Документ z1297-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.09.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.10.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.09.2016  № 815/250


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2016 р.
за № 1297/29427

Про затвердження Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного антикорупційного бюро України

Відповідно до статей 17 та 19-2 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», Закону України «Про захист персональних даних», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою реалізації механізму надання Державною фіскальною службою України інформації про доходи фізичних осіб НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного антикорупційного бюро України, що додається.

2. Управлінню організації обміну та аналізу інформації Міністерства фінансів України забезпечити:

подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня, що настає за днем його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Марченка С.М. та директора Національного антикорупційного бюро України Ситника А.С.

Міністр фінансів України

О. Данилюк

Директор Національного
антикорупційного бюро
УкраїниА. Ситник

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
фіскальної служби УкраїниР.М. Насіров


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України,
Національного антикорупційного
бюро України
08.09.2016 № 815/250


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2016 р.
за № 1297/29427

ПОРЯДОК
надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного антикорупційного бюро України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації механізму надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб відповідно до статей 17 та 19-2 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», Закону України «Про захист персональних даних», підпункту 37 пункту 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2015 року № 210, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 278/26723.

2. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Державна фіскальна служба України та Національне антикорупційне бюро України (далі - Національне бюро).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

4. Цей Порядок регламентує обмін інформацією між ДФС та Національним бюро, правила складання та подання Національним бюро до ДФС запитів на отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) інформації, необхідної для попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, та формування і надання ДФС відповідей на такі запити.

5. Структура та формати запитів та відповідей, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, форми журналів обліку запитів та відповідей, вимоги захисту інформації визначаються ДФС та Національним бюро відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

ІІ. Регламент інформаційної взаємодії між ДФС та Національним бюро

1. Інформаційна взаємодія між ДФС та Національним бюро здійснюється на центральному рівні в електронній формі телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

2. ДФС та Національне бюро реєструють запити та відповіді на запити у журналах обліку запитів та відповідей на запити.

3. На запит та відповідь накладається електронний цифровий підпис уповноваженою особою органу, який надає такий запит або відповідь (далі - уповноважена особа). Уповноважені особи визначаються наказами керівників суб’єктів інформаційних відносин.

4. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів від дня виникнення цих обставин.

ІІІ. Порядок формування запитів та надання відповідей на запити

1. Порядок формування запитів

1. Національне бюро у разі виникнення потреби формує та подає до ДФС запити на отримання інформації про:

джерела та суми доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, а також суми доходів, отриманих самозайнятими особами;

суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб податковим агентом.

2. Запит на отримання інформації про джерела та суми доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, а також суми доходів, отриманих самозайнятими особами, формується щодо однієї або декількох фізичних осіб, але не більше 999 записів, та обов’язково має містити такі дані:

реєстраційний номер та дату (число, місяць, рік) запиту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) (за наявності);

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

дату народження фізичної особи (у разі відсутності даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта);

місце проживання фізичної особи (за наявності);

період, за який запитується інформація;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відповідальної особи, яка сформувала запит.

3. Запит на отримання інформації про суми доходу, нарахованого (сплаченого) податковим агентом на користь фізичних осіб, формується виключно щодо одного податкового агента та обов’язково має містити такі дані:

реєстраційний номер та дату (число, місяць, рік) запиту;

номер кримінального провадження (у разі формування запиту в рамках відкритого кримінального провадження);

код за ЄДРПОУ або реєстраційний  номер облікової картки платника податків з Державного реєстру чи серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) податкового агента;

назву або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) податкового агента;

період, за який запитується інформація;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відповідальної особи, яка сформувала запит.

4. До формування запиту Національне бюро здійснює ідентифікацію фізичної особи. Для забезпечення ідентифікації фізичних осіб Національне бюро використовує відомості Державного реєстру, які ДФС формує та надає до Національного бюро, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження, місця народження, місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Такі відомості формуються ДФС щокварталу та містять актуальні дані станом на перше число місяця, в якому надаються відомості.

5. Запити можуть містити інші відомості, що не стосуються відомостей про фізичну особу та визначаються спільно ДФС та Національним бюро відповідно до пункту 5 розділу І цього Порядку.

2. Порядок надання відповідей на запити

1. ДФС забезпечує обробку запитів та надає відповіді на запити Національного бюро протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

2. Відповідь на запит обов’язково має містити такі відомості:

реєстраційний номер (відповідає номеру запиту, на який надається відповідь) та дату (число, місяць, рік) відповіді на запит;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

код за ЄДРПОУ або реєстраційний  номер облікової картки платника податків з Державного реєстру чи серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) та назву або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) податкового агента;

суму доходу, нарахованого фізичній особі податковим агентом, у розрізі ознак доходу; розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб (за наявності відомостей у Державному реєстрі);

період, за який надається інформація.

3. Відповідь може містити інші відомості, що не стосуються відомостей про фізичну особу та визначаються спільно ДФС та Національним бюро відповідно до пункту 5 розділу І цього Порядку.

4. Інформація з Державного реєстру не надається, якщо:

інформація про податкового агента та суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, в Державному реєстрі відсутня;

у запиті вказано недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків або фізична особа за вказаними у запиті серією та номером паспорта на обліку в Державному реєстрі не перебуває;

реєстраційний номер облікової картки платника податків закрито або фізичну особу за вказаними у запиті серією та номером паспорта знято з обліку в Державному реєстрі;

незаповнені або некоректно заповнені поля, що обов’язкові для заповнення;

реквізити, зазначені у запиті, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серія та номер паспорта та прізвище, ім’я, по батькові, не відповідають інформації, яка наявна в Державному реєстрі;

у запиті надійшло більше одного запису щодо однієї фізичної особи;

за даними, надісланими у запиті, неможливо однозначно ідентифікувати фізичну особу;

невірно вказано період, за який запитується інформація;

некоректно заповнено поля про відповідального співробітника, що сформував запит.

5. Після отримання запитів або відповідей суб’єкти інформаційних відносин проводять їх перевірку на відповідність встановленому формату і структурі та заповнення обов’язкових атрибутів.

6. Відхилення запиту проводиться згідно з Типовим порядком здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1453.

7. У разі якщо відповідь, що надійшла від ДФС до Національного бюро, пошкоджена, її структура не відповідає структурі, затвердженій протоколом згідно з пунктом 5 розділу І цього Порядку, або виявлено порушення вимог щодо накладення на відповідь електронного цифрового підпису, Національне бюро в електронній формі інформує про це ДФС. ДФС протягом одного робочого дня, що настає після дня отримання відповідного повідомлення від Національного бюро, зобов’язана надати коректно сформовану відповідь на заміну раніше наданої.

ІV. Захист інформації при інформаційній взаємодії

1. При обміні інформацією згідно з цим Порядком суб’єкти інформаційних відносин впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається.

2. Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

3. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується Національним бюро виключно з метою виконання обов’язків, покладених на Національне бюро відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

В.о. начальника Управління
організації обміну та аналізу
інформації Міністерства
фінансів України
С.Г. Авраменко

Керівник Управління
аналітики та обробки
інформації Національного
антикорупційного
бюро України

Р.М. Джанвгору