Документ z1302-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.05.2018, підстава - z0555-18

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.07.2012 N 3101
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 серпня 2012 р.
за N 1302/21614

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна
N 509 ( z0555-18 ) від 16.04.2018 }

Про внесення змін
до нормативно-правових актів
Фонду державного майна України

Відповідно до Законів України від 13 січня 2012 року
N 4335-VI ( 4335-17 ) "Про Державну програму приватизації" та
від 13 січня 2012 року N 4336-VI ( 4336-17 ) "Про внесення змін до
деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації
положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки"
Н А К А З У Ю:
1. У підпункті 1.3 пункту 1 наказу Фонду державного майна
України від 17 серпня 2000 року N 1718 ( z0666-00 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня
2000 року (із змінами), слова "орендних підприємств" замінити
словами "господарських товариств, створених членами трудового
колективу".
2. Затвердити:
2.1. Зміни до Положення про порядок приватизації
несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового
комплексу, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 17 серпня 2000 року N 1718 ( z0666-00 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за N 666/4887
(із змінами), що додаються
2.2. Зміни до Положення про план приватизації
несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового
комплексу ( z0667-00 ), затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 серпня 2000 року N 1718 ( z0666-00 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня
2000 року за N 667/4888 (із змінами), що додаються ( z1303-12 )
3. Унести зміни до Положення про порядок приватизації майна
радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а
також заснованих на їх базі орендних підприємств ( z0668-00 ),
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 серпня
2000 року N 1718 ( z0666-00 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 29 вересня 2000 року за N 668/4889 (із змінами),
виклавши його в новій редакції, що додається ( z1304-12 )
4. Управлінню з питань реформування власності Департаменту
планування процесів приватизації та реформування власності подати
цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу
функціональних обов'язків.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Фонду державного
майна України О.Рябченко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр аграрної політики
та продовольства України М.Присяжнюк
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
України
10.07.2012 N 3101
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 серпня 2012 р.
за N 1302/21614

ЗМІНИ
до Положення про порядок приватизації
несільськогосподарських підприємств і організацій
агропромислового комплексу
( z0666-00 )

1. У розділі 1:
1.1. Пункт 1 викласти у такій редакції: "1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України
"Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), "Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ),
від 13 січня 2012 року N 4335-VI ( 4335-17 ) "Про Державну
програму приватизації" та від 13 січня 2012 року N 4336-VI
( 4336-17 ) "Про внесення змін до деяких законів України з питань
приватизації щодо реалізації положень Державної програми
приватизації на 2012-2014 роки".
1.2. Пункт 3 викласти в такій редакції: "3. Приватизація майна підприємств незалежно від вартості
об'єктів приватизації (але не менше необхідної для створення
статутного капіталу акціонерного товариства згідно із
законодавством України) здійснюється шляхом перетворення їх в
акціонерні товариства у порядку, що визначається Кабінетом
Міністрів України.".
2. У пункті 2 розділу 2 слова та цифри "Порядку перетворення
у процесі приватизації державних, орендних підприємств і
підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні
товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 1996 року N 1099" замінити словами та цифрами
"Порядку утворення акціонерного товариства в процесі приватизації,
випуску та розміщення акцій такого товариства, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року
N 1099 ( 1099-96-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 03 лютого 2010 року N 123 ( 123-2010-п ) (із
змінами)".
3. У розділі 3:
3.1. У пункті 1: 3.1.1. Абзац другий викласти в такій редакції: "право на пільгове придбання акцій, сума номінальної вартості
яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
мають працівники підприємств (організацій) (далі - підприємства),
майно яких приватизується, а також прирівняні до них особи. При
цьому ціна однієї акції для пільгового продажу встановлюється на
рівні половини номінальної вартості акцій;". 3.1.2. Абзац третій виключити. У зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий вважати відповідно
абзацами третім та четвертим. 3.1.3. Абзац третій викласти в такій редакції: "недержавним сільськогосподарським підприємствам передається
безоплатно 51 відсоток акцій підприємств, що приватизуються". 3.1.4. Абзац четвертий виключити. 3.1.5. Доповнити пункт новими абзацами такого змісту: "У плані приватизації передбачається відповідна квота для
діючих радгоспів та інших державних сільськогосподарських
підприємств для подальшої їх передачі після приватизації. Строк розміщення акцій для діючих радгоспів та інших
державних сільськогосподарських підприємств, зазначених у плані
розміщення акцій, не повинен перевищувати десяти місяців з дня
початку їх розміщення. Акції, що безоплатно не передані протягом
десяти місяців, підлягають перерозподілу у двомісячний строк серед
товаровиробників, які отримали акції під час початкового
розподілу, в порядку, визначеному статтею 4 Закону України "Про
особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"
( 290/96-ВР ).
3.2. Пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Про прийняте рішення щодо розміщення акцій державний
орган приватизації у 10-денний строк надсилає в письмовій формі
інформацію про розміщення акцій акціонерного товариства
(додаток 1) відповідному органу управління агропромислового
комплексу, сільськогосподарським підприємствам, які згідно з
планом розміщення акцій мають право на безоплатне отримання акцій,
а також підприємству, що приватизується.".
3.3. У пункті 4 слова "працівникам сільськогосподарських
підприємств, зазначених у плані приватизації" виключити.
3.4. Пункти 5-8 виключити. У зв'язку з цим пункти 9-17 вважати відповідно пунктами 5-13.
3.5. Пункт 5 викласти в такій редакції: "5. Комісія готує проекти документів з безоплатної передачі
акцій недержавним сільськогосподарським підприємствам, зазначеним
у плані приватизації (договорів про безоплатну передачу та актів
приймання-передання акцій недержавним сільськогосподарським
підприємствам). Для проведення пільгового розміщення акцій державний орган
приватизації створює комісію з продажу акцій відповідно до Порядку
проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 03 липня
2000 року N 1368 ( z0428-00 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 18 липня 2000 року за N 428/4649 (із змінами).".
3.6. Пункти 7-9 виключити. У зв'язку з цим пункти 10-13 вважати відповідно
пунктами 7-10.
3.7. У пункті 8 слова "видає розпорядження реєстроутримувачу
щодо внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів
відкритого акціонерного товариства" замінити словами "надає
зберігачу розпорядження про виконання облікової операції".
3.8. Пункт 9 викласти в такій редакції: "9. Акції, які не були розміщені на пільгових умовах протягом
одного року з дня початку їх продажу, реалізуються на загальних
підставах відповідно до законодавства України.".
3.9. У пункті 10 слова "до чинної Державної програми
приватизації, затвердженої Законом України, та інших
нормативно-правових актів" замінити словами "до чинного
законодавства".
4. Розділ 4 викласти в такій редакції: "Розділ IV. Викуп майна підприємства, що приватизується 1. У разі якщо вартість майна підприємств, зазначених у
частині першій статті 2 Закону України "Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ), є
недостатньою для формування статутного капіталу акціонерного
товариства, приватизація їх майна здійснюється відповідно до цього
розділу. Господарське товариство, створене працівниками таких
підприємств, має першочергове право на викуп майна. 2. При приватизації майна, яке запропоноване для викупу
господарському товариству, створеному працівниками цього
підприємства та прирівняними до них особами, комісія з
приватизації не створюється і план приватизації не складається. 3. Ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом
викупу, встановлюється на підставі Методики оцінки майна,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня
2003 року N 1891 ( 1891-2003-п ). 4. Державний орган приватизації на підставі акта оцінки
вартості майна протягом 30 днів розробляє проекти договору
купівлі-продажу майна та акта приймання-передачі відповідно до
законодавства України. 5. У разі відмови працівників зазначених підприємств від
першочергового права на викуп майно приватизується на конкурентних
засадах.".
5. У додатку 1 до цього Положення ( z0666-00 ):
5.1. Заголовок викласти в такій редакції: "Інформація про розміщення акцій акціонерного товариства".
5.2. Слова "Статутний фонд акціонерного товариства" замінити
словами "Статутний капітал акціонерного товариства".
5.3. Пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Акції пропонується одержати:
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування |Безоплатна передача акцій | |з/п|сільськогосподарського |сільськогосподарському | | |підприємства |підприємству | |---+-----------------------------+------------------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------ ".
5.4. У пункті 3: 5.4.1. Абзац перший виключити. У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно
абзацами першим, другим. 5.4.2. Абзац перший викласти в такій редакції: "3. Заяви на безоплатне одержання акцій за встановленою
державним органом приватизації формою від
недержавних сільськогосподарських підприємств приймаються
з "___" ____________ 20_ р. до "___" ___________ 20_ р. ".
5.5. Пункт 5 виключити.
6. Додатки 2 та 5 до цього Положення ( z0666-00 ) виключити. У зв'язку з цим додатки 3, 4 вважати відповідно додатками 2,
3 і в пункті 7 Положення ( z0666-00 ) посилання на додаток 3
замінити посиланням на додаток 2.
7. У додатку 2 до цього Положення ( z0666-00 ):
7.1. Заголовок додатка викласти в такій редакції: "Протокол засідання комісій з продажу акцій акціонерного
товариства".
7.2. У тексті додатка слова та цифри "продаж акцій розпочався
"___" _________200_ р. і проводився до "___" ______ 200_ р. згідно
з Положенням про порядок приватизації несільськогосподарських
підприємств і організацій агропромислового комплексу, затвердженим
наказом Фонду державного майна України від 17.08.2000 N 1718"
виключити.
7.3. У пункті 2 слова "продати на загальних підставах"
замінити словами та цифрою "підлягають перерозподілу у двомісячний
строк серед товаровиробників, які отримали акції під час
початкового розподілу, в порядку, визначеному статтею 4 Закону
України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому
комплексі" ( 290/96-ВР ).
8. У додатку 3 до цього Положення ( z0666-00 ):
8.1. У пункті 1.1 слова "відкритого акціонерного товариства"
замінити словами "акціонерного товариства".
8.2. У підпункті 1.5 пункту 1 розділу 1 слова та цифри "до
п. 6.1. ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість"
замінити словами "до Податкового кодексу України ( 2755-17 )".
8.3. У розділі 4 слова та цифри "до п. 7.3.1. Закону України
"Про податок на додану вартість" замінити словами та цифрами "до
пункту 187.1 статті 187 розділу V Податкового кодексу України
( 2755-17 )".
9. У тексті цього Положення ( z0666-00 ) та додатках до нього
слова "відкрите акціонерне товариство" і "статутний фонд" в усіх
відмінках та числах замінити відповідно словами "акціонерне
товариство" та "статутний капітал" у відповідних відмінках та
числах.
В.о. директора Департаменту
планування процесів приватизації
та реформування власності
Фонду державного майна України Н.Риковавгору