Документ z1286-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.11.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.09.2017  № 499


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2017 р.
за № 1286/31154

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами), з метою удосконалення кадрового забезпечення Збройних Сил України та удосконалення порядку залучення громадян на військову службу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  19 травня 2009 року за № 438/16454, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
27.09.2017 № 499


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2017 р.
за № 1286/31154

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. У розділі ІІ:

1) в абзаці четвертому пункту 2.6 слово “(освітніх)” виключити;

2) пункт 2.9 викласти в такій редакції:

“2.9. Особи офіцерського складу після шести місяців військової служби за призовом осіб офіцерського складу за результатами проведеного оцінювання, але не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку військової служби можуть подати рапорт про прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу. Прийняття на військову службу за контрактом офіцерів, які проходять військову службу за призовом, може здійснюватись як на посади у військовій частині, де проходила служба за призовом, так і на інші посади офіцерського складу в інших військових частинах. У такому разі рапорт військовослужбовця разом з двома примірниками контракту, поданням до призначення на іншу посаду та іншими необхідними документами надсилаються за підпорядкованістю посадовій особі, зазначеній у підпункті 2 пункту 16 Положення.”;

3) у пункті 2.10:

абзац п’ятий після слів “до проходження військової служби” доповнити словами “за контрактом”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“службова характеристика.”;

4) абзац шостий пункту 2.14 після слів “вислужили строк строкової військової служби” доповнити словами “або не досягли призовного віку”;

5) у пункті 2.16:

абзац третій викласти в такій редакції:

“Щодо громадян України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом та претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка (крім випадків, передбачених статтею 56 Закону України “Про запобігання корупції” та статтею 20 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), у тому числі щодо відомостей, поданих особисто. Посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, визначаються статтею 56 Закону України “Про запобігання корупції”. До державних органів, в яких існують ці посади, відносяться органи військового управління Збройних Сил України, переліки яких затверджено наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 “Про затвердження переліків органів військового управління, в яких передбачено посади державної служби”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 року за № 785/28915, та інші органи військового управління Збройних Сил України, в яких не передбачено посад державної служби. Спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття цих посад, проводиться після прийняття щодо них рішень колегіальних органів, визначених пунктом 4.1 розділу ІV цієї Інструкції. У разі потреби проводиться опитування кандидатів з використанням поліграфа в порядку, визначеному Інструкцією про порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністерства оборони України  від 14 квітня 2015 року № 164, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за № 477/26922 (далі - Інструкція про порядок опитування персоналу з використанням поліграфа).”;

після абзацу восьмого доповнити пункт новими абзацами дев’ятим, десятим такого змісту:

“посадовою особою, до номенклатури призначення наказом по особовому складу якої належить посада, - щодо претендентів на зайняття посад керівників, заступників керівників підпорядкованих органів військового управління Збройних Сил України;

керівником органу військового управління Збройних Сил України - щодо претендентів на зайняття посад керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів у підпорядкованому органі військового управління Збройних Сил України;”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - п’ятдесят шостий вважати відповідно абзацами одинадцятим - п’ятдесят восьмим;

абзац п’ятдесят восьмий викласти в такій редакції:

“Слухачі випускних курсів денної форми навчання військових навчальних закладів та особи офіцерського складу з’єднань, військових частин, установ і закладів Збройних Сил України, стосовно яких спеціальна перевірка не проводилась, перед першим призначенням на посади, визначені статтею 56 Закону України “Про запобігання корупції”, підлягають спеціальній перевірці у порядку, визначеному законодавством. Кандидати для призначення на посади, визначені Переліком посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України, затвердженим Указом Президента України від 04 червня 2008 року № 516, які перед призначенням на посади підлягають спеціальній перевірці у випадках, визначених законодавством, подаються на погодження з Президентом України після проведення спеціальної перевірки. Під час переміщення військовослужбовця, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилась, у межах Збройних Сил України, відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів, прикомандирування до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також на посади з підвищеним корупційним ризиком спеціальна перевірка відомостей щодо особи не проводиться. Спеціальна перевірка відомостей також не проводиться щодо претендентів, які перебувають на посадах в органах військового управління та призначаються в порядку переміщення чи просування по службі на посади в межах того самого державного органу або на посади в інші органи військового управління Збройних Сил України. Військовослужбовець іншого військового формування, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилась, перед направленням для проходження військової служби до Збройних Сил України письмово повідомляє про це структурний підрозділ Міністерства оборони України з питань запобігання та виявлення корупції, який не пізніше наступного робочого дня після одержання зазначеного повідомлення від військовослужбовця надсилає за місцем його служби, де проводилась спеціальна перевірка, запит про надання копії довідки про результати перевірки, після отримання якої розглядається питання про зарахування у розпорядження Міністерства оборони України.”.

2. Абзац третій пункту 3.13 розділу III викласти в такій редакції:

“В особливий період чергові військові звання до полковника (капітана 1 рангу) включно присвоюються Міністром оборони України в порядку заохочення військовослужбовцям, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та відповідно до законодавства визнані учасниками бойових дій, незалежно від займаних посад та строків вислуги у військовому званні. Такі військові звання присвоюються не вище ніж на один ступінь та одноразово за весь строк проходження військової служби. Військовослужбовцям, які загинули (померли) внаслідок участі в бойових діях, пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, такі військові звання присвоюються посмертно. У воєнний час такі права надаються також начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України.”.

3. У розділі IV:

1) пункти 4.20, 4.21 викласти в такій редакції:

“4.20. Якщо протягом шести місяців після накладення дисциплінарного стягнення “попередження про неповну службову відповідність” військовослужбовець не виправив своєї поведінки і стягнення не відіграло своєї ролі, командир військової частини приймає рішення про переміщення військовослужбовця на нижчу посаду чи звільнення з військової служби.

Виконання рішення здійснюється шляхом накладення дисциплінарного стягнення “пониження в посаді” посадовими особами, визначеними Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, або звільнення з військової служби у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем посадовими особами, визначеними пунктом 225 Положення. Підставою для цього рішення є клопотання командира військової частини з наданням матеріалів службового розслідування та інших документів, що підтверджують факти нових правопорушень і порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцем після попередження про неповну службову відповідність. Клопотання командира військової частини з підтвердними документами подаються безпосередньо посадовій особі, яка має право накладати такі дисциплінарні стягнення, із дотриманням строків, визначених статтею 87 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, або посадовій особі, яка має право звільнення з військової служби у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем. Посадова особа, яка в дисциплінарному порядку понизила військовослужбовця в посаді і не має права його призначення на нижчу посаду, негайно доповідає про накладене стягнення посадовій особі, яка має таке право, та надає копію наказу про накладення дисциплінарного стягнення.

Після накладення і оголошення цього дисциплінарного стягнення військовослужбовцям у стислий строк, а у виняткових випадках - не пізніше трьох місяців від дня накладення стягнення, здійснюється його виконання наказом по особовому складу посадової особи, якій надано право призначення на посаду, яку займає військовослужбовець, або вищої посадової особи. Виконання стягнення проводиться шляхом призначення на посаду, нижчу на один ступінь за посаду, яку займає військовослужбовець. Не допускається накладення дисциплінарного стягнення “пониження в посаді” на військовослужбовців, які займають первинні посади сержантського (старшинського) та молодшого офіцерського складу.

4.21. Після того як стягнення “пониження в посаді” відіграло свою роль, посадова особа, яка наклала цей вид стягнення, приймає відповідне рішення і видає наказ про зняття з військовослужбовця дисциплінарного стягнення.

На підставі виданого наказу про зняття дисциплінарного стягнення за номенклатурою призначення видається наказ по особовому складу про призначення військовослужбовця на посаду, яка є рівнозначною посаді, що займав військовослужбовець до накладення цього стягнення.”;

2) в абзаці першому пункту 4.27 слово “атестація” замінити словами “службова характеристика”.

4. У пункті 6.3 розділу VI:

абзац сьомий після слів “за визначеною ВОС” доповнити словами “і зараховані до Резерву для просування по службі”;

абзац восьмий після слів “сержантів взводів,” доповнити словами “командирів взводів,”;

в абзаці чотирнадцятому:

після слів і цифр “віком до 30 років,” доповнити словами “які зараховані до Резерву для просування по службі,”;

доповнити абзац реченням такого змісту: “Зазначена підготовка прирівнюється до середнього рівня багаторівневої підготовки військовослужбовців для призначення на посади сержантського і старшинського складу.”;

в абзаці п’ятнадцятому слова “які передбачають освітньо-професійний ступінь вищої освіти “молодший бакалавр” замінити словами “за відповідними рівнями освіти та підготовки”.

5. У розділі Х:

1) абзац шостий пункту 10.3 викласти в такій редакції:

“Під час проходження військової служби вони виконують обов’язки і користуються правами, пільгами і видами забезпечення, визначеними законодавством.”;

2) пункт 10.7 викласти в такій редакції:

“10.7. Призову не підлягають офіцери запасу, які проходили військову службу та службу у військовому резерві, а також визначені статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” військовозобов’язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.”;

3) абзац перший пункту 10.9 викласти в редакції:

“10.9. Призвані із запасу особи офіцерського складу, які позитивно оцінюються, після шести місяців проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу за їх бажанням можуть продовжити військову службу за контрактом.”;

4) пункт 10.12 викласти в такій редакції:

“10.12. Районні (міські) військові комісаріати організовують:

відбір кандидатів;

медичний огляд кандидатів;

вивчення особистих якостей кандидатів.

Відбір кандидатів серед офіцерів запасу проводиться військовими комісаріатами згідно із завданням, визначеним Генеральним штабом Збройних Сил України. Офіцери запасу відбираються за прямими військово-обліковими спеціальностями або за військово-обліковими спеціальностями, за якими допускається призначення офіцера без додаткової підготовки та з додатковою підготовкою, за умови направлення на підготовку після призову згідно з Переліком військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, а також за повною вищою освітою за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю згідно з Переліком військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу, затвердженими наказом Міністерства оборони України від 20 червня 2012 року № 412/ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за  № 1190/21502.

Результати медичного огляду та аркуш вивчення особистих якостей кандидата долучаються до особової справи офіцера запасу.

Районний (міський) військовий комісар робить висновок про відповідність громадянина вимогам, установленим для осіб, які призиваються на військову службу осіб офіцерського складу, який відображається в аркуші вивчення особистих якостей (підписується військовим комісаром та завіряється гербовою печаткою), та приймає одне з таких рішень:

про звільнення від призову на військову службу осіб офіцерського складу (не підлягає призову);

про направлення до обласного військового комісаріату щодо надання відстрочки;

про направлення до обласного військового комісаріату щодо проведення поглибленого медичного огляду або професійного відбору;

про направлення до обласного військового комісаріату щодо призову на військову службу осіб офіцерського складу.

Термін направлення до атестаційної комісії обласного військового комісаріату громадян зазначається в повістці, яка видається під особистий підпис.

Організація відправлення офіцерів запасу та їх особових справ до обласного військового комісаріату здійснюється районним (міським) військовим комісаріатом.

Остаточне рішення щодо висновку районного (міського) військового комісара приймається атестаційною комісією обласного військового комісаріату.

Громадянин, який відповідає вимогам щодо призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу, є кандидатом для проходження  військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

За результатами роботи атестаційна комісія обласного військового комісаріату може прийняти щодо офіцера запасу одне з таких рішень:

визнати кандидатом для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

має право на відстрочку до (число, місяць, рік);

від призову звільняється.

За результатами роботи атестаційної комісії обласного військового комісаріату складається протокол, що подається на затвердження обласному військовому комісару. Висновок атестаційної комісії обласного військового комісаріату відображається в аркуші вивчення особистих якостей.

Витяги з протоколу засідання атестаційної комісії доводяться до районних (міських) військових комісаріатів у семиденний строк. Районним (міським) військовим комісаріатом доводиться до громадянина рішення щодо призову на військову службу та робиться відповідний запис у військовому квитку офіцера запасу.

Для оперативного обліку офіцерів запасу, які підлягають призову на військову службу осіб офіцерського складу або мають відстрочку в районних (міських) військових комісаріатах, формується картотека, до якої долучаються копії послужних карток. Картотека будується за військово-обліковими спеціальностями за алфавітом та за такими розділами:

кандидати для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

громадяни, які звільнені від призову;

громадяни, які не підлягають призову;

громадяни, які не розглядалися кандидатами для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

громадяни, яким надано відстрочку від проходження служби за призовом осіб офіцерського складу (складається за датою завершення дії відстрочки та за алфавітом).

За якість відбору громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, своєчасність подання необхідних документів та виконання завдань щодо обсягів призову на військову службу осіб офіцерського складу відповідають військові комісари.

На підставі списків кандидатів на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, послужних карток, копій паспортів і реєстраційних номерів облікової картки платника податків, що подаються з обласних військових комісаріатів до Генерального штабу Збройних Сил України, готується проект наказу Міністра оборони України по особовому складу про призов громадян України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Після видання наказу по особовому складу про призов громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу до обласного військового комісаріату надсилається витяг із відповідного наказу по особовому складу. Обласний військовий комісаріат доводить цей наказ до районного військового комісаріату, який забезпечує направлення офіцерів запасу до місця проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу.”.

6. У розділі ХІІ:

1) пункт 12.1 викласти в такій редакції:

“12.1. Звільнення військовослужбовців з військової служби (крім військовослужбовців строкової військової служби) здійснюється наказами посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення.

Звільнення з військової служби військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів, може бути здійснене без направлення їх у розпорядження Міністерства оборони України посадовими особами, визначеними пунктом 153 Положення.

До керівників органів військового управління Збройних Сил України, які в особливий період мають право звільнення військовослужбовців з військової служби, належать посадові особи, які під час особливого періоду мають право призначення на посади осіб офіцерського складу.”;

2) у пункті 12.3:

в абзаці першому слова і цифри “визначеними статтями 12, 59, 61, 67 Дисциплінарного статуту” замінити словами “визначеними Дисциплінарним статутом”;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.

7. У розділі XІV:

1) абзац сьомий пункту 14.9 викласти в такій редакції:

“чергові військові звання до полковника (капітана 1 рангу) включно присвоюються Міністром оборони України в порядку заохочення військовослужбовцям, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та відповідно до законодавства визнані учасниками бойових дій, незалежно від займаних посад та строків вислуги у військовому званні. Такі військові звання присвоюються не вище ніж на один ступінь та одноразово за весь строк проходження військової служби. Військовослужбовцям, які загинули (померли) внаслідок участі в бойових діях, пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілосності України, такі військові звання присвоюються посмертно. У воєнний час таке право надається начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України;”;

2) у пункті 14.10:

в абзаці восьмому слова “за підставою, визначеною” замінити словами “за підставами, визначеними”;

абзац десятий доповнити словами “та які не бажають проходити військову службу за новим контрактом”;

доповнити пункт після абзацу одинадцятого новим абзацом дванадцятим такого змісту:

“досягли граничного віку перебування на військовій службі.”.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять другим.

8. Примітку 1 додатка 11 доповнити реченням такого змісту: “Для керівників закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України строк перебування на посаді визначається з моменту призначення на посаду на конкурсній основі на строк контракту перебування на займаній посаді, що укладається відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я з посадовими особами, визначеними пунктом 16 Положення.”.

9. У додатку 18:

абзац другий пункту 1 доповнити словами “або копія аркуша бесіди”;

абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції:

“копія рапорту військовослужбовця або копія аркуша бесіди;”.

Тимчасово виконуючий
обов’язки директора
Департаменту кадрової
політики Міністерства
оборони України
полковник






В.І. Повар



вгору