Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок від 29.09.20162831/5
Документ z1301-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.02.2019, підстава - z0147-19


У разі зупинення електронних торгів протягом часу їх проведення, встановленого пунктом 1 розділу V цього Порядку, такі електронні торги проводяться спочатку та розпочинаються на третій робочий день від дати їх відновлення без можливості залучення учасників, які не були допущені до проведення первинних (зупинених) електронних торгів.

{Пункт 3 розділу XI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1859/5 від 18.06.2018}

4. Якщо електронні торги (торги за фіксованою ціною) не відбулися, Організатор не пізніше наступного дня повідомляє про це відділ державної виконавчої служби (приватного виконавця) через особистий кабінет цього відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця).

5. У разі надходження від виконавця постанови про закінчення виконавчого провадження, постанови, в якій зазначено про зняття арешту з майна, або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу Організатор зобов'язаний негайно припинити електронні торги (торги за фіксованою ціною) та зняти майно з реалізації.

У разі припинення електронних торгів учасникам електронних торгів повертається гарантійний внесок.

{Пункт 5 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 413/5 від 12.02.2019}

XIІ. Порядок проведення конкурсної процедури відбору Організатора

1. Організатор визначається конкурсною комісією за результатами проведеного Конкурсу строком на п’ять років.

Конкурс проводиться з дотриманням таких принципів:

рівні можливості - у Конкурсі може брати участь будь-який суб’єкт господарювання, який відповідає вимогам, визначеним цим Порядком;

прозорість - Конкурс проводиться відкрито з оприлюдненням інформації про всі його етапи;

недискримінаційність - визначення переможця Конкурсу здійснюється на основі встановлених критеріїв.

До участі у Конкурсі допускаються суб’єкти господарювання, які відповідають вимогам, визначеним цим Порядком.

2. Конкурс складається з таких етапів:

1) оголошення Конкурсу;

2) подання конкурсних пропозицій;

3) розгляд конкурсних пропозицій;

4) визначення переможця Конкурсу;

5) оголошення результатів Конкурсу.

3. Для організації та проведення Конкурсу Міністерство юстиції України створює конкурсну комісію, склад якої затверджується наказом Міністерства юстиції України.

Інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює Міністерство юстиції України.

Конкурсна комісія діє на засадах колегіальності та неупередженості.

4. Конкурсна комісія при проведенні Конкурсу:

1) оголошує про початок Конкурсу;

2) забезпечує проведення Конкурсу;

3) перевіряє подані учасниками Конкурсу документи;

4) розглядає конкурсні пропозиції учасників Конкурсу, встановлює відповідність учасників Конкурсу вимогам (критеріям), встановленим цим Порядком;

5) визначає переможця Конкурсу;

6) оголошує переможця Конкурсу.

5. Голова та секретар конкурсної комісії визначаються в наказі Міністерства юстиції України про створення конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії скликає засідання конкурсної комісії, головує на її засіданнях та організовує підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією.

У разі відсутності на засіданні голови конкурсної комісії його обов’язки виконує обраний на засіданні конкурсної комісії головуючий.

Формою роботи конкурсної комісії є засідання.

Конкурсна комісія вважається повноважною у разі присутності на засіданні не менше 1/2 її членів.

Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів членів конкурсної комісії голова конкурсної комісії (головуючий на засіданні) має право вирішального голосу.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

У разі незгоди з прийнятим конкурсною комісією рішенням члени конкурсної комісії мають право подавати письмові зауваження до протоколу з обґрунтуванням своєї позиції, які долучаються до протоколу та є його невід’ємною частиною.

Секретар конкурсної комісії здійснює реєстрацію учасників конкурсної процедури та складає протоколи засідань конкурсної комісії.

6. Конкурс конкурсною комісією оголошується:

1) за три місяці до закінчення строку, на який обрано Організатора;

2) протягом десяти робочих днів з дня визнання попереднього Конкурсу таким, що не відбувся;

3) протягом десяти робочих днів з дня отримання судового рішення щодо скасування результатів Конкурсу;

4) протягом трьох робочих днів з моменту видання Міністерством юстиції України наказу про припинення здійснення відповідним суб’єктом господарювання функцій Організатора.

7. Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та містить такі відомості:

1) строк проведення Конкурсу;

2) адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції;

3) вимоги до учасників Конкурсу;

4) перелік документів, оригінали або належним чином засвідчені копії яких подаються учасниками Конкурсу для підтвердження відповідності встановленим вимогам (критеріям), способи та строки їх подання;

5) прізвище, посада та номер телефону особи (осіб), уповноваженої(их) здійснювати зв’язок з учасниками Конкурсу.

8. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менше ніж десять робочих днів з дати опублікування оголошення про проведення Конкурсу.

9. Суб’єкт господарювання, який планує взяти участь у Конкурсі, має відповідати таким вимогам (критеріям):

1) бути зареєстрованим як суб’єкт господарювання відповідно до законодавства України;

2) мати у власності електронну торгову систему, що використовує криптографічну технологію Blockchain та забезпечує:

безперешкодний доступ учасників до участі в електронних торгах;

рівні умови участі для всіх учасників електронних торгів;

рівні умови доступу до інформації про проведення торгів протягом 24 годин на добу та семи днів на тиждень;

можливість пошуку та перегляду повної та достовірної інформації щодо проведення електронних торгів, архіву проведених торгів зі збереженням детальної інформації щодо історії їх проведення (зареєстровані учасники торгів, лоти, ставки);

можливість анонімного (як спостерігач) моніторингу процесів, які відбуваються під час електронних торгів;

захист даних та інформації від комп’ютерних вірусів;

наявність засобів захисту програмних інформаційних систем та додатків від DoS та DDoS атак;

наявність захищеного з’єднання (SSL);

3) бути здатним підключати електронні торгові майданчики до Системи через протокол програмного обміну (АРІ);

4) мати досвід проведення електронних торгів не менше ніж три роки;

5) мати можливість надавати послуги зберігання і транспортування арештованого майна усією територією України, а також пов’язані послуги (навантаження, розвантаження тощо) самостійно або шляхом залучення на договірних засадах третіх осіб, які надають відповідні послуги;

6) мати можливість забезпечити закриті складські приміщення та відкриті майданчики зі зберігання автотранспорту системою сигналізації або цілодобового відеонагляду з можливістю виклику групи швидкого реагування;

7) мати розгалужену мережу філій по всій території України, зокрема, не менше ніж у 2/3 областей;

8) мати у своєму штаті службу підтримки користувачів (кол-центр) у складі не менше ніж три особи;

9) мати сформований статутний капітал не менше ніж 5 мільйонів гривень.

10. Не можуть брати участь у Конкурсі:

1) суб’єкти господарювання, які перебувають у стані ліквідації, визнані банкрутом або стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство;

2) юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

3) юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита на порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

4) суб’єкти господарювання, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

11. Конкурсна пропозиція оформлюється у вигляді пакета документів та інформації, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам (критеріям), встановленим цим Порядком.

Конкурсна пропозиція подається українською мовою. Документи, складені іноземною мовою, подаються виключно з перекладом українською мовою, що засвідчений в установленому порядку.

Конкурсна пропозиція складається із:

заяви про участь у Конкурсі, в якій зазначаються відомості про учасника Конкурсу (повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження юридичної особи, контактний номер телефону, прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання (у разі якщо виконавчий орган є одноосібним)/голови виконавчого органу суб’єкта господарювання (у разі якщо виконавчий орган є колегіальним), розмір винагороди, за яку учасник Конкурсу у разі визнання переможцем виконуватиме функції Організатора, та обов’язок щодо дотримання ним вимог цього Порядку у разі його перемоги у Конкурсі;

витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, сформованого не пізніше ніж за три робочі дні до подання заяви;

копії статуту суб’єкта господарювання (за наявності);

копії витягу з реєстру платників податку на додану вартість чи платників єдиного податку (за наявності);

довідки про відкриття поточного рахунку в банківській установі України;

документа, що посвідчує повноваження представника (за наявності представника);

документів та інформації, які підтверджують відповідність учасника вимогам (критеріям), визначеним у пункті 9 цього розділу;

стратегічного плану забезпечення виконання функцій з реалізації арештованого майна.

12. Конкурсна комісія протягом десяти робочих днів з моменту закінчення строку для подання конкурсних пропозицій розглядає подані учасниками Конкурсу конкурсні пропозиції та має право відхилити їх, якщо:

1) учасник не має права брати участь у Конкурсі відповідно до пункту 10 цього розділу;

2) учасник не відповідає вимогам (критеріям), встановленим пунктом 9 цього розділу;

3) встановлено факт подання учасником неповної або недостовірної інформації, що впливатиме на прийняття рішення.

Якщо учасник Конкурсу не відповідає хоча б одній (одному) із вимог (критеріїв), визначених у пункті 9 цього розділу, пропозиція такого учасника відхиляється.

З метою перевірки поданих учасником Конкурсу документів та інформації конкурсна комісія може робити запити до державних органів, а також користуватися інформацією, що міститься у державних реєстрах.

Якщо протягом строку, визначеного абзацом першим цього пункту, відповіді на запити щодо перевірки поданих учасником Конкурсу документів та інформації не надійшли, строк такої перевірки може бути продовжено за рішенням конкурсної комісії, яке оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, на час, необхідний для завершення перевірки, але не більше ніж на один місяць з дати початку перевірки.

13. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

неподання жодної конкурсної пропозиції на участь у Конкурсі;

відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 12 цього розділу.

14. У разі визнання Конкурсу таким, що не відбувся, конкурсна комісія протягом десяти робочих днів приймає рішення про оголошення повторного Конкурсу.

15. Конкурсні пропозиції учасників Конкурсу, які не були відхилені з підстав, передбачених пунктом 12 цього розділу, оцінюються конкурсною комісією на їх відповідність вимогам (критеріям), визначеним цим Порядком.

Переможцем Конкурсу визнається його учасник, який відповідає вимогам (критеріям), передбаченим пунктом 9 цього розділу, здатен найбільш ефективно здійснювати функції Організатора та конкурсну пропозицію якого визнано найкращою.

Конкурсна комісія оголошує результати Конкурсу безпосередньо на своєму засіданні, що фіксується в протоколі засідання, та не пізніше наступного робочого дня після дати засідання письмово (рекомендованим листом та/або електронною поштою) повідомляє про це учасника - переможця Конкурсу.

Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України не пізніше ніж через три робочі дні після його завершення.

За результатами проведеного Конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії Міністерство юстиції України видає наказ про визначення Організатора, в якому визначається дата початку здійснення функцій Організатора згідно з цим Порядком.

16. Електронні торги (торги за фіксованою ціною), оголошені попередньо визначеним Організатором, підлягають закінченню ним відповідно до вимог цього Порядку.

Протягом десяти робочих днів з дати визначення нового Організатора попередньо визначений Організатор зобов’язаний передати новому Організатору арештоване майно, яке перебуває у нього на зберіганні, а новий Організатор зобов’язаний прийняти його.

17. У разі виникнення обставин, що можуть суттєво ускладнити виконання Організатором своїх функцій та обов’язків, передбачених цим Порядком, Організатор зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня після виникнення таких обставин повідомити про це Міністерство юстиції України.

18. З метою виконання покладених на конкурсну комісію функцій конкурсна комісія має право звертатись із запитами до державних органів, а також користуватись інформацією, що міститься у державних реєстрах.

{Порядок доповнено новим розділом XII згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1859/5 від 18.06.2018; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 413/5 від 12.02.2019}

XIII. Порядок залучення Оператора

1. Рішення про можливість підключення Оператора до Системи приймається конкурсною комісією, сформованою відповідно до розділу XII цього Порядку.

2. Інформація про порядок залучення Операторів та вимоги до них розміщуються на офіційному веб-сайті Організатора та Міністерства юстиції України.

3. Оператор має відповідати таким вимогам:

1) бути зареєстрованим в установленому законодавством України порядку;

2) мати у наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань передбачену частиною другою статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;

3) не мати порушеного провадження у справі про банкрутство, а також не перебувати у процесі ліквідації;

4) не підпадати під застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції»;

5) мати у власності електронний торговий майданчик;

6) мати право на використання доменного імені (документ, що підтверджує право користування Оператором таким доменним іменем).

4. Для підключення до Системи як Оператора суб’єкт господарювання подає до конкурсної комісії такі документи:

заява у довільній формі, в якій обов’язково зазначається розмір винагороди за здійснення функцій Оператора;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, сформований не пізніше ніж за три робочі дні до подання заяви;

копія статуту суб’єкта господарювання (за наявності);

довідка реєстратора про зареєстроване на заявника чи орендодавця доменне ім’я, з дати формування якої пройшло не більше одного року;

копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість чи платників єдиного податку (за наявності);

довідка про відкриття поточного рахунку в банківській установі України;

документ, що посвідчує право власності на електронний торговий майданчик;

документ, що посвідчує повноваження представника (за наявності представника).

5. Конкурсна комісія розглядає подані документи та приймає рішення про проведення тестування електронного торгового майданчика суб’єкта господарювання щодо відповідності вимогам Системи або про відмову в проведенні такого тестування не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти робочих днів з моменту подання суб’єктом господарювання документів, визначених пунктом 4 цього розділу.

Конкурсна комісія відмовляє у проведенні тестування електронного торгового майданчика суб’єкта господарювання у разі невідповідності суб’єкта господарювання вимогам, встановленим пунктом 3 цього розділу, подання ним неповного пакета документів або у випадку, передбаченому пунктом 9 розділу XIV цього Порядку.

Строк дії рішення конкурсної комісії про проведення тестування електронного торгового майданчика суб’єкта господарювання становить один місяць.

6. Суб’єкт господарювання протягом двадцяти робочих днів після прийняття рішення конкурсною комісією про проведення тестування електронного торгового майданчика звертається до Організатора з письмовою заявою про отримання тестового ключа, який призначений для підключення електронних торгових майданчиків, та інтегрується до Системи.

Тестування електронного торгового майданчика проводиться Організатором протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня надходження до нього відповідної заяви.

У разі успішного проходження тестування електронного торгового майданчика Організатор протягом трьох робочих днів з дня завершення процесу тестування підключає його до Системи, про що повідомляє конкурсну комісію.

Якщо електронний торговий майданчик не відповідає вимогам Системи, Організатор письмово повідомляє суб’єкта господарювання про відмову у підключенні його електронного торгового майданчика до Системи з обґрунтуванням причин відмови.

7. Інформація щодо переліку Операторів розміщується на офіційному веб-сайті Організатора та Міністерства юстиції України й оновлюється ними протягом трьох робочих днів з дня підключення електронного торгового майданчика до Системи або його відключення від Системи.

{Порядок доповнено новим розділом XIII згідно з Наказом Міністерства юстиції № 413/5 від 12.02.2019}

XIV. Порядок контролю за діяльністю Організатора та Операторів

1. Для здійснення контролю за діяльністю Організатора та Операторів Міністерство юстиції України створює постійно діючу комісію (далі - Комісія), склад якої затверджується наказом Міністерства юстиції України.

Інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності Комісії здійснює Міністерство юстиції України.

Комісія діє на засадах колегіальності та неупередженості.

2. Комісія здійснює контроль за діяльністю Організатора та Операторів шляхом розгляду заяв, скарг, повідомлень щодо порушень Організатором та Операторами вимог цього Порядку.

Комісія повідомляє Організатора, Операторів про час та місце розгляду заяв, скарг, повідомлень щодо порушень ними вимог цього Порядку не пізніше ніж за три робочі дні до дати засідання Комісії (крім випадків, коли питання потребує невідкладного реагування). Організатор, Оператори мають право бути присутніми на засіданні та надавати пояснення по суті порушених питань.

3. Голова та секретар Комісії визначаються в наказі Міністерства юстиції України про створення Комісії.

Голова Комісії скликає засідання Комісії, головує на її засіданнях та організовує підготовку матеріалів для розгляду Комісією.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує обраний на засіданні Комісії головуючий.

Формою роботи Комісії є засідання.

Комісія вважається повноважною у разі присутності на засіданні не менше 1/2 її членів.

Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів членів Комісії голова Комісії (головуючий на засіданні) має право вирішального голосу.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами Комісії, що брали участь у голосуванні.

У разі незгоди з прийнятим Комісією рішенням члени Комісії мають право подавати письмові зауваження до протоколу з обґрунтуванням своєї позиції, які долучаються до протоколу та є його невід’ємною частиною.

4. За результатами розгляду заяв, скарг, повідомлень щодо порушень Організатором або Операторами вимог цього Порядку у разі їх обґрунтованості Комісія відповідно до цього Порядку приймає рішення щодо:

1) попередження Організатора про можливе припинення виконання ним функцій Організатора;

2) припинення виконання Організатором функцій Організатора;

3) відключення електронного торгового майданчика Оператора від Системи.

5. Комісія приймає рішення щодо попередження Організатора про можливе припинення виконання ним функцій Організатора у разі:

1) систематичного порушення Організатором положень цього Порядку (три і більше разів);

2) безпідставної відмови Організатора у прийнятті заявки на реалізацію арештованого майна;

3) порушення вимог щодо цілісності даних Системи з вини Організатора;

4) невжиття заходів для належного функціонування програмних засобів Системи, що призвело до технічного збою у роботі Системи, який вплинув (міг вплинути) на результати електронних торгів (торгів за фіксованою ціною);

5) технічного втручання в Систему та/або дані Системи чи підміни даних в Системі, які сталися з вини Організатора.

Якщо протягом року після прийняття рішення про попередження Організатора його не буде повторно попереджено про можливе припинення його діяльності, він вважається таким, що не отримував попередження.

6. Комісія приймає рішення про припинення здійснення відповідним суб’єктом господарювання функцій Організатора у разі:

1) отримання заяви Організатора щодо його неспроможності виконувати свої функції та обов’язки відповідно до вимог цього Порядку;

2) винесення Організатору трьох попереджень, після яких ним знову вчинено діяння, передбачене пунктом 5 цього розділу;

3) встановлення факту невідповідності Організатора вимогам (критеріям), визначеним пунктом 9 розділу XII цього Порядку;

4) встановлення факту, що Організатор не мав права брати участь у Конкурсі відповідно до пункту 10 розділу XII цього Порядку.

На підставі рішення Комісії, прийнятого з підстав, передбачених цим пунктом, Міністерство юстиції України видає наказ про припинення здійснення відповідним суб’єктом господарювання функцій Організатора.

У разі видання Міністерством юстиції України наказу про припинення здійснення відповідним суб’єктом господарювання функцій Організатора конкурсна комісія протягом трьох робочих днів оголошує новий Конкурс.

7. Рішення про відключення електронного торгового майданчика Оператора від Системи приймається Комісією у разі:

1) отримання заяви від Оператора про його неспроможність виконувати функції Оператора;

2) порушення вимог щодо цілісності даних (зокрема, непередання даних обміну Системи електронного торгового майданчика Оператора та/або неприйняття даних обміну від Системи (їх оновлення)) з вини Оператора;

3) технічного збою роботи електронного торгового майданчика Оператора з вини Оператора у процесі проведення електронних торгів;

4) технічного втручання в Систему та/або дані Системи або підміни даних в Системі через електронний торговий майданчик Оператора, що стало наслідком незабезпечення захисту від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та/або спотворення даних, що містяться в Системі;

5) недоступності сервісу, внаслідок чого у користувачів електронного торгового майданчика були відсутні доступ до системи через підключений електронний торговий майданчик та/або можливість здійснювати дії і процедури в процесі проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), якщо це вплинуло на результати електронних торгів (торгів за фіксованою ціною);

6) вчинення Оператором дій, що перешкоджають функціонуванню Системи та/або електронного торгового майданчика Оператора та/або створюють умови для неможливості функціонування Системи та/або електронного торгового майданчика Оператора;

7) встановлення факту невідповідності Оператора вимогам, передбаченим пунктом 3 розділу XIII цього Порядку.

Відповідне рішення Комісії протягом одного робочого дня надсилається на адреси Оператора та Організатора з одночасним оприлюдненням на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

8. Відключення електронного торгового майданчика Оператора від Системи здійснюється Організатором протягом двох робочих днів з дня надходження рішення Комісії про відключення електронного торгового майданчика Оператора від Системи.

Організатор забезпечує завершення раніше оголошених електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) в інтерактивному режимі реального часу.

Під час процесу відключення Оператор зобов’язаний забезпечити конфіденційність та цілісність даних, отриманих від Системи.

9. Оператор, щодо якого прийнято рішення про відключення його електронного торгового майданчика від Системи, має право подати повторну заявку про підключення його електронного торгового майданчика до Системи не раніше ніж через три місяці з дня технічного відключення його електронного торгового майданчика від Системи.

Оператор, який не забезпечив виконання на своєму електронному торговому майданчику вимог, визначених абзацом третім пункту 8 цього розділу, не має права подавати повторну заявку про підключення його електронного торгового майданчика до Системи.

10. З метою виконання покладених на Комісію функцій Комісія має право звертатись із запитами до державних органів, а також користуватись інформацією, що міститься у державних реєстрах.

{Порядок доповнено новим розділом XIV згідно з Наказом Міністерства юстиції № 413/5 від 12.02.2019}

XV. Вирішення спорів

Спори, пов'язані з реалізацією вимог цього Порядку, вирішуються в судовому порядку.

{Розділ XV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 413/5 від 12.02.2019}

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпекиО.М. Олійниквгору