Документ z1289-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.01.2014, підстава - z2141-13

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.07.2013  № 12-1


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
1 серпня 2013 р.
за № 1289/23821

Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

{Постанова фактично втратила чинність у зв'язку з втратою чинності Постанови правління Пенсійного фонду № 22-2 від 08.10.2010, до якої вносились зміни}

Відповідно до статті 6 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року  № 384, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого  постановою правління Пенсійного фонду України  від 08 жовтня 2010 року № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1014/18309, що додаються.

2. Департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж (Ніколаєв О.Б.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на  державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови правління

В. Кравчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
22.07.2013  № 12-1


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
1 серпня 2013 р.
за № 1289/23821

ЗМІНИ
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1014/18309

1. У розділ III:

у пункті 3.4 слово “- підприємці” виключити;

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

“3.5. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до платників єдиного внеску, визначених пунктами 2-14 частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, а також члени фермерського господарства, особистого селянського господарства — на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне страхування та уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, формують та подають самі за себе звіт протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору.

Звітним періодом є тривалість дії договору, а у разі якщо договором про добровільну участь передбачено одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010  року), - період, за який одноразово сплачено єдиний внесок за попередні періоди.

Звіт подається за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.”.

2. У розділі IV:

пункт 4.8 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

“особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку”.

У зв’язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати абзацами сьомим, восьмим;

у пункті 4.9:

абзац двадцятий доповнити словами “та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами”;

абзац двадцять перший після слова “непрацездатності,” доповнити словами “допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами”;

абзац двадцять п’ятий доповнити словами “та відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах”;

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

“при відображенні сторнованих сум відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах”;

абзац двадцять дев’ятий після слова “відпускні” доповнити словами “, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами”;

у пункті 4.13 цифру “6” замінити цифрою “4”.

3. У додатку 2 до цього Порядку:

рядок 30 викласти в такій редакції:

"

30

Наймані працівники - інваліди, які працюють у товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50% загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25% суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3% на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України  "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"

%

5,3

2,85

Коротка назва: найманий працівник - інвалід, який працює в товариствах УТОГ та УТОС

Коротка назва: оплата праці

"

доповнити цей додаток новими рядками 41 - 45 такого змісту:

"

41

Наймані працівники - інваліди, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50% загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25% суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3% на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України  "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"

%

5,3

3,6

Коротка назва: найманий працівник - інвалід, який працює на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів

Коротка назва: оплата праці

42

Особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами

Сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

%

33,2

2

Коротка назва: особи, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами

Коротка назва: сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

43

Особи - інваліди, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, які  працють на підприємствах, в установах і організаціях 

Сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

%

8,41

2

Коротка назва: працюючі особи-інваліди, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами

Коротка назва: сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

44

Особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50% загальної чисельності працюючих,  за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25% суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3% на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України  "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

%

5,3

2

Коротка назва: особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС

Коротка назва: сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

45

Особи, які є інвалідами та  які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, які  працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50% загальної чисельності працюючих,  за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25% суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5% на фонд оплати праці працюючих інвалідів, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

%

5,5

2

Коротка назва: особи - працюючі інваліди, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємстві або в організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить понад 50%

Коротка назва: сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

"

4. У додатку 4:

таблицю 1 викласти в такій редакції:

таблицю 4 викласти в такій редакції:

таблицю 5 викласти в такій редакції:

5. У додатку 5:

ярлик додатка викласти в такій редакції:

6. У додатку 6:

ярлик додатка викласти у такій редакції:

таблицю 1 викласти в такій редакції:

Директор департаменту
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мережО.Б. Ніколаєввгору