Документ z1291-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.12.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.10.2018  № 732


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2018 р.
за № 1291/32743

Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 492

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Пункт 2 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 492 «Про затвердження Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за № 789/19527 (зі змінами), виключити.

У зв’язку з цим пункти 3-6 вважати відповідно пунктами 2-5.

2. Затвердити Зміни до Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 492, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011року за № 789/19527 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту інформаційних технологій (Фоменко Є.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу сьомого підпункту 2 пункту 2 та абзацу третього підпункту 2 пункту 3 Змін, затверджених цим рішенням, які набирають чинності з дати набрання чинності підпунктом 14 пункту 15 розділу І Закону України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Панченка О.

Т.в.о. Голови Комісії

О. Панченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України

Голова антимонопольного
комітету України
Л.О. Євдоченко


Ю. ТерентьєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку
16 жовтня 2018 року № 732


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2018 р.
за № 1291/32743

ЗМІНИ
до Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. У розділі I:

1) пункти 1, 2 викласти в такій редакції:

«1. Це Положення, розроблене відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, визначає порядок електронного документообігу для забезпечення подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) адміністративних даних та інформації (далі - регламентовані дані).

2. Дія цього Положення поширюється на суб’єктів, які подають до Комісії регламентовані дані у вигляді електронних документів відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії (далі - суб’єкти подання).»;

2) пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4;

3) у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

«квитанція - повідомлення в електронній формі, яке містить дані про факт і час одержання Комісією електронного документа суб’єкта подання;»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«протокол контролю - електронний документ, що містить інформацію про результати автоматичної перевірки програмними засобами одержаних Комісією у вигляді електронного документа регламентованих даних суб’єкта подання, а також про факт їх прийняття (неприйняття) за результатами такої перевірки;»;

4) у пункті 4 слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги».

2. У розділі II:

1) у пункті 1:

підпункт «в» викласти в такій редакції:

«в) одержання Комісією переданого суб’єктом подання електронного документа з фіксацією часу одержання, його реєстрацію та передавання для перевірки;»;

у підпункті «г» слова «електронного документа (квитанції)» замінити словом «квитанції»;

2) у пункті 2:

підпункти «в», «г» викласти в такій редакції:

«в) кваліфікований надавач електронних довірчих послуг, який надає електронні довірчі послуги Комісії;

г) кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, які надають електронні довірчі послуги суб’єктам подання;»;

доповнити новим підпунктом «ґ» такого змісту:

«ґ) особи, які надають суб’єктам подання інформаційні послуги з подання регламентованих даних до Комісії (далі - агенти подання).

Агентами подання можуть бути лише юридичні особи, включені до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, які авторизовані Комісією як особи, що мають право на провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, а саме діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, та які надають суб’єктам подання інформаційні послуги щодо подання до Комісії регламентованих даних суб’єктів подання на підставі відповідного договору, вимоги до якого встановлені Комісією.».

3. У розділі III:

1) у пункті 1:

підпункт «а» доповнити новим абзацом такого змісту:

«Вимоги щодо складу, формату та структури регламентованих даних застосовуються відповідно до нормативно-правових актів Комісії, якими такі вимоги визначені, чинних на дату, станом на яку складено такі регламентовані дані;»;

підпункт «б» викласти в такій редакції:

«б) взаємодія з Комісією здійснюється з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг;»;

у підпункті «в» слова «накладанням ЕЦП» замінити словами «накладанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Обмін електронними документами в СЕД здійснюється між ПТК суб’єкта подання та ПТК Комісії за посередництва агента подання або безпосередньо.

Для цілей взаємодії з ПТК Комісії СЕД має забезпечувати підключення до ПТК Комісії та функціонування відповідно до протоколу взаємодії, визначеного окремим нормативно-технічним документом Комісії щодо підключення та протоколу взаємодії зовнішніх програмно-технічних комплексів із ПТК Комісії для подання до Комісії регламентованих даних (далі - регламент взаємодії з ПТК Комісії), який розробляється з урахуванням вимог законодавства щодо забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та щодо підключення до автоматизованих систем у розпорядженні органів державної влади.»;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Засвідчення суб’єктами подання регламентованих даних у вигляді електронних документів, що передаються в СЕД, здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки суб’єкта подання.

Кваліфікований електронний підпис створюється з використанням особистого ключа уповноваженої особи суб’єкта подання та перевіряється з використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа такої особи.

Кваліфікований електронний підпис є обов’язковим реквізитом електронного документа суб’єкта подання, який підтверджує його цілісність та ідентифікує підписувача.

Кваліфікована електронна печатка створюється з використанням особистого ключа суб’єкта подання та перевіряється з використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа суб’єкта подання.

Кваліфікована електронна печатка є обов’язковим реквізитом електронного документа суб’єкта подання, який підтверджує його цілісність і визначає його походження.».

4) у пункті 5:

підпункт «б» викласти в такій редакції:

«б) використання суб’єктами подання кваліфікованих електронних підписів і кваліфікованих електронних печаток відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;»;

у підпункті «в» слова «з накладанням ЕЦП» замінити словами «накладанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки»;

підпункти «ґ»-«е» викласти в такій редакції:

«ґ) підтвердження кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки з використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;

д) чинність кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта подання та електронної печатки суб’єкта подання на момент створення електронного підпису та електронної печатки відповідно;

е) відповідність особистих ключів підписувачів та створювачів електронних печаток відкритим ключам, зазначеним у кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів.»;

5) у пункті 6 слово «квитанцією» замінити словами «у протоколі контролю»;

6) у пункті 10:

слово «неотримання» замінити словом «неодержання»;

слово «неприйняття» замінити словом «неприйнятність»;

7) пункт 12 викласти у такій редакції:

«12. Протягом шести робочих годин з моменту одержання від суб’єкта подання електронного документа Комісія направляє такому суб’єкту подання протокол контролю, складений відповідно до опису електронної форми протоколу контролю регламентованих даних, визначеного регламентом взаємодії з ПТК Комісії.»;

8) у пункті 13 слово «дату» замінити словами «дату і час»;

9) у пункті 14 слово «дати» замінити словами «дати і часу».

4. У розділі IV:

1) заголовок розділу після слова «документів» доповнити словами «та даних»;

2) у пункті 1 слова «Електронні документи, у тому числі квитанції та протоколи контролю» замінити словами «Електронні документи та вміст повідомлень в електронній формі, у тому числі протоколи контролю та вміст квитанцій»;

3) доповнити розділ після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Строк зберігання вмісту повідомлень в електронній формі має бути не меншим, ніж строк зберігання електронних документів, яких стосуються зазначені повідомлення.».

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4;

4) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Зберігання оригіналів електронних документів, оригінального вмісту повідомлень в електронній формі здійснюється Комісією та суб’єктами подання відповідно до вимог чинного законодавства з питань зберігання та обліку документів (електронних документів, електронних даних).».

5. У тексті Положення:

1) слова «адміністративні дані та інформація» в усіх відмінках замінити словами «регламентовані дані» у відповідних відмінках;

2) слова «учасники ринку та уповноважені рейтингові агентства», «учасники ринку або уповноважені рейтингові агентства», «професійні учасники фондового ринку» в усіх відмінках і числах замінити словами «суб’єкти подання» у відповідних відмінках і числах;

3) слова «ПТК учасника ринку» замінити словами «ПТК суб’єкта подання».

Директор департаменту
інформаційних технологій


Є. Фоменковгору