Документ z1296-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.10.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.12.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.10.2010 N 1310
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2010 р.
за N 1296/18591

Про затвердження Інструкції
з оформлення посадовими особами
Мінекономіки матеріалів
про адміністративні правопорушення

Відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80732-10 ) та з метою забезпечення дотримання
вимог законодавства при складанні протоколів у справах про
адміністративні правопорушення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення посадовими особами
Мінекономіки матеріалів про адміністративні правопорушення, що
додається.
2. Департаменту розвитку секторів економіки (Пендзин О.В.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Сухомлина О.А.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр В.П.Цушко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
фінансового моніторингу України В.П.Зубрій
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
14.10.2010 N 1310
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2010 р.
за N 1296/18591

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення посадовими особами
Мінекономіки матеріалів
про адміністративні правопорушення

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 )
(далі - Кодекс), Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) та встановлює порядок складання
уповноваженими на те посадовими особами Міністерства економіки
України (далі - уповноважені посадові особи Мінекономіки) і
подання органам, уповноваженим розглядати справи про
адміністративні правопорушення, протоколів у справах про
адміністративні правопорушення та ведення діловодства з цих
питань.
1.2. Відповідно до статті 255 Кодексу ( 80732-10 )
уповноважені посадові особи Мінекономіки мають право складати
протоколи у справах про адміністративні правопорушення за
статтями 166-9 і 188-34 Кодексу ( 80731-10 ).
II. Оформлення протоколів
про адміністративні правопорушення
2.1. Уповноважені посадові особи Мінекономіки при виявленні
адміністративних правопорушень складають протоколи про
адміністративне правопорушення щодо посадових осіб товарних та
інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами (суб'єктів
первинного фінансового моніторингу), згідно з додатком 1 до цієї
Інструкції.
2.2. У разі вчинення адміністративного правопорушення
кількома особами протокол складається щодо кожної з таких осіб. У
разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень
протоколи складаються стосовно кожного з вчинених правопорушень.
2.3. Протокол складається у двох примірниках, що підписуються
уповноваженою посадовою особою Мінекономіки, яка склала такий
протокол, та особою, яка притягається до адміністративної
відповідальності.
2.4. Особа, яка притягається до адміністративної
відповідальності, має право дати пояснення і висловити зауваження
щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї
відмови від підписання протоколу. Власноручно викладені цією
особою пояснення та зауваження додаються до протоколу, про що до
нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості
аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.
2.5. У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про
адміністративне правопорушення, дати пояснення і підписати
протокол у ньому робиться запис про це, який засвідчується
підписом уповноваженої посадової особи Мінекономіки та підписами
свідків у разі їх наявності. Відмова особи від підписання протоколу не є підставою для
припинення провадження у справі про адміністративне
правопорушення.
2.6. Один примірник протоколу разом з іншими матеріалами, що
підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, у
триденний строк з моменту його складання надсилаються до суду за
місцем вчинення адміністративного правопорушення, другий під
розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності.
2.7. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим
почерком державною мовою. Не допускаються закреслювання або
виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також
унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний
особою, щодо якої він складений.
2.8. Зміст протоколу повинен відповідати вимогам, викладеним
у статті 256 Кодексу ( 80732-10 ).
2.9. При складанні протоколу особі, яка притягається до
адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права і
обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та статтею 268 Кодексу ( 80732-10 ), про що
робиться відмітка у протоколі.
2.10. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують
факт вчинення адміністративного правопорушення.
III. Діловодство у справах
про адміністративні правопорушення
3.1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення
забезпечує уповноважена посадова особа Мінекономіки, яка склала
протокол.
3.2. Протокол про адміністративне правопорушення не пізніше
ніж наступного дня після його складання реєструється уповноваженою
посадовою особою Мінекономіки у журналі реєстрації протоколів про
адміністративні правопорушення (додаток 2 до цієї Інструкції),
сторінки якого повинні бути прошнуровані, пронумеровані, скріплені
печаткою Мінекономіки, який зберігається протягом строку,
встановленого законодавством України.
3.3. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують
факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у
справу, сторінки якої повинні бути прошнуровані та пронумеровані,
а також скріплені печаткою Мінекономіки.
3.4. Бланк протоколу має серію і номер.
3.5. Облік видачі бланків протоколів про адміністративні
правопорушення ведеться в журналі видачі бланків протоколів про
адміністративні правопорушення (додаток 3 до цієї Інструкції),
сторінки якого повинні бути прошнуровані, пронумеровані, скріплені
печаткою Мінекономіки, який зберігається протягом строку,
встановленого законодавством України.
Директор департаменту
розвитку секторів економіки О.В.Пендзин

Додаток 1
до Інструкції з оформлення
посадовими особами
Мінекономіки матеріалів
про адміністративні
правопорушення
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ N ___
про адміністративне правопорушення

___ __________ 20__ року ____________________________
(місце складання протоколу)
1. Мною, _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка
склала протокол)
________________________________________________________________,
при _____________________________________________________________
(вказати обставини, за яких установлено правопорушення)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
встановлено, що посадова особа _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи і посада)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
вчинив(ла) правопорушення _________________________________________________________________
(суть порушення, частини, статті Кодексу України про
адміністративні правопорушення, які були порушені)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Особа, яка притягається до адміністративної
відповідальності:
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
Дата, місце народження __________________________________________ _________________________________________________________________
Місце проживання, номер телефону ________________________________ _________________________________________________________________
Місце роботи, посада, дата призначення на посаду ________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Документ, що засвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли
виданий) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Середньомісячний заробіток ______________________________________
Сімейний стан ___________________________________________________
На утриманні ____________________________________________________
Інші відомості, необхідні для вирішення справи __________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Дата, час і місце вчинення порушення _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4. Притягався(лась) до адміністративної відповідальності
раніше і за що _________________________________________________________________
(за наявності)
5. Відповідальність передбачена _____________________________ _________________________________________________________________
(частина, стаття Кодексу України про адміністративні
правопорушення, що передбачає відповідальність)
Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності,
роз'яснено її права, передбачені статтею 63 Конституції України
та статтею 268 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності,
має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення,
подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи
користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у
галузі права, який за законом має право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати
рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не
володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову у
справі.
Прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності _________________________________________________________________
6. Свідки (за наявності):
1) ______________________________________________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7. Пояснення особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності _________________________________________________________________
(надання пояснень і зауважень щодо змісту протоколу, які
додаються до протоколу
)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності _______________________________
8. Протокол подається на розгляд до _________________________________________________________________
(найменування суду)
за місцезнаходженням: ___________________________________________ _________________________________________________________________
9. Підпис, прізвище та ініціали посадової особи, яка склала
протокол _________________________________________________________________

Додаток 2
до Інструкції з оформлення
посадовими особами
Мінекономіки матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів
про адміністративні правопорушення

----------------------------------------------------------------------- |N з/п| Серія, | Дата та | Відомості про особу, | Посада, |Примітка| | |номер та | місце | щодо якої складено |прізвище,| | | | дата | вчинення | протокол |ініціали | | | |складання|правопору-|-----------------------|особи, що| | | |протоколу|шення |прізвище,|посада|місце |склала | | | | | |ім'я, по | |роботи|протокол | | | | | |батькові | | | | | -----------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Інструкції з оформлення
посадовими особами
Мінекономіки матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів
про адміністративні правопорушення

------------------------------------------------------------------ |N з/п |Дата видачі | Серії та | Кількість | Прізвище, |Примітка| | | бланків | номери | виданих | ім'я, по | | | | протоколів |протоколів,| бланків |батькові та| | | | | що |протоколів | підпис | | | | | видаються | (словами) |отримувача | | ------------------------------------------------------------------вгору