Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57
Мінфін України; Наказ, Форма типового документа, Довідка від 24.12.20091512
Документ z1272-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.12.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.01.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2009 N 1512
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2009 р.
за N 1272/17288

Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України
від 28.01.2002 N 57

Відповідно до статті 47 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) та наказу Міністерства фінансів України від 4 серпня
2008 року N 1024 ( v1024201-08 ) "Про внесення змін та доповнень
до бюджетної класифікації", з метою приведення у відповідність до
чинного законодавства та удосконалення бюджетного процесу
Н А К А З У Ю:
1. Унести до пункту 2 наказу Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року N 57 ( z0086-02 ) "Про затвердження
документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету",
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 року
за N 86/6374 (із змінами), такі зміни: після слів "форми кошторису" доповнити словами "штатного
розпису, типового штатного розпису, плану асигнувань (за винятком
надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету"; після слів "плану використання бюджетних коштів" доповнити
словами "зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань
(за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду
бюджету"; слова "плану асигнувань із загального фонду" та "штатного
розпису бюджетної установи" виключити.
2. Затвердити Зміни до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57
( z0086-02 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
1 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 14 червня 2004 року N 386 ( z0820-04 ), із
змінами), що додаються.
3. Унести до форм кошторису, зведеного кошторису, зведення
показників спеціального фонду кошторису, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57
( z0086-02 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
1 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29.12.2004 N 845) ( z0057-05 ), такі зміни:
3.1. У графі 1: назву показника "Придбання предметів постачання і матеріалів,
оплата послуг та інші видатки" за кодом 1130 викласти в такій
редакції: "Придбання товарів і послуг"; назву показника "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"
за кодом 1131 викласти в такій редакції: "Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та
обмундирування".
3.2. Виключити рядки: "М'який інвентар та обмундирування" за кодом 1134; "Оплата транспортних послуг та утримання транспортних
засобів" за кодом 1135; "Оренда" за кодом 1136; "Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне
обслуговування обладнання" за кодом 1137; "Послуги зв'язку" за кодом 1138; "Оплата інших послуг та інші видатки" за кодом 1139; "Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів" за
кодом 2122; "Капітальний ремонт адміністративних об'єктів" за кодом 2132; "Реконструкція адміністративних об'єктів" за кодом 2142.
3.3. Доповнити після рядка "Продукти харчування" за
кодом 1133 новими рядками такого змісту: "Оплата послуг (крім комунальних)" код 1134; "Інші видатки" код 1135.
4. У формах кошторису, зведення показників спеціального фонду
кошторису, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
28 січня 2002 року N 57 ( z0086-02 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 року за N 86/6374
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2004
N 845) ( z0057-05 ), формі плану асигнувань (за винятком надання
кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, затвердженій наказом
Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57
( z0086-02 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1
лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 03.02.2005 N 86) ( z0252-05 ), формах плану
надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального
фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків), зведеного плану спеціального
фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків), затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 14 червня 2004 року N 386
( z0820-04 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
2 липня 2004 року за N 820/9419, та формах помісячного плану
використання бюджетних коштів, зведеного помісячного плану
використання бюджетних коштів, зведеного плану використання
бюджетних коштів, затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 3 лютого 2005 року N 86 ( z0252-05 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 21 лютого 2005 року за N 252/10532,
слова "Код та назва бюджетної установи" замінити словами "Код за
ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи".
5. У формі плану використання бюджетних коштів, затвердженій
наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57
( z0086-02 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
1 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 03.02.2005 N 86) ( z0252-05 ), слова "код та
назва одержувача/бюджетної установи" замінити словами "код
за ЄДРПОУ та найменування одержувача/бюджетної установи".
6. Департаменту державного бюджету (Лозицький В.П.):
6.1. Забезпечити подання в установленому порядку цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
6.2. Довести цей наказ до головних розпорядників бюджетних
коштів для застосування в роботі.
7. Цей наказ набуває чинності через 10 днів після державної
реєстрації.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мярковського А.І.
Перший заступник Міністра І.Уманський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
казначейства України Т.Я.Слюз

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24.12.2009 N 1512
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2009 р.
за N 1272/17288

ЗМІНИ
до Інструкції про складання і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )

1. В абзаці першому пункту 1.7 глави 1 після слів "галузей
національної економіки," доповнити словами "резервного фонду
місцевих бюджетів", а слова "щодо виплати пенсій, надбавок та
підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами,
і щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців та осіб
начальницького і рядового складу та суддів у відставці" замінити
словами "Пенсійного фонду України".
2. Пункт 2.7 глави 2 викласти в такій редакції: "2.7. Міністерство фінансів України надає Державному
казначейству України на паперових та електронних носіях помісячний
розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного
бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за
відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом
державного бюджету, крім міжбюджетних трансфертів, розподіл яких
здійснюється відповідно до окремого рішення відповідного органу.
Державне казначейство України доводить його до територіальних
органів Державного казначейства України, які в свою чергу доводять
до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних
фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, головного
фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та фінансового
управління Севастопольської міської державної адміністрації.".
3. У главі 3:
3.1. У пункті 3.6: в абзаці першому слова "загального фонду" замінити словами
"загального та спеціального фондів"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Зміни до помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які
надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за
кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами доводяться у
порядку, визначеному пунктом 2.7 цієї Інструкції".
3.2. Абзац другий пункту 3.8 доповнити словами та цифрами "за
формами згідно з додатками 9, 10 до цієї Інструкції".
3.3. У п'ятому реченні абзацу другого пункту 3.9 слово "два"
замінити словом "три".
4. У додатках 1-3 та 6 до Інструкції ( z0086-02 ) слова "Код
та назва бюджетної установи" замінити словами "Код за ЄДРПОУ та
найменування бюджетної установи".
5. Додаток 1 до Інструкції ( z0086-02 ) доповнити новим
полем "М.П.*" і виноскою "*Зазначений реквізит заповнюється лише в
довідці про зміни до кошторису.".
6. Доповнити Інструкцію ( z0086-02 ) новими додатками 9, 10,
що додаються.
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький

Додаток 9
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(посада)
____________________________
(підпис) (ініціали
і прізвище)
М.П.
Погоджено** _____________________________
(посада)
_____________________________
(підпис) (ініціали
і прізвище)
____________________ М.П.
(число, місяць, рік)

ДОВІДКА
про зміни до плану використання бюджетних коштів
на _____ рік
Номер ________________
Дата _________________

Вид бюджету _____________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача,
найменування міста, району, області _________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______ _________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів) ______________________________________________,
підстава _________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------ | N | Показники* | Сума змін (+,-), грн. | |з/п | |----------------------------| | | |Загальний|Спеціальний|Разом | | | | фонд | фонд | | |----+------------------------------------+---------+-----------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+------------------------------------+---------+-----------+------| | | | | | | |----+------------------------------------+---------+-----------+------| | 1 |ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього| | | | |----+------------------------------------+---------+-----------+------| |1.1 |Поточні видатки | | | | |----+------------------------------------+---------+-----------+------| |1.2 |Капітальні видатки | | | | |----+------------------------------------+---------+-----------+------| |1.3 |Надання внутрішніх кредитів | | | | |----+------------------------------------+---------+-----------+------| |1.4 |Надання зовнішніх кредитів | | | | |----+------------------------------------+---------+-----------+------| | * | | | | | ------------------------------------------------------------------------
Керівник** _____________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового
відділу) _____________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П. ______________________
(число, місяць, рік)
_______________
* Форма довідки про зміни до плану використання бюджетних
коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків
та кредитування без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може
бути доповнена іншими показниками. ** Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів
затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується
розпорядниками коштів. Для вищих навчальних закладів та наукових
установ довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів
підписується керівником установи та затверджується у порядку,
встановленому для затвердження кошторисів.

Додаток 10
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(посада)
____________________________
(підпис) (ініціали
і прізвище)
М.П.
Погоджено** ____________________________
(посада)
____________________________
(підпис) (ініціали
і прізвище)
____________________ М.П.
(число, місяць, рік)

ДОВІДКА
про зміни до помісячного плану
використання бюджетних коштів
на _______ рік
Номер ________________
Дата _________________

Вид бюджету _____________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача,
найменування міста, району, області _____________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______ _________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів) ______________________________________________,
назва фонду бюджету _____________________________________________,
підстава _________________________________________________________
(грн.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Сума змін (+,-) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | у тому числі за місяцями | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показники |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом на рік| |------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------| |Оплата праці працівників| | | | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------| |Нарахування на | | | | | | | | | | | | | | |заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------| |Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------| |Продукти харчування | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------| |Оплата комунальних | | | | | | | | | | | | | | |послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------| |Дослідження і розробки, | | | | | | | | | | | | | | |окремі заходи розвитку | | | | | | | | | | | | | | |по реалізації державних | | | | | | | | | | | | | | |(регіональних) програм | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------| |Окремі заходи по | | | | | | | | | | | | | | |реалізації державних | | | | | | | | | | | | | | |(регіональних) програм, | | | | | | | | | | | | | | |не віднесені до заходів | | | | | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------| |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------| |Інші видатки | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------| |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник* ____________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового
відділу) ____________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П. ____________________
(число, місяць, рік)
_______________
* Для вищих навчальних закладів та наукових установ довідка
про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів
підписується керівником установи та затверджується у порядку,
встановленому для затвердження кошторисів.вгору