Документ z1313-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.09.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.11.2014. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.09.2014  № 1288


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2014 р.
за № 1313/26090

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про інститути спільного інвестування» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1576/24108, що додаються.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

О.Ю. Потімков


М.Я. Бараш


І.Б. Черкаський


Протокол засідання Комісії
від 30.09.2014 № 48
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
30.09.2014 № 1288


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2014 р.
за № 1313/26090

ЗМІНИ
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Пункт 11 розділу І викласти в такій редакції:

«11. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.

Строк дії переоформленої ліцензії (копії ліцензії) не може перевищувати строку дії (за наявності відповідного строку в ліцензії), зазначеного в ліцензії, що переоформляється.

У разі подання заяви та відповідних документів на переоформлення ліцензії вона є чинною до дати видачі нової ліцензії, яка зазначається на бланку ліцензії. Бланк ліцензії, що переоформляється, визнається недійсним.».

2. У розділі ІІ:

1) у главі 1:

у пункті 2:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«структурний підрозділ або окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю), який здійснюється відповідно до вимог Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19 липня 2012 року № 996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1628/21940 (у редакції рішення Комісії від 29 квітня 2014 року № 577).»;

абзац восьмий виключити;

у пункті 8:

в абзаці четвертому слово «тимчасово» виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Учасник (акціонер) з істотною участю - фізична особа та особи, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, члени виконавчого органу та/або наглядової ради власника заявника з істотною участю; керівник заявника (або виконуючий обов’язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів) та члени виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), головний бухгалтер (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівник Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішній аудитор (контролер) (у разі призначення окремої посадової особи) повинні мати ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає таким вимогам:»;

абзац восьмий після слова «інвестування» доповнити словами «в частині неприйняття (неправомірного прийняття) рішення про ліквідацію»;

2) у главі 2:

у пункті 1:

у підпункті 3:

абзац перший перед словом «ксерокопії» доповнити словами «для резидентів - »;

доповнити підпункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«для нерезидентів - ксерокопію національного паспорта або документа, що його замінює.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

підпункт 7 після слова «(ліцензіата)» доповнити словами «, юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника»;

підпункт 9 після слів «головного бухгалтера» доповнити словами «(особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)»;

підпункт 12 після слова «формі» доповнити словами «із зазначенням дати підписання такої довідки»;

підпункт 15 доповнити словами «(зазначений документ не подається, якщо умови такої охорони передбачені відповідним документом на право власності або користування нежитловим приміщенням)»;

у підпункті 23 слова «компанії з управління активами» замінити словом «заявника»;

в абзаці першому пункту 4 слова «компанії з управління активами» замінити словом «заявника»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Усі документи, що надаються згідно з цими Ліцензійними умовами, повинні бути оформлені відповідно до Ліцензійних умов та додатків до них.

Крім того, документи, які надаються згідно з додатками до цих Ліцензійних умов у письмовій формі, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії.

Документи (їх копії), які мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток).

У документах, що мають більше одного аркуша, всі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.»;

3) у главі 3:

в абзаці восьмому пункту 1 слова «та графіка роботи» замінити словами «, графіка роботи, а також терміну перебування за новим місцезнаходженням»;

пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Ліцензіат зобов’язаний надавати документи та іншу інформацію на вимогу уповноважених осіб Комісії в терміни, встановлені запитами.»;

у пункті 5:

абзац другий викласти в такій редакції:

«нотаріально засвідчені копії змін до статуту (нова редакція), які зареєстровано відповідно до законодавства (протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідних змін згідно із законодавством), а в разі перетворення в акціонерне товариство - з дати реєстрації відповідного випуску акцій товариства, створеного шляхом перетворення. У разі внесення змін, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, - копію (копії) платіжного(их) документа(ів), що підтверджує(ють) сплату статутного капіталу (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів) (протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати здійснення такої оплати).»;

абзац восьмий після слів «головного бухгалтера» доповнити словами «(особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)»;

абзац тринадцятий замінити двома новими абзацами такого змісту:

«У разі звільнення керівника ліцензіата орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов’язаний призначити нового керівника або виконувача обов’язків керівника ліцензіата не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення керівника ліцензіата. Така особа повинна відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами до керівника.

У разі тимчасової відсутності керівника ліцензіата (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особа, яка тимчасово виконує його обов’язки, має приступити до виконання обов’язків керівника ліцензіата з першого дня його відсутності. При цьому особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата.»;

у пункті 11 слова «Компанія з управління активами» замінити словом «Ліцензіат».

3. У пункті 1 глави 2 розділу ІІІ:

доповнити пункт після слова «подає» словами «до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом)»;

слова «до структурного підрозділу Комісії, який розглядає документи, подані на отримання ліцензії» виключити.

4. Абзац третій пункту 1 глави 2 розділу IV після слова «ринку» доповнити словами «, із зазначенням дати її підписання».

5. У розділі V:

1) пункти 2, 3 викласти в такій редакції:

«2. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про видачу ліцензії та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то він зобов'язаний протягом п’яти робочих днів з дати настання цих змін повідомити про них Комісію.

У цьому випадку рішення про видачу ліцензії заявнику приймається Комісією з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.

3. Підставами для повернення заявнику заяви про видачу ліцензії та відповідних документів без розгляду є:

підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

оформлення документів, що додаються до заяви, з порушенням вимог пунктів 3 - 5 глави 2 розділу ІІ цих Ліцензійних умов;

надання неповного переліку документів, що додаються до заяви, та/або ненадання електронної форми, що надається за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії, згідно з цими Ліцензійними умовами;

наявність у Комісії на дату подання заяви про видачу ліцензії або в період її розгляду судового рішення, яке набрало законної сили, що забороняє видачу ліцензії заявнику, та/або постанови про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;

відсутність відомостей про заявника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або наявність відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації чи про державну реєстрацію її припинення.»;

2) абзац перший пункту 4 після слова «зазначенням» доповнити словами «вичерпного переліку»;

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії, підписане керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів (з доданням копії відповідного рішення), надсилають (видають) заявникові протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.»;

4) пункт 10 виключити.

У зв’язку з цим пункти 11 - 14 вважати відповідно пунктами 10 - 13;

5) у пункті 10 слова «одного робочого дня з дати видачі» замінити словами «трьох робочих днів після прийняття рішення про видачу».

6. У розділі VІ:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слово «Комісії» замінити словами «загального відділу Комісії або надіслати поштою (рекомендованим листом)»;

підпункт 4 після слова «ринку» доповнити словами «із зазначенням дати її підписання»;

абзац другий підпункту 7 виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Письмове повідомлення про прийняття рішення Комісією про видачу або про відмову у видачі копії ліцензії, підписане керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про отримання копії ліцензії та відповідних документів (з доданням копії відповідного рішення), надсилають (видають) заявникові протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.»;

3) пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«надання неповного переліку документів, передбачених пунктом 1 цього розділу, та/або ненадання електронної форми, що надається за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії.»;

4) абзац сьомий пункту 9 після слова «ринку» доповнити словами «із зазначенням дати її підписання»;

5) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Підставами для повернення заявнику заяви про зміни щодо найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу та відповідних документів без розгляду є:

підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

надання неповного переліку документів, передбачених пунктом 9 цього розділу, та/або ненадання електронної форми, що надається за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії;

оформлення документів з порушенням вимог, встановлених пунктами 3, 5 глави 2 розділу ІІ цих Ліцензійних умов;

невідповідність приміщення за новим місцезнаходженням відокремленого підрозділу ліцензіата вимогам, установленим для відокремленого структурного підрозділу цими Ліцензійними умовами.»;

6) абзац перший пункту 12 після слова «зазначенням» доповнити словами «вичерпного переліку».

7. У розділі VІІ:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слово «Комісії» замінити словами «загального відділу Комісії або надіслати поштою (рекомендованим листом)»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Подається ліцензіатом у разі зміни його місцезнаходження, якщо у документі, що підтверджує право власності або користування вищевказаним приміщенням, відсутні умови здійснення такої охорони;»;

абзац дев’ятий після слова «ринку» доповнити словами «, із зазначенням дати її підписання»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Підставами для повернення заявнику заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) та відповідних документів без розгляду є:

підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

надання неповного переліку документів та/або ненадання електронної форми, що надається за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії, передбачених цими Ліцензійними умовами;

оформлення документів з порушенням вимог, встановлених пунктами 3 - 5 глави 2 розділу ІІ цих Ліцензійних умов;

наявність в органі ліцензування на дату подання заяви про переоформлення ліцензії або в період її розгляду судового рішення, яке набрало законної сили, що забороняє переоформлення ліцензії цьому ліцензіату, та/або постанови про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;

невідповідність приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата вимогам, установленим Комісією для провадження професійної діяльності - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).»;

3) абзац перший пункту 4 після слова «зазначенням» доповнити словами «вичерпного переліку»;

4) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Повідомлення щодо прийнятого рішення про видачу ліцензії у зв’язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії), що була переоформлена, підписане керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) та відповідних документів, надсилають (видають) заявникові в письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення.»;

5) у пункті 10 слова «одного робочого дня» замінити словами «трьох робочих днів».

8. У розділі VІІІ:

1) в абзаці першому пункту 2 слова «звернутися до органу ліцензування із заявою» замінити словами «подати до загального відділу Комісії або надіслати поштою (рекомендованим листом) заяву»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Підставами для залишення заяви про видачу дубліката ліцензії без розгляду є:

надання неповного пакета документів, передбачених пунктом 2 цього розділу;

оформлення документів з порушенням вимог пункту 2 цього розділу.».

9. Розділ ІХ викласти в такій редакції:

«IX. Зупинення дії ліцензії (копії ліцензії)

1. Підставами для зупинення дії ліцензії за відповідним рішенням Комісії на строк, встановлений цим рішенням, є:

1) несплата ліцензіатом фінансової санкції, що була застосована до нього при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), протягом трьох місяців з дати винесення постанови про накладення санкції, за винятком тих постанов, які були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, що набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду;

2) проведення перевірки обставин щодо:

розголошення, передачі або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов’язків, та в інших випадках, передбачених законодавством);

надання з використанням інсайдерської інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів або інших фінансових інструментів;

вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів або інших фінансових інструментів»;

3) виникнення необхідності проведення перевірки під час провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, якщо правопорушення є триваючим та може призвести до порушення прав інвесторів.

2. Підставами для зупинення дії ліцензії за відповідною постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (далі - постанова про накладення санкції), винесеною в порядку, визначеному Правилами розгляду справ, при встановленні таких порушень є:

неповідомлення Комісії щодо тимчасової зміни місцезнаходження ліцензіата або повернення його на попереднє місцезнаходження;

неприйняття уповноваженим органом ліцензіата з підстав, встановлених законодавством, рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;

прийняття уповноваженим органом ліцензіата рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду без дотримання вимог, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування»;

призначення виконувачем обов’язків керівника ліцензіата особи, яка не відповідає вимогам, встановленим для керівника ліцензіата, у разі звільнення керівника.

3. Рішення про зупинення дії ліцензії з підстав, зазначених у пункті 1 цього розділу, оформлюється відповідним рішенням Комісії, а з підстав, зазначених у пункті 2, - відповідною постановою.

4. Комісія публікує інформацію про зупинення дії ліцензії в офіційному друкованому виданні Комісії, а також розміщує її на офіційному сайті Комісії протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Комісії або винесення постанови.

5. У постанові про накладення санкції у вигляді зупинення дії ліцензії уповноважена особа Комісії вказує підстави, відповідно до яких накладається санкція у вигляді зупинення дії ліцензії. У разі неусунення порушень законодавства про цінні папери разом з постановою уповноважена особа виносить розпорядження, в якому вказується про необхідність усунення порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, та надання в установлений строк звіту і документів, передбачених пунктом 6 цього розділу.

6. На виконання розпорядження ліцензіат зобов’язаний надати до Комісії звіт, що складається у довільній формі та містить перелік заходів, проведених ліцензіатом у результаті усунення правопорушення, і перелік документів, що підтверджують ці заходи, та засвідчені копії відповідних документів, які підтверджують усунення цих порушень, у строк, установлений цим розпорядженням, але не пізніше ніж за двадцять робочих днів до дня закінчення строку зупинення дії ліцензії.

7. Дія ліцензії поновлюється на наступний день після спливу строку, на який вона була зупинена.

8. За підсумками розгляду звіту ліцензіата та відповідних документів, передбачених пунктом 6 цього розділу, уповноважена особа Комісії протягом п’яти робочих днів з дати їх надання приймає рішення про дострокове поновлення дії ліцензії, якщо строк, на який зупинено дію ліцензії, ще триває, про що письмово повідомляє ліцензіата.

9. Умовою для дострокового поновлення дії ліцензії є усунення підстав, які стали причиною зупинення дії ліцензії за відповідним рішенням Комісії.

10. Рішення про дострокове поновлення дії ліцензії, яка була зупинена з підстав, зазначених у пункті 1 цього розділу, оформлюється відповідним рішенням Комісії, а з підстав, зазначених у пункті 2, - відповідним розпорядженням.

11. Комісія публікує інформацію про поновлення дії ліцензії в офіційному друкованому виданні Комісії, а також розміщує її на офіційному сайті Комісії протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Комісії або розпорядження.

12. У разі невиконання ліцензіатом вимог розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, що стали підставою для зупинення дії ліцензії, та ненадання звіту і відповідних документів згідно з пунктом 6 цього розділу уповноважена особа Комісії здійснює дії, передбачені Правилами розгляду справ.

13. Дії ліцензіата, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (далі - компанія з управління активами), у разі зупинення дії ліцензії:

1) ліцензіат зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дати зупинення дії ліцензії повідомити про зупинення дії ліцензії:

наглядову раду корпоративного інвестиційного фонду, з яким укладено відповідний договір;

раду недержавного пенсійного фонду, з якою ліцензіатом укладено відповідний договір;

раду недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення, з якою ліцензіатом укладено відповідний договір;

2) при зупиненні дії ліцензії ліцензіат не припиняє діяльності щодо обслуговування інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів, активами яких він управляє;

3) ліцензіат, ліцензію якого зупинено, не звільняється від виконання обов’язків перед інвесторами, передбачених проспектом емісії, регламентом та інвестиційною декларацією, договором про управління активами, укладеним із радою недержавного пенсійного фонду, радою недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;

4) ліцензіату (протягом строку зупинення дії ліцензії) забороняється створювати нові пайові інвестиційні фонди та укладати договори про управління активами з новими корпоративними інвестиційними фондами та радами інших недержавних пенсійних фондів, а також радами недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення;

5) уповноваженому органу ліцензіата (протягом строку зупинення дії ліцензії) забороняється приймати рішення про затвердження проспекту емісії, випуску та розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, а також змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду, пов’язаних з наступним випуском інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду.».

10. У розділі Х:

1) у пункті 2:

у підпункті 10 слова «або грубе» виключити;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«14) невиконання ліцензіатом вимог розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, які стали підставою для зупинення дії ліцензії.»;

2) у пункті 3:

в абзаці першому цифри та слово «3 - 8, 10, 12 та 13» замінити цифрами «3 - 7, 12 - 14»;

в абзаці другому слово та цифру «підпункті 1» замінити словами та цифрами «підпунктах 1, 8 та 10»;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. У разі анулювання Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ліцензіат зобов’язаний здійснити такі дії:

припинити провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії;

протягом трьох робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії в письмовій формі повідомити про таке рішення наглядові ради корпоративних інвестиційних фондів, активами яких він управляє, із зазначенням дати набрання чинності цим рішенням;

протягом строку, встановленого нормативно-правовими актами з питань регулювання порядку ліквідації пайових інвестиційних фондів, починаючи з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії, прийняти рішення про ліквідацію пайових інвестиційних фондів.

Розірвання договорів про управління активами здійснюється відповідно до законодавства.»;

4) абзац третій пункту 5 після слів «головним бухгалтером» доповнити словами «(особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)»;

5) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Комісія в разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата установленого зразка про анулювання ліцензії з доданням усіх документів, передбачених пунктом 5 цього розділу, або рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата як суб’єкта господарювання повинна протягом тридцяти календарних днів з дати надходження зазначених документів прийняти рішення про анулювання ліцензії або залишити заяву про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду (у разі анулювання ліцензії за заявою ліцензіата).

Рішення про анулювання ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється відповідним рішенням Комісії. У разі надання ліцензіатом заяви про анулювання ліцензії рішення вручають (надсилають) заявнику не пізніше п’яти робочих днів з дати його прийняття.

Повідомлення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у письмовій формі надсилається протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення органом ліцензування усім фондам, з якими особою, ліцензію якої анульовано, укладено договори про управління активами, а також їх зберігачам, адміністраторам недержавних пенсійних фондів та особі, ліцензію якої анульовано.

Повідомлення про анулювання ліцензії оприлюднюється протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення на веб-сайті Комісії та в офіційному виданні Комісії.

Підставами для залишення заяви про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду є:

підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

невідповідність документів, які додаються до заяви про анулювання ліцензії, вимогам пункту 5 цього розділу.

Про залишення заяви про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду заявника повідомляють у письмовій формі (за підписом члена Комісії, до функцій якого входить розгляд цих документів) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду протягом тридцяти календарних днів. У такому разі документи повертають заявнику.

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду, ліцензіат може повторно подати відповідну заяву та документи про анулювання ліцензії (копії ліцензії).

Ліцензіат одночасно з прийняттям рішення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) зобов’язаний прийняти рішення про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, активами яких він управляє.»;

6) у пункті 9 слова «акта про встановлення факту неподання ліцензіатом в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії), а також» виключити;

7) доповнити розділ після пункту 9 новим пунктом 10 такого змісту:

«10. Рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) набирає чинності через 10 днів з дати його прийняття.

У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) згідно з підпунктами 1, 2 та 11 пункту 2 цього розділу воно набирає чинності з дати його прийняття.».

У зв’язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 11, 12;

8) абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:

«Анулювання ліцензії компанії з управління активами, яка здійснює управління активами інституту спільного інвестування, є підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду.».

11. У тексті Ліцензійних умов слова «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» замінити словами «Про інститути спільного інвестування».

12. Назву додатка 3 викласти в такій редакції:

«АНКЕТА щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата), юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника, та юридичної особи власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення)».

13. Додаток 5 викласти в новій редакції, що додається.

14. У додатку 7 назву колонки 8 викласти в такій редакції:

«Сертифікат: номер, термін дії з ___ до ___, вид професійної діяльності на фондовому ринку».

15. Додаток 9 після назви доповнити рядком такого змісту:

«Дата складання довідки: "__" ___________ 20__ року.».

16. У додатку 13 колонку 3 таблиці виключити.

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів
О.М. Симоненко
Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовом
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності
з управління активами)
(підпункт 9 пункту 1 глави 2 розділу II)

АНКЕТА
щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), головного бухгалтера заявника (або особи, яка виконує обов’язки з ведення бухгалтерського обліку у заявника), керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи)вгору