву,
_________________________________________________________________,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 74 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку
зі смертю "__" ____ року ________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові відчужувача)
який (яка) був(ла) відчужувачем зазначеного у цьому договорі
майна, знято заборону відчуження _________________________________ _________________________________________________________________,
(назва майна, його місцезнаходження)
накладену "___" __________ року за реєстровим N _______ нотаріусом __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали нотаріуса,
найменування державної нотаріальної контори,
_________________________________________________________________.
назва нотаріального округу, дата накладення заборони)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 80
Акт про морський протест

АКТ
про морський протест

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _______________________________________________ , нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
прийняв(ла) заяву капітана _______________________________________
(назва і прапор судна, його належність,
__________________________________________________________________
власник, приписка, реєстраційний номер, час прибуття в порт,
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові капітана, його громадянство,
місце реєстрації або переважного проживання)
про подію, яка мала місце "___" ________ ___ року під час плавання
(стоянки) судна. Подія, за заявою капітана, полягає в тому, що _______________ _________________________________________________________________.
Відповідно до статті 95 Закону України "Про нотаріат" я
ознайомився(лась) із даними суднового журналу, поданого мені
капітаном "___" _________ ____ року, і опитав(ла) про обставини
події самого капітана та свідків із числа членів суднової команди,
в тому числі осіб командного складу, які показали: 1. _________________________________________________________.
(зазначаються прізвище, ім'я, по батькові капітана
і зміст його показань, які ним підписуються)
2. __________________________________________________________
(зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, посада,
громадянство, місце проживання
_________________________________________________________________.
свідка і зміст його показань, які ним підписуються)
3. _______________________.
(те саме)
4. _______________________.
(те саме)
5. _______________________.
(те саме)

Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 81
Посвідчувальний напис
на довіреності за участю
юридичної особи

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність вчинена від імені _______________________________ _________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи, посада, прізвище, ім'я,
по батькові представника)
який підписав її в моїй присутності.
Особу громадянина, який підписав довіреність, встановлено,
дієздатність перевірено. Правоздатність та дієздатність ______________________________
(найменування юридичної особи)
і повноваження представника перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
{ Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 2151/5
( z1083-09 ) від 16.11.2009 }
Додаток 8
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що не підлягають реєстрації

1. Листи, що надійшли в копії до відома.
2. Повідомлення про засідання, наради, збори і порядок
денний.
3. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.
4. Інформація, надіслана до відома.
5. Навчальні плани, програми (копії).
6. Тарифи (копії).
7. Поздоровчі листи і запрошення.
8. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).
9. Квартальні звіти.
10. Форми статистичної звітності.

Додаток 9
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора Адресат
Приватний нотаріус

АКТ ___________ N ____________ __________________________
(місце складання)
Про відсутність вкладень у конверті
та пошкодження кореспонденції (конверта)

Підстава: Правила ведення нотаріального діловодства,
затверджені наказом Міністерства юстиції України від ______ N ___.
Складений _______________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори(архіву),
________________________________________________________________.
прізвище та ініціали приватного нотаріуса)
Присутні: _______________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали)
"___" __________ 20_____р. ______________________________________
(назва організації, від якої надійшов пакет) __________________________________ надійшов пакет, в якому при
розкритті не виявлено таких вкладень: ___________________________
(назва і номери документів, яких не вистачає) _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
Акт складено у двох примірниках, один з яких надсилається
відправникові для надіслання документів, яких не вистачає.
Посада Підпис Ініціали, прізвище
(Приватний нотаріус)

Додаток 10
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ЖУРНАЛ
реєстрації вхідних документів
---------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Кореспондент,|Короткий зміст|Резолюція або| Позначка| |з/п|надходження|дата та номер| | кому і коли | про | | | та | одержаного | | направлено |виконання| | | індекс | документа | | документ |документа| | | документа | | | | | |---+-----------+-------------+--------------+-------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------------------------------------------------------------
{ Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 2151/5
( z1083-09 ) від 16.11.2009 }
Додаток 11
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ЖУРНАЛ
реєстрації вихідних документів

------------------------------------------------------------------ | N |Дата та індекс |Кореспондент|Короткий зміст| Позначка про | |з/п | документа | | | виконання | | | | | | документа | |----+---------------+------------+--------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 2151/5
( z1083-09 ) від 16.11.2009 }
Додаток 12
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА
реєстрація наказів
з адміністративно-господарських питань

------------------------------------------------------------------ | N |Дата видання | Номер |Короткий зміст|Виконавець|Примітка| |з/п | наказу | наказу | | | | | | | | | | | |----+-------------+----------+--------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 2151/5
( z1083-09 ) від 16.11.2009 }
Додаток 13
до Правил ведення
нотаріального діловодства

РЕЄСТРАЦІЙНІ ШТАМПИ

*************************************** * Приватний нотаріус * *************************************** * нотаріального * *************************************** * округу * 16 *************************************** мм * (прізвище та ініціали) * * дата * * ********************************* * індекс * * ****************************** ***************************************
41,5 мм
*************************************** * державна * *************************************** * нотаріальна контора * 16 *************************************** мм * * * дата * * ********************************* * індекс * * ****************************** ***************************************
41,5 мм
*************************************** * державний * *************************************** * нотаріальний архів * 16 *************************************** мм * * * дата * * ********************************* * індекс * * ****************************** ***************************************
41,5 мм

Додаток 14
до Правил ведення
нотаріального діловодства

РОЗНОСНА КНИГА
для місцевої кореспонденції

---------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Кому | Дата і | Дата | Прізвище, |Розписка | |з/п|кореспонденції|адресовано|вихідний |одержання| ініціали та | про | | | | документ | номер |документа|посада особи, |одержання| | | | |документа| | яка одержала |документа| | | | | | |кореспонденцію| | |---+--------------+----------+---------+---------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 14 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 2151/5
( z1083-09 ) від 16.11.2009 }
Додаток 15
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ТИПОВА НОМЕНКЛАТУРА
справ державної нотаріальної контори
та приватного нотаріуса

------------------------------------------------------------------------------------ |Індекс|Заголовок справи |Кількість|Строки зберігання| Примітка | | справ| (наряду) | справ | і статті за | | | | | (томів) | переліком | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------------------------| | 01 - Адміністративно-господарська діяльність | |----------------------------------------------------------------------------------| |01-01 |Накази Міністерства| | Доки не мине | | | |юстиції України, | | потреба | | | |Головного | | | | | |управління юстиції | | | | | |Міністерства | | | | | |юстиції в | | | | | |Автономній | | | | | |Республіці Крим, | | | | | |головних управлінь | | | | | |юстиції у областях,| | | | | |містах Києві та | | | | | |Севастополі з | | | | | |питань основної | | | | | |діяльності та з | | | | | |особового складу | | | | | |(копії) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-02 |Накази державної | | 3 роки | | | |нотаріальної | | ст. 16-г | | | |контори, приватного| | | | | |нотаріуса з | | | | | |адміністративно- | | | | | |господарських | | | | | |питань | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-03 |Нормативно-правові | |До заміни новими | | | |акти щодо | | ст. 18-б | | | |здійснення | | | | | |нотаріальної | | | | | |діяльності, | | | | | |методичні вказівки | | | | | |та рекомендації, | | | | | |інформаційні листи | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-04 |Протоколи | | 5 років | | | |виробничих нарад | | ст. 11 | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-05 |Квартальні плани | | 5 років ст. 153 | | | |та звіти про їх | | | | | |виконання | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-06 |Накази та інші | | 75 років | | | |документи з | | | | | |особового складу | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-07 |Статистичні звіти | | 10 років | | | |про вчинені | | ст. 298-б | | | |нотаріальні дії, | | | | | |стягнення | | | | | |державного мита, | | | | | |плати за вчинення | | | | | |нотаріальних дій | | | | | |тощо | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-08 |Первинні документи | | 3 роки(1) |(1)За умови завершення | | |та додатки до них, | | ст. 315 |перевірки органами | | |що фіксують факт | | |державної податкової служби| | |виконання | | |з питань дотримання | | |господарських | | |податкового законодавства. | | |операцій і є | | |У разі виникнення спору, | | |підставою для | | |розбіжностей, слідчих і | | |записів у реєстрах | | |судових справ - | | |бухгалтерського | | |зберігаються до винесення | | |обліку та | | |остаточного рішення. | | |податкових записах | | | | | |(касові, банківські| | | | | |документи, | | | | | |повідомлення | | | | | |банків, акти про | | | | | |приймання, здавання| | | | | |і списання майна, | | | | | |матеріалів, | | | | | |квитанції і | | | | | |накладні з обліку | | | | | |товарно- | | | | | |матеріальних | | | | | |цінностей, авансові| | | | | |звіти тощо) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-09 |Документи (довідки,| | 5 років | | | |акти, доповідні | | ст. 110, 342 | | | |записки) про | | | | | |результати | | | | | |перевірок державної| | | | | |нотаріальної | | | | | |контори, приватного| | | | | |нотаріуса | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-10 |Документи (довідки,| | Доки не мине | | | |аналізи) з | | потреба | | | |узагальнення | | | | | |нотаріальної | | | | | |практики | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-11 |Документи з грифом | | ЕК | | | |"Для службового | | | | | |користування" | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-12 |Документи (акти, | | 3 роки | | | |звіти, листи, | | ст. 36Д | | | |заявки) з | | | | | |обліку, зберігання | | | | | |та витрачання | | | | | |спеціальних бланків| | | | | |нотаріальних | | | | | |документів та | | | | | |спеціальних бланків| | | | | |інформаційної | | | | | |системи | | | | | |Міністерства | | | | | |юстиції України | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-13 |Документи (акти, | | 3 роки | | | |квитанції) про | | ст. 36Д | | | |знищення печаток і | | | | | |штампів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-14 |Листування з | | 5 років | | | |юридичними та | | ст. 30, 69 | | | |фізичними особами з| | | | | |питань нотаріальної| | | | | |діяльності | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-15 |Особові справи | | Постійно | | | |осіб, які | | | | | |перебувають у | | | | | |трудових відносинах| | | | | |з приватним | | | | | |нотаріусом | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-16 |Акти приймання- | | 5 років | | | |передавання з | | ст. 55-а | | | |усіма документами | | | | | |та додатками, | | | | | |складені при | | | | | |зміні завідувача | | | | | |державної | | | | | |нотаріальної | | | | | |контори, особи, | | | | | |відповідальної за | | | | | |ведення | | | | | |нотаріального | | | | | |діловодства | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-17 |Акти приймання- | | 5 років | | | |передавання з | | ст. 55-а | | | |усіма документами | | | | | |та додатками, | | | | | |складені при | | | | | |заміщенні | | | | | |приватного | | | | | |нотаріуса, | | | | | |зупиненні | | | | | |нотаріальної | | | | | |діяльності | | | | | |приватного | | | | | |нотаріуса, тощо | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-18 |Журнал реєстрації | | Постійно | | | |фактів заміщення | | | | | |нотаріуса | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-19 |Особові рахунки | | 75 років | | | |працівників | | ст. 316-а | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-20 |Книга обліку | | Постійно | Перехідна | | |оприбуткування | | | | | |спеціальних бланків| | | | | |документів | | | | | |інформаційної | | | | | |системи | | | | | |Міністерства | | | | | |юстиції України | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-21 |Документи (запити, | | 3 роки | | | |вимоги, заяви, | | | | | |витяги, | | | | | |інформаційні | | | | | |довідки тощо) щодо | | | | | |внесення відомостей| | | | | |до Єдиних та | | | | | |Державних реєстрів | | | | | |інформаційної | | | | | |системи | | | | | |Міністерства | | | | | |юстиції України та | | | | | |надання інформації | | | | | |за даними Єдиних та| | | | | |Державних реєстрів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-22 |Книга реєстрації | | Постійно | Перехідна | | |наказів з особового| | | | | |складу | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-23 |Книга реєстрації | | 3 роки | | | |наказів з | | ст. 100-б | | | |адміністративно- | | | | | |господарських | | | | | |питань | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-24 |Журнал реєстрації | | 3 роки ст. 100-б| Перехідна | | |вхідних документів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-25 |Журнал реєстрації | | 3 роки ст. 100-б| Перехідна | | |вихідних документів| | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-26 |Журнал обліку | | 3 роки (1) |Перехідна (1) | | |викликів нотаріуса | | | | | |для вчинення | | | | | |нотаріальних дій | | | | | |поза приміщенням | | | | | |державної | | | | | |нотаріальної | | | | | |контори, | | | | | |приміщенням, яке є | | | | | |робочим місцем | | | | | |(конторою) | | | | | |приватного | | | | | |нотаріуса | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-27 |Розносна книга для | | 1 рік(1) |(1)Після закінчення книги | | |місцевої | | ст. 101 | | | |кореспонденції | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-28 |Книга обліку | | Доки не мине |(1)Перехідна | | |літератури | | потреба(1) | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 02 - Вчинення нотаріальних дій | |----------------------------------------------------------------------------------| |02-01 |Договори відчуження| | 75 років | | | |житлових будинків | | ЕПК | | | |та документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-02 |Договори про | | 75 років | | | |відчуження | | ЕПК | | | |земельних ділянок | | | | | |та документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-03 |Договори відчуження| | 75 років | | | |квартир та | | ЕПК | | | |документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-04 |Договори про | | 75 років | | | |відчуження іншого | | ЕПК | | | |нерухомого майна та| | | | | |документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-05 |Договори довічного | | 75 років | | | |утримання (догляду)| | ЕПК | | | |та документи, на | | | | | |підставі яких вони| | | | | |посвідчувались | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-06 |Договори про | | 75 років | | | |приватизацію | | ЕПК | | | |державного чи | | | | | |комунального майна | | | | | |та документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-07 |Договори про | | 75 років | | | |заставу (іпотеку) | | ЕПК | | | |майна та документи,| | | | | |на підставі яких | | | | | |вони посвідчувались| | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-08 |Договори відчуження| | 25 років | | | |транспортних | | | | | |засобів та | | | | | |документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-09 |Договори оренди | | 75 років | | | |земельних ділянок | | ЕПК | | | |та документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-10 |Інші договори | | 75 років | | | |(засновницькі | | ЕПК | | | |договори, установчі| | | | | |акти, договори | | | | | |відчуження рухомого| | | | | |майна, оренди, | | | | | |позики, управління | | | | | |майном тощо) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-11 |Шлюбні договори | | 75 років | | | | | | ЕПК | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-12 |Заповіти (у тому | | 75 років | | | |числі секретні | | ЕПК | | | |заповіти) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-13 |Спадкові договори | | 75 років | | | |та документи, на | | ЕПК | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувалися | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-14 |Спадкові справи | | 75 років ЕПК(1)|(1)Перехідні | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-15 |Заяви про вжиття | | 75 років | | | |заходів до охорони | | ЕПК | | | |спадкового майна, | | | | | |по яким припинено | | | | | |провадження | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-16 |Заяви від | | 5 років | | | |неповнолітніх віком| | | | | |від 14-ти до 18-ти | | | | | |років про їх згоду | | | | | |на виїзд на | | | | | |постійне місце | | | | | |проживання за | | | | | |кордон | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-17 |Звернення фізичних | | 5 років(1) |(1)У разі неодноразового | | |та юридичних осіб, | | ст. 29-б |звернення 5 років після | | |що надійшли до | | |останнього розгляду | | |державної | | | | | |нотаріальної | | | | | |контори, приватного| | | | | |нотаріуса, та | | | | | |результати їх | | | | | |розгляду | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-18 |Довіреності із | | 3 роки(1) |(1)Після закінчення терміну| | |зазначенням строку | | |їх дії | | |їх дії ( у тому | | | | | |числі довіреності, | | | | | |видані в порядку | | | | | |передоручення) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-19 |Довіреності без | | постійно |(1) 3 роки після їх | | |зазначення строку | | |скасування | | |їх дії | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-20 |Копії виконавчих | | 3 роки | | | |написів та | | | | | |документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |вчинені | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-21 |Заяви про видачу | | 3 роки | | | |дублікатів | | ст. 121 | | | |документів, які | | | | | |зберігаються у | | | | | |державній | | | | | |нотаріальній | | | | | |конторі, у | | | | | |приватного | | | | | |нотаріуса | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-22 |Документи,(у тому | | 75 років | | | |числі заяви, описи,| | ЕПК | | | |свідоцтва), | | | | | |прийняті на | | | | | |зберігання | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-23 |Документи про | | 10 років | | | |прийняття в депозит| | | | | |або повернення з | | | | | |депозиту грошових | | | | | |сум і цінних | | | | | |паперів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-24 |Документи (заяви, | | 3 роки | | | |свідоцтва) про | | | | | |передачу заяв | | | | | |фізичних і | | | | | |юридичних осіб | | | | | |іншим фізичним та | | | | | |юридичним особам | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-25 |Свідоцтва про | | 3 роки | | | |посвідчення фактів,| | | | | |що громадянин є | | | | | |живим, перебуває у | | | | | |певному місці, | | | | | |свідоцтва про час | | | | | |пред'явлення | | | | | |документа | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-26 |Свідоцтва виконавцю| | 75 років | | | |заповіту, | | | | | |протоколи про | | | | | |оголошення | | | | | |секретних заповітів| | | | | |та документи до них| | | | | |тощо | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-27 |Свідоцтва про | | 75 років | | | |придбання майна з | | | | | |прилюдних торгів | | | | | |(аукціонів) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-28 |Опис майна фізичної| | 75 років | | | |особи, яка визнана | | ЕПК | | | |безвісно відсутньою| | | | | |або місце | | | | | |перебування якої | | | | | |невідомо, та | | | | | |договори на | | | | | |управління | | | | | |спадщиною | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-29 |Протести векселів | | 5 років | | | |та документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |вчинені | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-30 |Акти про морські | | 3 роки | | | |протести та | | | | | |документи до них | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-31 |Постанови про | | 5 років | | | |відмову у вчиненні | | | | | |нотаріальних дій та| | | | | |листування з питань| | | | | |відмови у вчиненні | | | | | |нотаріальних дій | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-32 |Документи | | 75 років | | | |(постанови, ухвали,| | | | | |повідомлення тощо) | | | | | |по накладенню і | | | | | |зняттю заборон та | | | | | |арештів відчуження | | | | | |нерухомого та | | | | | |рухомого майна | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-33 |Реєстри для | | Постійно | | | |реєстрації | | | | | |нотаріальних дій | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-34 |Алфавітна книга | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |обліку договорів | | | | | |відчуження | | | | | |нерухомого майна | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-35 |Алфавітна книга | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |обліку інших | | | | | |договорів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-36 |Алфавітна книга | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |обліку заповітів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-37 |Алфавітна книга | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |обліку договорів | | | | | |довічного утримання| | | | | |(догляду) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-38 |Книга обліку і | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |реєстрації | | | | | |спадкових справ | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-39 |Алфавітна книга | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |обліку спадкових | | | | | |справ | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-40 |Реєстри для | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |реєстрації заборон | | | | | |відчуження | | | | | |нерухомого та | | | | | |рухомого майна, а | | | | | |також арештів, | | | | | |накладених на таке | | | | | |майно судами, | | | | | |слідчими органами, | | | | | |і реєстрації | | | | | |зняття таких | | | | | |заборон та арештів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-41 |Алфавітна книга | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |обліку реєстрації | | | | | |заборон відчуження | | | | | |нерухомого та | | | | | |рухомого майна, а | | | | | |також арештів, | | | | | |накладених на таке | | | | | |майно судами, | | | | | |слідчими органами, | | | | | |і реєстрації | | | | | |зняття таких | | | | | |заборон та арештів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-42 |Книга обліку заяв | | 75 років (1) |Перехідна (1) | | |про вжиття заходів | | | | | |щодо охорони | | | | | |спадкового майна та| | | | | |встановлення опіки | | | | | |над майном фізичної| | | | | |особи, яка визнана | | | | | |безвісно | | | | | |відсутньою, або над| | | | | |майном фізичної | | | | | |особи, | | | | | |місцеперебування | | | | | |якої невідоме | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-43 |Книга обліку | | 75 років (1) |Перехідна (1) | | |цінностей при | | | | | |вжитті заходів | | | | | |щодо охорони | | | | | |спадкового майна | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-44 |Книга обліку | | 10 років | | | |депозитних операцій| | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-45 |Книга обліку | |75 років ЕПК |Перехідна | | |договорів на | | | | | |управління | | | | | |спадщиною | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-46 |Книга обліку | | 10 років | | | |особових рахунків | | | | | |депонентів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-47 |Журнал реєстрації | | 5 років | | | |звернень, що | | ст. 95 | | | |надійшли підчас | | | | | |прийому фізичних та| | | | | |юридичних осіб | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 03 - Архів | |----------------------------------------------------------------------------------| |03-01 |Паспорт архіву | | До заміни новим | | | | | | ст. 37 Д | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |03-02 |Справа фонду | | Пост. | | | |(історична довідка,| | ст. 107 | | | |акти перевіряння | | | | | |наявності та стану | | | | | |документів, акти | | | | | |приймання- | | | | | |передавання | | | | | |документів від | | | | | |структурних | | | | | |підрозділів та на | | | | | |державне | | | | | |зберігання, акти | | | | | |про вилучення | | | | | |документів для | | | | | |знищення, про | | | | | |нестачу й | | | | | |непоправні | | | | | |пошкодження | | | | | |документів) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |03-03 |Описи справ | | Постійно | | | |постійного | | Ст. 109-а | | | |зберігання | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |03-04 |Описи справ | | 3 роки(1) |(1)Після знищення справ | | |тривалого (понад 10| | ст. 109-б | | | |років) зберігання | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |03-05 |Описи справ | | 3 роки(1) |(1)Після знищення справ | | |тимчасового | | ст. 109-б | | | |зберігання (до | | | | | |10 років включно) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |03-06 |Книга обліку видачі| | 1 рік |Після повернення документів| | |документів з архіву| | ст. 120 | | | |для ознайомлення | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |03-07 |Номенклатура справ | | Постійно |До передачі в державний | | |державної | | ст. 89-а |нотаріальний архів | | |нотаріальної | | | | | |контори, приватного| | | | | |нотаріуса | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
із застосування типової номенклатури
справ державної нотаріальної контори,
приватного нотаріусавгору