Документ z1305-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.10.2010, підстава - z0892-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту фінансового
моніторингу
28.09.2004 N 122
( z1304-04 )
(у редакції наказу
Державного комітету
фінансового моніторингу
України
від 17.08.2005 N 162
( z0992-05 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2004 р.
за N 1305/9904
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету фінансового моніторингу
N 150 ( z0892-10 ) від 27.08.2010 }
СКЛАД
реквізитів та структури файлів інформаційного обміну
між Державним комітетом фінансового моніторингу
України та суб'єктами первинного фінансового
моніторингу, які не є банками
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету
фінансового моніторингу
N 162 ( z0992-05 ) від 17.08.2005 N 87 ( z0658-06 ) від 05.05.2006 }
1. Загальні положення
1.1. Для інформаційної взаємодії між суб'єктами первинного
фінансового моніторингу (їх відокремленими підрозділами), які не є
банками (далі - СПФМ), та Державним комітет фінансового
моніторингу України (далі - ДКФМУ) використовуються такі види
інформації: інформаційні повідомлення про фінансові операції; інформаційні повідомлення про реєстраційні дані; додаткова інформація; технологічна інформація.
1.2. У системі інформаційного обміну між ДКФМУ та СПФМ
використовуються такі основні типи файлів інформаційного обміну: файл-повідомлення - електронний документ (набір даних)
визначеної структури, що формується СПФМ та надсилається ДКФМУ і
містить інформацію про фінансову операцію (далі - ФО),
реєстраційні дані суб'єкта, відповідальної особи; файл-квитанція - електронний документ (набір даних)
визначеної структури, який надсилається СПФМ, що надіслав
"файл-повідомлення", і свідчить про взяття на облік або відмову у
взятті на облік інформації, що міститься у відповідному файлі; файл-додаток - електронний документ (набір даних) визначеної
структури, що формується СПФМ та надсилається ДКФМУ і містить
додаткові дані та/або копії документів, які стосуються надання
додаткової інформації; файл обміну технологічною інформацією - електронний документ
(набір даних), що містить масив відомостей інформаційних баз
даних, класифікаторів та кодифікаторів, іншої технологічної
інформації та пересилається між ДКФМУ та СПФМ з метою
інформаційного забезпечення формування та функціонування системи.
1.3. Інформаційний обмін між СПФМ та ДКФМУ здійснюється за
допомогою транспортних файлів (далі - ТФ) - електронних
документів, що містять інформацію, зазначену в пункті 1.1,
підписані цифровим підписом відправника та зашифровані на адресу
отримувача.
1.4. Транспортні файли мають формуватись програмним
комплексом суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі -
ПК СПФМ) із використанням комплексу засобів захисту (далі - КЗЗ),
які в установленому законодавством порядку допущені до
експлуатації для передання конфіденційної інформації.
2. Типи транспортних файлів Типи транспортних файлів кодуються однією латинською літерою
згідно з таблицею:
------------------------------------------------------------------- | Тип ТФ | Призначення ТФ | |-----------------------------------------------------------------| |Інформаційні повідомлення про фінансові операції | |-----------------------------------------------------------------| | A |файл-повідомлення від небанківської фінансової установи| | |про фінансові операції | |---------+-------------------------------------------------------| | B |файл-квитанція на файл A | |---------+-------------------------------------------------------| | N |файл-повідомлення від небанківської фінансової установи| | |про фінансові операції, що можуть бути пов'язані, | | |стосуватися або призначатися для фінансування | | |терористичної діяльності | |---------+-------------------------------------------------------| | P |файл-квитанція на файл N | |-----------------------------------------------------------------| |Інформаційні повідомлення про реєстраційні дані | |-----------------------------------------------------------------| | U |файл-повідомлення про реєстрацію суб'єкта первинного | | |фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та | | |відповідальних осіб | |---------+-------------------------------------------------------| | V |файл-квитанція на файл U | |-----------------------------------------------------------------| |Додаткова інформація | |-----------------------------------------------------------------| | E |файл-додаток до файла-повідомлення A, N | |-----------------------------------------------------------------| |Технологічна інформація | |-----------------------------------------------------------------| | S |технологічний файл від ДКФМУ до СПФМ (вільного формату)| |---------+-------------------------------------------------------| | T |технологічний файл від СПФМ до ДКФМУ (вільного формату)| -------------------------------------------------------------------
3. Правила формування найменувань файлів Імена всіх файлів, що надаються від СПФМ до ДКФМУ та від
ДКФМУ до СПФМ, мають таку структуру:
ZTXXXXXXMD.YNN,
де: Z - ознака належності файла небанківської фінансової установи
(константа); T - тип файла (згідно з пунктом 2); XXXXXX - ідентифікатор СПФМ у системі подання інформації до
ДКФМУ; M - місяць формування файла в 36-знаковій системі числення; D - день формування файла в 36-знаковій системі числення; Y - рік формування файла (указується остання цифра року); NN - порядковий номер файла вказаного типу протягом дня
(в 36-знаковій системі числення). Файли нумеруються, починаючи
з 1.
Ім'я файла-квитанції формується з імені транспортного файла,
що квитується, шляхом заміни символу "типу файла" на відповідний
тип квитанції (наприклад, A->B).
Примітка. Нумерація в 36-знаковій системі числення - 0, 1, 2,
3 ... 9, A, B, C...Z.
4. Формати інформаційних повідомлень
4.1. Інформаційні повідомлення повинні формуватись у
стандарті XML.
4.2. Опис та склад елементів інформаційних повідомлень
наведено у пункті 8.
4.3. Кодування значень елементів інформаційних повідомлень
виконується згідно зі стандартом UTF-8. Для зазначення цього
першим рядком інформаційного повідомлення має бути відповідна XML
директива:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.
4.4. При кодуванні значень інформаційних елементів мають
використовуватись лише символи, які можуть бути коректно
представлені у кодовій сторінці Windows-1251, згідно з переліком
(додаток 3).
4.5. Інформаційні повідомлення повинні відповідати
формалізованому опису (dtd), визначеному Уповноваженим органом.
Для зазначення цього другим рядком інформаційного повідомлення має
бути відповідна XML директива:
<!DOCTYPE transport-file SYSTEM "Ім'я файла схеми">.
4.6. Ім'я файла схеми задається латинськими символами в
нижньому регістрі згідно з
zT_nbo20.dtd,
де T - тип ТФ інформаційного обміну (A, B, N, P, C, D, U, V).
4.7. Додаткові та технологічні ТФ повинні мати таку
структуру: - зміст файла; - електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП).
4.8. Реквізити (елементи) інформаційних повідомлень повинні
бути заповнені відповідно до наказу Держфінмоніторингу
від 13.05.2003 N 48 ( z0394-03 ) "Про затвердження деяких форм
обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням
фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 травня 2003 року
за N 394/7715.
5. Позначення форматів даних елементів інформаційних
повідомлень
------------------------------------------------------------------ | Тип | Опис | |---------+------------------------------------------------------| | C |Символьний тип даних. Допускаються також символи | | |від 0 до 9, у тому числі і початкові нулі, причому ці | | |нулі є значущими | |---------+------------------------------------------------------| | N |Числовий беззнаковий тип даних. Допустимі тільки цифри| | |від 0 до 9. Початкові нулі неприпустимі | |---------+------------------------------------------------------| | D(8) |Позначення формату даних типу "Дата". Використання | | |пропусків у цьому типі даних неприпустимо. Реквізити | | |типу "Дата" мають таку структуру: | | | РРРРММДД, | | |де | | | РРРР - чотири цифри року; | | | ММ - номер місяця (01...12); | | | ДД - день місяця (01...31) | |---------+------------------------------------------------------| | T(4) |Позначення формату даних типу "Час". Використання | | |пропусків у цьому типі даних неприпустимо. Реквізити | | |типу "Час" мають таку структуру: | | | ГГХХ, | | |де | | | ГГ - години (00...23); | | | ХХ - хвилини (00...59) | ------------------------------------------------------------------
6. Доставка (приймання/передавання) ТФ
6.1. Відправлення ТФ виконується за допомогою електронної
пошти (далі - ЕП) шляхом передання ТФ у вигляді вкладень
(Attachment) до E-mail-повідомлень (формат MIME).
6.2. Максимальний об'єм одного ТФ становить 1Мб.
6.3. Якщо виникає потреба передавання додаткової інформації
(файл типу Е) більшого об'єму, вона має бути заархівована за
допомогою програми архіватора (ARJ, ZIP або RAR) та у разі потреби
розбита на окремі частини (об'єм яких не більший ніж 1Мб) за
допомогою стандартних можливостей програми архіватора.
6.4. Кожний ТФ передається окремим електронним листом ЕП.
Текст листа ЕП, до якого приєднано ТФ, не має містити змістовної
інформації та відкидається при обробленні.
6.5. Приймання ЕП із приєднаними ТФ у ДКФМУ здійснюється на
окрему технологічну адресу електронної пошти.
6.6. Надсилання ЕП із приєднаними ТФ до СПФМ здійснюється на
адресу електронної пошти, зазначену у реєстраційній картці СПФМ,
або на зворотну адресу електронної пошти.
7. Базові вимоги до комплексу засобів захисту у ПК СПФМ
7.1. Комплекс засобів захисту, що використовується СПФМ для
подання інформації до ДДФМ, має забезпечувати конфіденційність,
автентичність, цілісність інформації, що міститься в ТФ.
7.2. Комплекс засобів захисту, що використовується СПФМ для
подання інформації до ДКФМУ, має бути розроблений та допущений до
експлуатації відповідно до норм чинного законодавства в галузі
криптографічного захисту інформації (далі - КЗІ) та технічного
захисту інформації (далі - ТЗІ).
7.3. Для захисту інформації в ТФ мають використовуватись лише
КЗЗ, які програмно та технологічно сумісні із системою прийому і
обробки інформації, яка використовується ДКФМУ, та відповідати
вимогам комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ)
інформаційно-аналітичної системи ДКФМУ.
7.4. Методика та керування криптографічними ключами, яка
використовується в КЗЗ, має відповідати нормам чинного
законодавства в галузі КЗІ та ТЗІ і бути програмно та технологічно
сумісною із КСЗІ інформаційно-аналітичної системи ДКФМУ.
7.5. Порядок накладання/перевірки ЕЦП на відповідні структури
інформаційних повідомлень, який використовується в КЗЗ, має
забезпечувати захист структури розташування елементів та змісту
елементів.
7.6. Порядок накладання/перевірки ЕЦП на ТФ, що містить
додаткову та технологічну інформацію, який використовується в КЗЗ,
має забезпечувати захист змісту цих ТФ.
8. Опис структури та елементів транспортних файлів
8.1. Опис структури та елементів транспортного
файла-повідомлення (тип A, N)
---------------------------------------------------------------------------------------------- | N та назва |Назва тега/| Тип |Обов'язкове| Примітки | | елемента/структури | атрибута | | | | |----------------------------------------------------------------------+---------------------| |Головна структура transport-file | | |----------------------------------------------------------------------+---------------------| |1. |Загальні відомості про повідомлення (структура | | | |file-meta-data) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |1.1. |Назва файла | file- | C (12) | + |Відповідно до правил | | | | name | | |формування | | | | | | |найменувань файлів | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.2. |Дата створення файла | file-date | D (8) | + | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.3. |Час створення файла | file-time | T (4) | + | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.4. |Кількість фінансових | count | N (6) | + |Указується кількість | | |операцій у | | | |операцій у | | |файлі-повідомленні | | | |повідомленні | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.5. |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | - | +(1) |Використовується КЗЗ | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.6. |ЕЦП файла | file- | - | +(1) |Використовується КЗЗ | | | | signature | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.6.1. |Дата підписання | time- | - | +(1) |Використовується КЗЗ | | | | signature | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.7. |Версія програмного | app- | - | +(1) |Використовується КЗЗ | | |комплексу | version | | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2. |Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу| | | |(відокремлений підрозділ), який надає інформацію | | | |(структура fm4) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.1. |Тип суб'єкта (код) | subj-typ | C (1) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 050 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.2. |Вид суб'єкта (код) | subj-vid | C (4) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 060 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.3. |Ідентифікаційний код за | subj-id | C (12) | + |Відповідно до полів | | |ЄДРПОУ (для фізичної | | | |з кодом 070 форми | | |особи - ідентифікаційний| | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | | |номер за ДРФО) | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4. |Ідентифікатор суб'єкта в| id-key- | C (6) | + |Відповідно до полів | | |ІАС ДКФМУ | ddfm | | |з кодом 080 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.5. |Назва | subj-name | C (254)| + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 090 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.6. |Поштова адреса суб'єкта первинного фінансового | | | |моніторингу (відокремленого підрозділу), який надає | | | |інформацію (структура addr) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.6.1. |Країна (код) |addr-state-| C (3) | + |Відповідно до полів | | | | id | | |з кодом 100 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.6.2. |Область (код) | addr- | N (2) | +(3) |Відповідно до полів | | | | obl-id | | |з кодом 110 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.6.3. |Поштовий індекс | addr- | C (5) | +(2) |Відповідно до полів | | | | postal- | | |з кодом 120 форми | | | | code | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.6.4. |Населений пункт | addr-city | C (254)| + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 130 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.6.5. |Вулиця |addr-streat| C (254)| |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 140 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.6.6. |Будинок | addr-bud | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 150 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.6.7. |Корпус (споруда) | addr-kor | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 160 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.6.8. |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (5) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 170 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.6.9. |Номер телефону | addr-tlf | C (10) | + |Відповідно до полів | | |(з кодом населеного | | | |з кодом 180 форми | | |пункту) | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.6.10. |Адреса E-mail |addr-email | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 190 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.7. |Відомості про відповідального працівника суб'єкта | | | |первинного фінансового моніторингу (відокремленого | | | |підрозділу), що надає інформацію (структура vdp) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.7.1. |Посада відповідального | vdp-pos | C (100)| + |Відповідно до полів | | |працівника | | | |з кодом 200 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.7.2. |Прізвище |vdp-name-pr| C (50) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 210 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.7.3. |Ім'я |vdp-name-i | C (30) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 220 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.7.4. |По батькові |vdp-name-pb| C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 230 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.7.5. |Номер телефону (з кодом | vdp-tlf | C (10) | + |Відповідно до полів | | |населеного пункту) | | | |з кодом 240 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.7.6. |Адреса E-mail | vdp-email | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 250 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.8. |Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому | | | |моніторингу (структура fm2) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.8.1. |Порядковий номер | fm2-id | N (6) | + | | | |структури fm2 | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.2. |Ідентифікатор ключа | id-key | - | +(1) |Використовується КЗЗ | | |ЕЦП | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.3. |ЕЦП структури fm21 | fm2- | - | +(1) |Використовується КЗЗ | | | | signature | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.4. |Дата підписання | time- | - | +(1) |Використовується КЗЗ | | | | signature | | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.8.5. |Відомості про суб'єкта первинного фінансового | | | |моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було | | | |здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) | | | |фінансову операцію (department-prov) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.8.5.1. |Тип суб'єкта (код) | subj-typ | C (1) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 010 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.2. |Вид суб'єкта (код) | subj-vid | C (4) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 020 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.3. |Ідентифікаційний код | subj-id | C (12) | + |Відповідно до полів | | |за ЄДРПОУ | | | |з кодом 030 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.4. |Скорочена назва | subj-name | C (254)| + |Відповідно до полів | | |суб'єкта первинного | | | |з кодом 040 форми | | |фінансового | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |моніторингу чи | | | | | | |відокремленого | | | | | | |підрозділу | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.5. |Ідентифікатор | id-key- | C (6) | + |Відповідно до полів | | |суб'єкта первинного | ddfm | | |з кодом 050 форми | | |фінансового | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |моніторингу чи | | | | | | |відокремленого | | | | | | |підрозділу в ІАС | | | | | | |ДКФМУ | | | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.8.5.6. |Відомості про фактичне місцезнаходження суб'єкта | | | |первинного фінансового моніторингу (відокремленого | | | |підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, | | | |відмовлено у здійсненні) фінансову операцію | | | |(структура addr) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.8.5.6.1. |Країна (код) |addr-state-| C (3) | + |Відповідно до полів | | | | id | | |з кодом 060 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.6.2. |Область (код) |addr-obl-id| N (2) | +(3) |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 070 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.6.3. |Поштовий індекс | addr- | C (5) | +(2) |Відповідно до полів | | | | postal- | | |з кодом 080 форми | | | | code | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.6.4. |Населений пункт | addr-city | C (254)| + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 090 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.6.5. |Вулиця |addr-streat| C (254)| |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 100 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.6.6. |Будинок | addr-bud | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 110 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.6.7. |Корпус (споруда) | addr-kor | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 120 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.6.8. |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (5) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 130 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.6.9. |Номер телефону | addr-tlf | C (10) | + |Відповідно до полів | | |(з кодом населеного | | | |з кодом 140 форми | | |пункту) | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.6.10. |Адреса E-mail |addr-email | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 150 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.8.5.7. |Відомості про відповідального працівника суб'єкта | | | |первинного фінансового моніторингу (відокремленого | | | |підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, | | | |відмовлено у здійсненні) фінансову операцію | | | |(структура vdp) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.8.5.7.1. |Посада | vdp-pos | C (100)| + |Відповідно до полів | | |відповідального | | | |з кодом 160 форми | | |працівника | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.7.2. |Прізвище |vdp-name-pr| C (50) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 170 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.7.3. |Ім'я |vdp-name-i | C (30) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 180 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.7.4. |По батькові |vdp-name-pb| C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 190 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.7.5. |Номер телефону | vdp-tlf | C (10) | + |Відповідно до полів | | |(з кодом населеного | | | |з кодом 200 форми | | |пункту) | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.5.7.6. |Адреса E-mail | vdp-email | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 210 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.8.6. |Відомості про суб'єкта первинного фінансового | | | |моніторингу (відокремлений підрозділ), у якому було | | | |зареєстровано фінансову операцію (department-reestr) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.8.6.1. |Тип суб'єкта (код) | subj-typ | C (1) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 220 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.2. |Вид суб'єкта (код) | subj-vid | C (4) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 230 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.3. |Ідентифікаційний код | subj-id | C (12) | + |Відповідно до полів | | |за ЄДРПОУ | | | |з кодом 240 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.4. |Скорочена назва | subj-name | C (254)| + |Відповідно до полів | | |суб'єкта первинного | | | |з кодом 250 форми | | |фінансового | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |моніторингу чи | | | | | | |відокремленого | | | | | | |підрозділу | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.5. |Ідентифікатор |id-key-ddfm| C (6) | + |Відповідно до полів | | |суб'єкта первинного | | | |з кодом 260 форми | | |фінансового | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |моніторингу чи | | | | | | |відокремленого | | | | | | |підрозділу в ІАС | | | | | | |ДКФМУ | | | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.8.6.6. |Відомості про фактичне місцезнаходження суб'єкта | | | |первинного фінансового моніторингу (відокремленого | | | |підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову | | | |операцію (структура addr) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.8.6.6.1. |Країна (код) |addr-state-| C (3) | + |Відповідно до полів | | | | id | | |з кодом 270 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.6.2. |Область (код) |addr-obl-id| N (2) | +(3) |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 280 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.6.3. |Поштовий індекс | addr- | C (5) | +(2) |Відповідно до полів | | | | postal- | | |з кодом 290 форми | | | | code | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.6.4. |Населений пункт | addr-city | C (254)| + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 300 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.6.5. |Вулиця |addr-streat| C (254)| |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 310 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.6.6. |Будинок | addr-bud | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 320 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.6.7. |Корпус (споруда) | addr-kor | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 330 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.6.8. |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (5) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 340 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.6.9. |Номер телефону | addr-tlf | C (10) | + |Відповідно до полів | | |(з кодом населеного | | | |з кодом 350 форми | | |пункту) | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.6.10. |Адреса E-mail |addr-email | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 360 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.8.6.7. |Відомості про відповідального працівника суб'єкта | | | |первинного фінансового моніторингу (відокремленого | | | |підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову | | | |операцію (структура vdp) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.8.6.7.1. |Посада | vdp-pos | C (100)| + |Відповідно до полів | | |відповідального | | | |з кодом 370 форми | | |працівника | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.7.2. |Прізвище |vdp-name-pr| C (50) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 380 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.7.3. |Ім'я |vdp-name-i | C (30) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 390 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.7.4. |По батькові |vdp-name-pb| C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 400 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.7.5. |Номер телефону | vdp-tlf | C (10) | + |Відповідно до полів | | |(з кодом населеного | | | |з кодом 410 форми | | |пункту) | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.8.6.7.6. |Адреса E-mail | vdp-email | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 420 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9. |Відомості про фінансову операцію (структура fm21) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.1. |Порядковий номер | kl-id | N (12) | + |Відповідно до полів | | |реєстрації фінансової | | | |з кодом 470 форми | | |операції у реєстрі | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.2. |Дата реєстрації | kl-date | D (8) | + |Відповідно до полів | | |фінансової операції у | | | |з кодом 480 форми | | |реєстрі | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.3. |Ознака можливості |opr-terror | N (1) | + |Указується наявність | | |відношення фінансової | | | |ознаки (1 - немає; | | |операції до | | | |2 - є), що фінансова | | |фінансування тероризму | | | |операція пов'язана з | | | | | | |фінансуванням | | | | | | |тероризму | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.4. |Кількість учасників | opr-kol | N (5) | + |Відповідно до полів | | |фінансової операції | | | |з кодом 500 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.5. |Вид повідомлення про | opr-act | N (1) | + |Відповідно до полів | | |фінансової операцію | | | |з кодом 510 форми | | |(код) | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.6. |Дата фактичного | opr-date | D (8) | + |Відповідно до полів | | |здійснення фінансової | | | |з кодом 520 форми | | |операції (або відмови | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |в її проведенні) | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.7. |Час фактичного | opr-time | T (4) | + |Відповідно до полів | | |здійснення фінансової | | | |з кодом 530 форми | | |операції (або відмови | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |в її проведенні) | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.8. |Код валюти/банківського | opr- | C (3) | + |Відповідно до полів | | |металу | currency- | | |з кодом 540 форми | | | | id | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.9. |Сума фінансової | opr- | N (19) | + |Відповідно до полів | | |операції у валюті | currency- | | |з кодом 550 форми | | |проведення (вага | amount | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |банківського металу в | | | | | | |грамах) | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.10. |Сума фінансової | opr-uah- | N (19) | + |Відповідно до полів | | |операції у гривневому | equiv | | |з кодом 560 форми | | |еквіваленті | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.11. |Підстава здійснення | opr-pidst | C (500)| + |Відповідно до полів | | |фінансової операції | | | |з кодом 570 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.12. |Коментар до підстав | comment- |C (1000)| |Відповідно до полів | | |здійснення фінансової | opr- | | |з кодом 580 форми | | |операції | pidst | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.13. |Ознака здійснення |opr-status | C (1) | + |Відповідно до полів | | |фінансової операції | | | |з кодом 590 форми | | |(код) | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.14. |Код виду фінансової | opr-type1 | C (15) | + |Відповідно до полів | | |операції | | | |з кодом 600 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.15. |Ознаки фінансової | opr-type2 | C (4) | +(6) |Відповідно до полів | | |операції, що підлягає | | | |з кодом 610-614 форми| | |обов'язковому | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |фінансовому | | | | | | |моніторингу (код) | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.16. |Коментар до ознаки |opr-type2- |C (1000)| |Відповідно до полів з| | |(ознак) фінансової | comment | | |кодом 620 форми | | |операції, що підлягає | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |обов'язковому | | | | | | |фінансовому | | | | | | |моніторингу | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.17. |Ознаки фінансової | opr-type3 | C (3) | +(6) |Відповідно до полів з| | |операції, виявленої за | | | |кодом 630-634 форми | | |результатами | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |внутрішнього | | | | | | |фінансовому | | | | | | |моніторингу (код) | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.18. |Коментар до ознаки |opr-type3- |C (1000)| |Відповідно до полів з| | |(ознак) фінансової | comment | | |кодом 640 форми | | |операції, що підлягає | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |внутрішньому фінансовому| | | | | | |моніторингу | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.19. |Номер операції в |unique-nom | C (25) | |Відповідно до полів з| | |системі автоматизації | | | |кодом 680 форми | | |(за наявності) | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.20. |Дані про пов'язану фінансову операцію (структура | | | |opr-zv) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.20.1. |Порядковий номер | opr-zv-id | N (12) | |Відповідно до полів з| | |реєстрації | | | |кодом 650 форми | | |пов'язаної | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |фінансової операції | | | | | | |в реєстрі | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.20.2. |Дата реєстрації | opr-zv-dt | D (8) | |Відповідно до полів з| | |пов'язаної | | | |кодом 660 форми | | |фінансової операції | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |в реєстрі | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.20.3. |Коментар до | opr-zv- |C (1000)| |Відповідно до полів з| | |пов'язаної | comment | | |кодом 670 форми | | |фінансової операції | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.21. |Інформація про операцію, що коригується даною операцією | | | |(структура upd-info) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.21.1. |Інформація про операцію, що коригується даною операцією | | | |(структура upd-info-accepted) для взятих на облік | | | | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.21.1.1. |Порядковий номер | mod-id | N (12) | +(8.1) |Відповідно до полів | | |фінансової | | | |з кодом 690 форми | | |операції, що | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |коригується, у реєстрі | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.9.21.1.2. |Дата реєстрації | mod-date | D (8) | |Відповідно до полів | | |фінансової операції, що | | | |з кодом 700 форми | | |коригується | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.21.2. |Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової | | | |операції, що не взята на облік (структура | | | |upd-info-unaccepted) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.21.2.1. |Назва файла | file-name | C(12) | +(8.1) |Відповідно до правил | | |попереднього | | | |формування | | |повідомлення | | | |найменувань файлів та| | |про фінансову операцію, | | | |полів з кодом 451 | | |що не взята на облік | | | |форми N 2-ФМ | | | | | | |( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.9.21.2.2. |Дата попередньої | mod-date | D (8) | |Відповідно до полів | | |реєстрації фінансової | | | |з кодом 452 форми | | |операції в реєстрі, що | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |не взята на облік | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.9.21.2.3. |Порядковий номер | mod-id | N (12) | |Відповідно до полів | | |попередньої реєстрації | | | |з кодом 453 форми | | |фінансової операції в | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |реєстрі, що не | | | | | | |взята на облік | | | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.22. |Відомості про файли-додатки (структура dod-files) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.22.1. |Назва файла-додатка | dod- | C (12) | |Відповідно до правил | | | | filename | | |формування | | | | | | |найменувань файлів | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.22.2. |Формат файла-додатка | dod- | C (10) | (9) |Формат файла-додатка:| | | | filename- | | |TXT, DOC, XLS та інші| | | | format | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.23. |Додаткова інформація |opr-comment|C (4096)| |Відповідно до розділу| | | | | | |IV форми N 2-ФМ | | | | | | |( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24. |Відомості про учасника фінансової операції (структура | | | |fm22) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24.1. |Тип особи, що має | cl-type | N (2) | + |Відповідно до полів з| | |відношення до | | | |кодом 720 форми | | |фінансової операції | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |(код) | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.2. |Статус (тип) | cl-stp | N (2) | +(4) |Відповідно до полів з| | |учасника (код) | | | |кодом 730 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.3. |Ознака резидентності | cl-res | N (1) | +(4) |1 - резидент; | | | | | | |2 - нерезидент | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.4. |Ідентифікаційний код | cl-id | C (12) | +(4.1) |Відповідно до полів з| | |за ЄДРПОУ | | | |кодом 750 форми | | |(для фізичної особи - | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |ідентифікаційний | | | | | | |номер за ДРФО) | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.5. |Повна назва учасника | cl-name | C (254)| + |Відповідно до полів з| | |фінансової операції | | | |кодом 760 форми | | |(прізвище) | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.6. |Скорочена назва | cl-short- | C (254)| +(4.1) |Відповідно до полів з| | |учасника фінансової | name | | |кодом 770 форми | | |операції (ім'я) | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.7. |По батькові |cl-name-pb | C (30) | |Відповідно до полів з| | | | | | |кодом 780 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.8. |Дата народження |cl-date-of-| D (8) | +(4.3) |Відповідно до полів з| | | | birth | | |кодом 790 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.9. |Відомості про | cl-part- | C (254)| +(7) |Відповідно до полів з| | |документ, на | base | | |кодом 800 форми | | |підставі якого | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |здійснюється участь | | | | | | |у фінансовій | | | | | | |операції | | | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24.10. |Відомості про свідоцтво про державну реєстрацію | | | |(структура cl-state-reg) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24.10.1.|Свідоцтво про | cl-state- | C (20) | +(4.2) |Відповідно до полів з| | |державну реєстрацію | reg-id | | |кодом 810 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.10.2.|Назва органу (місця | cl-state- | C (254)| |Відповідно до полів з| | |проведення) | reg- | | |кодом 820 форми | | |державної реєстрації | authority | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |особи | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.10.3.|Дата реєстрації | cl-state- | D (8) | |Відповідно до полів з| | | | reg-date | | |кодом 830 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24.11. |Місцезнаходження (місце проживання) учасника | | | |(структура cl-juridical-addr) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24.11.1.|Країна реєстрації |addr-state-| C (3) | +(4) |Відповідно до полів з| | |або громадянства | id | | |кодом 840 форми | | |(код) | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.11.2.|Область реєстрації |addr-obl-id| N (2) | +(3, 4)|Відповідно до полів з| | |або проживання (код) | | | |кодом 850 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.11.3.|Поштовий індекс | addr- | C (10) | +(2, 4)|Відповідно до полів з| | | | postal- | | |кодом 860 форми | | | | code | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.11.4.|Населений пункт | addr-city | C (254)| +(4) |Відповідно до полів з| | | | | | |кодом 870 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.11.5.|Вулиця |addr-streat| C (254)| |Відповідно до полів з| | | | | | |кодом 880 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.11.6.|Будинок | addr-bud | C (7) | |Відповідно до полів з| | | | | | |кодом 890 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.11.7.|Корпус (споруда) | addr-kor | C (7) | |Відповідно до полів з| | | | | | |кодом 900 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.11.8.|Офіс (квартира) | addr-ofis | C (5) | |Відповідно до полів з| | | | | | |кодом 910 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.11.9.|Додаткові | addr-dods |C (1000)| |Відповідно до полів з| | |відомості | | | |кодом 920 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24.12. |Фактична адреса місцезнаходження (адреса тимчасового | | | |місця проживання) учасника (структура | | | |cl-actual-addr) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24.12.1.|Країна тимчасового |addr-state-| C (3) | +(4) |Відповідно до полів з| | |перебування (код) | id | | |кодом 930 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.12.2.|Область |addr-obl-id| N (2) | +(3, 4)|Відповідно до полів з| | |тимчасового | | | |кодом 940 форми | | |перебування (код) | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.12.3.|Поштовий індекс | addr- | C (10) | +(2, 4)|Відповідно до полів з| | | | postal- | | |кодом 950 форми | | | | code | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.12.4.|Населений пункт | addr-city | C (254)| +(4) |Відповідно до полів з| | | | | | |кодом 960 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.12.5.|Вулиця |addr-streat| C (254)| |Відповідно до полів з| | | | | | |кодом 970 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.12.6.|Будинок | addr-bud | C (7) | |Відповідно до полів з| | | | | | |кодом 980 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.12.7.|Корпус (споруда) | addr-kor | C (7) | |Відповідно до полів з| | | | | | |кодом 990 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.12.8.|Офіс (квартира) | addr-ofis | C (5) | |Відповідно до полів з| | | | | | |кодом 1000 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.12.9.|Додаткові | addr-dods |C (1000)| |Відповідно до полів з| | |відомості | | | |кодом 1010 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24.13. |Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу | | | |(структура cl-doc) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24.13.1.|Вид документа, що | doc-type | N (2) | +(4.3) |Відповідно до полів з| | |засвідчує фізичну | | | |кодом 1020 форми | | |особу (код) | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.13.2.|Серія документа, що | doc-ser | C (7) | |Відповідно до полів з| | |засвідчує фізичну | | | |кодом 1030 форми | | |особу | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.13.3.|Номер документа, що | doc-id | C (20) | |Відповідно до полів з| | |засвідчує фізичну | | | |кодом 1040 форми | | |особу | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.13.4.|Дата видачі | doc-date | D (8) | +(4.3) |Відповідно до полів з| | |документа, що | | | |кодом 1050 форми | | |засвідчує фізичну | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |особу | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.13.5.|Повна назва органу, | doc- | C (254)| +(4.3) |Відповідно до полів з| | |який видав | authority | | |кодом 1060 форми | | |документ, що | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |засвідчує фізичну | | | | | | |особу | | | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24.14. |Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито | | | |рахунок учасника фінансової операції, що | | | |використовується для здійснення фінансової операції | | | |(структура cl-bank-account) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24.14.1.|Номер рахунка |bank-acc-no| C (32) | |Відповідно до полів з| | | | | | |кодом 1070 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.14.2.|Назва банку | bank-name | C (254)| |Відповідно до полів з| | |(філії) | | | |кодом 1080 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.14.3.|Код банку (філії) | bank-mfo | C (12) | |Відповідно до полів з| | | | | | |кодом 1090 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24.14.4.|Адреса (структура bank-addr) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24.14. |Країна (код) |addr-state-| C (3) | |Відповідно до полів з| |4.1. | | id | | |кодом 1100 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.14. |Область (код) |addr-obl-id| N (2) | |Відповідно до полів з| |4.2. | | | | |кодом 1110 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.14. |Поштовий індекс | addr- | C (10) | |Відповідно до полів з| |4.3. | | postal- | | |кодом 1120 форми | | | | code | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.14. |Населений пункт | addr-city | C (254)| |Відповідно до полів з| |4.4. | | | | |кодом 1130 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.14. |Вулиця |addr-streat| C (254)| |Відповідно до полів з| |4.5. | | | | |кодом 1140 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.14. |Будинок | addr-bud | C (7) | |Відповідно до полів з| |4.6. | | | | |кодом 1150 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.14. |Корпус | addr-kor | C (7) | |Відповідно до полів з| |4.7. |(споруда) | | | |кодом 1160 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.14. |Офіс (квартира) | addr-ofis | C(5) | |Відповідно до полів з| |4.8. | | | | |кодом 1170 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24.15. |Відомості про кореспондентський рахунок, який | | | |використовується для здійснення фінансової операції | | | |в іноземній валюті (структура cl-cor-bank) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24.15.1.|Номер рахунка |bank-acc-no| C (32) | |Відповідно до полів з| | | | | | |кодом 1180 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.15.2.|Назва фінансової | bank-name |C (254) | |Відповідно до полів з| | |установи - | | | |кодом 1190 форми | | |кореспондента, у | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |якій відкрито | | | | | | |рахунок | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.15.3.|Код фінансової | bank-id | C (12) | |Відповідно до полів з| | |установи-кореспондента | | | |кодом 1200 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24.15.4.|Адреса (структура bank-addr) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.24.15. |Країна |addr-state-| C (3) | |Відповідно до полів з| |4.1. |місцезнаходження | id | | |кодом 1210 форми | | |фінансової | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |установи-кореспондента | | | | | | |(код) | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.15. |Область (код) |addr-obl-id| N (2) | |Відповідно до полів з| |4.2. | | | | |кодом 1220 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.15. |Поштовий індекс | addr- | C (10) | |Відповідно до полів з| |4.3. | | postal- | | |кодом 1230 форми | | | | code | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.15. |Населений пункт | addr-city | C (254)| |Відповідно до полів з| |4.4. | | | | |кодом 1240 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.15. |Вулиця |addr-streat| C (254)| |Відповідно до полів з| |4.5. | | | | |кодом 1250 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.15. |Будинок | addr-bud | C (7) | |Відповідно до полів з| |4.6. | | | | |кодом 1260 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.15. |Корпус | addr-kor | C (7) | |Відповідно до полів з| |4.7. |(споруда) | | | |кодом 1270 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.9.24.15. |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (5) | |Відповідно до полів з| |4.8. | | | | |кодом 1280 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | ----------------------------------------------------------------------------------------------
{ Пункт 8.1 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету фінансового моніторингу N 87 ( z0658-06 ) від
05.05.2006 }
8.2. Опис структури та елементів транспортного
файла-квитанції (тип B, P) на файл-повідомлення (типу A, N)
---------------------------------------------------------------------------------------------- | N та назва |Назва тега/| Тип |Обов'язкове| Примітки | | елемента/структури | атрибута | | | | |----------------------------------------------------------------------+---------------------| |Головна структура transport-file | | |----------------------------------------------------------------------+---------------------| |1. |Відомості про транспортний файл (структура | | | |file-meta-data) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |1.1. |Назва ТФ | file-name| C (12) | + |Відповідно до | | | | | | |правил формування | | | | | | |найменувань файлів | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.2. |Дата створення ТФ | file-date | D (8) | + | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.3. |Час створення ТФ | file-time | T (4) | + | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.4. |Ідентифікатор | id-key | - | +(1) |Використовується | | |ключа ЕЦП | | | |КЗЗ | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.5. |ЕЦП файла | file- | - | +(1) |Використовується | | | | signatue | | |КЗЗ | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.6. |Дата підписання | time- | - | +(1) |Використовується | | | | signature | | |КЗЗ | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.7. |Кількість операцій | count | N (6) | + | | | |у файлі | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.8. |Версія програмного | app- | - | |Використовується КЗЗ | | |комплексу | version | | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2. |Відомості про файл-повідомлення (структура report) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.1. |Загальні відомості про файл-повідомлення, що | | | |квитується (структура input-file-meta-data) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.1.1. |Назва файла |input-file-| C (12) | + |Відповідно до правил | | | | name | | |формування | | | | | | |найменувань файлів | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.2. |Дата створення |input-file-| D (8) | + | | | |файла | date | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.3. |Час створення |input-file-| T (4) | + | | | |файла | time | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.4. |Ідентифікатор |input-id- | - | +(1) |Використовується КЗЗ | | |ключа ЕЦП | key | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.5. |ЕЦП файла |input-file-| - | +(1) |Використовується КЗЗ | | | | signature | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.6. |Дата підписання |input-time-| - | +(1) |Використовується КЗЗ | | | | signature | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.7. |Кількість операцій у |input-count| N (6) | + | | | |повідомленні | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.8. |Версія програмного |input-app- | - | +(1) |Використовується КЗЗ | | |комплексу | version | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.2. |Наявність помилки |file-error-| C (4) | + | | | |у | status | | | | | |файлі-повідомленні | | | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.3. |Помилка у заголовочній частині файла (структура | | | |file-error) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.3.1. |Помилка (структура error) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.3.1.1. |Код помилки | error-code| C (4) | + |Заповнюється згідно | | | | | | |з Довідником | | | | | | |K_DFM15 (додаток 2) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.3.1.2. |Опис помилки |description| C (100)| | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.3.1.3. |Номер помилкового тега |start-tag- | N (6) | |Номер помилкого тега | | | | order | | |з початку файла | | | | | | |(номер тега | | | | | | |transport-file має | | | | | | |значення один ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.3.1.4. |Назва тега | remark | C (50) | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.3.1.5. |Додаткові дані про помилку (структура | | | |additional-info) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.3.1.5.1. |Значення | key | C (100)| | | | |помилкового тега | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.3.1.5.2. |Назва | value | C (100)| | | | |класифікатора | | | | | | |(для помилки | | | | | | |значення | | | | | | |класифікатора) | | | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.4. |Відомості про помилки у даних про операцію | | | |(структура opr-report) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.4.1. |Порядковий номер | fm2-id | N (6) | + | | | |структури fm2 | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4.2. |Ідентифікатор | id-key | - | +(1) |Використовується КЗЗ | | |ключа ЕЦП | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4.3. |ЕЦП структури | fm2- | - | +(1) |Використовується КЗЗ | | |fm21 | signature| | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4.4. |Дата підписання | time- | - | +(1) |Використовується КЗЗ | | | | signature| | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4.5. |Наявність помилки | opr-error-| C (4) | | | | |у структурі fm2 | status | | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.4.6. |Опис помилки (структура opr-error) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.4.6.1. |Помилка (структура error) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.4.6.1.1. |Код помилки | error-code| C (4) | + |Заповнюється згідно | | | | | | |з Довідником | | | | | | |K_DFM15 (додаток 2) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4.6.1.2. |Опис помилки |description| C (100)| | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4.6.1.3. |Номер помилкового |start-tag- | N (6) | |Номер помилкого тега | | |тега | order | | |з початку файла | | | | | | |(номер тега | | | | | | |transport-file має | | | | | | |значення один) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4.6.1.4. |Назва тега | remark | C (50) | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.4.6.1.5. |Додаткові дані про помилку (структура | | | |additional-info) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.4.6.1.5.1.|Значення | key | C (100)| | | | |помилкового тега | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4.6.1.5.2.|Назва | value |C (100) | | | | |класифікатора | | | | | | |(для помилки | | | | | | |значення | | | | | | |класифікатора) | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
8.3. Опис структури та елементів транспортного файла (тип U)
---------------------------------------------------------------------------------------------- | N та назва |Назва тега/| Тип |Обов'язкове| Примітки | | елемента/структури | атрибута | | | | |----------------------------------------------------------------------+---------------------| |Головна структура transport-file | | |----------------------------------------------------------------------+---------------------| |1. |Відомості про транспортний файл (структура | | | |file-meta-data) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |1.1. |Назва ТФ | file-name | C (12) | + |Відповідно до | | | | | | |правил формування | | | | | | |найменувань файлів | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.2. |Дата створення ТФ | file-date | D (8) | + | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.3. |Час створення ТФ | file-time | T (4) | + | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.4. |Ідентифікатор ключа | id-key | - | +(1) |Використовується | | |ЕЦП | | | |КЗЗ | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.5. |ЕЦП файла | file- | - | +(1) |Використовується | | | | signature| | |КЗЗ | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.6. |Дата підписання | time- | - | +(1) |Використовується | | | | signature| | |КЗЗ | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.7. |Версія програмного |app-version| - | +(1) |Використовується | | |комплексу | | | |КЗЗ | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2. |Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового | | | |моніторингу та відповідальної особи (структура fm1) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.1. |Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу| | | |(структура ident) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.1.1. |Ідентифікаційний код | subj-id | C (12) | + |Відповідно до полів | | |за ЄДРПОУ (для | | | |з кодом 010 форми | | |фізичної особи - | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | | |ідентифікаційний | | | | | | |номер за ДРФО) | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.2. |Скорочена назва |subj-name- | C (254)| + |Відповідно до полів | | | | shortcut | | |з кодом 020 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.3. |Дата вихідної реєстрації| date-card | D(8) | + |Відповідно до полів | | |повідомлення | | | |з кодом 030 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.3.1. |Номер вихідної |number-card| C(15) | + |Відповідно до полів | | |реєстрації повідомлення | | | |з кодом 031 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.4. |Вид повідомлення | opr-act | N (1) | + |Відповідно до полів | | |(код) | | | |з кодом 040 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.5. |Ідентифікатор |id-key-ddfm| C (6) | + |Відповідно до полів | | |суб'єкта в ІАС ДКФМУ | | | |з кодом 050 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.5.1. |Ідентифікатор | id-key- | C(6) | + |Відповідно до полів | | |відокремленого | sdddfm | | |з кодом 051 форми | | |підрозділу в ІАС ДКФМУ | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.6. |Тип суб'єкта (код), | ust-type | N (1) | + |Відповідно до полів | | |відомості про який | | | |з кодом 060 форми | | |надсилаються | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.7. |Тип повідомлення про | vdp_type | N (1) | |Заповнюється згідно | | |відповідального | | | |з довідником | | |працівника (код) | | | |K_DFM13 (додаток 1) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.2. |Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового | | | |моніторингу (структура ustanova) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.2.1. |Повна назва суб'єкта | subj-name | C (254)| |Відповідно до полів | | |первинного фінансового | | | |з кодом 070 форми | | |моніторингу | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | | | | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.2.2. |Скорочена назва |subj-name- | C (254)| |Відповідно до полів | | | | shortcut | | |з кодом 080 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.2.3. |Тип суб'єкта (код) | ust-type | N (1) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 090 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.2.4. |Вид суб'єкта (код) | ust-vid | N (4) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 100-103 | | | | | | |форми N 1-ФМ | | | | | | |( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.2.4.1. |Коментар до виду | comment- |C (1000)| |Відповідно до полів | | |суб'єкта | ust-vid | | |з кодом 109 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.2.5. |Місцезнаходження (структура addr) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.2.5.1. |Країна (код) |addr-state-| C (3) | |Відповідно до полів | | | | id | | |з кодом 140 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.2.5.2. |Поштовий індекс | addr- | C (10) | |Відповідно до полів | | | | postal- | | |з кодом 150 форми | | | | code | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.2.5.3. |Область (код) |addr-obl-id| N (2) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 160 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.2.5.4. |Населений пункт | addr-city | C (254)| |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 170 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.2.5.5. |Вулиця |addr-streat| C (254)| |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 180 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.2.5.6. |Будинок | addr-bud | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 190 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.2.5.7. |Корпус (споруда) | addr-kor | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 200 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.2.5.8. |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 210 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.3. |Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового | | | |моніторингу (структура ustanova-dod) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.3.1. |Фактичне місцезнаходження (адреса тимчасового | | | |перебування) (структура addr) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.3.1.1. |Країна (код) |addr-state-| C (3) | |Відповідно до полів | | | | id | | |з кодом 220 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.3.1.2. |Поштовий індекс | addr- | C (10) | |Відповідно до полів | | | | postal- | | |з кодом 230 форми | | | | code | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.3.1.3. |Область (код) |addr-obl-id| N (2) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 240 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.3.1.4. |Населений пункт | addr-city | C (254)| |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 250 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.3.1.5. |Вулиця |addr-streat| C (254)| |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 260 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.3.1.6. |Будинок | addr-bud | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 270 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.3.1.7. |Корпус (споруда) | addr-kor | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 280 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.3.1.8. |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 290 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.3.1.9. |Номер телефону | addr-tlf | C (10) | +(5) |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 300 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.3.1.10. |Адреса E-mail | addr-email| C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 310 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.4. |Відомості про відокремлений підрозділ (структура | | | |department) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.4.1. |Ідентифікаційний код | subj-id | C (12) | |Відповідно до полів | | |за ЄДРПОУ | | | |з кодом 320 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.4.2. |Повна назва | subj-name | C (254)| |Відповідно до полів | | |відокремленого | | | |з кодом 330 форми | | |підрозділу | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.4.3. |Скорочена назва |subj-name- | C (254)| |Відповідно до полів | | |відокремленого | shortcut | | |з кодом 340 форми | | |підрозділу | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.4.4. |Тип суб'єкта (код) | ust-type | N (1) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 350 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.4.5. |Вид суб'єкта (код) | ust-vid | N (4) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 360-363 | | | | | | |форми N 1-ФМ | | | | | | |( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.4.5.1. |Коментар до виду | comment- |C (1000)| |Відповідно до полів | | |суб'єкта | ust- | | |з кодом 369 форми | | | | vid | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.4.6. |Фактичне місцезнаходження (адреса тимчасового | | | |перебування) (структура addr) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.4.6.1. |Країна (код) |addr-state-| C (3) | |Відповідно до полів | | | | id | | |з кодом 380 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4.6.2. |Поштовий індекс | addr- | C (10) | |Відповідно до полів | | | | postal- | | |з кодом 390 форми | | | | code | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4.6.3. |Область (код) |addr-obl-id| N (2) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 400 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4.6.4. |Населений пункт | addr-city | C (254)| |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 410 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4.6.5. |Вулиця |addr-streat| C (254)| |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 420 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4.6.6. |Будинок | addr-bud | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 430 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4.6.7. |Корпус (споруда) | addr-kor | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 440 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4.6.8. |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 450 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4.6.9. |Номер телефону | addr-tlf | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 460 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.4.6.10. |Адреса E-mail | addr-email| C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 470 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.5. |Відомості про відповідального (відповідальних) працівника| | | |(працівників) (структура vdp) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.5.1. |Відомості про призначення відповідального працівника | | | |(структура vdp-assignment) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.5.1.1. |Посада | vdp-pos | C (100)| |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 480 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.5.1.2. |Прізвище |vdp-name-pr| C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 490 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.5.1.3. |Ім'я | vdp-name-i| C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 500 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.5.1.4. |По батькові |vdp-name-pb| C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 510 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.5.1.5. |Номер наказу про | vdp-nm | C (20) | |Відповідно до полів | | |призначення | | | |з кодом 520 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.5.1.6. |Дата наказу про | vdp-date | D (8) | |Відповідно до полів | | |призначення | | | |з кодом 530 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.5.1.7. |Номер телефону | vdp-tlf | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 540 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.5.1.8. |Адреса E-mail | vdp- email| C (50)| |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 550 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.5.2. |Відомості про особу, що тимчасово виконує обов'язки | | | |відповідального працівника у разі його відсутності | | | |(структура vdp-temp-assignment) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.5.2.1. |Посада | vdp-pos | C (100)| |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 560 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.5.2.2. |Прізвище |vdp-name-pr| C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 570 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.5.2.3. |Ім'я | vdp-name-i| C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 580 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.5.2.4. |По батькові |vdp-name-pb| C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 590 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.5.2.5. |Номер наказу про | vdp-nm | C (20) | |Відповідно до полів | | |призначення | | | |з кодом 600 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.5.2.6. |Дата наказу про | vdp-date | D (8) | |Відповідно до полів | | |призначення | | | |з кодом 610 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.5.2.7. |Номер телефону | vdp-tlf | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 620 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.5.2.8. |Адреса E-mail | vdp-email | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 630 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.5.3. |Відомості про звільнення відповідального працівника | | | |або особи, що тимчасово виконує обов'язки | | | |відповідального працівника у разі його відсутності | | | |(структура vdp-clear) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.5.3.1. |Прізвище |vdp-name-pr| C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 640 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.5.3.2. |Ім'я | vdp-name-i| C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 650 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.5.3.3. |По батькові |vdp-name-pb| C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 660 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.5.3.4. |Номер наказу про | vdp-nm | С(20) | |Відповідно до полів | | |звільнення | | | |з кодом 670 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.5.3.5. |Дата наказу про | vdp-date | D (8) | |Відповідно до полів | | |звільнення | | | |з кодом 680 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------- { Пункт 8.3 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету фінансового моніторингу N 87 ( z0658-06 ) від
05.05.2006 }

8.4. Опис структури та елементів транспортного
файла-квитанції (тип V) на файл-повідомлення (типу U)
---------------------------------------------------------------------------------------------- | N та назва |Назва тега/| Тип |Обов'язкове| Примітки | | елемента/структури | атрибута | | | | |----------------------------------------------------------------------+---------------------| |Головна структура transport-file | | |----------------------------------------------------------------------+---------------------| |1. |Відомості про транспортний файл (структура | | | |file-meta-data) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |1.1. |Назва ТФ | file-name| C (12) | + |Відповідно до правил | | | | | | |формування | | | | | | |найменувань файлів | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.2. |Дата створення ТФ | file-date| D (8) | + | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.3. |Час створення ТФ | file-time| T (4) | + | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.4. |Ідентифікатор ключа | id-key | - | +(1) |Використовується КЗЗ | | |ЕЦП | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.5. |ЕЦП файла | file- | - | +(1) |Використовується КЗЗ | | | | signature| | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.6. |Дата підписання | time- | - | +(1) |Використовується КЗЗ | | | | signature| | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |1.7. |Версія програмного |app-version| - | +(1) |Використовується КЗЗ | | |комплексу | | | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2. |Відомості про файл-повідомлення (структура report) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.1. |Загальні відомості про файл-повідомлення, що квитується | | | |(структура input-file-meta-data) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.1.1. |Назва файла |input-file-| C (12) | + |Відповідно до правил | | | | name | | |формування | | | | | | |найменувань файлів | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.2. |Дата створення |input-file-| D (8) | + | | | |файла | date | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.3. |Час створення файла |input-file-| T (4) | + | | | | | time | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.4. |Ідентифікатор ключа |input-id- | - | +(1) |Використовується КЗЗ | | |ЕЦП | key | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.5. |ЕЦП файла |input-file-| - | +(1) |Використовується КЗЗ | | | | signature | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.6. |Дата підписання |input-time-| - | +(1) |Використовується КЗЗ | | | | signature | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.1.7. |Версія програмного |input-app- | - | +(1) |Використовується КЗЗ | | |комплексу | version | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.2. |Наявність помилки у |file-error-| C (4) | + | | | |файлі-повідомленні | status | | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.3. |Помилка файла (структура file-error) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.3.1. |Помилка (структура error) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.3.1.1. |Код помилки | error-code| C (4) | + |Заповнюється згідно | | | | | | |з Довідником K_DFM15 | | | | | | |(додаток 2) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.3.1.2. |Опис помилки |description| C (100)| | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.3.1.3. |Номер помилкового тега |start-tag- | N (6) | |Номер помилкового | | | | order | | |тега з початку файла | | | | | | |(номер тега | | | | | | |transport-file має | | | | | | |значення один) | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.3.1.4. |Назва тега | remark | C (50) | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.3.1.5. |Додаткові дані про помилку (структура additional-info) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.3.1.5.1. |Значення | key |C (1000)| | | | |помилкового тега | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------| |2.3.1.5.2. |Назва | value | C (100)| | | | |класифікатора | | | | | | |(для помилки | | | | | | |значення | | | | | | |класифікатора) | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
8.5. Додаткові примітки щодо окремих елементів транспортних
файлів та порядку їх використання 1. Використовується системою захисту інформації (КЗЗ). Тип
реквізиту - символьний ("C"). Довжина визначається КЗЗ. 2. Якщо елемент адреси "Країна" містить код України (804), то
поле індексу вказується за форматом N (5) та є обов'язковим. 3. Якщо елемент адреси "Країна" містить код України (804), то
поле є обов'язковим. 4. Поле обов'язкове для клієнта або особи, від імені або за
дорученням якої здійснюється фінансова операція, або для
фактичного вигодоодержувача. 4.1. Поле обов'язкове для клієнта або особи, від імені або за
дорученням якої здійснюється фінансова операція, або для
фактичного вигодоодержувача, якщо учасник є резидентом. 4.2. Поле обов'язкове для клієнта або особи, від імені або за
дорученням якої здійснюється фінансова операція, або для
фактичного вигодоодержувача, якщо учасник є юридичною особою або
суб'єктом підприємницької діяльності. { Підпункт 4.2 підпункту 4
пункту 8.5 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету фінансового моніторингу N 87 ( z0658-06 ) від
05.05.2006 } 4.3. Поле обов'язкове для клієнта або особи, від імені або за
дорученням якої здійснюється фінансова операція, або для
фактичного вигодоодержувача, якщо учасник є фізичною особою або
фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності. { Підпункт
4.3 підпункту 4 пункту 8.5 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 87
( z0658-06 ) від 05.05.2006 } 5. Поле обов'язкове для заповнення для виду повідомлення
"первинне". 6. Одна з двох ознак пунктів 2.9.15 або 2.9.17 обов'язкова. 7. Поле обов'язкове для особи, що не є клієнтом або
контрагентом. 8. Поле обов'язкове при наявності ознаки "додаткове
повідомлення". 8.1. Поле обов'язкове при наявності ознаки "додаткове
повідомлення" про фінансову операцію, що не взята на облік.
{ Підпункт 8 пункту 8.5 глави 8 доповнено підпунктом 8.1 згідно з
Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 87
( z0658-06 ) від 05.05.2006 } 9. Поле (dod-filename-format) заповнюється згідно з такими
правилами: 9.1. Ім'я файла відкидається; 9.2. В якості вхідного значення поля використовується рядок,
який містить усі розширення імені файла без першого символу "." на
початку рядку; 9.3. Якщо довжина рядка, отриманого на етапі (пункт 9.1),
перевищує максимальну довжину поля, послідовно відкидаються
початкові розширення із лівої частини рядка (включно із
символом ".") доти, доки не буде отримано рядок, який вміщується в
поле; 9.4. Не дозволяється заповнювати поле частиною розширення
файла - розширення вміщується або відкидається цілком; 9.5. Якщо останнє (розташоване в кінці строки) розширення
імені файла перевищує максимальну довжину поля, поле приймає пусте
значення (строку нульової довжини); 9.6. Оригінальний регістр розширення файла має бути
збережений; 9.7. Приклади заповнення значення: - для файла "Доп_Файл.Xls" (рядок розширень згідно з пунктом
9.2: "Xls") значення поля буде "Xls"; - для файла "my_add_file.tar.gz" (рядок розширень згідно з
пунктом 9.2: "tar.gz") значення поля буде "tar.gz"; - для файла "my_add_file.t.info.tar.gz" (рядок розширень
згідно з пунктом 9.2: "t.info.tar.gz") значення поля буде
"tar.gz", так як рядки "t.info.tar.gz" та "info.tar.gz"
перевищують максимальну довжину поля, тому розширення "t" та
"info" послідовно відкидаються.
{ Підпункт 10 пункту 8.5 глави 8 виключено на підставі Наказу
Державного комітету фінансового моніторингу N 87 ( z0658-06 ) від
05.05.2006 }
{ Підпункт 11 пункту 8.5 глави 8 виключено на підставі Наказу
Державного комітету фінансового моніторингу N 87 ( z0658-06 ) від
05.05.2006 }
{ Підпункт 11.1 підпункту 11 пункту 8.5 глави 8 виключено на
підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 87
( z0658-06 ) від 05.05.2006 }
{ Підпункт 11.2 підпункту 11 пункту 8.5 глави 8 виключено на
підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 87
( z0658-06 ) від 05.05.2006 }
{ Підпункт 11.3 підпункту 11 пункту 8.5 глави 8 виключено на
підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 87
( z0658-06 ) від 05.05.2006 }
{ Склад в редакції Наказу Державного комітету фінансового
моніторингу N 162 ( z0992-05 ) від 17.08.2005 }
Начальник Управління
інформаційних технологій В.С.Давидюк

Додаток 1
до Складу реквізитів
та структури файлів
інформаційного обміну
між Державним департаментом
фінансового моніторингу
та суб'єктами первинного
фінансового моніторингу,
які не є банками,
затвердженого наказом
Державного департаменту
фінансового моніторингу
28.09.2004 N 122

ДОВІДНИК
кодів типу повідомлення
про відповідального працівника K_DFM13
Структура K_DFM13

------------------------------------------------------------------ | Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту | |-------------------+---------------------+----------------------| | K_DFM13_CODE | С (1) |Код типу повідомлення | | | |про відповідального | | | |працівника | |-------------------+---------------------+----------------------| | K_DFM13_NAME | C (120) |Тип повідомлення про | | | |відповідального | | | |працівника | ------------------------------------------------------------------
Зміст K_DFM13
------------------------------------------------------------------ | K_DFM13_CODE | K_DFM13_NAME | |---------------+------------------------------------------------| | 1 |Повідомлення про призначення відповідального | | |працівника | |---------------+------------------------------------------------| | 2 |Повідомлення про звільнення відповідального | | |працівника | |---------------+------------------------------------------------| | 3 |Повідомлення про особу, що тимчасово виконує | | |обов'язки працівника, відповідального за | | |проведення фінансового моніторингу | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Складу реквізитів
та структури файлів
інформаційного обміну
між Державним департаментом
фінансового моніторингу
та суб'єктами первинного
фінансового моніторингу,
які не є банками,
затвердженого наказом
Державного департаменту
фінансового моніторингу
28.09.2004 N 122

ДОВІДНИК КОДІВ ПОМИЛОК
(для електронного обміну
з небанківськими установами)
K_DFM15
Структура K_DFM15

------------------------------------------------------------------ | Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту | |-------------------+---------------------+----------------------| | K_DFM15_CODE | N (4) |Код помилки за | | | |результатами перевірки| | | |транспортного файла | |-------------------+---------------------+----------------------| | K_DFM15_NAME | C (120) |Помилка за | | | |результатами перевірки| | | |транспортного файла | ------------------------------------------------------------------
Зміст K_DFM15

------------------------------------------------------------------ | K_DFM15_CODE | K_DFM15_NAME | |----------------+-----------------------------------------------| | 0000 |Повідомлення взято на облік. Успішна обробка | |----------------+-----------------------------------------------| | 1000 |Файл з такою назвою вже зареєстровано | | |(дублювання назви файла) | |----------------+-----------------------------------------------| | 1001 |Помилка структури | |----------------+-----------------------------------------------| | 1002 |Файл прийнятий частково (якщо файл містить | | |декілька операцій та частина операцій взята на | | |облік) | |----------------+-----------------------------------------------| | 1003 |Файл з помилками | |----------------+-----------------------------------------------| | 1004 |Неможливо ідентифікувати суб'єкт | |----------------+-----------------------------------------------| | 1026 |Системне ім'я файла не відповідає значенню | | |атрибута FILE-NAME | |----------------+-----------------------------------------------| | 1100 |Невірний ЕЦП на файл | |----------------+-----------------------------------------------| | 1101 |Невірний ЕЦП для внутрішньої підструктури | |----------------+-----------------------------------------------| | 1102 |Операція з таким номером у реєстрі вже існує | | |(тег <kl-id>, <kl-date>) | |----------------+-----------------------------------------------| | 1124 |Кількість операцій у повідомленні (COUNT) не | | |дорівнює кількості підструктур FM 21 у даному | | |файлі | |----------------+-----------------------------------------------| | 1125 |Максимальне значення номера операції (FM 21-ID)| | |у файлі не дорівнює кількості операцій (COUNT) | | |у повідомленні | |----------------+-----------------------------------------------| | 1401 |Помилка в структурі елемента або відсутній | | |обов'язковий реквізит елемента | |----------------+-----------------------------------------------| | 1411 |Помилка в типі даних реквізиту | |----------------+-----------------------------------------------| | 1421 |Невідомий код класифікатора | |----------------+-----------------------------------------------| | 1431 |Відсутність обов'язкового тега MOD-ID (тип | | |повідомлення "додатково") | |----------------+-----------------------------------------------| | 1432 |Відсутність обов'язкового тега MOD-DATE (тип | | |повідомлення "додатково") | |----------------+-----------------------------------------------| | 1433 |Відсутність значення тега MOD-ID (тип | | |повідомлення "додатково") | |----------------+-----------------------------------------------| | 1434 |Відсутність значення тега MOD-DATE (тип | | |повідомлення "додатково") | |----------------+-----------------------------------------------| | 1435 |Відсутність операції, яка корегується | |----------------+-----------------------------------------------| | 1437 |В операції повинні брати участь хоча б один | | |"клієнт" та хоча б один "контрагент" | |----------------+-----------------------------------------------| | 1438 |Кількість учасників операції повинна бути | | |більше одного | |----------------+-----------------------------------------------| | 1440 |Відсутнє значення реквізиту | |----------------+-----------------------------------------------| | 1441 |Відсутнє значення реквізиту для | | |учасника-клієнта або для особи, що діє від | | |імені клієнта, або фактичного вигодоодержувача | |----------------+-----------------------------------------------| | 1442 |Відсутнє значення реквізиту для | | |учасника-клієнта | |----------------+-----------------------------------------------| | 1443 |Відсутнє значення реквізиту для особи, що діє | | |від імені клієнта | |----------------+-----------------------------------------------| | 1444 |Відсутнє значення реквізиту для особи-резидента| |----------------+-----------------------------------------------| | 1445 |Відсутнє значення реквізиту при ознаці закриття| | |рахунку | |----------------+-----------------------------------------------| | 1460 |Неприпустима дата | |----------------+-----------------------------------------------| | 1461 |Значення реквізиту більше дати створення файла | |----------------+-----------------------------------------------| | 1463 |Для фіз. особи дата видачі документа не може | | |бути менша дати народження | |----------------+-----------------------------------------------| | 1470 |Сума операції не може бути від'ємним числом | |----------------+-----------------------------------------------| | 1501 |Кожне слово із строки значення реквізиту | | |повинно містити букви тільки латиниці або | | |тільки кирилиці | |----------------+-----------------------------------------------| | 1502 |Не пройдено автоматичний логічно-семантичний | | |контроль | |----------------+-----------------------------------------------| | 1504 |Невірна кодова сторінка (повинна бути WIN1251) | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Складу реквізитів
та структури файлів
інформаційного обміну
між Державним департаментом
фінансового моніторингу
та суб'єктами первинного
фінансового моніторингу,
які не є банками,
затвердженого наказом
Державного департаменту
фінансового моніторингу
28.09.2004 N 122

ПЕРЕЛІК
допустимих символів кодової сторінки
Windows-1251 та їх 16-знакових кодів

---------------------------------------- | Символ | 16-знаковий код | |--------------+-----------------------| | ( пробіл ) | 0 x 20 | |--------------+-----------------------| | ! | 0 x 21 | |--------------+-----------------------| | " | 0 x 22 | |--------------+-----------------------| | # | 0 x 23 | |--------------+-----------------------| | $ | 0 x 24 | |--------------+-----------------------| | % | 0 x 25 | |--------------+-----------------------| | & | 0 x 26 | |--------------+-----------------------| | ' | 0 x 27 | |--------------+-----------------------| | ( | 0 x 28 | |--------------+-----------------------| | ) | 0 x 29 | |--------------+-----------------------| | * | 0 x 2A | |--------------+-----------------------| | + | 0 x 2B | |--------------+-----------------------| | , | 0 x 2C | |--------------+-----------------------| | - | 0 x 2D | |--------------+-----------------------| | . | 0 x 2E | |--------------+-----------------------| | / | 0 x 2F | |--------------+-----------------------| | 0 | 0 x 30 | |--------------+-----------------------| | 1 | 0 x 31 | |--------------+-----------------------| | 2 | 0 x 32 | |--------------+-----------------------| | 3 | 0 x 33 | |--------------+-----------------------| | 4 | 0 x 34 | |--------------+-----------------------| | 5 | 0 x 35 | |--------------+-----------------------| | 6 | 0 x 36 | |--------------+-----------------------| | 7 | 0 x 37 | |--------------+-----------------------| | 8 | 0 x 38 | |--------------+-----------------------| | 9 | 0 x 39 | |--------------+-----------------------| | : | 0 x 3A | |--------------+-----------------------| | ; | 0 x 3B | |--------------+-----------------------| | < | 0 x 3C | |--------------+-----------------------| | = | 0 x 3D | |--------------+-----------------------| | > | 0 x 3E | |--------------+-----------------------| | ? | 0 x 3F | |--------------+-----------------------| | @ | 0 x 40 | |--------------+-----------------------| | A | 0 x 41 | |--------------+-----------------------| | B | 0 x 42 | |--------------+-----------------------| | C | 0 x 43 | |--------------+-----------------------| | D | 0 x 44 | |--------------+-----------------------| | E | 0 x 45 | |--------------+-----------------------| | F | 0 x 46 | |--------------+-----------------------| | G | 0 x 47 | |--------------+-----------------------| | H | 0 x 48 | |--------------+-----------------------| | I | 0 x 49 | |--------------+-----------------------| | J | 0 x 4A | |--------------+-----------------------| | K | 0 x 4B | |--------------+-----------------------| | L | 0 x 4C | |--------------+-----------------------| | M | 0 x 4D | |--------------+-----------------------| | N | 0 x 4E | |--------------+-----------------------| | O | 0 x 4F | |--------------+-----------------------| | P | 0 x 50 | |--------------+-----------------------| | Q | 0 x 51 | |--------------+-----------------------| | R | 0 x 52 | |--------------+-----------------------| | S | 0 x 53 | |--------------+-----------------------| | T | 0 x 54 | |--------------+-----------------------| | U | 0 x 55 | |--------------+-----------------------| | V | 0 x 56 | |--------------+-----------------------| | W | 0 x 57 | |--------------+-----------------------| | X | 0 x 58 | |--------------+-----------------------| | Y | 0 x 59 | |--------------+-----------------------| | Z | 0 x 5A | |--------------+-----------------------| | [ | 0 x 5B | |--------------+-----------------------| | \ | 0 x 5C | |--------------+-----------------------| | ] | 0 x 5D | |--------------+-----------------------| | ^ | 0 x 5E | |--------------+-----------------------| | _ | 0 x 5F | |--------------+-----------------------| | ` | 0 x 60 | |--------------+-----------------------| | a | 0 x 61 | |--------------+-----------------------| | b | 0 x 62 | |--------------+-----------------------| | c | 0 x 63 | |--------------+-----------------------| | d | 0 x 64 | |--------------+-----------------------| | e | 0 x 65 | |--------------+-----------------------| | f | 0 x 66 | |--------------+-----------------------| | g | 0 x 67 | |--------------+-----------------------| | h | 0 x 68 | |--------------+-----------------------| | i | 0 x 69 | |--------------+-----------------------| | j | 0 x 6A | |--------------+-----------------------| | k | 0 x 6B | |--------------+-----------------------| | l | 0 x 6C | |--------------+-----------------------| | m | 0 x 6D | |--------------+-----------------------| | n | 0 x 6E | |--------------+-----------------------| | o | 0 x 6F | |--------------+-----------------------| | p | 0 x 70 | |--------------+-----------------------| | q | 0 x 71 | |--------------+-----------------------| | r | 0 x 72 | |--------------+-----------------------| | s | 0 x 73 | |--------------+-----------------------| | t | 0 x 74 | |--------------+-----------------------| | u | 0 x 75 | |--------------+-----------------------| | v | 0 x 76 | |--------------+-----------------------| | w | 0 x 77 | |--------------+-----------------------| | x | 0 x 78 | |--------------+-----------------------| | y | 0 x 79 | |--------------+-----------------------| | z | 0 x 7A | |--------------+-----------------------| | { | 0 x 7B | |--------------+-----------------------| | | | 0 x 7C | |--------------+-----------------------| | } | 0 x 7D | |--------------+-----------------------| | ‚ | 0 x 82 | |--------------+-----------------------| | „ | 0 x 84 | |--------------+-----------------------| | ... | 0 x 85 | |--------------+-----------------------| | ‹ | 0 x 8B | |--------------+-----------------------| | ' | 0 x 91 | |--------------+-----------------------| | ' | 0 x 92 | |--------------+-----------------------| | " | 0 x 93 | |--------------+-----------------------| | " | 0 x 94 | |--------------+-----------------------| | - | 0 x 96 | |--------------+-----------------------| | › | 0 x 9B | |--------------+-----------------------| | Ё | 0 x A8 | |--------------+-----------------------| | Ґ | 0 x A5 | |--------------+-----------------------| | Є | 0 x AA | |--------------+-----------------------| | « | 0 x AB | |--------------+-----------------------| | Ї | 0 x AF | |--------------+-----------------------| | І | 0 x B2 | |--------------+-----------------------| | і | 0 x B3 | |--------------+-----------------------| | ґ | 0 x B4 | |--------------+-----------------------| | ё | 0 x B8 | |--------------+-----------------------| | N | 0 x B9 | |--------------+-----------------------| | є | 0 x BA | |--------------+-----------------------| | » | 0 x BB | |--------------+-----------------------| | ї | 0 x BF | |--------------+-----------------------| | А | 0 x C0 | |--------------+-----------------------| | Б | 0 x C1 | |--------------+-----------------------| | В | 0 x C2 | |--------------+-----------------------| | Г | 0 x C3 | |--------------+-----------------------| | Д | 0 x C4 | |--------------+-----------------------| | Е | 0 x C5 | |--------------+-----------------------| | Ж | 0 x C6 | |--------------+-----------------------| | З | 0 x C7 | |--------------+-----------------------| | И | 0 x C8 | |--------------+-----------------------| | Й | 0 x C9 | |--------------+-----------------------| | К | 0 x CA | |--------------+-----------------------| | Л | 0 x CB | |--------------+-----------------------| | М | 0 x CC | |--------------+-----------------------| | Н | 0 x CD | |--------------+-----------------------| | О | 0 x CE | |--------------+-----------------------| | П | 0 x CF | |--------------+-----------------------| | Р | 0 x D0 | |--------------+-----------------------| | С | 0 x D1 | |--------------+-----------------------| | Т | 0 x D2 | |--------------+-----------------------| | У | 0 x D3 | |--------------+-----------------------| | Ф | 0 x D4 | |--------------+-----------------------| | Х | 0 x D5 | |--------------+-----------------------| | Ц | 0 x D6 | |--------------+-----------------------| | Ч | 0 x D7 | |--------------+-----------------------| | Ш | 0 x D8 | |--------------+-----------------------| | Щ | 0 x D9 | |--------------+-----------------------| | Ъ | 0 x DA | |--------------+-----------------------| | Ы | 0 x DB | |--------------+-----------------------| | Ь | 0 x DC | |--------------+-----------------------| | Э | 0 x DD | |--------------+-----------------------| | Ю | 0 x DE | |--------------+-----------------------| | Я | 0 x DF | |--------------+-----------------------| | а | 0 x E0 | |--------------+-----------------------| | б | 0 x E1 | |--------------+-----------------------| | в | 0 x E2 | |--------------+-----------------------| | г | 0 x E3 | |--------------+-----------------------| | д | 0 x E4 | |--------------+-----------------------| | е | 0 x E5 | |--------------+-----------------------| | ж | 0 x E6 | |--------------+-----------------------| | з | 0 x E7 | |--------------+-----------------------| | и | 0 x E8 | |--------------+-----------------------| | й | 0 x E9 | |--------------+-----------------------| | к | 0 x EA | |--------------+-----------------------| | л | 0 x EB | |--------------+-----------------------| | м | 0 x EC | |--------------+-----------------------| | н | 0 x ED | |--------------+-----------------------| | о | 0 x EE | |--------------+-----------------------| | п | 0 x EF | |--------------+-----------------------| | р | 0 x F0 | |--------------+-----------------------| | с | 0 x F1 | |--------------+-----------------------| | т | 0 x F2 | |--------------+-----------------------| | у | 0 x F3 | |--------------+-----------------------| | ф | 0 x F4 | |--------------+-----------------------| | х | 0 x F5 | |--------------+-----------------------| | ц | 0 x F6 | |--------------+-----------------------| | ч | 0 x F7 | |--------------+-----------------------| | ш | 0 x F8 | |--------------+-----------------------| | щ | 0 x F9 | |--------------+-----------------------| | ъ | 0 x FA | |--------------+-----------------------| | ы | 0 x FB | |--------------+-----------------------| | ь | 0 x FC | |--------------+-----------------------| | э | 0 x FD | |--------------+-----------------------| | ю | 0 x FE | |--------------+-----------------------| | я | 0 x FF | ----------------------------------------вгору