Документ z1283-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.11.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.09.2017  № 713


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2017 р.
за № 1283/31151

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про інститути спільного інвестування», з метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями» та Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови), що додаються.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послугК.М. Ляпіна


І.Б. Черкаський

Ю. ТерентьєвІ. ПашкоЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку
26.09.2017  № 713


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2017 р.
за № 1283/31151

ЗМІНИ
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. У розділі І:

1) у пункті 1 слово «, переоформлення» виключити;

2) у пункті 2:

в абзаці третьому слово «,переоформлення» виключити;

доповнити пункт після абзацу третього двома новими абзацами такого змісту:

«керівна посадова особа - голова та члени колегіального виконавчого органу, їх заступники, особа, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, її заступники, керівник та заступник керівника структурного підрозділу (крім структурного підрозділу, що проводить внутрішній аудит (контроль)) професійного учасника фондового ринку та/або саморегулівної організації та/або об’єднання професійних учасників фондового ринку та/або керівна посадова особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії;

кінцевий власник - кінцевий бенефіціарний власник (контролер) або юридична особа, щодо якої відсутній кінцевий бенефіціарний власник (контролер);».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять першим;

абзац вісімнадцятий після слова «терміни» доповнити словами «видача ліцензії,»;

3) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

«5. Юридична особа має право здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на всій території України після отримання відповідної ліцензії, внесення в установленому Комісією порядку запису про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (крім банку), та за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів, - компанії з управління активами.»;

4) пункти 7, 8 викласти в такій редакції:

«7. Ліцензія чинна до набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

8. Провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після прийняття рішення про анулювання ліцензії, що набрало чинності в установленому законодавством порядку (крім випадку анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення або виконання передбачених законодавством дій щодо припинення зазначеного виду професійної діяльності), не допускається.»;

5) пункт 9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10-23 вважати відповідно пунктами 9-22;

6) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Якщо юридична особа не має наміру надалі провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) та за наявності в неї зобов'язань перед клієнтами, що пов'язані з провадженням нею такої діяльності, а також пайових інвестиційних фондів, які перебувають в її управлінні, така юридична особа повинна здійснити заходи, передбачені пунктом 4 розділу VII цих Ліцензійних умов у частині виконання цих зобов'язань, а також подати до органу ліцензування документи, визначені пунктом 5 розділу VII цих Ліцензійних умов, що підтверджують виконання таких зобов'язань. Подання зазначених документів до органу ліцензування можливо за умови виключення пайових фондів з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (за наявності таких фондів).»;

7) пункт 10 виключити.

У зв’язку з цим пункти 11-22 вважати відповідно пунктами 10-21;

8) в абзаці першому пункту 10 слова «в результаті перетворення» замінити словами «(крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство)»;

9) у пункті 11 слова «, переоформлення ліцензії» виключити;

10) у пункті 16:

в абзаці першому слова «банку та» виключити та доповнити словами «(для банків - на власному веб-сайті та/або шляхом публікації у періодичному або неперіодичному виданні (у повному обсязі))»;

доповнити пункт після абзацу першого двома новими абзацами такого змісту:

«Фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є її концептуальною основою.

Річна фінансова звітність ліцензіата має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).».

У зв’язку з цим абзаци другий-п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі, на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.».

2. У розділі ІІ:

1) назву розділу доповнити словами «/професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів»;

2) у главі 1:

назву глави після слів «компанією з управління активами» доповнити словами «/професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів»;

доповнити пункт 2 чотирма новими абзацами такого змісту:

«Професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів, крім вимог, установлених законодавством, у статуті має зазначити:

здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, а саме: недержавних пенсійних фондів, адміністрування яких він провадить;

заборону щодо поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку;

провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.»;

у пункті 3 слова «компанії з управління активами» замінити словом «заявника»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. У складі учасників (акціонерів) заявника (ліцензіата) не можуть бути фізичні особи, які мають не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цього заявника (ліцензіата).»;

у пункті 8:

в абзаці першому слова «Компанія з управління активами повинна» замінити словами «Заявник повинен»;

в абзаці другому слова «компанії з управління активами» замінити словами «заявника (ліцензіата)»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Керівник або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів (крім банку), повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи на керівних посадах на фондовому ринку не менше одного року.»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«Учасник (акціонер) з істотною участю - фізична особа та особи, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, члени виконавчого органу та/або наглядової ради власника заявника з істотною участю; керівник заявника (або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів) та члени виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голова та члени наглядової ради заявника (у разі створення наглядової ради), головний бухгалтер (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівник служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішній аудитор (контролер) (у разі призначення окремої посадової особи) повинні мати ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає таким вимогам:»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«особа не займала посади керівника та/або члена виконавчого органу, головного бухгалтера, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) у професійному учаснику на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю рішення про банкрутство такого професійного учасника та/або його ліквідацію за рішенням суду, до якого застосовувалась санкція - анулювання ліцензії;»;

доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:

«дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо);».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий-двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим-двадцять шостим;

абзац дванадцятий після слова «протягом» доповнити словом «останнього»;

доповнити пункт після абзацу дев’ятнадцятого двома новими абзацами двадцятим, двадцять першим такого змісту:

«попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям.».

У зв’язку з цим абзаци двадцятий-двадцять шостий вважати відповідно абзацами двадцять другим-двадцять восьмим;

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

«Заявник (ліцензіат), юридична особа - власник з істотною участю у заявника та всі юридичні особи, через яких буде здійснюватись опосередкований контроль за заявником, а також юридична особа (особи), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу), та/або юридична особа (особи), яка (які) здійснює(ють) повноваження голови (членів) наглядової ради у власника з істотною участю у заявника, за останні два роки:»;

в абзаці двадцять восьмому слова «компанії з управління активами» замінити словами «заявника (ліцензіата)»;

у пункті 9 слова «Компанія з управління активами зобов'язана мати» замінити словами «Заявник (ліцензіат) зобов'язаний мати власну веб-сторінку або веб-сайт»;

у пункті 10:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у професійному учаснику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність в структурі власності осіб, які є номінальними (довірчими) власниками, тобто власниками, що мають право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників та/або власниками з істотною участю не погоджено таку істотну участь, якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачено законодавством (для осіб, що мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку).»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Інформація щодо структури власності заявника (ліцензіата) має бути прозорою і такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.»;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«11. Заявник та власники з істотною участю у заявника повинні відповідати таким вимогам.

Заявник повинен мати мінімальний розмір власних коштів, встановлений законодавством для зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, що розраховується згідно з Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням Комісії від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756.

Для юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, розмір власних коштів є достатнім, якщо він за обсягом перевищує номінальну вартість належної йому частки.

Для юридичної особи, що є кінцевим власником заявника, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він за обсягом не менше ніж розмір номінальної вартості відповідної частки у заявника.

Фінансовий (майновий) стан фізичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у обсязі, що перевищує номінальну вартість належної йому частки.

Фінансовий (майновий) стан фізичної особи, яка є кінцевим власником заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у обсязі не меншому, ніж розмір номінальної вартості відповідної частки у заявника.

Заявник - банк, власник з істотною участю у заявника (банк або інша фінансова установа) мають відповідати економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу, що встановлені законодавством України або країною місцезнаходження таких власників з істотною участю у заявника, за останній звітний рік (квартал, місяць), що передує наданню документів на видачу ліцензії.»;

3) у главі 2:

назву глави після слів «компанією з управління активами» доповнити словами «/професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів»;

у пункті 1:

в абзаці першому слова «компанія з управління активами» замінити словом «заявник», а слова «до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом)» виключити;

у підпункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності про фінансовий стан заявника станом на кінець звітного періоду з доданням копій фінансової звітності, засвідчених аудиторською фірмою, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Комісії при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року № 160, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918. При цьому аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.»;

абзац другий виключити;

у підпункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції :

«5) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності про фінансовий стан юридичних осіб (учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику, які мають пряме володіння у статутному капіталі) та/або кінцевих власників станом на кінець звітного періоду, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року № 160, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918, з доданням копій фінансової звітності та копії сертифіката аудитора, який підписав висновок, засвідчених аудиторською фірмою;»;

абзац другий виключити;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) для фізичних осіб - резидентів:

копія декларації про майновий стан та доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів), засвідчена підписом заявника.

У разі відсутності декларації про майновий стан та доходи подаються:

документи (їх копії), що підтверджують достатній (для вимог цих Ліцензійних умов) майновий стан, наявність власних коштів та джерела їх походження, засвідчені підписом фізичної особи;

інформація у довільній формі про джерела походження та наявність власних коштів, відсутність зобов’язань перед фінансовою установою та про можливість особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку з доданням документів, що підтверджують наявність зобов’язань перед фінансовими установами (у разі їх наявності у цій інформації зазначається склад, розмір, строк погашення, повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує таке зобов’язання). У такій інформації необхідно зазначити: «Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.»;

документи щодо проведення незалежної оцінки майна, якими підтверджується достатність власних коштів такої фізичної особи, засвідчені підписом незалежного оцінювача;

для фізичних осіб - нерезидентів:

інформація податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), та копія такої декларації з відміткою цього органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів) або письмове запевнення про неможливість подання інформації податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), якщо законодавством країни проживання фізичної особи - іноземця не передбачено її отримання.

Зазначені документи подаються заявником, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо фізичної особи - власника істотної участі, яка має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником;»;

підпункт 13 викласти в такій редакції:

«13) інформація про власників та пов'язаних осіб заявника з доданням її схематичного зображення (додаток 8);»;

підпункт 14 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Подається щодо заявника - компанії з управління активами;»;

у підпункті 15 слова «та печаткою» виключити;

у підпункті 16 слова «Подається заявником, який вперше отримує ліцензію;» виключити;

абзац другий підпункту 17 викласти в такій редакції:

«Подається щодо іноземної юридичної особи - власника з істотною участю, яка має пряме володіння у статутному капіталі заявника.»;

абзац другий підпункту 18 викласти в такій редакції:

«Подається щодо іноземної юридичної особи - власника з істотною участю, яка має пряме володіння у статутному капіталі заявника.»;

абзац другий підпункту 19 викласти в такій редакції:

«Подається щодо фізичної особи - іноземця - власника з істотною участю, яка має пряме володіння у статутному капіталі заявника.»;

абзац шостий підпункту 20 викласти в такій редакції:

«Подається щодо юридичної особи - власника з істотною участю, яка має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником;»;

у підпункті 22 слова «та печаткою» виключити;

у підпункті 23 слова «та печаткою», «(копії ліцензії)» виключити, а цифри «13» замінити цифрами «11»;

доповнити пункт новим підпунктом 24 такого змісту:

«24) розрахунок мінімального розміру власних коштів заявника, складений в довільній формі, який має містити розгорнуту інформацію щодо складових такого розрахунку, із зазначенням дати його підписання.»;

у пункті 2:

у підпункті 2 слова «та печаткою» виключити;

в абзаці першому підпункту 3 слова «та печаткою» виключити;

абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

«4. Заява та документи, зазначені у підпунктах 10-13, 21 та 24 пункту 1 цієї глави, повинні бути підписані керівником заявника, а в підпункті 16 пункту 1 цієї глави - засвідчені підписом керівника заявника. Документи, зазначені у підпунктах 7, 8 пункту 1 цієї глави, є дійсними протягом трьох місяців з дати їх підписання, а зазначені у підпунктах 4-6, 9-13, 14 та 21 пункту 1 цієї глави, а також документи щодо оцінки майна - відповідно протягом двох місяців з дати їх підписання. Документ, зазначений у підпункті 2 пункту 1 цієї глави, є дійсним протягом шести місяців з дати його нотаріального засвідчення.»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Усі документи, що надаються згідно з цими Ліцензійними умовами, повинні бути оформлені відповідно до Ліцензійних умов та додатків до них.

У паперовій формі документи подаються заявником до загального відділу Комісії особисто або поштовим відправленням (рекомендованим листом).

Документи в паперовій формі, що мають більше одного аркуша, повинні бути пронумеровані та прошиті.

У разі якщо документи підписані не керівником заявника, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), то заявник повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.»;

в абзаці п'ятому пункту 7 слова «, засвідченим печаткою ліцензіата» виключити;

4) у главі 3:

назву глави після слів «компанією з управління активами» доповнити словами «/професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів»;

в абзаці одинадцятому пункту 1 слова «Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

у пункті 5:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«щодо інформації, зазначеної в підпункті 9 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін. При цьому якщо зміни, які виникли, стосуються тільки змін, пов’язаних з призначенням особи, яка тимчасово виконує обов'язки керівника ліцензіата, така інформація не подається.»;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«щодо інформації, зазначеної в підпункті 22 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в кваліфікаційному посвідченні, або з дати призначення на посаду головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий-дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим-двадцятим;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

«Ліцензіат у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен призначити особу, на яку будуть покладені зазначені обов'язки та яка відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.»;

в абзаці двадцятому пункту 5 цифри «IV» замінити цифрами «ІІІ»;

у пункті 6 слово «Ліцензіат» замінити словами «Компанія з управління активами»;

пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Ліцензіат здійснює діяльність відповідно до вимог законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених Законами України «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення» і нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії з цього питання.»;

доповнити главу двома новими пунктами такого змісту:

«13. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду повинен сформувати резервний фонд відповідно до Закону України «Про господарські товариства» та з урахуванням особливостей Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії, які регулюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

14. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), має право здійснювати управління тільки активами того недержавного пенсійного фонду, адміністратором якого він є.

Якщо адміністратор недержавного пенсійного фонду є одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду, здійснює адміністрування цього фонду, то він не має права управляти активами цього фонду.».

3. Розділ ІІI виключити.

У зв’язку з цим розділи ІV-VІІI вважати відповідно розділами ІІІ-VІІ.

4. У розділі ІІІ:

1) пункт 5 глави 1 після слова «мати» доповнити словами «власну веб-сторінку або веб-сайт,»;

2) у главі 2:

у пункті 1:

в абзаці першому слова «до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом)» виключити, цифри «1, 10, 11, 13, 16» замінити цифрами «1-3, 5-11, 13»;

в абзацах другому, третьому слова «та печаткою» виключити;

абзаци четвертий-шостий викласти в такій редакції:

«аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку за результатами календарного року та звітного періоду, що передують даті подання заяви про видачу ліцензії, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку та відповідності банку економічним нормативам щодо розміру регулятивного капіталу.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена, у тому числі на період проведення перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається, якщо він надавався до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про видачу ліцензії.»;

у підпунктах 2 та 3 пункту 2 слова «та печаткою» виключити.

5. У розділі ІV:

1) у пункті 3:

в абзаці четвертому слова «та/або ненадання електронної форми, що надається за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії,» виключити;

в абзаці шостому слова «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

2) в абзаці третьому пункту 6 цифри «10» замінити цифрою «9»;

3) пункт 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8-12 вважати відповідно пунктами 7-11;

4) абзац другий пункту 8 виключити;

5) у пункті 11 слово та цифри «пунктом 11» замінити словом та цифрами «пунктом 10».

6. Розділ V виключити.

У зв’язку з цим розділи VІ, VІІ вважати відповідно розділами V, VІ.

7. Абзац четвертий пункту 2 розділу V після слова «призначення» доповнити словом та знаком «керівником/».

8. У розділі VІ:

1) у підпункті 2 пункту 2 слово «та» замінити знаком «,»;

2) у пункті 5:

в абзаці першому цифри «12» замінити цифрами «11»;

в абзаці другому слово «печаткою» замінити словами «підписом керівника»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«довідку про виконання всіх зобов'язань перед клієнтами при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку, підписану керівником і головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) товариства;»;

в абзаці четвертому слова «та печаткою» виключити.

9. Додатки 1-5, 8 викласти в новій редакції, що додаються.

10. У додатках 6, 7 та 9:

літери «М.П.» виключити;

у примітках до додатків слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган».

11. У додатку 10 літери «М.П.» виключити;

12. Додаток 11 виключити.

У зв’язку з цим додаток 12 вважати додатком 11.

13. Додаток 11 викласти в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників ринку
цінних паперів
І.Ю. КурочкінаДодаток 1
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності
з управління активами)
(пункт 10 розділу I)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації (крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство)


Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності
з управління активами)
(пункт 10 розділу I)

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності
з управління активами)
(підпункт 7 пункту 1 глави 2 розділу II)

АНКЕТА
щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника, та юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення)


Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності
з управління активами)
(підпункт 8 пункту 1 глави 2 розділу II)

АНКЕТА
щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю


Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності
з управління активами)
(підпункт 9 пункту 1 глави 2 розділу II)

АНКЕТА
щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради заявника (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера заявника (або особи, яка виконує обов'язки з ведення бухгалтерського обліку у заявника), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи)


Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності
з управління активами)
(підпункт 13 пункту 1 глави 2 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
про власників та пов'язаних осіб заявника


Додаток 11
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності
з управління активами)
(абзац перший пункту 5 розділу VI)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)вгору