Документ z1294-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.03.2013, підстава - z0007-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
20.10.2005 N 97
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2005 р.
за N 1294/11574
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 1974/5 ( z0007-13 ) від 27.12.2012 }
Щодо затвердження деяких нормативно-правових
актів про надання відомостей з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 940-р ( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }
{ Наказ втратив чинність, крім пунктів 2-5 цього Наказу та
розділів 4, 5 Положення про надання відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, затвердженого цим Наказом, які
діють до набрання чинності розділами III, IV Порядку
надання відомостей з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від
14 грудня 2012 року N 1846/5, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за
N 2105/22417 ( z2105-12 ) згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1974/5 ( z0007-13 ) від 27.12.2012 }
Відповідно до статей 7, 20 та 23 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) та підпункту 26 пункту 4 Положення про Державний
комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва,
затвердженого Указом Президента України від 25 травня 2000 року
N 721 ( 721/2000 ) "Питання Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва" (із змінами), та з метою
удосконалення державного регулювання у сфері державної реєстрації
юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, упорядкування
системи обігу і застосування спеціальних бланків документів
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок надання відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців, що додається.
2. Затвердити Порядок оформлення бланків витягу, довідки та
довідки про резервування найменування юридичної особи з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
( z1296-05 ), що додається.
3. Затвердити Форму витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ( z1297-05 ), що
додається.
4. Затвердити Положення про порядок видачі довідки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
про резервування найменування юридичної особи ( z1295-05 ), що
додається.
5. Затвердити Форму довідки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ( z1298-05 ), що
додається.
6. Затвердити Форму довідки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про резервування
найменування юридичної особи ( z1299-05 ), що додається.
7. Департаменту реєстрації та ліцензування (Барбелюк О.Б.)
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами і доповненнями) та довести
його до відома державних реєстраторів Єдиного державного реєстру.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Комітету А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
20.10.2005 N 97
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2005 р.
за N 1294/11574

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання відомостей з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7 та 20
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ) і встановлює єдиний порядок надання
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) з метою
забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного
обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців.
1.2. Наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: запитувач - орган державної влади, юридична особа (її
уповноважений представник), фізична особа, яка подала запит
встановленого зразка; критерій пошуку - показник або сукупність показників Єдиного
державного реєстру, за якими здійснюється пошук зазначеної у
запиті інформації; види діяльності - види діяльності за Класифікацією видів
економічної діяльності (далі - КВЕД), затвердженою наказом
Держстандарту України від 22 жовтня 1996 року N 441
( v0441217-96 ).
1.3. Згідно із запитом запитувачу надаються відомості з
Єдиного державного реєстру, які сформовані автоматизованою
системою ведення Єдиного державного реєстру у вигляді одного з
документів: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців (далі - виписка); довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців (далі - довідка); витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців (далі - витяг).
1.4. Державні реєстратори використовують бланки виписки,
витягу та довідки з Єдиного державного реєстру, опис і форма яких
затверджуються Держпідприємництвом України.
1.5. Виписки, витяги та довідки з Єдиного державного реєстру
підписуються державним реєстратором та засвідчуються його
печаткою.
1.6. Облік запитів, забезпечення пошуку зазначених у запитах
відомостей, оформлення документів здійснюється автоматизованою
системою ведення Єдиного державного реєстру.
2. Приймання запиту
2.1. Приймання запиту про надання відомостей з Єдиного
державного реєстру провадиться державними реєстраторами у
виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення або в
районних, районних у містах Києві та Севастополі державних
адміністраціях.
2.2. Для отримання виписки з Єдиного державного реєстру запит
подається державному реєстратору за місцезнаходженням або місцем
проживання запитувача. Для отримання довідки або витягу з Єдиного державного реєстру
запитувач має право звернутися із запитом до державного
реєстратора незалежно від місцезнаходження або місця проживання
запитувача.
2.3. Запит подається особисто засновниками (учасниками)
юридичної особи, фізичною особою або уповноваженим ними органом чи
особою. Державному реєстратору пред'являються паспорт та документ,
що засвідчує повноваження.
2.4. При надходженні запиту державний реєстратор повинен
унести відповідний запис до Єдиного державного реєстру.
2.5. Разом із запитом подається копія квитанції, виданої
банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку про
сплату коштів за отримання відомостей з Єдиного державного
реєстру. Плата за видачу витягу з Єдиного державного реєстру включає в
себе плату за опрацювання критеріїв пошуку за запитом та плату за
формування витягу, тому разом із запитом про видачу витягу із
Єдиного державного реєстру подається копія платіжного доручення з
відміткою банку про сплату коштів за опрацювання критеріїв пошуку
за запитом.
2.6. За наявності підстав державний реєстратор має право
відмовити в розгляді запиту. У цьому разі запитувачу видається
повідомлення про відмову в наданні відомостей з Єдиного державного
реєстру за формою додатка 1 із зазначенням підстави відмови.
3. Видача виписки
3.1. Виписка - це документ, що містить відомості про юридичну
особу або фізичну особу - підприємця, яка подала запит (додаток 2)
про її видачу.
3.2. Запит про видачу виписки з відомостями, що стосуються
інших юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, державним
реєстратором до розгляду не приймається.
3.3. Виписка надається протягом двох робочих днів з дати
надходження запиту безпосередньо фізичній особі - підприємцю або
уповноваженому представнику юридичної особи за довіреністю та
пред'явленим паспортом.
3.4. Виписка не надається юридичній особі в разі наявності в
Єдиному державному реєстрі запису про: відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням; відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.
3.5. Виписка оформлюється на бланку суворої звітності, який
має облікову серію та номер.
3.6. У виписці зазначаються такі відомості про запитувача: найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - підприємця; ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний
номер фізичної особи - платника податків; форма власності юридичної особи; місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
фізичної особи - підприємця; прізвище, ім'я, по батькові осіб, які мають право вчиняти
юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому
числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери фізичних
осіб - платників податків; наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної
особи або фізичної особи - підприємця; наявність даних про перебування юридичної особи в процесі
припинення або перебування фізичної особи - підприємця у процесі
припинення підприємницької діяльності; дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі; дата видачі виписки.
3.7. Про видачу виписки до Єдиного державного реєстру
вноситься відповідний запис, у якому зазначаються серія, номер
бланка та дата видачі виписки.
3.8. Виписка є чинною протягом тридцяти календарних днів з
дати її видачі. Якщо до Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців протягом цього строку були внесені
зміни щодо відомостей, які зазначені у виписці, виписка втрачає
чинність.
4. Видача довідки
4.1. Довідка - це документ, що містить відомості про
наявність або відсутність у Єдиному державному реєстрі інформації
про реєстраційні дії щодо юридичних осіб або фізичних осіб -
підприємців за критерієм пошуку, зазначеним у запиті (додаток 3). Довідка оформлюється на бланку суворої звітності, який має
облікову серію і номер. Про видачу довідки до Єдиного державного реєстру вноситься
відповідний запис, у якому зазначаються серія, номер бланка та
дата видачі довідки.
4.2. У довідці зазначаються такі відомості: ідентифікаційний код юридичної особи; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - підприємця; реєстраційна дія; дата проведення реєстраційної дії, номер запису або слова
"запис відсутній"; місце проведення реєстраційної дії (найменування виконавчого
комітету міської ради міста обласного значення або в районній,
районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації); прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, що внесла запис
про реєстраційну дію.
4.3. Довідка надається протягом п'яти робочих днів з дати
надходження запиту.
5. Видача витягу
5.1. Витяг - це документ, що містить відомості про юридичних
осіб або фізичних осіб - підприємців за критерієм пошуку,
зазначеним у запиті (додаток 4). Витяг оформлюється на бланку
суворої звітності, який має облікову серію і номер.
5.2. Критерій пошуку в Єдиному державному реєстрі формується
з використанням таких показників: за певною територією України (область, район, місто (село),
вулиця); за ідентифікаційним кодом юридичної особи; за організаційно-правовою формою та найменуванням юридичної
особи; за прізвищем, ім'ям та по батькові фізичної особи -
підприємця. За вибором запитувача до витягу можуть бути внесені такі
відомості: - дані про запитувачів, що зверталися до державного
реєстратора про надання відомостей з Єдиного державного реєстру
про юридичну особу та фізичну особу - підприємця; - про юридичну особу: дані про постановку на облік (зняття з обліку); серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію; місце проведення державної реєстрації; форма власності юридичної особи; вищий орган управління; розмір внеску до статутного або складеного капіталу юридичної
особи; дата закінчення формування статутного або складеного капіталу
юридичної особи; керівник юридичної особи; орган, до сфери управління якого належить юридична особа
державної форми власності чи юридична особа, у статутному фонді
якої частка держави становить не менше 25 відсотків; засновники юридичної особи; відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від
імені юридичної особи без довіреності; відокремлені підрозділи юридичної особи; основні види діяльності; стан юридичної особи; статус відомостей про юридичну особу; телефон для зв'язку; - для фізичної особи - підприємця: дані про постановку на облік (зняття з обліку); серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію; місце проведення державної реєстрації; дані про управителя майна фізичної особи - підприємця; відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від
імені фізичної особи - підприємця без довіреності; основні види діяльності; стан фізичної особи - підприємця; телефон для зв'язку.
5.3. Юридична особа може перебувати в стані: провадження господарської діяльності у стадії формування
статутного фонду; провадження господарської діяльності із сформованим статутним
фондом; перебування у процесі припинення.
5.4. Фізична особа - підприємець може перебувати у стані: провадження підприємницької діяльності; перебування у процесі припинення підприємницької діяльності.
5.5. Статус відомостей про юридичну особу може набувати
значення: у Єдиному державному реєстрі є підтвердження даних про
юридичну особу; у Єдиному державному реєстрі відсутні підтверджені дані про
юридичну особу; виявлено відсутність юридичної особи за місцезнаходженням.
5.6. Про видачу витягу до Єдиного державного реєстру
вноситься відповідний запис, у якому зазначаються серія, номер
бланка(ів) та дата видачі витягу.
5.7. При зверненні для отримання витягу державний реєстратор
опрацьовує протягом двох робочих днів запит у залежності від
критеріїв запиту, визначає вартість витягу в залежності від
розміру інформації, яка має міститися у витягу, і видає запитувачу
довідку про вартість витягу (додаток 5). Витяг надається протягом робочого дня після надання
документа, що підтверджує внесення плати за формування витягу з
Єдиного державного реєстру.
6. Плата за користування інформацією з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців
6.1. За видачу довідок, витягів з Єдиного державного реєстру
справляється плата, розмір якої затверджується Держпідприємництвом
України.
6.2. Документом, що підтверджує внесення плати за надання
відомостей, публікацію повідомлень з Єдиного державного реєстру,
резервування найменування юридичної особи та видачу відповідних
довідок, є копія квитанції, видана банком, або копія платіжного
доручення з відміткою банку.
{ Пункт 6.3 скасовано на підставі Розпорядження КМ N 940-р
( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }
6.4. Органи державної влади звільняються від плати за
одержання відомостей з Єдиного державного реєстру, якщо такий
запит подається у зв'язку зі здійсненням ними повноважень,
визначених законодавством.
Директор департаменту реєстрації
та ліцензування
Держпідприємництва України Барбелюк О.Б.

Додаток 1
до пункту 2.6 Положення
про порядок надання
відомостей з Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб -
підприємців

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову в наданні відомостей з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

На запит ____________________________________________________
(найменування юридичної особи або
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
від ________ за N _______ відмовлено в наданні ___________________
(дата) (номер) (виписки, довідки, витягу)
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців за таких підстав:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
"___" _________ 20__ року
Державний реєстратор ____________ ___________________
(підпис) (прізвище та
ініціали) ____________________________ М.П.
(код за ЄДРПОУ, найменування
виконавчого комітету міської
ради міста обласного
значення або районної,
районної у містах Києві та
Севастополі державної
адміністрації)
Директор департаменту реєстрації
та ліцензування
Держпідприємництва України Барбелюк О.Б.

Додаток 2
до пункту 3.1 Положення
про порядок надання
відомостей з Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб -
підприємців

ЗАПИТ
про видачу виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Державному реєстратору ______________________________________
(найменування виконавчого комітету
міської ради міста обласного значення
або районної, районної у містах Києві
та Севастополі державної адміністрації)
Відповідно до статті 21 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" прошу
видати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців.
Запитувач ___________________________________________________
(найменування юридичної особи
__________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
телефон _______________________ факс __________________
"___" ____________ 20__ року
____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Виписка отримана: "___" ____________ 20__ року
____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Директор департаменту реєстрації
та ліцензування
Держпідприємництва України Барбелюк О.Б.

Додаток 3
до пункту 4.1 Положення
про порядок надання
відомостей з Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб -
підприємців

ЗАПИТ
про видачу довідки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Державному реєстратору ______________________________________
(найменування виконавчого комітету
міської ради міста обласного значення
або районної, районної у містах Києві
та Севастополі державної адміністрації)
Запитувач ___________________________________________________
(найменування юридичної особи
__________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" прошу
видати довідку про наявність або відсутність у Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації
щодо
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код, найменування, місцезнаходження
юридичної особи
__________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної
особи - підприємця)
про проведення реєстраційних дій щодо фізичної особи -
підприємця (необхідне відмітити): --- | | 1. Державна реєстрація фізичної особи - підприємця. --- --- | | 2. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про --- рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця. --- | | 3. Державна реєстрація припинення підприємницької --- діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням. --- | | 4. Державна реєстрація припинення підприємницької --- діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з її смертю. --- | | 5. Державна реєстрація припинення підприємницької --- діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з оголошенням її
померлою. --- | | 6. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про --- судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця, що не пов'язано з банкрутством фізичної
особи - підприємця. --- | | 7. Державна реєстрація припинення підприємницької --- діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням, що не
пов'язано з банкрутством фізичної особи - підприємця. --- | | 8. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про --- судове рішення щодо визнання фізичної особи - підприємця
банкрутом. --- | | 9. Унесення до Єдиного державного реєстру запису щодо --- судового рішення про припинення провадження у справі про
банкрутство. --- | | 10. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про --- відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця. --- | | 11. Державна реєстрація припинення підприємницької --- діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її
безвісно відсутньою. --- | | 12. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про --- судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство
фізичної особи - підприємця.
або про проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи
(необхідне відмітити): --- | | 1. Державна реєстрація новоутвореної юридичної особи. --- --- | | 2. Державна реєстрація змін до установчих документів. --- --- | | 3. Скасування державної реєстрації змін до установчих --- документів. --- | | 4. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про --- рішення засновників щодо припинення юридичної особи. --- | | 5. Державна реєстрація припинення юридичної особи в --- результаті її ліквідації. --- | | 6. Державна реєстрація припинення юридичної особи в --- результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення. --- | | 7. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про --- судове рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з
банкрутством. --- | | 8. Державна реєстрація припинення на підставі судового --- рішення, що не пов'язане з банкрутством. --- | | 9. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про --- судове рішення про порушення провадження справи про банкрутство
юридичної особи. --- | | 10. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про --- судове рішення про припинення провадження справи про банкрутство
юридичної особи. --- | | 11. Державна реєстрація припинення за судовим рішенням --- щодо визнання юридичної особи банкрутом. --- | | 12. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про --- судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення
юридичної особи. --- | | 13. Унесення запису до Єдиного державного реєстру про --- судове рішення щодо припинення юридичної особи, що пов'язане з
банкрутством. --- | | 14. Державна реєстрація юридичної особи, утвореної в --- результаті злиття або поділу. --- | | 15. Державна реєстрація юридичної особи, утвореної в --- результаті приєднання або перетворення. --- | | 16. Унесення до Єдиного державного реєстру запису щодо --- рішення про виділ.
Довідку (необхідне відмітити):
--- |*| видати на руки --- --- |*| надіслати поштою на адресу: ---
країна:
поштовий
індекс:
область:
район:
місто/село
вулиця,
будинок
телефон ________________________ факс ___________________
"___" ____________ 20__ року
____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Директор департаменту реєстрації
та ліцензування
Держпідприємництва України Барбелюк О.Б.
--------------- * Позначено сірий колір

Додаток 4
до пункту 5.1 Положення
про порядок надання
відомостей з Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб -
підприємців

ЗАПИТ
про видачу витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Державному реєстратору ______________________________________
(найменування виконавчого комітету
міської ради міста обласного значення
або районної, районної у містах Києві
та Севастополі державної адміністрації)
Запитувач ___________________________________________________
(найменування юридичної особи
__________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" прошу
видати витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців щодо юридичних осіб та (або) фізичних
осіб - підприємців (необхідне підкреслити).
1. Критерій пошуку відомостей про юридичних осіб (необхідне
відмітити):
------------------------------------------------------------------ |--- за ідентифікаційним ---------------------------------------| ||*| кодом |код за ЄДРПОУ |*|*|*|*|*|*|*|*|| |--- ---------------------------------------| |--- за найменуванням ---------------------------------------| ||*| юридичної особи |організаційно-правова|* || |--- |форма | || | |---------------------+---------------|| | |назва юридичної особи|* || | | |---------------|| | | |* || | | |---------------|| | | |* || | ---------------------------------------| |--- ---------------------------------------| ||*| за місцезнаходженням |область |* || |--- |---------------------+---------------|| | |район |* || | |---------------------+---------------|| | |місто (село) |* || | |---------------------+---------------|| | |вулиця |* || | |---------------------+---------------|| | |будинок |* || | ---------------------------------------| |--- ---------------------------------------| ||*| за видом діяльності | |* || |--- | |---------------|| | |вид діяльності |* || | |за КВЕД |---------------|| | | |* || | | |---------------|| | | |* || | ---------------------------------------| |--- за серією та номером ----------------------------- | ||*| свідоцтва про |серія |*|*|*| | |--- державну реєстрацію |---------------------+-+-+-+------ | | юридичної особи |номер |*|*|*|*|*|*| | | ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------
До витягу внести (необхідне відмітити):
--- |*| дані про постановку на облік (зняття з обліку) --- --- |*| серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію --- --- |*| місце проведення державної реєстрації --- --- |*| форма власності юридичної особи --- --- |*| вищий орган управління --- --- розмір внеску до статутного або складеного капіталу юридичної |*| особи --- --- дата закінчення формування статутного або складеного капіталу |*| юридичної особи --- --- |*| керівник юридичної особи --- --- орган, до сфери управління якого належить юридична особа |*| державної форми власності чи юридична особа, у статутному --- фонді якої частка держави становить не менше 25 відсотків
--- відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від |*| імені юридичної особи без довіреності --- --- |*| засновники юридичної особи --- --- |*| відокремлені підрозділи юридичної особи --- --- |*| основні види діяльності юридичної особи --- --- |*| стан юридичної особи --- --- |*| статус відомостей про юридичну особу --- --- |*| телефон для зв'язку --- --- дані про запитувачів, що зверталися до державного реєстратора |*| про надання відомостей з Єдиного державного реєстру про --- юридичну особу та фізичну особу - підприємця
2. Критерій пошуку відомостей про фізичних осіб - підприємців
(необхідне відмітити):
------------------------------------------------------------------ |--- за ім'ям фізичної ---------------------------------------| ||*| особи - підприємця |прізвище |* || |--- |---------------------+---------------|| | |ім'я |* || | |---------------------+---------------|| | |по батькові |* || | ---------------------------------------| |--- ---------------------------------------| ||*| за місцем проживання |область |* || |--- |---------------------+---------------|| | |район |* || | |---------------------+---------------|| | |місто (село) |* || | |---------------------+---------------|| | |вулиця |* || | |---------------------+---------------|| | |будинок |* || | ---------------------------------------| |--- ---------------------------------------| ||*| за видом діяльності |вид діяльності |* || |--- |за КВЕД |---------------|| | | |* || | ---------------------------------------| |--- за серією та номером ----------------------------- | ||*| свідоцтва про |серія |*|*|*| | |--- державну реєстрацію |---------------------+-+-+-+------ | | юридичної особи |номер |*|*|*|*|*|*| | | ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------
До витягу внести (необхідне відмітити):
--- |*| дані про постановку на облік (зняття з обліку) --- --- |*| серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію --- --- |*| місце проведення державної реєстрації --- --- |*| дані про управителя майна фізичної особи - підприємця --- --- відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від |*| імені юридичної особи без довіреності --- --- |*| основні види діяльності --- --- |*| стан фізичної особи - підприємця --- --- |*| телефон для зв'язку --- --- дані про запитувачів, що зверталися до державного реєстратора |*| про надання відомостей з Єдиного державного реєстру про --- юридичну особу та фізичну особу - підприємця
Довідку (необхідне відмітити):
--- |*| видати на руки --- --- |*| надіслати поштою на адресу: ---
країна:
поштовий
індекс:
область:
район:
місто/село
вулиця,
будинок
телефон ________________________ факс ___________________
"___" ____________ 20__ року
____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Директор департаменту реєстрації
та ліцензування
Держпідприємництва України Барбелюк О.Б.
--------------- * Позначено сірий колір

Додаток 5
до пункту 5.7 Положення
про порядок надання
відомостей з Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб -
підприємців

ДОВІДКА
про вартість витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

На запит від "___" ______________ 20__ року за N _______, що
надійшов від
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або
_________________________________________________________________,
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
повідомляємо, що вартість витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців становить
_________ грн. _________ коп.
________________________________________________ грн. _______ коп.
(сума словами)
"___" __________ 20__ року
Державний реєстратор ____________ ___________________
(підпис) (прізвище та
ініціали) ____________________________ М.П.
(код за ЄДРПОУ, найменування
виконавчого комітету міської
ради міста обласного
значення або районної,
районної у містах Києві та
Севастополі державної
адміністрації)
Директор департаменту реєстрації
та ліцензування
Держпідприємництва України Барбелюк О.Б.вгору