Документ z1321-14, действует, текущая редакция — Принятие от 07.10.2014
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 14.11.2014. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

07.10.2014  № 1316


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2014 р.
за № 1321/26098

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності (щодо спрощення порядку відкриття бізнесу)

Відповідно до статті 6, пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини сьомої статті 5, статей 14, 21, 22 Закону України «Про депозитарну систему України», частини четвертої статті 19-2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та з метою забезпечення захисту прав інвесторів та дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Розділ І Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1106, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 року за № 1199/23731, після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

«2. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).».

У зв’язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3.

2. Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1332, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 року за № 1434/23966, після пункту 12 доповнити новим пунктом 13 такого змісту:

«13. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).».

У зв’язку з цим пункт 13 вважати пунктом 14.

3. Унести до Вимог до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1413, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1500/24032, такі зміни:

1) у пункті 4 розділу І:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».»;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«Обов’язковість скріплення договору печатками може бути визначена за письмовою домовленістю сторін.».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

2) в абзаці восьмому підпункту 2 пункту 4 розділу ІІ слово «зберігачів» замінити словами «депозитарних установ».

4. Пункт 2 розділу ІІ Вимог до договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 серпня 2013 року № 1518, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2013 року за № 1550/24082, викласти в такій редакції:

«2. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного Сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».

Обов’язковість скріплення договору печатками може бути визначена за письмовою домовленістю Сторін.».

5. Пункт 4 розділу І Вимог до договору про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1525, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1565/24097, викласти в такій редакції:

«4. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».

Обов’язковість скріплення договору печатками може бути визначена за письмовою домовленістю сторін.».

6. Пункт 4 розділу І Вимог до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1526, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1569/24101, викласти в такій редакції:

«4. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».

Обов’язковість скріплення договору печатками може бути визначена за письмовою домовленістю сторін.».

7. Пункт 4 розділу І Вимог до договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1527, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1570/24102, викласти в такій редакції:

«4. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».

Обов’язковість скріплення договору печатками може бути визначена за письмовою домовленістю сторін.».

8. Унести до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 241/25018, такі зміни:

1) розділ І після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

«2. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).».

У зв’язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3;

2) розділ V після пункту 6 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

«7. Договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників може бути передбачена виплата дивідендів (доходів) у грошових коштах власникам цінних паперів, рахунки яких обслуговуються депозитарною установою на підставі договору з емітентом, до укладання таким власником із депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. У такому випадку вказаний договір повинен містити порядок та умови виплати дивідендів (доходів) у грошових коштах власникам.».

У зв’язку з цим пункти 7-16 вважати відповідно пунктами 8-17.

9. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

10. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

11. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О.Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 07.10.2014 № 49вверх