Документ z1281-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.10.2008, підстава - z0962-08

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
27.10.2005 N 331
( z1277-05 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2005 р.
за N 1281/11561

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження N 1-опт "Звіт про продаж і запаси
товарів (продукції) в оптовій торгівлі"

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету статистики
N 331 ( z0962-08 ) від 15.09.2008 - зміни вводяться
в дію, починаючи зі звіту за 2008 рік }

1. Загальні положення
1.1. Звіт за формою державного статистичного спостереження
N 1-опт "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій
торгівлі" (квартальна, річна) ( vm256202-07, vk256202-07 ), "Про
обсяг оптового товарообороту" (місячна)( v256b202-07 ) (далі -
форма N 1-опт) складають щомісячно, щоквартально (за I квартал, II
квартал, III квартал) та за рік у цілому суб'єкти господарювання -
юридичні особи (далі - підприємства), основним видом економічної
діяльності яких є оптова торгівля. { Пункт 1.1 розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету статистики
N 331 ( z0962-08 ) від 15.09.2008 }
1.2. Підприємства подають звіт за формою N 1-опт
територіальному органу державної статистики за своїм
місцезнаходженням.
{ Пункт 1.3 розділу 1 виключено на підставі Наказу Державного
комітету статистики N 331 ( z0962-08 ) від 15.09.2008 }
1.3. Керівник підприємства є відповідальним за повноту та
достовірність даних звіту. Всі показники повинні заповнюватися на
основі даних первинної документації та бухгалтерського обліку.
1.4. Первинні дані, отримані органами державної статистики
від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є
конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і
використовується виключно для статистичних цілей у зведеному
знеособленому вигляді.
2. Заповнення бланка форми державного статистичного
спостереження N 1-опт
2.1. До рядка 101 "Загальний оборот (без ПДВ і акцизу)"
включаються дані щодо загальної вартості відвантаженого товару
(виконаних робіт, послуг) незалежно від надходження платежів на
рахунок підприємства та зобов'язань зі сплати податків за всіма
видами діяльності підприємства (включаючи власне споживання та
внесені в рахунок витрати на пакування і перевезення товару) в
цінах фактичної реалізації. Не включаються дані щодо виручки
підприємства від нетипових видів діяльності (продаж устатковання)
та від нетипових фінансових операцій (прибуток на акції,
дивіденди). Повернуті покупцем товари, якщо вони мали місце,
повинні бути вираховані.
2.2. До рядка 102 "оптовий товарооборот" включаються дані
щодо обсягів перепродажу (продаж без перероблення) підприємствами
від свого імені за власний рахунок нових або вживаних товарів без
будь-яких змін (крім звичайних для торгівлі операцій) роздрібним
торговцям, підприємствам та організаціям або іншим оптовикам (крім
населення) для їх використання або наступного продажу як в
Україні, так і на експорт. У разі купівлі продукції підприємства
набувають право власності на неї. Передача суб'єктом
господарювання партії товару на умовах консигнації іншому суб'єкту
господарювання, який безпосередньо здійснює діяльність з
роздрібної торгівлі, першим також зараховується до операцій з
оптового перепродажу, якщо в результаті від здійснення зазначеної
господарської операції передбачається відшкодовування покупної
вартості товарів та отримання доходу (торгової націнки). { Абзац
перший пункту 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Державного комітету
статистики N 331 ( z0962-08 ) від 15.09.2008 } Звичайними для торгівлі операціями є фасування, сортування
крупних партій товару, поділ або перефасування товару меншими
партіями, перепакування, поділ або розлив у пляшки, зберігання
(у тому числі з заморожуванням та охолоджуванням), очищення та
сушіння сільськогосподарських продуктів, складування, змішування
вина, сортування відходів, складання техніки, зокрема комп'ютерів,
перемішування та ін. Готові до реалізації товари (рухоме майно) є
готовими виробами, які реалізуються без оброблення або
перероблення. Критеріями віднесення торгівлі до оптової виступають
не кількість товарів, що закуповується, а вид покупця і характер
використання товару (з підприємницькою метою, тобто у виробництві
або для перепродажу).
2.3. У рядку 103 "роздрібний товарооборот" указується обсяг
виручки від продажу безпосередньо населенню товарів для особистого
споживання як за готівку, так і за безготівковим розрахунком через
спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки,
кіоски, автозаправні станції, розвізну і розносну мережу та інші
об'єкти роздрібної торгівлі).
2.4. У рядку 104 "оборот від посередницької діяльності"
указується вартість послуг у розмірі комісійних, отриманих на
підставі посередницьких договорів (тобто договорів доручення,
комісії, агентських), а не за повною вартістю реалізованих
товарів. { Пункт 2.4 розділу 2 в редакції Наказу Державного
комітету статистики N 331 ( z0962-08 ) від 15.09.2008 }
2.5. До рядка 105 "оборот від інших видів діяльності"
включаються дані про оборот підприємства від господарської
діяльності, не врахований в рядках із 102 до 104: виробництва,
будівництва, транспорту, надання різноманітних видів послуг.
2.6. Середньооблікова чисельність працівників (штатних
працівників облікового складу та позаштатних, працюючих за
договорами та зовнішніх сумісників) заповнюється відповідно до
Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у
народному господарстві України, затвердженої наказом Міністерства
статистики України від 07.07.95 N 171 ( z0287-95 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 07.08.95 за N 287/823, зі змінами,
затвердженими наказом Державного комітету статистики України
від 18.02.99 N 67 ( z0145-99 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 09.03.99 за N 145/3438.
2.7. У графах 5 і 6 розділу 2 враховуються запаси товарів на
кінець звітного періоду, які призначені для перепродажу.
2.8. Дані щодо перепродажу товарів іншим підприємствам
оптової торгівлі та товарів виробництва України (товари, які
вироблені підприємствами на території України) заповнюються за
власною оцінкою.
2.9. У рядку 401 указується власна складська площа
(без орендованої), включаючи ту, що здана в оренду, оптових
підприємств (закритих складів, навісів та відкритих площадок,
пристосованих до складських операцій) за технічною документацією
(паспортом). Із складської площі записуються у рядку 402 дані за
закритими складами.
2.10. У рядках 403-405 враховуються кількість та ємкість
холодильних камер, камер для глибокої заморозки (включаючи ті, що
здані в оренду) за технічною документацією.
2.11. У рядках 406-409 ураховуються дані за ємкостями для
газосховищ, для рідини (і з них окремо у рядку 408 - дані за
резервуарами стаціонарних для нафти і нафтопродуктів), для сипучих
товарів, без орендованих та включаючи ті, що здані в оренду.
2.12. У рядках 410, 411 указується складська площа та ємкості
резервуарів стаціонарних для нафти і нафтопродуктів, які здані в
оренду.
2.13. У рядках 412, 413 указується кількість і складська
площа аптечних складів.
2.14. Дані, наведені в кв. м, куб. м, кг, штуках, указуються
у цілих числах; в млн. куб. м, тис. куб. м, тис. кв. м, тис. дал,
тоннах, тис. грн. - з одним десятковим знаком.
2.15. Перелік товарів і товарних груп, за якими надаються
дані за формою N 1-опт (річна, квартальна), наводиться наприкінці
бланка. { Розділ 2 доповнено пунктом 2.15 згідно з Наказом
Державного комітету статистики N 331 ( z0962-08 ) від 15.09.2008 }
Директор департаменту
статистики торгівлі А.О.Фризоренковгору