Про затвердження Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів
Мінрегіон України; Наказ, Порядок, Висновок [...] від 18.10.2018276
Документ z1323-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.12.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018  № 276


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2018 р.
за № 1323/32775

Про затвердження Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів

Відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, що додається.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В.В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної
служби України

Голова Державного агентства
з енергоефективності та енергозбереження України
К. Ляпіна


С. СавчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
18 жовтня 2018 року № 276


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2018 р.
за № 1323/32775

ПОРЯДОК
незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів (далі - Моніторинг).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про енергетичну ефективність будівель» (далі - Закон).

3. Моніторинг здійснює Держенергоефективності.

4. Для здійснення Моніторингу Держенергоефективності може залучати експертні установи або інших енергоаудиторів (фахівці з обстеження інженерних систем), які не мають конфлікту інтересів щодо результатів моніторингу.

Для здійснення Моніторингу можуть залучатись лише ті енергоаудитори, які мають не менше ніж дворічний досвід здійснення сертифікації енергетичної ефективності будівель, що підтверджується наявністю складених ними енергетичних сертифікатів.

5. Моніторинг передбачає перевірку енергетичних сертифікатів на відповідність вимогам законодавства (далі - Перевірка), у тому числі виявлення інформації (у тому числі судового рішення, що набрало законної сили) щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичних сертифікатів (зокрема наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів у результатах сертифікації).

6. Моніторинг може здійснюватися автоматизовано із використанням інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем.

7. Перевірка здійснюється шляхом проведення розрахунку показників енергетичної ефективності будівлі з використанням вихідних даних, відомостей або копій документів, поданих енергоаудитором відповідно до пункту 8 цього Порядку, та отримання інформації (у тому числі судового рішення, що набрало законної сили) щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичних сертифікатів (зокрема наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів у результатах сертифікації).

8. Для здійснення Перевірки енергоаудитори одночасно з поданням енергетичних сертифікатів для внесення до бази даних енергетичних сертифікатів подають (у паперовому або в електронному вигляді) Держенергоефективності вихідні дані:

вхідні, проміжні та результативні показники енергетичної ефективності будівель за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

електронні копії проектної документації чи документації, складеної за результатами технічної інвентаризації, яка складається відповідно до вимог Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257, або паспорта об’єкта.

Енергоаудитор може подати інші відомості та/або копії документів, що використовувалися під час проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі.

9. Усі енергетичні сертифікати під час внесення до бази даних енергетичних сертифікатів проходять первинну перевірку.

Держенергоефективності здійснює первинну перевірку шляхом перевірки правильності значень та розрахунків деяких значень вхідних, проміжних і результативних показників, за якими розраховується показник енергетичної ефективності будівель, згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Кожному енергетичному сертифікату присвоюється рівень достовірності за сумою виставлених балів відповідно до результатів порівняння значень його вхідних, проміжних і результативних показників, за якими розраховується показник енергетичної ефективності будівель за встановленим діапазоном.

Якщо значення показника згідно з таблицями 1-13 додатка 2 до цього Порядку виходить за межі встановленого діапазону значень, тоді енергетичному сертифікату присвоюється 1 бал.

Якщо значення показника згідно з таблицями 14-18 додатка 2 до цього Порядку видходить за межі встановленого діапазону значень, тоді енергетичному сертифікату присвоюється 2 бали.

10. За результатами первинної перевірки енергетичні сертифікати розподіляються на три групи:

перша - енергетичні сертифікати з високим рівнем достовірності, якщо сума виставлених балів від 0 до 5 балів;

друга - енергетичні сертифікати із середнім рівнем достовірності, якщо сума виставлених балів від 6 до 12 балів;

третя - енергетичні сертифікати з низьким рівнем достовірності, якщо сума виставлених балів від 13 до 23 балів.

Результати первинної перевірки оформлюються в письмовому вигляді та підписуються уповноваженою особою Держенергоефективності.

11. Відбір енергетичних сертифікатів для проведення Перевірки здійснюється за результатами первинної перевірки правильності розрахунків шляхом випадкового відбору одного енергетичного сертифіката після накопичення протягом календарного року із кожних:

100 сертифікатів першої групи;

10 сертифікатів другої групи.

Енергетичні сертифікати третьої групи вважаються відібраними для проведення Перевірки з дати їх розподілу відповідно до пункту 9 цього Порядку.

12. Перевірка енергетичних сертифікатів, які не відібрано для проведення Перевірки, може здійснюватися:

на підставі письмового звернення замовника сертифікації енергетичної ефективності будівлі або власника (співвласника) будівлі, для якої складено енергетичний сертифікат;

у разі анулювання кваліфікаційного атестата енергоаудитора.

У цьому разі Перевірка проводиться щодо не більше одного із кожних п’ятидесяти енергетичних сертифікатів, складених таким енергоаудитором протягом останнього року до анулювання його кваліфікаційного атестата. Відбір таких енергетичних сертифікатів здійснюється шляхом випадкового відбору із енергетичних сертифікатів, складених енергоаудитором, що не проходили Перевірку.

13. Держенергоефективності здійснює Перевірку енергетичних сертифікатів у такі строки:

зазначених у пункті 10 цього Порядку - протягом 10 робочих днів з дня відбору;

зазначених у пункті 12 цього Порядку - протягом 20 робочих днів з дня надходження звернення або з дня внесення до бази даних фахівців інформації про анулювання кваліфікаційного атестата енергоаудитора.

14. Перевірка вважається успішно пройденою, якщо одночасно виконуються такі умови:

у результаті Перевірки не встановлено змін класу енергетичної ефективності будівлі;

кожен з показників енергетичної ефективності будівлі, що зазначається в енергетичному сертифікаті, не відрізняється більше ніж на 5 відсотків від розрахунку, проведеного відповідно до цього Порядку.

15. Перевірка вважається не пройденою, а енергетичний сертифікат таким, що не відповідає вимогам законодавства, у разі встановлення за результатом Перевірки невиконання умов пунктів 8 та 14 цього Порядку.

16. Усім енергетичним сертифікатам у базі даних присвоюється одне із таких маркувань:

«Перевірку не пройдено»;

«Перевірку пройдено успішно»;

«Перевірка не проводилась»;

«Встановлено наявність конфлікту інтересів»;

Енергетичним сертифікатам, щодо яких здійснюється Перевірка, тимчасово (до її завершення) присвоюється одне із таких маркувань:

«Проводиться перевірка з дд.мм.рррр»;

«Проводиться перевірка - звернення замовника від дд.мм.рррр»;

«Проводиться перевірка - атестат анульовано дд.мм.рррр».

17. За результатами Моніторингу складається висновок про незалежний моніторинг енергетичного сертифіката (далі - Висновок) за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку. Висновок складається у двох примірниках, один з яких залишається в Держенергоефективності. Держенергоефективності не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня складення Висновку надсилає його енергоаудитору. Копію Висновку Держенергоефективності надає замовнику сертифікації енергетичної ефективності будівель протягом 3 робочих днів з дня його складення.

18. Протягом 5 робочих днів з дня отримання копії Висновку замовник сертифікації енергетичної ефективності будівлі або енергоаудитор може подати до Держенергоефективності письмове заперечення щодо результатів Перевірки із обґрунтуваннями. Заперечення, подане у встановлений строк, є підставою для проведення повторної перевірки правильності розрахунку енергетичних сертифікатів (далі - Повторна перевірка) та призупинення дії Висновку до отримання результатів Повторної перевірки.

Повторну перевірку здійснює постійно діюча Апеляційна комісія, яка утворюється Держенергоефективності, до складу якої можуть залучатися енергоаудитори, члени атестаційної комісії, що проводять професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності (далі - Апеляційна комісія).

Повторна перевірка відповідних інформаційних даних здійснюється за поданням Держенергоефективності.

19. Апеляційна комісія протягом 10 робочих днів з дня надання інформаційних даних проводить Повторну перевірку та надає до Держенергоефективності висновок про повторну перевірку енергетичного сертифіката за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку.

Держенергоефективності не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня складення висновку про повторну перевірку енергетичного сертифіката будівлі надсилає енергоаудитору його примірник. Копію такого висновку Держенергоефективності надає замовнику сертифікації енергетичної ефективності будівель протягом 5 робочих днів з дня його складення.

20. У разі якщо результат Повторної перевірки, проведеної Апеляційною комісією, збігається з результатом Перевірки, маркування енергетичного сертифіката у базі даних залишається без змін, в іншому випадку - маркування змінюється відповідно до результатів Повторної перевірки.

21. У разі якщо за результатами Моніторингу виявлено невідповідність енергетичного сертифіката вимогам законодавства та/або отримано рішення суду щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичних сертифікатів (зокрема наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів у результатах сертифікації), Держенергоефективності протягом 10 робочих днів з дня складення Висновку у разі неподання письмового заперечення, а у разі його подання - 10 робочих днів з дня складення висновку про повторну перевірку енергетичного сертифіката будівлі надсилає енергоаудитору письмове повідомлення про те, що у разі повторного порушення законодавства енергоаудитором відповідна інформація буде передана атестаційній комісії, що проводить професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності (далі - Атестаційна комісія), згідно зі статтею 9 Закону.

22. У разі якщо за результатами Моніторингу виявлено, що два енергетичні сертифікати, складені одним енергоаудитором, не відповідають вимогам законодавства та/або отримано рішення суду щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичних сертифікатів (зокрема наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів у результатах сертифікації), Держенергоефективності надсилає:

Атестаційній комісії, що видала кваліфікаційний атестат, інформацію щодо повторного порушення вимог законодавства енергоаудитором для прийняття рішення про анулювання кваліфікаційного атестата відповідно до вимог Закону;

енергоаудитору письмове повідомлення про те, що така інформація передана до Атестаційної комісії.

Заступник директора
Департаменту систем
життєзабезпечення
та житлової політики
В. ТокаренкоДодаток 1
до Порядку незалежного моніторингу
енергетичних сертифікатів
(пункт 8)

ВХІДНІ, ПРОМІЖНІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
енергетичної ефективності будівельДодаток 2
до Порядку незалежного моніторингу
енергетичних сертифікатів
(пункт 9)

ДЕЯКІ ЗНАЧЕННЯ
вхідних, проміжних і результативних показників, за якими розраховується показник енергетичної ефективності будівель

Таблиця 1. Діапазон значень кондиціонованої (опалюваної) площі будівлі (Af)

Призначення будівлі

Мінімальне значення, м-2

Максимальне значення, м-2

Будинки одноквартирні

30

400

Багатоквартирні будинки, гуртожитки

100

10 000

Громадські будівлі адміністративного призначення, офіси

100

50 000

Будівлі навчальних закладів

100

30 000

Будівлі дитячих дошкільних закладів

100

10 000

Будівлі закладів охорони здоров’я

100

100 000

Готелі

100

50 000

Ресторани

100

10 000

Спортивні заклади

100

100 000

Будівлі закладів оптової та роздрібної торгівлі

100

100 000

Будівлі культурно-розважальних закладів та дозвільних установ

100

100 000

Інші види будівель

100

50 000

Таблиця 2. Діапазон значень середньозваженого приведеного коефіцієнта теплопередачі (Ui) для зовнішніх стін

Вид огороджувальної конструкції

Нове будівництво

Наявні будівлі

мінімальне значення показника, Вт/(м-2×К)

максимальне значення показника, Вт/(м-2×К)

мінімальне значення показника, Вт/(м-2×К)

максимальне значення показника, Вт/(м-2×К)

Зовнішні стіни

0,075

0,303

0,200

3,0

Таблиця 3. Діапазон значень середньозваженого приведеного коефіцієнта теплопередачі (Ui) для суміщених покриттів, покриття опалюваних горищ (технічних поверхів) та покриття мансардного типу, горищних перекриттів неопалюваних горищ

Вид огороджувальної конструкції

Нове будівництво

Наявні будівлі

мінімальне значення, Вт/(м-2×К)

максимальне значення, Вт/(м-2×К)

мінімальне значення, Вт/(м-2×К)

максимальне значення, Вт/(м-2×К)

Суміщені покриття, покриття опалюваних горищ (технічних поверхів) та покриття мансардного типу, горищні перекриття неопалюваних горищ

0,070

0,195

0,150

3,0

Таблиця 4. Діапазон значень середньозваженого приведеного коефіцієнта теплопередачі (Ui) для перекриття над проїздами та неопалюваними підвалами

Вид огороджувальної конструкції

Нове будівництво

Наявні будівлі

мінімальне значення, Вт/(м-2×К)

максимальне значення, Вт/(м-2×К)

мінімальне значення, Вт/(м-2×К)

максимальне значення, Вт/(м-2×К)

Перекриття над проїздами та неопалюваними підвалами

0,075

0,275

0,20

3,0

Таблиця 5. Діапазон значень середньозваженого приведеного коефіцієнта теплопередачі (Ui) для світлопрозорих огороджувальних конструкцій

Вид огороджувальної конструкції

Нове будівництво

Наявні будівлі

мінімальне значення, Вт/(м-2×К)

максимальне значення, Вт/(м-2×К)

мінімальне значення, Вт/(м-2×К)

максимальне значення, Вт/(м-2×К)

Світлопрозорі огороджувальні конструкції

0,800

1,330

0,80

3,0

Таблиця 6. Діапазон значень частки площі обрамлення (FF)

Назва величини

Мінімальне значення

Максимальне значення

Частка площі обрамлення

0,10

0,5

Таблиця 7. Діапазон значень середньої температури гарячої води у секції трубопроводу (θW, dis, avg)

Назва величини

Мінімальне значення, °C

Максимальне значення, °C

Середня температура теплоносія у секції трубопроводу системи опалення

25

70

Таблиця 8. Діапазон значень середньої температури теплоносія у секції трубопроводу системи опалення (θm)

Назва величини

Мінімальне значення, °C

Максимальне значення, °C

Середня температура теплоносія у секції трубопроводу системи опалення

25

90

Таблиця 9. Діапазон значень ефективності різних видів підсистем виробництва/генерування та акумулювання теплоти (ηH, gen)

Енергоносій/ послуга

Джерело теплозабезпечення

Мінімальне значення, %

Максимальне значення, %

1

2

3

4

Природний газ або скраплений вуглеводний газ

Стандартний котел вкл./викл.

69

71

Природний газ або скраплений вуглеводний газ

Низькотемпературний котел

74

78

Природний газ або скраплений вуглеводний газ

Конденсаційний котел

76

80

Природний газ або скраплений вуглеводний газ

Звичайний котел для житлових приміщень

71

77

Природний газ або скраплений вуглеводний газ

Котел для опалення та гарячого водопостачання

69

76

Природний газ або скраплений вуглеводний газ

Газовий конвектор для житлового приміщення

63

71

Легкий сорт мазуту

Стандартний котел вкл./викл.

65

70

Легкий сорт мазуту

Стандартний котел багатоконтурний

69

75

Легкий сорт мазуту

Модуляційний котел

72

78

Легкий сорт мазуту

Низькотемпературний котел

72

78

Легкий сорт мазуту

Конденсаційний котел

74

79

Легкий сорт мазуту

Водяний котел

69

74

В’язкий сорт мазуту

Паровий котел

67

72

Чорне вугілля

Котел на в’язкому мазуті з ручним управлінням

53

57

Вугілля

Котел на в’язкому мазуті автоматичний

52

60

Дерев’яні пелети

Котел на біомасі автоматичний

62

68

Дерев’яна щепа

Котел на біомасі (автоматизована система подачі)

62

66

Інша біомаса

Котел на біомасі (ручне управління)

52

60

Дерев’яні скіпки

Піч/камін з ручною подачею

48

54

Дерев’яні скіпки

Котел на біомасі з газифікацією

62

68

Опалення

Централізоване теплопостачання з центральним якісним регулюванням за температурним графіком до 110 °C зі зрізкою без коригування в індивідуальному тепловому пункті

70

70

Опалення

Централізоване теплопостачання з центральним якісним регулюванням за температурним графіком 110 °C або вище зі зрізкою без коригування в індивідуальному тепловому пункті

62

62

Опалення

Централізоване теплопостачання з центральним якісним регулюванням за температурним графіком до 110 °C без зрізки без коригування в індивідуальному тепловому пункті.
Централізоване теплопостачання з центральним якісним регулюванням та центральний тепловий пункт без коригування за погодними умовами

86

86

Опалення

Централізоване теплопостачання з постійною температурою теплоносія без коригування в індивідуальному тепловому пункті

50

50

Опалення

Централізоване теплопостачання з центральним якісним регулюванням та центральним тепловим пунктом з коригуванням за погодними умовами з автоматичним обмеженням витрати системи опалення кожної будівлі

93

93

Опалення

Централізоване теплопостачання з якісним регулюванням зі зрізкою температурного графіка і коригуванням в індивідуальному тепловому пункті за погодними умовами

95

96

Гаряче водопостачання

Централізоване теплопостачання

95

96

Опалення та гаряче водопостачання

Централізоване теплопостачання з теплопунктами квартирного типу

95

97

Електроенергія

Електронагрівач

99

99

Електроенергія

Електричний водонагрівач

98

98

Електроенергія

Тепловий насос повітря-повітря (компресор)

230

290

Електроенергія

Ґрунтовий тепловий насос з використанням геотермальної енергії - від ґрунту до води

320

390

Таблиця 10. Діапазон значень питомої потужності встановленого штучного освітлення в будівлі (PN)

Призначення будівлі

Мінімальне значення, Вт/м-2

Максимальне значення, Вт/м-2

1

2

3

Будинки одноквартирні

3

20

Багатоквартирні будинки, гуртожитки

3

20

Громадські будівлі адміністративного призначення, офіси

15

80

Будівлі навчальних закладів

15

80

Будівлі дитячих дошкільних закладів

15

80

Будівлі закладів охорони здоров’я

3

20

Готелі

15

50

Ресторани

15

120

Спортивні заклади

15

120

Будівлі закладів оптової та роздрібної торгівлі

15

120

Будівлі культурно-розважальних закладів та дозвільних установ

3

20

Інші види будівель

15

120

Таблиця 11. Діапазон значень кондиціонованого об’єму зони/будівлі, призначеного для вентиляції (Vve)

Назва величини

Мінімальне значення, м-3

Максимальне значення, м-3

Кондиціонований об’єм зони/будівлі, призначений для вентиляції

50

30 0000

Таблиця 12. Діапазон значень кратності повітрообміну за рахунок інфільтрації, враховуючи вплив механічної вентиляції (ninf, mn)

Назва величини

Мінімальне значення, год–1

Максимальне значення, год–1

Кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації, враховуючи вплив механічної вентиляції

0,01

1,5

Таблиця 13. Діапазон значень понижувального коефіцієнта затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні (Fsh, ob, k)

Назва величини

Мінімальне значення

Максимальне значення

Понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні

0

1

Таблиця 14. Діапазон значень коефіцієнта скління фасаду будівлі (mск)

Призначення будівлі

Мінімальне значення

Максимальне значення

1

2

3

Будинки одноквартирні

0,10

0,30

Багатоквартирні будинки, гуртожитки

0,10

0,30

Громадські будівлі адміністративного призначення, офіси

0,10

0,80

Будівлі навчальних закладів

0,10

0,50

Будівлі дитячих дошкільних закладів

0,10

0,50

Будівлі закладів охорони здоров’я

0,05

0,80

Готелі

0,10

0,80

Ресторани

0,10

0,80

Спортивні заклади

0,05

0,80

Будівлі закладів оптової та роздрібної торгівлі

0,05

0,80

Будівлі культурно-розважальних закладів та дозвільних установ

0,05

0,80

Інші види будівель

0,05

0,80

Таблиця 15. Діапазон значень показника компактності будівлі (Λк буд)

Опалювана площа будівлі, м-2

Мінімальне значення

Максимальне значення

< 100

0,90

2,00

100

0,90

1,50

1000

0,40

0,90

10000

0,20

0,80

> 10000

0,10

0,80

Таблиця 16. Діапазон значень питомого енергоспоживання при опаленні (EPH,use)

Назва величини

Нові будівлі

Наявні будівлі

мінімальне значення, кВт×год/м-2 або кВт×год/м-3

максимальне значення, кВт×год/м-2 або кВт×год/м-3

мінімальне значення, кВт×год/м-2 або кВт×год/м-3

максимальне значення, кВт×год/м-2 або кВт×год/м-3

Питоме енергоспоживання при опаленні

20

120

35

220

Таблиця 17. Діапазон значень питомого енергоспоживання при охолодженні (EPС,use)

Назва величини

Мінімальне значення, кВт×год/м-2 або кВт×год/м-3

Максимальне значення, кВт×год/м-2 або кВт×год/м-3

Питоме енергоспоживання при охолодженні

15

100

Таблиця 18. Діапазон значень питомого енергоспоживання при опаленні, охолоджені та постачанні гарячої води (EP)

Призначення будівлі

Нові будівлі

Наявні будівлі

мінімальне значення, кВт×год/м-2 або кВт×год/м-3

максимальне значення, кВт×год/м-2 або кВт×год/м-3

мінімальне значення, кВт×год/м-2 або кВт×год/м-3

максимальне значення, кВт×год/м-2 або кВт×год/м-3

1

2

3

4

5

Будинки одноквартирні

20

100

60

300

Багатоквартирні будинки, гуртожитки

20

100

40

250

Громадські будівлі адміністративного призначення, офіси

35

200

50

400

Будівлі навчальних закладів

35

150

50

300

Будівлі дитячих дошкільних закладів

35

200

50

350

Будівлі закладів охорони здоров’я

35

200

50

350

Готелі

20

150

35

300

Ресторани

25

150

35

300

Спортивні заклади

35

200

50

400

Будівлі закладів оптової та роздрібної торгівлі

35

200

50

400

Будівлі культурно-розважальних закладів та дозвільних установ

35

200

50

400

Інші види будівель

35

200

50

400


Додаток 3
до Порядку незалежного моніторингу
енергетичних сертифікатів
(пункт 17)

ВИСНОВОК
про незалежний моніторинг енергетичного сертифіката


Додаток 4
до Порядку незалежного моніторингу
енергетичних сертифікатів
(пункт 19)

ВИСНОВОК
про повторну перевірку енергетичного сертифікатавгору