Документ z1273-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - z1764-12

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
04.10.2005 N 520
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2005 р.
за N 1273/11553
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1343 ( z1764-12 ) від 02.10.2012 }
Про затвердження Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами)
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 736 ( z0039-06 ) від 22.12.2005
N 1181 ( z1208-06 ) від 31.10.2006
N 978 ( z0920-09 ) від 03.09.2009
N 1714 ( z1228-10 ) від 16.11.2010
N 1098 ( z1315-11 ) від 18.08.2011 }
Відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 ) та "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 )
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок подання інформації щодо
фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з
управління активами) (додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1181 ( z1208-06 ) від 31.10.2006 }
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі-Керівник апарату Комісії) забезпечити: направлення цього рішення на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України; оприлюднення цього рішення відповідно до законодавства
України.
3. Рішення набирає чинності відповідно до законодавства
України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Комісії М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 04.10.2005 N 32
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового
04.10.2005 N 520
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2005 р.
за N 1273/11553

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання інформації
щодо фінансових показників діяльності
осіб, які здійснюють діяльність з управління
активами інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами)
{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181
( z1208-06 ) від 31.10.2006 }
Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ), статей 29 та 48 Закону України "Про
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), пунктів 7 - 9 розділу I
Положення про особливості здійснення діяльності з управління
активами інституційних інвесторів, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
02.11.2006 N 1227 ( z1252-06 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.11.2006 за N 1252/13126, та з метою
установлення порядку подання інформації особою, яка отримала
ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(далі - Комісія) на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами) (далі - Компанія).
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 ( z1208-06 )
від 31.10.2006; в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 978 ( z0920-09 ) від 03.09.2009 }
1. Визначення понять
Інформація щодо фінансових показників діяльності Компанії -
адміністративні дані, що дають кількісну та якісну характеристику
щодо її фінансового стану (далі - Інформація). { Абзац перший
розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1181 ( z1208-06 ) від 31.10.2006 }
Журнал прийняття інформації - електронний журнал, частина
програмно-технічного комплексу прийняття інформації, в якому
фіксується інформація щодо дати початку її перевірки, присвоєння
реєстраційного номера, за яким реєструється надходження даних,
дати їх прийняття до інформаційного масиву даних та інформація
щодо їх остаточного прийняття після перевірки. Інформація в
журналі захищена від внесення несанкціонованих змін.
Прийнята інформація - інформація, подана до Комісії в
електронній та паперовій формах у терміни та в обсязі, що
встановлені цим Положенням, паперова форма якої за складом
інформації відповідає електронній формі та містить усі визначені
цим Положенням реквізити, зареєстрована в журналі прийнятої
інформації. { Абзац третій розділу 1 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 ( z1208-06 )
від 31.10.2006 }
2. Загальні положення
2.1. Це Положення визначає склад, порядок та терміни подання
до Комісії інформації щодо фінансового стану Компанії. { Пункт 2.1
розділу 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1181 ( z1208-06 ) від 31.10.2006 }
2.2. Компанія подає до Комісії місячну, квартальну та річну
інформацію у терміни відповідно до цього Положення. Місячна
інформація надається Компанією до Комісії в разі створення нею
пайового інвестиційного фонду (управління активами пайового
інвестиційного фонду у разі заміни Компанії) та/або укладання
договору з корпоративним інвестиційним та/або пенсійним фондом.
{ Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181
( z1208-06 ) від 31.10.2006 }
2.3. Інформація подається до Комісії одним із таких
способів, який обирає Компанія: а) шляхом подання (надсилання) до Комісії інформації в
паперовій та/або електронній формі. Місячна інформація подається
лише в електронній формі. Електронна форма подається до Комісії на
електронну адресу kua-inform@ssmsc.gov.ua. Інформація, що
міститься в електронній формі, має відповідати паперовій формі
цієї самої інформації, склад якої встановлено цим Положенням; б) шляхом подання до Комісії інформації в електронній формі у
вигляді електронних документів з використанням системи
електронного документообігу. { Пункт 2.3 глави 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1098 ( z1315-11 ) від 18.08.2011 }
2.4. Електронна форма інформації складається відповідно до
Порядку заповнення особою, що здійснює діяльність з управління
активами інституційних інвесторів (діяльність з управління
активами), електронних форм інформації, яка подається до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого
рішенням Комісії від 18.08.2011 N 1098 ( z1315-11 ). { Пункт 2.4 глави 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1098 ( z1315-11 ) від 18.08.2011 }
2.5. Після прийняття інформації Комісія надсилає Компанії
реєстраційний номер, за яким інформація зареєстрована в журналі
прийняття інформації. У разі відсутності реєстраційного номера
інформації в журналі прийняття інформації така інформація
вважається неприйнятою. { Пункт 2.5 глави 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1098 ( z1315-11 ) від 18.08.2011 }
2.6. У разі подання виправленої інформації, що надходить у
спосіб, передбачений підпунктом "а" пункту 2.3 цієї глави,
Компанія зобов'язана подати її до Комісії з дотриманням порядку та
термінів, визначених у главі 3 цього Положення. При цьому Компанія
зобов'язана надати лист до Комісії, в якому зазначаються причини
заміни інформації. Електронна форма виправленої інформації подається до Комісії
на електронну адресу v-kua-inform@ssmsc.gov.ua. Чинною вважається остання інформація, подана до закінчення
терміну її подання до Комісії. { Главу 2 доповнено пунктом 2.6 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1098 ( z1315-11 )
від 18.08.2011 }
3. Порядок і терміни подання інформації Компанією
3.1. Компанія надає інформацію: місячну - протягом двадцяти робочих днів місяця, наступного
за звітним; щоквартальну - не пізніше 25 числа першого місяця кварталу,
наступного за звітним; річну - до 1 березня року, наступного за звітним. { Абзац
четвертий пункту 3.1 розділу 3 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 ( z1208-06 )
від 31.10.2006 } ( Пункт 3.1 розділу 3 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 736 ( z0039-06 ) від
22.12.2005 )
3.2. Місячна інформація Компанії включає: а) інформацію щодо Компанії: титульний аркуш (додаток 1); довідку про відповідність розміру статутного та власного
капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами),
затверджених рішенням Комісії від 26.05.2006 N 341 ( z0864-06 ) та
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за
N 864/12738 (далі - Ліцензійні умови) (додаток 2); { Абзац третій
підпункту "а" пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 978 ( z0920-09 ) від 03.09.2009, N 1714 ( z1228-10 ) від
16.11.2010 } б) перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє
Компанія (додаток 3). { Підпункт "б" пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 978 ( z0920-09 ) від 03.09.2009, N 1714 ( z1228-10 ) від
16.11.2010 }
{ Пункт 3.2 розділу 3 в редакції Рішень Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 736 ( z0039-06 ) від 22.12.2005,
N 1181 ( z1208-06 ) від 31.10.2006 }
3.3. Квартальна інформація Компанії (крім банків) включає
місячну інформацію та фінансову звітність згідно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ),
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689; Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 3 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ),
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 397/3690. { Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 978
( z0920-09 ) від 03.09.2009 }

{ Пункт 3.4 розділу 3 виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 ( z1208-06 )
від 31.10.2006 }

3.5. Усі довідки інформації в паперовій формі підписуються
керівником, головним бухгалтером та засвідчуються печаткою
Компанії. { Пункт 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1181 ( z1208-06 ) від 31.10.2006 }
3.6. Паперова форма інформації (кожна довідка окремо) має
бути прошита та аркуші пронумеровані. { Пункт 3.6 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1181 ( z1208-06 ) від 31.10.2006 }
3.7. Інформація за IV квартал надається у складі річної
інформації. Місячна інформація, яка за часом збігається з
квартальною, надається у термін, установлений для надання
квартальної інформації, та в її складі. { Пункт 3.7 розділу 3 в
редакції Рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 736 ( z0039-06 ) від 22.12.2005, N 1181 ( z1208-06 ) від
31.10.2006 }
3.8. Річна інформація Компанії (крім банків) включає: місячну інформацію та фінансову звітність згідно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ),
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689; Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 3 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ),
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 397/3690; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт
про власний капітал" ( z0399-99 ), затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції 21.06.99 за N 399/3692. { Абзац другий пункту
3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 978 ( z0920-09 ) від
03.09.2009 }
висновок аудитора щодо фінансового стану Компанії.
3.9. Усі складові інформації надаються до Комісії відповідно
до вимог цього розділу одночасно. { Главу 3 доповнено пунктом 3.9 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 978 ( z0920-09 ) від
03.09.2009 }
3.10. У разі укладання Компанією договору про управління
іпотечним покриттям до Комісії щоквартально надається інформація
згідно з додатком 4. { Главу 3 доповнено пунктом 3.10 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 978 ( z0920-09 ) від
03.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1714 ( z1228-10 )
від 16.11.2010 }
4. Продовження терміну подання інформації
4.1. У разі, якщо останній день подання інформації є
неробочим, термін подання продовжується до першого, після
неробочого, робочого дня.
4.2. При надходженні інформації поштою після встановленого
цим Положенням терміну, дата подання визначається за поштовим
штемпелем відділення зв'язку, що обслуговує відправника.
4.3. Термін подання інформації Компанією продовжується у разі
надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість
подання інформації у встановлений термін у зв'язку з: а) вилученням документів Компанії у паперовій та електронній
формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які
підтверджують вилучення зазначеної документації); б) настанням обставин непереборної сили (з наданням копій
документів, які підтверджують зазначені обставини). { Пункт 4.3 розділу 4 в редакції Рішень Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 736 ( z0039-06 ) від 22.12.2005,
N 978 ( z0920-09 ) від 03.09.2009 }

{ Пункт 4.4 розділу 4 виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 ( z1208-06 )
від 31.10.2006 }

{ Пункт 4.5 розділу 4 виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 736 ( z0039-06 ) від
22.12.2005 }

5. Порядок та терміни усунення
невідповідності розміру
власного капіталу
{ Заголовок глави 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1714
( z1228-10 ) від 16.11.2010 }
5.1. Компанія у разі зменшення розміру власного капіталу
нижче рівня, визначеного Ліцензійними умовами ( z0864-06 ),
зобов'язана: протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого
зменшення повідомити про це Комісію, зазначивши причини, які
призвели до зменшення розміру власного капіталу, та фактичний
розмір власного капіталу; { Абзац другий пункту 5.1 глави 5 в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1714 ( z1228-10 ) від 16.11.2010 } протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності
привести розмір власного капіталу у відповідність до обов'язкового
розміру; протягом двадцяти робочих днів з дня усунення такої
невідповідності повідомити Комісію про усунення цієї
невідповідності та надати Комісії відповідні підтвердні документи,
а саме: фінансову звітність згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ), затвердженим
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87
( z0391-99 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), складену на дату усунення
такої невідповідності, підписану та засвідчену печаткою аудитора.
{ Абзац четвертий пункту 5.1 глави 5 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1714 ( z1228-10 )
від 16.11.2010 } { Пункт 5.1 розділу 5 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1181 ( z1208-06 ) від
31.10.2006 }
{ Пункт 5.2 глави 5 виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1714 ( z1228-10 )
від 16.11.2010 }
{ Пункт 5.3 глави 5 виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1714 ( z1228-10 )
від 16.11.2010 }
{ Пункт 5.4 глави 5 виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 978 ( z0920-09 ) від
03.09.2009 }
5.2. Комісія має право прийняти рішення про продовження
строку усунення невідповідності розміру власного капіталу Компанії
на строк не більше ніж три місяці на підставі письмового
клопотання Компанії. ( Положення доповнено розділом 5 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 736 ( z0039-06 ) від
22.12.2005 )

Начальник управління
спільного інвестування Є.Іванов

Додаток 1
до Положення про порядок
подання інформації щодо
фінансових показників
діяльності осіб, які
здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами)

Титульний аркуш

------------------------------------------------------------------ |Повне найменування | | |та місцезнаходження Компанії | | ------------------------------------------------------------------
Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній
формі, що додається, збігаються з даними паперової форми:
______________ _____________ _____________________________
(керівник) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Дата ______________
Дані про Компанію:
------------------------------------------------------------------ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |------------------------------------------------+---------------| |Серія та номер ліцензії | | |------------------------------------------------+---------------| |Дата видачі та строк дії ліцензії | | ------------------------------------------------------------------
Уповноважена особа, що діє від імені керівника:
------------------------------------------------------------------ |Посада | | |----------------------------------------------+-----------------| |Прізвище, ім'я, по батькові | | |----------------------------------------------+-----------------| |Міжміський код, телефон, факс | | |----------------------------------------------+-----------------| |E - mail | | ------------------------------------------------------------------
Звітний період:
------------------------------------------------------------------ | Місяць | | квартал | | рік | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 736 ( z0039-06 ) від
22.12.2005, в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1181 ( z1208-06 ) від 31.10.2006 }
Додаток 2
до Положення про порядок
подання інформації
щодо фінансових показників
діяльності осіб,
які здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами)

ДОВІДКА
про відповідність власного та статутного
капіталу Компанії вимогам Ліцензійних умов
провадження професійної діяльності
на фондовому ринку - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)
_________________________________________________________________,
(повне найменування Компанії,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на ___________ 20__ року

------------------------------------------------------------------ | Розмір власного | Розмір статутного | Фактично сплачений | | капіталу Компанії | капіталу Компанії | розмір статутного | | | | капіталу Компанії | | | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |на початок|на кінець |на початок|на кінець |на початок|на кінець| |року, грн |звітного |року, грн |звітного |року, грн |звітного | | |періоду, | |періоду, | |періоду, | | |грн | |грн | |грн | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник Компанії __________ _______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер
Компанії __________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 736 ( z0039-06 ) від
22.12.2005; в редакції Рішень Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1181 ( z1208-06 ) від 31.10.2006, N 978
( z0920-09 ) від 03.09.2009; із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1714 ( z1228-10 ) від 16.11.2010 }
{ Додаток 3 виключено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1714 ( z1228-10 ) від
16.11.2010 }

Додаток 3
до Положення про порядок
подання інформації
щодо фінансових показників
діяльності осіб,
які здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами)

ПЕРЕЛІК
інституційних інвесторів, активами яких управляє
_________________________________________________________________,
(повне найменування Компанії,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на __________ 20__ року

------------------------------------------------------------------------------------------ |Код за ЄДРІСІ|Ідентифікаційний|Ідентифікаційний| Повне | Дата |Балансова | | (для | код за ЄДРПОУ | код за ЄДРПОУ | найменування | укладання | вартість | | інституту |(для недержавних| (для страхової |фонду/страхової| договору |активів в | | спільного | пенсійних | компанії, | компанії | (для |управлінні| |інвестування)| фондів) | страхові | |корпоративних| (грн) | | | | резерви якої | |інвестиційних| | | | | знаходяться в | | фондів, | | | | | управлінні) | | недержавних | | | | | | | пенсійних | | | | | | | фондів, | | | | | | | страхових | | | | | | | компаній) | | |-------------+----------------+----------------+---------------+-------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------+----------------+----------------+---------------+-------------+----------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник Компанії _______________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер
Компанії _______________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
{ Положення доповнено Додатком згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 978 ( z0920-09 ) від
03.09.2009 }

Додаток 4
до Положення про порядок
подання інформації
щодо фінансових показників
діяльності осіб,
які здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами)

ПЕРЕЛІК
емітентів звичайних іпотечних облігацій,
іпотечним покриттям яких управляє
_________________________________________________________________,
(повне найменування Компанії,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на __________ 20__ року

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Ідентифікаційний| Міжнародний | Номер | Дата | Номер | Розмір | Загальна | Загальна | Дата | | емітента | код за |ідентифікаційний|реєстрації|укладання | договору |іпотечного | сума | вартість |погашення| | звичайних | ЄДРПОУ | номер цінного |в окремому| договору | про |покриття в |зобов'язань | доходів | випуску | | іпотечних | емітента | папера | реєстрі | про |управління|управлінні,| за | від | (серії) | | облігацій | | | випусків |управління|іпотечним | грн | звичайними |управління|звичайних| | | | |іпотечних |іпотечним |покриттям | | іпотечними |іпотечним |іпотечних| | | | | цінних |покриттям | | |облігаціями,|покриттям,|облігацій| | | | | паперів | | | | грн | грн | | |------------+----------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+------------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |------------+----------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+------------+----------+---------| | | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+------------+----------+---------| |Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | | | | Х | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник Компанії _______________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер
Компанії _______________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
{ Положення доповнено Додатком згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 978 ( z0920-09 ) від
03.09.2009 }вгору