Документ z1303-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.10.2007, підстава - z1173-07

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.11.2006 N 444
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2006 р.
за N 1303/13177
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Правління Національного банку
N 348 ( z1173-07 ) від 25.09.2007 }
Про затвердження Змін до Положення про порядок
реєстрації договорів про членство або про участь
у міжнародних платіжних системах

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою удосконалення порядку реєстрації в
Національному банку України договорів банків і небанківських
фінансових установ про членство або про участь у міжнародних
платіжних системах Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації
договорів про членство або про участь у міжнародних платіжних
системах, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 15.04.2005 N 131 ( z0470-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.05.2005 за N 470/10750, що
додаються.
2. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) після
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома банків і небанківських фінансових установ для
керівництва та використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчого директора з питань платіжних систем та розрахунків
Кравця В.М.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В. о. Голови О.В.Савченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27.11.2006 N 444
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2006 р.
за N 1303/13177

ЗМІНИ
до Положення про порядок реєстрації договорів
про членство або про участь у міжнародних
платіжних системах
( z0470-05 )

1. Положення ( z0470-05 ) доповнити преамбулою такого змісту: "Положення розроблене відповідно до статті 7 Закону України
"Про Національний банк України" ( 679-14 ), статей 9, 12, 41
Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"
( 2346-14 ), інших законів України та нормативно-правових актів
Національного банку України".
2. У главі 1:
2.1. Абзац перший пункту 1.1 після слів "на здійснення
переказу коштів" доповнити словами "національним оператором
поштового зв'язку".
2.2. Підпункт "а" пункту 1.3 викласти в такій редакції: "а) банками, небанківськими фінансовими установами,
національним оператором поштового зв'язку з платіжними
організаціями міжнародних платіжних систем-нерезидентами або
уповноваженими ними установами-нерезидентами про участь у цих
системах".
2.3. Абзац перший пункту 1.4 викласти в такій редакції: "1.4. Банки, небанківські фінансові установи, національний
оператор поштового зв'язку зобов'язані зареєструвати договори про
участь у міжнародних платіжних системах до початку надання послуг
відповідної міжнародної платіжної системи".
2.4. Пункт 1.6 доповнити з урахуванням алфавітного порядку
термінами "кредитний ризик", "операційний ризик", "правовий
ризик", "ризик ліквідності", "системний ризик" такого змісту: "кредитний ризик - ризик того, що член або учасник платіжної
системи не зможе повністю виконати свої фінансові зобов'язання в
цей час або в інший час у майбутньому"; "операційний ризик - ризик того, що технічні несправності або
операційні помилки спричинять чи посилять кредитний ризик або
ризик ліквідності"; "правовий ризик - ризик відсутності правового регулювання або
зміна положень законів та/або інших нормативно-правових актів, що
спричинять чи посилять кредитний ризик або ризик ліквідності"; "ризик ліквідності - ризик того, що член або учасник
платіжної системи не матиме достатньо коштів для виконання своїх
фінансових зобов'язань належним чином у визначений час, але він
зможе їх виконати в інший час у майбутньому"; "системний ризик - ризик того, що неспроможність одного з
учасників платіжної системи виконати свої зобов'язання або
порушення функціонування самої системи призведе до нездатності
інших учасників платіжної системи або фінансових інститутів інших
сегментів фінансової системи виконати свої зобов'язання належним
чином".
3. У главі 2:
3.1. У пункті 2.1: в абзаці першому слова "пакет документів, який має містити"
замінити словами "такі документи"; у підпункті "б" слово "чотири" замінити словом "три"; підпункт "в" викласти в такій редакції: "в) копію легалізованого або засвідченого шляхом проставляння
апостиля одного з таких документів органу влади іноземної держави: витягу з банківського, торговельного, судового реєстру чи
реєстраційного посвідчення або іншого документа про реєстрацію
платіжної організації міжнародної платіжної системи або
уповноваженої установи-нерезидента; дозволу, ліцензії або іншого документа, яким надано право
платіжній організації міжнародної платіжної системи або
уповноваженій установі-нерезиденту здійснювати діяльність у сфері
міжнародних переказів коштів"; у підпункті "г": абзац другий викласти в такій редакції: "організаційну структуру міжнародної платіжної системи, яка
має включати дані щодо платіжної організації міжнародної платіжної
системи, розрахункових банків, процесингових центрів, інших
установ із зазначенням повних назв, місцезнаходження, назви органу
влади іноземної держави, у якому зареєстровано платіжну
організацію, та їх функції"; підпункт після абзацу другого доповнити новим абзацом такого
змісту: "порядок вступу/виходу членів або учасників до/з міжнародної
платіжної системи та перелік документів, які мають подавати банки
для вступу до міжнародної платіжної системи". У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим; абзац четвертий викласти в такій редакції: "систему управління у відповідній міжнародній платіжній
системі ризиками ліквідності, кредитним, правовим, операційним і
системним".
3.2. Пункт 2.2 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.3-2.14 уважати відповідно пунктами
2.2-2.13.
3.3. У пункті 2.2: в абзаці першому слова та цифри "пунктами 2.1 та 2.2"
замінити словом та цифрами "пунктом 2.1"; абзац третій доповнити реченням такого змісту: "У разі
повторного отримання ліцензії на здійснення переказу коштів
небанківська фінансова установа зобов'язана подати до
Національного банку нотаріально засвідчену копію цієї ліцензії у
строк протягом 30 календарних днів з дня її отримання".
3.4. Главу доповнити новим пунктом 2.3 такого змісту: "2.3. Національний оператор поштового зв'язку для реєстрації
договору про участь у міжнародній платіжній системі додатково до
документів, передбачених пунктом 2.1 цієї глави, зобов'язаний
подати до Національного банку: копію документа, що підтверджує взяття на облік національного
оператора поштового зв'язку в спеціальному уповноваженому органі
виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у
частині надання фінансових послуг з поштового переказу, засвідчену
нотаріально; копію генеральної ліцензії Національного банку на здійснення
валютних операцій". У зв'язку з цим пункти 2.3-2.13 уважати відповідно пунктами
2.4-2.14.
3.5. В абзаці третьому пункту 2.4, абзаці шостому пункту 2.5
слова та цифри "та пунктом 2.2" виключити.
3.6. Абзац другий пункту 2.7 виключити.
3.7. Главу доповнити новими пунктами 2.8, 2.9 такого змісту: "2.8. Національний банк розміщує інформацію про відповідність
документів платіжної організації міжнародної платіжної системи
вимогам цього Положення на сторінці Національного банку в мережі
Інтернет.
2.9. Національний банк вилучає інформацію про відповідність
вимогам цього Положення документів платіжної організації
міжнародної платіжної системи, яка не розпочала своєї діяльності в
Україні, через рік з дня розміщення відповідної інформації на
сторінці Національного банку в мережі Інтернет". У зв'язку з цим пункти 2.8-2.14 уважати відповідно пунктами
2.10-2.16.
3.8. У пункті 2.10 слова та цифри "про отримання документів
платіжної організації міжнародної платіжної системи, зазначених у
пункті 2.7 цієї глави" замінити словами та цифрами "про
відповідність документів платіжної організації міжнародної
платіжної системи, зазначених у пункті 2.7 цієї глави, вимогам
цього Положення".
3.9. Главу доповнити новим пунктом 2.11 такого змісту: "2.11. Установа України в місячний строк з дня отримання
повідомлення від платіжної організації міжнародної платіжної
системи про передавання (делегування) нею прав за договором про
участь у міжнародній платіжній системі іншій юридичній особі
зобов'язана подати до Національного банку копію документа, що
свідчить про передавання (делегування) прав за цим договором, а
також документи, зазначені в підпунктах "в"-"ґ" та "е" пункту 2.1
цієї глави". У зв'язку з цим пункти 2.11-2.16 уважати відповідно пунктами
2.12-2.17.
3.10. В абзаці третьому пункту 2.12 слово "чотири" замінити
словом "два".
3.11. Главу доповнити новими пунктами 2.13, 2.14 такого
змісту: "2.13. Якщо згідно з унесеними змінами до зареєстрованого
Національним банком договору про участь у міжнародній платіжній
системі змінюється загальна схема здійснення переказу коштів
та/або система захисту інформації у відповідній міжнародній
платіжній системі, то установа України крім документів, зазначених
у пункті 2.12 цієї глави, зобов'язана подати до Національного
банку інформаційну довідку, передбачену підпунктом "е" пункту 2.1
цієї глави.
2.14. Установа України, яка згідно з унесеними змінами до
зареєстрованого Національним банком договору отримала право
укладати договори з іншими установами-резидентами (крім
торговців), зобов'язана подати до Національного банку, крім
документів, зазначених у пункті 2.12 цієї глави, інформаційну
довідку щодо схеми розрахунків з цими установами за здійсненими
переказами у відповідній міжнародній платіжній системі". У зв'язку з цим пункти 2.13-2.17 уважати відповідно пунктами
2.15-2.19.
3.12. У пункті 2.19 цифри "2.11-2.13" замінити цифрами
"2.16-2.18".
4. У главі 3:
4.1. Пункт 3.1 після слів "Національним банком" доповнити
словами "в електронній формі".
4.2. У пункті 3.4 слово "пакета" виключити.
4.3. Главу доповнити новим пунктом 3.8 такого змісту: "3.8. У разі зміни назви установа України, яка отримала в
Національному банку реєстраційне свідоцтво, зобов'язана протягом
п'яти робочих днів після реєстрації змін відповідно до
законодавства України повернути до Національного банку оригінал
цього реєстраційного свідоцтва для отримання нового".
5. У главі 4:
5.1. У пункті 4.1: пункт після підпункту "а" доповнити новим підпунктом "б"
такого змісту: "б) відкликання органом влади іноземної держави у платіжної
організації міжнародної платіжної системи або уповноваженої
установи-нерезидента документа, зазначеного в абзаці третьому
підпункту "в" пункту 2.1 глави 2 цього Положення". У зв'язку з цим підпункти "б"-"д" уважати відповідно
підпунктами "в"-"е"; у підпункті "г" слова "або генеральної ліцензії на здійснення
валютних операцій" виключити; пункт доповнити новими підпунктами "ґ"-"д" такого змісту: "ґ) відкликання Національним банком у небанківської
фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку
генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій; д) скасування спеціальним уповноваженим органом виконавчої
влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг рішення про
взяття на облік національного оператора поштового зв'язку". У зв'язку з цим підпункти "ґ"-"е" уважати відповідно
підпунктами "е"-"ж".
5.2. Пункт 4.4 викласти в такій редакції: "4.4. Установа України після отримання повідомлення
Національного банку про скасування реєстрації договору про участь
у міжнародній платіжній системі зобов'язана: припинити надання послуг міжнародної платіжної системи в
установлений у повідомленні термін; повідомити про необхідність припинення в установлений
Національним банком термін надання послуг іншу установу-резидента
(крім торговця), з якою укладено договір, відповідно до якого ця
установа-резидент отримала право надавати клієнтам послуги
відповідної міжнародної платіжної системи. Взаєморозрахунки за здійсненими переказами у міжнародній
платіжній системі, а також припинення членства (участі) у
міжнародній платіжній системі здійснюються згідно з правилами
міжнародної платіжної системи та з відповідними договорами".
5.3. Главу доповнити новим пунктом 4.5 такого змісту: "4.5. Установа України протягом п'яти робочих днів з дня
отримання повідомлення Національного банку про скасування
реєстрації договору про участь у міжнародній платіжній системі
зобов'язана повернути реєстраційне свідоцтво до Національного
банку". У зв'язку з цим пункт 4.5 уважати пунктом 4.6.
Директор Департаменту
платіжних систем Н.Г.Лапковгору