Документ z1273-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.11.2018. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018  № 614


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 листопада 2018 р.
за № 1273/32725

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок комплектування особовим складом Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про державну службу», підпункту 84 пункту 4, пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, з метою поліпшення кадрового потенціалу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок комплектування особовим складом Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 04 грудня 2015 року № 744, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2015 року за № 1642/28087 (зі змінами), що додаються.

2. Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Первинної профспілкової організації
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України

В.В. КазнадійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
18 жовтня 2018 року № 614


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 листопада 2018 р.
за № 1273/32725

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок комплектування особовим складом Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. У пункті 5 розділу III:

1) абзаци дев’ятий-одинадцятий викласти в такій редакції:

«наявності (за результатами проходження військово-лікарської комісії, медичного огляду та професійно-психологічного відбору) у кандидата захворювань або протипоказань, які перешкоджають ефективному виконанню службових обов’язків або виконанню службових обов’язків на посадах, визначених переліком посад, що можуть бути заміщені громадянами України з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань), затвердженим Адміністрацією Держспецзв’язку;

професійної непридатності, обумовленої фаховими навичками чи освітнім рівнем;

звільнення кандидата з попереднього місця військової служби / служби через службову невідповідність або систематичне невиконання умов контракту.»;

2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«В особливий період особи з числа звільнених з військової служби / служби в запас до оголошення мобілізації через службову невідповідність або у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту за рішенням начальника, який має право на укладання контракту про проходження військової служби відповідно до пункту 17 Положення, можуть прийматися на військову службу за контрактом на строки, визначені статтею 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».».

2. В абзаці сьомому пункту 3 розділу V слово і цифру «форма П-2ДС» замінити словами і цифрою «Особова картка державного службовця, форма П-2».

3. Пункт 12 додатка 6 до Інструкції викласти у такій редакції:

«12. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.».

Директор Департаменту
кадрової роботи
та управління персоналом
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник

Ю.В. Печенюквгору