Документ z1279-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.09.2013, підстава - z1477-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.10.2007 N 770
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2007 р.
за N 1279/14546
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства
N 495 ( z1477-13 ) від 12.08.2013 }
Про затвердження Положення про Українську
державну помологічно-ампелографічну інспекцію

Відповідно до Закону України "Про насіння і садивний
матеріал" ( 411-15 ) та Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Українську державну
помологічно-ампелографічну інспекцію, що додається.
2. Українській державній помологічно-ампелографічній
інспекції (Гудзій Ю.Б.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
аграрної політики України від 20 травня 2003 року N 140
( z0458-03 ) "Про затвердження Положення про Українську державну
помологічно-ампелографічну інспекцію", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 9 червня 2003 року за N 458/7779.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр Ю.Ф.Мельник
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
31.10.2007 N 770
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2007 р.
за N 1279/14546

ПОЛОЖЕННЯ
про Українську державну
помологічно-ампелографічну інспекцію

1. Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція
(УкрДПАІ) відповідно до Закону України "Про насіння і садивний
матеріал" ( 411-15 ) є органом державного контролю за якістю
насіння плодових і горіхоплідних культур (далі - насіння),
садивного матеріалу плодових, ягідних, горіхоплідних культур,
винограду та хмелю (далі - садивний матеріал).
2. УкрДПАІ підпорядковується Міністерству аграрної політики
України. За організаційно-правовою формою є державною установою та
фінансується повністю за рахунок коштів державного бюджету.
3. УкрДПАІ у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, іншими нормативно-правовими
актами, в тому числі наказами Міністерства аграрної політики
України та цим Положенням.
4. До структури УкрДПАІ входять: Відділ розсадництва та якості садивного матеріалу і
маточників багаторічних насаджень; Відділ розсадництва та якості садивного матеріалу хмелю; Відділ експертизи проектів і контролю за закладкою
багаторічних насаджень; Центральна лабораторія з розсадництва багаторічних культур
УкрДПАІ; Відділ Західного регіону з розсадництва УкрДПАІ, м. Львів; Відділ Центрального регіону з розсадництва УкрДПАІ,
м. Вінниця; Відділ Південного регіону з розсадництва УкрДПАІ, м. Одеса; Відділ Східного регіону з розсадництва УкрДПАІ, м. Донецьк; Відділ Кримського регіону з розсадництва УкрДПАІ,
м. Сімферополь.
5. Регіональні відділи УкрДПАІ не є юридичними особами,
фінансуються за рахунок загального кошторису.
6. Основними завданнями УкрДПАІ є:
6.1. Організація та здійснення державного контролю за
діяльністю суб'єктів господарювання з питань дотримання ними
Закону України "Про насіння і садивний матеріал" ( 411-15 ), інших
нормативно-правових актів у галузі насінництва плодових і
горіхоплідних культур (далі - насінництво) та розсадництва
плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю
(далі - розсадництво) з метою забезпечення виробництва,
розмноження, збереження, реалізації та використання насіння і
садивного матеріалу, поліпшення їх сортових, посівних і врожайних
якостей.
6.2. Організація виконання актів законодавства, узагальнення
практики застосування нормативно-правових актів з питань, що
належать до її компетенції, розроблення пропозиції щодо їх
вдосконалення та винесення їх на розгляд Міністерства аграрної
політики України.
7. УкрДПАІ відповідно до покладених на неї завдань виконує
такі функції:
7.1. Здійснює державний контроль за діяльністю суб'єктів
господарювання у галузі насінництва та розсадництва (умовами
вирощування садивного матеріалу, заготівлею, обробкою,
розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння і
садивного матеріалу) з метою поліпшення сортових та посівних
якостей насіння і садивного матеріалу.
7.2. Проводить визначення посівних якостей насіння і сортових
якостей садивного матеріалу з видачею відповідних документів.
7.3. Здійснює експертне визначення якості насіння та
садивного матеріалу на вимогу споживачів.
7.4. Проводить на відповідність державним і галузевим
стандартам перевірку якості сортування садивного матеріалу після
викопування та матеріалу для розмноження під час реалізації.
7.5. Проводить сертифікацію насіння і садивного матеріалу та
видає сертифікати, що засвідчують їх сортові та посівні якості.
7.6. Організовує та проводить щорічні курси з підготовки
агрономів - апробаторів маточних насаджень і садивного матеріалу.
7.7. Удосконалює навчальні програми і плани курсів з
підготовки агрономів - апробаторів маточних насаджень і садивного
матеріалу.
7.8. Узагальнює дані апробації маточних насаджень та
садивного матеріалу.
7.9. Проводить аналіз стану розвитку насінництва та
розсадництва в Україні.
7.10. Проводить експертизу проектно-кошторисної документації
на створення та зрошення багаторічних насаджень.
7.11. Здійснює координаційну роботу з проектними
організаціями з проектування створення та зрошення багаторічних
насаджень.
7.12. Бере участь у розробленні державних і галузевих
стандартів, методик визначення якостей насіння та садивного
матеріалу, документів про їх якість, положень, інструкцій та інших
нормативно-правових актів в галузі насінництва та розсадництва,
створення та зрошення багаторічних насаджень.
7.13. Контролює обіг насіння і садивного матеріалу,
правильний відбір проб для визначення якостей насіння і садивного
матеріалу, оформлення документів на сортові і посівні якості
насіння і садивного матеріалу та ведення суб'єктами господарювання
документації щодо насінництва та розсадництва.
7.14. УкрДПАІ виконує інші функції відповідно до
законодавства.
8. УкрДПАІ здійснює державний контроль за дотриманням:
8.1. Суб'єктами, які займаються насінництвом і розсадництвом,
вимог законодавства про насіння та садивний матеріал, в тому числі
державних і галузевих стандартів.
8.2. Зонових рекомендацій використання сорту при виробничому
вирощуванні та створенні маточних насаджень плодових, ягідних,
горіхоплідних культур, винограду та хмелю.
8.3. Технології вирощування садивного матеріалу відповідно до
вимог стандартів.
8.4. Виробництва насіння, його заготівлі та якості.
8.5. Проведення селекції, визначення стану і належності до
категорії маточних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних
культур, винограду та хмелю.
8.6. Технологій підготовки (стратифікації) насіння плодових і
горіхоплідних культур до посіву.
8.7. Проведення апробації маточних насаджень та садивного
матеріалу.
8.8. Створення багаторічних насаджень та їх зрошення згідно
із затвердженою проектно-кошторисною документацією.
9. Посадові особи УкрДПАІ мають право:
9.1. Контролювати додержання суб'єктами насінництва і
розсадництва методичних і технологічних вимог.
9.2. Давати обов'язкові для виконання суб'єктами насінництва
та розсадництва вказівки щодо усунення порушень у порядку ведення
насінництва і розсадництва та визначати термін усунення виявлених
порушень.
9.3. Безперешкодного доступу в будь-яке місце вирощування,
оброблення і зберігання насіння і садивного матеріалу.
9.4. Знайомитися з документацією з насінництва та
розсадництва, відкривати будь-яку упаковку насіння і садивного
матеріалу для відбирання контрольних проб.
9.5. Накладати на винних осіб адміністративні стягнення за
порушення вимог Закону України "Про насіння і садивний матеріал"
( 411-15 ) та інших нормативно-правових актів.
9.6. Призупиняти або забороняти реалізацію будь-якого насіння
і садивного матеріалу, якщо під час перевірки виявлено
невідповідність їх якісних показників нормативним документам.
9.7. Порушувати клопотання про позбавлення права на
виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу у разі
систематичного порушення Закону України "Про насіння і садивний
матеріал" ( 411-15 ), інших нормативно-правових актів чи
нормативних документів у насінництві та розсадництві.
9.8. Здійснювати контроль у взаємодії з місцевими органами
виконавчої влади, спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та
сертифікації, його територіальними органами.
9.9. Перевіряти відповідність суб'єктів насінництва і
розсадництва атестаційним вимогам до виробників насіння і
садивного матеріалу при проведенні атестації.
10. УкрДПАІ очолює начальник, який за посадою є державним
інспектором України з розсадництва.
11. Начальник УкрДПАІ призначається на посаду і звільняється
з посади наказом Міністерства аграрної політики України.
12. Начальник інспекції має двох заступників, які за посадою
є державними інспекторами з розсадництва.
13. Начальник УкрДПАІ:
13.1. Здійснює керівництво діяльністю УкрДПАІ, несе
персональну відповідальність за виконання покладених на неї
завдань.
13.2. Визначає організаційну структуру, штатну чисельність і
фонд оплати праці УкрДПАІ, які затверджує спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики
України.
13.3. Затверджує положення про структурні підрозділи і
посадові інструкції працівників УкрДПАІ.
13.4. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників
УкрДПАІ згідно з чинним законодавством.
13.5. У межах своїх повноважень видає накази
організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх
виконання.
13.6. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством
та цим Положенням.
14. Головні та провідні спеціалісти УкрДПАІ за посадою є
одночасно державними інспекторами з розсадництва.
15. На посадових осіб, яким надано повноваження державних
інспекторів з розсадництва, поширюється дія Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ).
16. Майно УкрДПАІ складається з основних та оборотних фондів,
придбаних за рахунок державного бюджету, вартість яких відображена
в самостійному балансі і перебуває у загальнодержавній власності.
17. Оплата праці працівників УкрДПАІ здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету згідно з законодавством.
18. Умови і показники преміювання працівників УкрДПАІ,
порядок виплати надбавок та доплат, надання матеріальної допомоги
визначаються у колективному договорі, окремим положенням,
затвердженим керівником УкрДПАІ, з дотриманням вимог
законодавства.
19. Структура, штатний розпис і кошторис УкрДПАІ
затверджуються Міністерством аграрної політики України.
20. УкрДПАІ є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства України, печатку і бланк
із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Директор Департаменту ринків
рослинництва, садівництва,
виноградарства та виноробства О.А.Демидоввгору