Документ z1320-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.12.2018. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

25.10.2018  № 2873


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2018 р
за № 1320/32772

Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12, частини п’ятої статті 48, статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 лютого 2018 року № 372, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2018 року за № 254/31706, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

К.М. ВорушилінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
25 жовтня 2018 року № 2873


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2018 р
за № 1320/32772

ЗМІНИ
до Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

1. У розділі I:

1) абзац п’ятий пункту 3 після слів «з дати реструктуризації до дати» доповнити словами «, що передує або припадає на день»;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. У разі якщо майнові права за кредитом є предметом застави, заставодавець протягом трьох робочих днів після проведення реструктуризації надає заставодержателю відомості про її проведення.»;

3) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«8. Фонд має право відмовити у проведенні реструктуризації у разі, якщо до закінчення строку ліквідації залишилося менше, ніж 180 днів.».

2. Пункт 6 розділу II викласти в такій редакції:

«6. Розмір щомісячного платежу в період реструктуризації за кредитним договором розраховується за такою формулою:

де

РЩП

-

розмір щомісячного платежу в період реструктуризації за кредитним договором;


КЗ

-

сума розміру кредитної заборгованості, що склалася на дату, яка передує даті реструктуризації;


РП

-

розмір платежу, визначений пунктом 3 цього розділу;


ЩП

-

сума платежів за основним боргом, що має бути сплачена в період, що відповідає періоду реструктуризації, відповідно до умов кредитного договору станом на дату, що передує даті реструктуризації, незалежно від того, чи здійснювалося дострокове виконання зобов’язань за кредитним договором;


КМ

-

кількість місяців у періоді реструктуризації.

У разі якщо розмір щомісячного платежу, розрахованого відповідно до цього пункту, перевищує 10000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату, що передує даті проведення реструктуризації, розмір такого платежу встановлюється на рівні 10000 гривень або еквівалента цієї суми в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату, що передує даті проведення реструктуризації, або за згодою позичальника - у більшому розмірі.».

3. У розділі III:

1) у пункті 3 цифру «3» замінити цифрами «10»;

2) в абзаці першому пункту 9 цифри «10» замінити цифрами «20»;

3) у пункті 10 слово «дванадцятого» замінити словами «двадцять другого».

4. В абзаці другому пункту 2 розділу IV слова «, що передує даті проведення реструктуризації» замінити словами «звернення фізичної особи - боржника щодо реструктуризації».

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєвавгору