Документ z1295-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.09.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.10.2016. Подивитися в історії? )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.09.2016  № 1720


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2016 р.
за № 1295/29425

Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств

Відповідно до вимог Закону України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації», постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна» та з метою підвищення ефективності процесу приватизації державного майна та залучення інвестицій в економіку України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 травня 2012 року № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 травня 2012 року № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 травня 2012 року № 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 року за № 940/21252, що додаються.

2. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

І. БілоусЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Фонду державного майна України
15.09.2016  № 1720
Розпорядження Антимонопольного
комітету України
15.09.2016  № 20-рп
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
15.09.2016  № 928


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2016 р.
за № 1295/29425

ЗМІНИ
до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств

1. У пункті 1.3 розділу I:

1) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«банківська гарантія - письмове підтвердження (гарантійний лист) банком, іншою кредитною установою про задоволення вимог управненої сторони у розмірі повної грошової суми, зазначеної у письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов'язана сторона) не виконає вказане у ньому певне зобов'язання, або настануть інші умови, передбачені у відповідному підтвердженні. Банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитиву (гарантії), який на умовах, погоджених з державним органом приватизації, видається комерційним банком з кредитним рейтингом «інвестиційного» рівня або чий акціонер, що володіє контрольним пакетом акцій (материнська компанія), має кредитний рейтинг «інвестиційного» рівня. Під «інвестиційний» кредитний рейтинг підпадають банки або акціонери, що володіють в них контрольним пакетом акцій (материнська компанія), чиї довгострокові незабезпечені облігації оцінюються (рейтингуються) на рівні ВВВ або вище визнаними міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають наразі судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України;»;

У зв'язку з цим абзаци другий - двадцять другий вважати відповідно абзацами третім - двадцять третім;

2) абзац десятий викласти в такій редакції:

«конкурсна гарантія учасника - визначений згідно з умовами відповідного конкурсу внесок у розмірі 5 відсотків від початкової ціни пакета акцій для об'єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу та 20 відсотків від початкової ціни пакета акцій для об'єктів групи B. Внесок може бути здійснений шляхом перерахування грошових коштів на визначений в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу рахунок або надання банківської гарантії;»;

3) абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«радник - особа, яка бере на себе зобов’язання перед державним органом приватизації щодо надання послуг у процесі приватизації об’єктів державної власності, пошуку потенційних покупців та організації продажу пакетів акцій, що підлягають приватизації;».

2. У розділі ІІ:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Для забезпечення відкритості проведення конкурсів та з метою більшої інформованості потенційних покупців державний орган приватизації публікує у додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації", а також оприлюднює на веб-сайті Фонду державного майна України переліки товариств, пакети акцій яких планується виставляти на продаж за конкурсом, готує і надає пакет документації про конкурс потенційним покупцям.

Державний орган приватизації надсилає до Антимонопольного комітету України перелік товариств, пакети акцій яких планується виставляти на продаж за конкурсом, з відомостями про сукупну вартість активів та сукупний обсяг реалізації товарів таких товариств з урахуванням фінансових показників суб’єктів господарювання, які прямо або опосередковано контролюються (у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») цими товариствами. Антимонопольний комітет України надає лист щодо застосування статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

2) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. Підготовка до приватизації та продаж об’єктів групи Г може здійснюватися із залученням на конкурсних засадах радників у встановленому законодавством порядку.».

3. У розділі ІІІ:

1) підпункт 3.3.1 пункту 3.3 після слів «розглядає рекомендації державного органу приватизації» доповнити словами та цифрами «, робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 року № 525»;

2) пункт 3.7 виключити.

У зв'язку з цим пункт 3.8 вважати відповідно пунктом 3.7.

4. Абзац перший пункту 4.1 розділу ІV після слів «державного органу приватизації» доповнити словами та цифрами «, робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 року № 525».

5. У розділі V:

1) друге речення пункту 5.5 після слів «скріплена печаткою» доповнити словами «(за наявності)»;

2) у пункті 5.7:

підпункт 5.7.1 викласти в такій редакції:

«5.7.1 документи, які підтверджують унесення конкурсної гарантії чи надання банківської гарантії на суму конкурсної гарантії і реєстраційного внеску за подання заяви на участь у конкурсі на вказаний в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу банківський рахунок та призначення платежу;»;

абзац перший підпункту 5.7.11 викласти в такій редакції:

«5.7.11 для юридичних осіб - документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів (учасників), відомості про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над потенційним покупцем, до фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також інформацію про потенційних покупців або осіб, в інтересах яких придбавається пакет акцій, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).»;

абзац третій підпункту 5.7.12 викласти в такій редакції:

«довідку органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);»;

підпункт 5.7.13 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«інформацію про фінансово-майновий стан, а саме:»;

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

абзац п’ятий після слів «печаткою юридичної особи» доповнити словами «(за наявності)»;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

«5.7.14 інформацію та копії документів щодо пов’язаних з потенційним покупцем осіб, що визнаються такими відповідно до Податкового кодексу України:

для юридичних осіб:

документи, що підтверджують володіння корпоративними правами іншої юридичної особи;

документи про призначення колегіального (одноособового) діючого складу виконавчого органу юридичної особи та наглядової ради (ради директорів) у разі наявності такого органу;

перелік кредиторів юридичної особи, заборгованість перед якими перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність , - більше ніж у 10 разів);

документ про всіх власників корпоративних прав юридичної особи (юридичні особи, фізичні особи) із зазначенням резидентності кожного власника та розміру корпоративних прав у статутному капіталі, що їм належить;

для фізичних осіб:

інформацію щодо суми кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичних осіб, наданій юридичній особі, та/або будь яких кредитів (позик), повторної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії фізичної особи, перевищують суму власного капіталу більше ніж у 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів);

документи, що підтверджують факт одруження, народження дітей;

перелік осіб, підписаний фізичною особою, а саме: чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування з зазначенням їх громадянства.»;

3) четверте речення пункту 5.10 після слів «(для юридичних осіб» доповнити словами «за наявності»;

4) пункт 5.11 після слів «не повертається» доповнити словами «, а у разі надання банківської гарантії - банківська гарантія підлягає виконанню відповідно до визначених нею умов.»;

5) доповнити новим пунктом такого змісту:

«5.12. За недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», відповідає покупець.».

6. У розділі VI:

1) підпункт 6.1.4 пункту 6.1 викласти в такій редакції:

«6.1.4 залучення та визначення радників у встановленому законодавством порядку, якщо буде прийнято рішення про залучення радника до продажу об’єкта приватизації.»;

2) перше речення пункту 6.7 викласти в такій редакції:

«6.7. Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу, але не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення конкурсу потенційні покупці для отримання пакета документації про конкурс письмово звертаються до державного органу приватизації та укладають з ним договір про конфіденційність наданої інформації.»;

3) підпункт 6.8.2 пункту 6.8 викласти в такій редакції:

«6.8.2 інформаційні матеріали:

копію статуту товариства;

план розміщення акцій товариства;

копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал за останній звітний рік та квартал;

лист Антимонопольного комітету України щодо застосування статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

документи й відомості про товариство, необхідні для подання до Антимонопольного комітету України (Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України) заяви про надання дозволу на придбання пакета акцій;

інформацію про стадію провадження у справі про банкрутство товариства, пакет акцій якого пропонується до продажу, у разі порушення такої справи господарським судом;

рекламну інформацію про товариство (у разі наявності).»;

4) пункт 6.11 викласти в такій редакції:

«6.11. Протягом 5 робочих днів після опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу державний орган приватизації повідомляє Антимонопольний комітет України про дату закінчення приймання конкурсної документації, яку встановлено відповідно до пункту 6.10 цього розділу. У разі зміни дати закінчення приймання конкурсної документації державний орган приватизації повідомляє про це Антимонопольний комітет України.

Антимонопольний комітет України не пізніше дати закінчення приймання конкурсної документації надає державному органу приватизації перелік осіб, які звернулися до Антимонопольного комітету України відповідно до вимог законодавства про захист економічної конкуренції та частини третьої статті 18-6 Закону України «Про приватизацію державного майна».»;

5) підпункт 6.18.8 пункту 6.18 після слів «(для юридичної особи» доповнити словами «за наявності».

7. Розділ VII доповнити новим пунктом такого змісту:

«7.8. До договору купівлі-продажу включаються умови, які передбачають, що у разі встановлення упродовж строку виконання умов договору факту приналежності покупця до таких, що не можуть бути покупцем відповідно до законодавства України, це буде підставою для розірвання цього договору купівлі-продажу та повернення пакета акцій до державної власності в судовому порядку. У разі встановлення такого факту покупець має право упродовж місяця з дати отримання повідомлення державного органу приватизації щодо визнання його таким, що не може бути покупцем відповідно до законодавства України, вжити заходів з відновлення свого статусу як покупця або здійснити відчуження пакета акцій на користь нового власника, який може бути покупцем відповідно до законодавства України, у порядку, встановленому законодавством України. У такому випадку договір купівлі- продажу не розривається.».

8. У розділі VIII:

1) пункт 8.5 викласти в такій редакції:

«8.5. До подальшого розгляду не приймаються незареєстровані конкурсні пропозиції, конкурсні пропозиції, у яких зазначена ціна придбання пакета акцій учасником конкурсу нижче визначеної державним органом приватизації початкової ціни пакета акцій, або які не містять згоди учасника конкурсу на виконання всіх фіксованих умов конкурсу, або які не підписані, або які підписані особою, відповідні повноваження якої неможливо встановити. Такі конкурсні пропозиції заносяться до протоколу з відміткою: "Не виконано умов конкурсу". Учасник конкурсу, який не виконав вимог до конкурсної пропозиції, за рішенням конкурсної комісії не допускається до подальшої участі в конкурсі. Такому учаснику конкурсу конкурсна гарантія не повертається, а у разі надання банківської гарантії - сума конкурсної гарантії, забезпечена банківською гарантією, підлягає стягненню. Конкурсна гарантія не повертається також учаснику конкурсу, який не надав конкурсної пропозиції, а у разі надання банківської гарантії - банківська гарантія підлягає виконанню відповідно до визначених нею умов.»;

2) друге речення пункту 8.12 після слів «не повертається» доповнити словами «, а у разі надання банківської гарантії - банківська гарантія підлягає виконанню відповідно до визначених нею умов.»;

3) третє речення пункту 8.13 після слів «не повертаються» доповнити словами «, а у разі надання банківської гарантії - банківська гарантія підлягає виконанню відповідно до визначених нею умов.».

9. У розділі IX:

1) пункт 9.2 викласти в такій редакції:

«9.2. У разі відсутності в переможця конкурсу рішення Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України про надання дозволу на придбання пакета акцій на дату проведення конкурсу/дату укладення договору, договір купівлі-продажу з переможцем конкурсу укладається із зобов'язанням переможця конкурсу отримати (у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції) дозвіл Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на придбання пакета акцій. У такому випадку в договорі обумовлюється обов’язок покупця надати державному органу приватизації дозвіл Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на придбання пакета акцій у строк, що не перевищує десяти днів з моменту його отримання.»;

2) пункт 9.3 викласти в такій редакції:

«9.3. У разі прийняття Антимонопольним комітетом України (Адміністративною колегією Антимонопольного комітету України) рішення про заборону концентрації переможцю конкурсу (покупцю) Антимонопольний комітет України у десятиденний строк з дати прийняття такого рішення інформує про це Фонд державного майна України та надає копію відповідного рішення. У такому випадку договір купівлі-продажу розривається на вимогу державного органу приватизації за згодою сторін або за рішенням суду.»;

3) пункт 9.4 після слів «(Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України)» доповнити словами «(у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції)»;

4) друге речення пункту 9.5 після слів «засвідчення договору купівлі-продажу» доповнити словами «, а у разі надання банківської гарантії - банківська гарантія підлягає виконанню відповідно до визначених нею умов».

10. Розділ Х доповнити новим пунктом такого змісту:

«10.2. У разі якщо пакет акцій, що пропонувався до продажу на конкурсі, не продано, державний орган приватизації може прийняти рішення про його продаж іншими способами, які передбачені законодавством України.».

11. Примітку додатка 1 після слова «печаткою» доповнити словами «за наявності».

12. Пункт 8 додатка 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на суму конкурсної гарантії, визначеної згідно з умовами конкурсу.».

13. Додаток 5 після літер «М.П.» доповнити словами «за наявності».

Директор
департаменту приватизації
Фонду державного майна
України
В. Герц

Директор департаменту
конкурентної політики
Антимонопольного комітету
України
С. Лахно

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

А. Папаікавгору